KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2012/UY.III-4393 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2012/UY.III-4393 numaralı KİK Kararı

Adıyaman İl Özel İdaresi (Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Müdürlüğü) tarafından yapılan 2012/109380 İhale Kayıt Numaralı Adıyaman Merkez Yeşilyurt Mah. 24 Derslikli Kız Teknik Ve Meslek Lisesi, Uygulama Anaokulu Ve Pansiyon İnşaatı Yapım İşi İhalesi ihalesiyle ilgili Hürel Otomotiv İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 21.11.2012 tarih ve 2012/UY.III-4393 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2012/UY.III-4393)

Toplantı No: 2012/068
Gündem No: 38
Karar Tarihi: 21.11.2012
Karar No: 2012/UY.III-4393
Şikayetçi:
 Hürel Otomotiv İnş. San. Tic. Ltd. Şti., SÜRSÜRÜ MAH. MALATYA YOLU 6. KM. NO 177 ELAZIĞ
İhaleyi yapan idare:
 Adıyaman İl Özel İdaresi (Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Müdürlüğü), Eski Köy Hizmetleri Kahta Yolu Üzeri Atatürk Bulvari 02100 ADIYAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.11.2012 / 36250
Başvuruya konu ihale:
 2012/109380 İhale Kayıt Numaralı "Adıyaman Merkez Yeşilyurt Mah. 24 Derslikli Kız Teknik Ve Meslek Lisesi, Uygulama Anaokulu Ve Pansiyon İnşaatı Yapım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Adıyaman İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğütarafından 10.09.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Adıyaman Merkez Yeşilyurt Mah. 24 Derslikli Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Uygulama Anaokulu ve Pansiyon İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 05.11.2012 tarih ve 36250 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2012/4047 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle,

 

1) İhale ilan tarihi olan 10.09.2012 tarihinden itibaren geriye dönük 1 yıllık süreçte kendini anahtar teknik personel olarak bildiren gerçek kişi istekliler ile tüzel kişiler tarafından anahtar teknik personel olarak bildirilen mimar veya mühendislerin başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde çalışıp çalışmadığının ve primlerinin hangi firmalarca ödendiğinin SGK’dan sorgulanması, çalışıyor olması durumunda mevzuat gereği tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, tüzel kişiler tarafından anahtar teknik personel olarak bildirilen ve şirket unvanı taşıyan mimar veya mühendislerin görev ve/veya ortaklık sürelerinin YMM veya SMMM tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilip edilmediğinin ihale dosyası kapsamında sunulan belgelerden teyit edilmesi gerektiği,

 

             2) Kamu ihale mevzuatına göre tüzel kişiliğin en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip ortağının iş bitirme/durum/yönetme/denetleme belgesi ile ihaleye katılması durumunda (KİK031.1/Y) nolu standart formun sunulması gerektiği, söz konusu standart formun istekliler tarafından ihale teklif dosyası kapsamında sunulup sunulmadığı, söz konusu formun dipnotunda belirtilen kaşe ile tarihin belgede bulunup bulunmadığı, belgenin ihale ilantarihinden sonra düzenlenip düzenlenmediği, doğru belgeyi sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

        
3 ) İhaleye iştirak eden firmaların ve ortak girişimlerin bilanço oranlarının tek başlarına, iş hacimlerini ise hisseleri oranında sağlayıp sağlamadıklarının Vergi Dairesi ve Mal Müdürlüklerinden teyit edilmesi, gerçeğe aykırı belge sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

        
4 ) İhaleye iştirak eden Admer Mad. İnş. Teks. Elk. San. ve Tic. A.Ş.&Abdülkadir Çelenk Ortak Girişimi’nin pilot ortağı konumunda olan Admer Mad. İnş. Teks. Elk. San. ve Tic. A.Ş.nin iş deneyim belgesi olarak tüzel kişi ortağına ait iş deneyim belgesini kullanıp kullanmadığı, kullanıyor ise tüzel kişiler tarafından edinilen iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişi tarafından kullanılmasının mevzuata aykırı olup olmadığı, aykırı olmaması halinde ortaklık süresinin 5 yılı geçmemesinden dolayı iş deneyim belgesini % 20 oranında kullanabileceğinden iş deneyim belgesinin idarece istenen asgari oranı karşılayıp karşılamadığının tespit edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin (d) bendinde, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerinşikâyet veitirazen şikâyet dilekçelerinde yer verilecek hususlardan biri olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde ise Kurum tarafından yapılacak ön incelemede “Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediği”nin değerlendirileceği; aynı maddenin ikinci fıkrasında; başvuru dilekçesi ve ekinde anılan maddede belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçileceği hususlarına yer verilmiştir.

 

 

            Diğer taraftan;

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin son fıkrasında “Yönetmeliğin 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8’inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

            Anılan mevzuat hükümlerine göre, Kurum tarafından esasa geçilmesi koşullarından biri, itirazen şikâyet başvurularında yer alan iddiaların öncelikle, ihale işlemlerinde hukuka aykırılık bulunduğu tespitini içermesi, daha sonra da hukuka aykırılığa ilişkin verilerin mevzuatın izin verdiği sınırlar içinde ortaya konulması ve dolayısıyla iddiaların somut delillere dayandırılmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda; başvuru sahibi tarafından sunulan itirazen şikâyet dilekçesinde belirtilen hususların yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu, nitekim başvuru dilekçesinde net olarak hukuka aykırılık ya da mevzuata aykırılık iddiasının bulunmadığı, ihale komisyonunun görev ve yetkisi dahilinde incelediği bazı hususların Kurumumuz tarafından yeniden incelenmesinin istendiği, uyuşmazlıklarda idari denetim yetkisi bulunan Kurumun ihale komisyonlarının yerine geçip, resen inceleme sonucunu doğuracak şekilde işlemleri baştan sona yeniden inceleme yetkisinin bulunmadığı anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

 

            Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

            İncelemeye konu ihalede;

 

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde özetle; “1) İhale ilan tarihi olan 10.09.2012 tarihinden itibaren geriye dönük 1 yıllık süreçte kendini anahtar teknik personel olarak bildiren gerçek kişi istekliler ile tüzel kişiler tarafından anahtar teknik personel olarak bildirilen mimar veya mühendislerin başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde çalışıp çalışmadığının ve primlerinin hangi firmalarca ödendiğinin SGK’dan sorgulanması, çalışıyor olması durumunda mevzuat gereği tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, tüzel kişiler tarafından anahtar teknik personel olarak bildirilen ve şirket unvanı taşıyan mimar veya mühendislerin görev ve/veya ortaklık sürelerinin YMM veya SMMM tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilip edilmediğinin ihale dosyası kapsamında sunulan belgelerden teyit edilmesi gerektiği, 2) Kamu İhale Mevzuatına göre tüzel kişiliğin en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip ortağının iş bitirme/durum/yönetme/denetleme belgesi ile ihaleye katılması durumunda (KİK031.1/Y) nolu standart formun sunulması gerektiği, söz konusu standart formun istekliler tarafından ihale teklif dosyası kapsamında sunulup sunulmadığı, söz konusu formun dipnotunda belirtilen kaşe ile tarihin belgede bulunup bulunmadığı, belgenin ihale ilantarihinden sonra düzenlenip düzenlenmediği, doğru belgeyi sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, 3) İhaleye iştirak eden firmaların ve ortak girişimlerin bilanço oranlarının tek başlarına, iş hacimlerini ise hisseleri oranında sağlayıp sağlamadıklarının Vergi Dairesi ve Mal Müdürlüklerinden teyit edilmesi, gerçeğe aykırı belge sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, 4) İhaleye iştirak eden Admer Mad. İnş. Teks. Elk. San. ve Tic. A.Ş.- Abdülkadir Çelenk Ort. Girişimi’nin pilot ortağı konumunda olan Admer Mad. İnş. Teks. Elk. San. ve Tic. A.Ş.nin iş deneyim belgesi olarak tüzel kişi ortağına ait iş deneyim belgesini kullanıp kullanmadığı, kullanıyor ise tüzel kişiler tarafından edinilen iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişi tarafından kullanılmasının mevzuata aykırı olup olmadığı, aykırı olmaması halinde ortaklık süresinin 5 yılı geçmemesinden dolayı iş deneyim belgesini % 20 oranında kullanabileceğinden iş deneyim belgesinin idarece istenen asgari oranı karşılayıp karşılamadığının tespit edilmesi gerektiği”iddialarına yer verildiği anlaşılmış olup, anılan iddiaya yönelik Kurul çoğunluğunca alınan kararda; “…başvuru sahibi tarafından sunulan itirazen şikâyet dilekçesinde belirtilen hususların yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu, nitekim başvuru dilekçesinde net olarak hukuka aykırılık ya da mevzuata aykırılık iddiasının bulunmadığı, ihale komisyonunun görev ve yetkisi dahilinde incelediği bazı hususların Kurulumuz tarafından yeniden incelenmesinin istendiği, uyuşmazlıklarda idari denetim yetkisi bulunan Kurulun ihale komisyonlarının yerine geçip, resen inceleme sonucunu doğuracak şekilde işlemleri baştan sona yeniden inceleme yetkisinin bulunmadığı anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.” şeklinde belirtilen gerekçeye dayanılarak, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddedilmesine ilişkin “başvurunun reddi” yönünde karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin, itirazen şikâyet dilekçesinde dile getirdiği iddiaları kapsamında yapılan incelemeye göre;

 

            4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin birinci fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, 56. maddesinin birinci fıkrasında; idareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55. maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, ikinci fıkrasında ise; Kurumun itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceleyeceği hükmüne yer verilmiştir.

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; isteklilerin; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabileceği, 14. maddesinin birinci fıkrasında; idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması hallerinde veya şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği, 15. maddesinin birinci fıkrasında; Kuruma yapılan başvuruların, öncelikle 16. madde çerçevesinde inceleneceği, 16. maddesinin ikinci fıkrasında ise; başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçileceğihükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin 16. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin dilekçesinin ve içeriğinin; 4734 sayılı Yasa ve anılan Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu anlaşıldığından ve daha detaylı verilere itiraz etmesine zaten normal koşullarda olanak bulunmadığından (başvuru sahibi tarafından isteklilerin tekliflerinin içeriğini bilemeyeceğinden), itirazen şikâyet başvurusunda belirtilen iddiasına ilişkin esasının incelenmesine geçilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin dilekçesi ve içeriğinde, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmadığı ve dilekçe ve içeriğinin, 4734 sayılı Yasa ve anılan Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu, başvuru sahibinin, ihaleye giren diğer firmaların teklif dosyalarının içeriğini bilemeyecek durumda bulunduğu ve bu nedenle başvuruya konu iddiaları ile ilgili detaylı deliller sunmasının mümkün olamayacağı (başvuru sahibi tarafından isteklilerin tekliflerinin içeriğini bilemeyeceğinden) hususu dikkate alındığında, başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusunun, yukarıda yer verilen mevzuatın öngördüğü şekil şartlarını taşıdığı değerlendirildiğinden, başvuru sahibinin iddialarının somut olarak ele alınarak iddiaların esastan incelenmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, başvuru sahibinin iddiaları hakkında Kurul çoğunluğunca alınan “başvurunun reddine” niteliğindeki karara katılmıyoruz.

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

                       

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru