KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2012/UY.III-3893 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2012/UY.III-3893 numaralı KİK Kararı

Ulaştırma tarafından yapılan 2012/16925 İhale Kayıt Numaralı Türkiye-Gürcistan (Kars-Tiflis) Demiryolu Alt Ve Üst Yapı İkmal İnşaatı İhalesi ihalesiyle ilgili Öz Aras Grup İnşaat Taah. San. Ve Tic. A.Ş - Yse Yapı San. Ve Tic. A.Ş.- Çelikler Taah. İnş. Ve San. A.Ş. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 09.10.2012 tarih ve 2012/UY.III-3893 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2012/UY.III-3893)

Toplantı No: 2012/059
Gündem No: 2
Karar Tarihi: 09.10.2012
Karar No: 2012/UY.III-3893
Şikayetçi:
 Öz Aras Grup İnşaat Taah. San. Ve Tic. A.Ş - Yse Yapı San. Ve Tic. A.Ş.- Çelikler Taah. İnş. Ve San. A.Ş., TURAN GÜNEŞ BULVARI NO:102/5 ANKARA
İhaleyi yapan idare:
 Ulaştırma, Denzicilik ve Haberleşme Bakanlığı (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü), Emek Hakkı Turaylıç No:5 06338 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.07.2012 / 26441
Başvuruya konu ihale:
 2012/16925 İhale Kayıt Numaralı "Türkiye-Gürcistan (Kars-Tiflis) Demiryolu Alt Ve Üst Yapı İkmal İnşaatı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğütarafından 26.03.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Türkiye-Gürcistan (Kars-Tiflis) Demiryolu Alt ve Üst Yapı İkmal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Öz Aras Grup İnşaat Taah. San. ve Tic.  A.Ş - YSE Yapı San. ve Tic. A.Ş. - Çelikler Taah. İnş. ve San. A.Ş.İş Ortaklığı’nın 05.07.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.07.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince  27.07.2012tarih ve 26441sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/2882sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle

 

1) Pilot ortak tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin yalnızca demiryolu altyapı işlerini içerdiği belirtilerek A.VI benzer iş grubuna dahil olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak İstanbul Metrosu 1. Aşama 1. Kısım yapım işi ile ilgili olarak düzenlenmiş olan iş deneyim belgesinin ilgili olduğu yapım işinin demiryolu altyapı ve üstyapı işlerini ve anılan benzer iş grubu işlerini kapsadığı, kaldı ki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine göre A.VI grubu işlerin altyapı ve üstyapı işlerini aynı anda bünyesinde barındıran işler olarak sınıflandırılmadığı, sadece altyapı veya üstyapı işlerinin bulunmasının da yeterli olduğu,

 

2) İş Ortaklıkları’nın özel ortağı tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen kişinin diğer özel ortakta yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilerek başka bir tüzel kişide çalıştığı gerekçesiyle uygun görülmediği, halbuki söz konusu kişinin yönetim kurulu üyeliğini çalışan sıfatıyla değil bir görev olarak yürüttüğü, hizmet akdi ile herhangi bir yerde çalışmadığı ve işveren konumunda bulunduğu, anahtar teknik personelin başka şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerini engelleyen yasa veya mevzuat hükmü bulunmazken bu yönde değerlendirme yapılmasının mevzuata aykırı olduğuiddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: Türkiye-Gürcistan (Kars-Tiflis) Demiryolu Alt ve Üst Yapı İkmal İnşaatı

…”

 

“İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde “…

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 70'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80?ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20?sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları tebliğinde belirtilen aşağıdaki iş grupları benzer iş olarak kabul edilecektir.

a) (A) ALT YAPI İŞLERİ

VI. Grup: Demiryolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)

b) (D) ELEKTRİK İŞLERİ 

VI. Elektrikli Ulaşım Araçları Teknolojisi İşleri 

c) (E) ELEKTRONİK VE İLETİŞİM İŞLERİ

I. Grup: Trafik İzleme ve Yönetim Sistemi Kurulması İşleri

Madde 17 – Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez

…” düzenlemeleri yapılmıştır.

 

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde “…

Madde 2 – Yapım işlerinde benzer işlerin belirlenmesinde ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslara uyulması gerekmektedir:

2.1. Ayrıştırma yapılmak suretiyle herhangi bir grupta sayılan işlerden bazıları seçilerek benzer iş tespit edilmeyecektir….

2.2. İhale konusu işin içinde bulunduğu gruba atıf yapılabileceği gibi işin niteliğine göre birden fazla gruba da atıf yapılabilecektir…. Bu durumda, aday veya isteklilerin belirtilen gruplardan herhangi birine ait iş deneyimlerini gösteren belgelerini sunmaları yeterli kabul edilecektir.

2.3. Yapım işinin niteliği gereği farklı uzmanlıklar gerektirmesi nedeniyle birden fazla grubu içerir iş deneyimi aranmasının zorunlu olması durumunda ihalenin konsorsiyumlara açık olarak yapılması gerekmektedir….

2.6. Yapım işi aşamalarının/kısımlarının ayrı ihale konusu olması durumunda, ihale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin yanında ihale konusu işi içeren grup veya gruplara ilişkin iş deneyim belgesine sahip aday veya isteklilerin de ihaleye katılabileceği belirtilmelidir. Örneğin; bir karayolunun sadece üst yapı ihalesine AV grubu bir işin sadece üst yapısına ilişkin iş deneyimine sahip olan aday veya istekliler katılabileceği gibi AV grubu iş deneyimine sahip olan aday veya istekliler de katılabilecektir. Benzer şekilde; bir demiryolunun sadece üst yapısının ihale edildiği bir ihaleye AVI grubu bir işin sadece üst yapısına ilişkin iş deneyimine sahip olan aday veya istekliler katılabileceği gibi AVI grubu iş deneyimine sahip olan aday veya istekliler de katılabilecektir.

Ek-1: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi

(A) Alt Yapı İşleri

VI. Grup: Demiryolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)

1.         Demiryolları

2.         Metro inşaatları

3.         Raylı sistemler

4.         Füniküler raylı taşıma tesisleri

(D) Elektrik İşleri

VI. Grup: Elektrikli Ulaşım Araçları Teknolojisi İşleri

1.         Elektromekanik İşler

2.         Raylı sistemler elektrifikasyon işleri

3.         Lastikli ulaşım araçları elektrifikasyon işleri

4.         Kablolu ulaşım araçları elektrifikasyon işleri

5.         Elektrikli taşıtlar dolum tesisleri

(E) Elektronik Ve İletişim İşleri

I. Grup: Trafik İzleme ve Yönetim Sistemi Kurulması İşleri

1.         Karayolu sinyalizasyon işleri

2.         Demiryolu sinyalizasyon işleri

3.         Otoyollarda elektronik ücret toplama sistemleri

4.         Veri ve görüntü aktarımı ile kontrol sistemleri

5.         Merkezi kontrollü trafik izleme ve yönetim sistemi

6.         Haberleşme, veri toplama ve kontrol sistemleri

...” açıklamaları yapılmıştır.

 

19.06.2012 tarihli ihale komisyonu kararıyla “…ihale komisyonumuzca, ihale konusu işin demiryolu altyapı ve üst yapı imalatlarını içeren bir yapım işi olduğu görülmüştür. Dolayısıyla bu iş kapsamında değerlendirmeye alınması gereken iş deneyim belgelerinde yukarıda yer alan hükümler doğrultusunda demiryolu altyapı ve üstyapı imalatlarını kapsayan işlere ait belgeler olması gerektiği tespit edilmiştir.” denilerek,“istekli … iş ortaklığının pilot ortağı Özaras Grup İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.’nin sunduğu iş deneyim belgesinin yalnızca demiryolu altyapı imalatlarını kapsadığı komisyonumuzca tespit edilmiş olup … bu ihale kapsamındaki işe benzer olmadığı …” gerekçesiyle iş deneyim belgesi uygun görülmemiştir.

 

İnceleme konusu ihalenin yaklaşık maliyet hesap cetvellerinden, %25 yüklenici kârı hâriç olmak üzere ihale konusu yapım işinin, 21.516.275,24 TL tutarında öngörülen ve anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan istasyon tesisleri inşaatı dışında, 347.647.632,60 TL’lık kısmının demiryolu altyapı işlerinden, 190.694.034,36 TL’lık kısmının da demiryolu üstyapı işlerinden oluştuğu,

 

Demiryolu altyapı işleri kapsamında, (kazı, dolgu, alt temel, drenaj vs işlerinin yer aldığı) “güzergah işleri”, “menfez”, “alt geçit”, “köprü ve viyadük”, “tünel” ve “aç-kapa tünel” işlerinin; demiryolu üstyapı işleri kapsamında (ray, travers, makas, balast vs işlerinin yer aldığı) “üstyapı poz işleri”, (kataner hattı, seksiyon ve nötr-bölge postaları, trafo merkezleri ve SCADA sistemi işlerinin yer aldığı) “elektrifikasyon sistemleri”, “sinyalizasyon ve telekomünikasyon sistemleri” işlerinin bulunduğu anlaşılmaktadır.

 

İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde belirlenen benzer iş grupları ve Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yapılan ve yukarıda yer verilen açıklamalara göre,

 

İnceleme konusu ihalenin konusunun, demiryolunun sadece altyapısına veya üstyapısına yönelik bir yapım işi olmadığı da dikkate alındığında, demiryolu işlerine ilişkin deneyim belgesini sunan bir isteklinin, bu işler kapsamında demiryolunun altyapı ve üstyapı işlerini bir arada yapmış olması gerektiği,

 

Bununla birlikte Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan D ve E iş grupları da ihale konusu iş ile benzer işler arasında sayıldığından ve konsorsiyumların ihaleye teklif vermesine imkan verilmediğinden, tek başına demiryolu altyapı işlerine ilişkin iş deneyim belgeleri İdari Şartname’de belirlenen benzer iş gruplarına girmese de, tek başına demiryolu üstyapısına ilişkin olup D ve E iş gruplarında yer alan işlerden birini de içeren deneyim belgelerinin İdari Şartname’de belirlenen benzer iş gruplarına dahil olduğu anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi İş Ortaklığı’nın pilot ortağı Öz Aras Grup İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. tarafından, İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesi gereği olarak, ilan tarihinden sonra olmak üzere 08.03.2012 tarihinde SMMM tarafından düzenlenmiş belgeye göre belge düzenleme tarihinden önceki 5 yıl boyunca kesintisiz olarak anılan şirketin %50’den fazla hissesine sahip olan ve idarede 17.09.1992 – 31.01.2001 tarihleri arasında “kontrol mühendisi, kontrol şefi kontrol amiri” unvanlarıyla görev yaptığı belirtilen İnşaat Mühendisi Güngör Tortop’a ait iş denetleme belgesinin sunulduğu anlaşılmıştır.

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Raylı Sistem Müdürlüğü tarafından “İstanbul Metrosu 1. Aşama 1. Kısım İnşaatı” işi ile ilgili olarak düzenlenen 07.02.2012 tarih ve 413 sayılı iş denetleme belgesinde uygulanan yapı tekniği “A tipi (oval) 36 m2 kesit alanlı 6550 m

P tipi (peron) tünel 65 m2 kesit alanlı 406 m

T tipi (makas) tünel 101 m2 kesit alanlı 406 m

Yaya tünelleri 36 m2 kesit alanlı 158 m

Bağlantı tünelleri 43 m2 kesit alanlı 664 m

İstasyon binası inşaatı: Kazı 878 m2, dolgu 60700 m3 BS 25 BA 19000 m3, BA (ahşap kalıp) 19000 m2, BA demiri 14900 ton, öngerimli ankraj bulonu 229000 m, BA (çelik D.B.K.K) 174000 m2, BC IIIA demiri 16000 ton, hasır çelik 5000 ton”,

 

İlgilinin görevi sırasında denetlediği ve yönettiği iş kısımlarının konusu “metro tüneli inşaatları, istasyon binası inşaatları, altyapı deplase işleri” olarak belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibinin aynı iş deneyim belgesini sunduğu ve benzer iş grupları arasında A/VI grubu işlerin de bulunduğu Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2012/8833 İhale Kayıt Numaralı “Sincan-Ankara-Kayaş Hattının Yeniden İnşa Edilmesi (Başkent Ray)” yapım işi ihalesi ile ilgili olarak yaptığı itirazen şikâyet başvurusunda yer alan“söz konusu düzenlemeden benzer işin hem üstyapı hem de altyapıyı içeren A/VI grubu işler olarak anlaşılmadığı, A/VI iş grubu içerisinde yer alan herhangi bir işe ilişkin olarak sunulan iş deneyim belgesinin kabul edilmesi gerektiği” iddiasına ilişkin olarak,

 

Kamu İhale Kurulunun 25.07.2012 tarih ve 2012/UY.II-3036 sayılı kararıyla “İsteklilerce iş deneyimini tevsik amacı ile sunulacak bir belgenin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan benzer iş grupları listesinin A/VI grubunda bulunan ‘demiryolları, metro inşaatları, raylı sistemler ve füniküler raylı taşıma tesisleri’ kapsamında değerlendirilebilmesi için belgeye konu işte; belirtilen Tebliğ düzenlemesinde yer alan ‘altyapı + üstyapı’ ifadesi gereğince A/VI grubunda yer alan işlerin hem altyapısının hem de üstyapısının yapılmış olması gerekmektedir” denilerek, iş denetleme belgesi üzerinde yer alan işin adı, uygulanan yapım tekniği ve ilgilinin görevi sırasında denetlediği ve yönettiği iş kısmının/kısımlarının konusuna göre, “iş deneyim belgesinin metro inşaatının sadece altyapı işine ilişkin olduğu, iş deneyim belgesine konu işin ihale konusu işe veya benzer işe uygun olmadığına” karar verilmiştir.

 

Ancak inceleme konusu itirazen şikâyet başvurusunda, anılan Kurul kararında incelenen iddiadan farklı olarak, belgenin ilgili olduğu yapım işi kapsamında demiryolu üstyapı işlerinin de bulunduğunun iddia edildiği ve şikayet dilekçesi ekinde yer alan yapılan işler listesinde üstyapı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği iddia edilen iş kalemlerinin belirtildiği dikkate alınarak belgeyi düzenleyen idareden konu ile ilgili olarak bilgi alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 

Bu amaçla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Raylı Sistem Müdürlüğüne gönderilen 22/08/2012 tarihli yazı ile “İş denetleme belgesinin benzer iş grubunun tespiti amacıyla, ait ilgili olduğu ‘İstanbul Metrosu 1. Aşama 1. Kısım İnşaat’ işi kapsamında ve belge sahibinin denetleme ve yönetme görevleri yaptığı sürelerde ayrı ayrı olmak üzere;

1. Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan ‘A-VI.Grup: Demiryolu işleri (Altyapı+Üstyapı)’ benzer iş grubunda belirtilen ‘altyapı’ (güzergah işleri ile ilgili kazı, dolgu işleri, alt temel tabakası teşkili vb; menfezler, alt geçitler, köprü ve viyadükler, tünel, aç-kapa tünel vb) imalatlarının,

2. Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan ‘A-VI.Grup: Demiryolu işleri (Altyapı+Üstyapı)’ benzer iş grubunda belirtilen ‘üstyapı’ (ray, travers, 2.tabaka balast işleri; elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon sistemleri vb) imalatlarının,

Olup olmadığı hususunun açıklanması; demiryolu altyapı ve üstyapı işleri kapsamında gerçekleştirilen imalatın miktar, dönem, tutar ile türüne ilişkin bilgilerin bildirilmesi ve bu bilgileri tevsik eden belgelerin gönderilmesi” istenmiştir.

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğünün Kurum kayıtlarına 11.09.2012 tarihinde giren 10.09.2012 tarihli yazısında, Güngör Tortop’un kontrol mühendisi olarak görev yapmakta iken 04.08.1993 tarihi itibari ile kontrol şefi olarak atanarak her iki görevi birlikte yürüttüğü, 28.07.1997 tarihi itibariyle de kontrol amiri olarak atandığı belirtilerek, 1 sayılı hakediş ile kontrol amirliğine atanmaya ilişkin görev değişikliği zamanında düzenlenmiş 54 ve 55 sayılı (04.08.1997 ve 10.09.1997 tarihli) hakedişler, (24.05.2001 tarih ve 81A sayılı) son hakediş ve belirtilen hakediş dönemlerine ilişkin yapılan işler listesi gönderilmiştir. Ayrıca aynı yazıda “söz konusu iş deneyim belgesi altyapı kapsamında düzenlenmiş bir belgedir” denilmiştir.

 

Bu durumda, söz konusu yazı ekinde yer alan Güngör Tortop’un kontrol amirliğine atanmadan önce kontrol mühendisi ve kontrol şefi olarak görev yaptığı son hakediş olan 54 sayılı hakediş eki yapılan işler listesinde,

 

Stasyoner akü (110 V, 100 Ah) malzeme ve montajı, dahili tip ayırıcı (12 KV, 630 A, 12,5 KA) malzeme ve montajı, D. Tip Sıg. Ayırıcı (630 A, 12 KV, 12,5 KA) malzeme ve montajı, akım trafoları (400/5A 12 KV 200 IN; 25/5A 12 KV; 100/5A 12 KV 100 IN) malzeme ve montajı, gerilim trafosu (10/00,1KV) malzeme ve montajı, iç ihtiyaç trafosu (10/0,22 KV 5 KVA) malzeme ve montajı iş kalemleri vb. elektrik işleri ile ilgili iş kalemleri bulunduğu görülmekle birlikte,

 

Belge üzerinde ilgilinin görevi sırasında yapılan işler arasında altyapı deplase işlerinin de sayıldığı dikkate alınarak anılan iş kalemleri, belgeyi düzenleye idarece gönderilen yapılan işler listesinde altyapı aktarımları iş grubu altında yer aldığından, ihale konusu işin kapsamında yer alan elektrifikasyon işlerini oluşturan kataner hattı, seksiyon ve nötr-bölge postaları, trafo merkezleri veya SCADA sistemi işleri kapsamında yapılmış iş kalemleri olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmadığından ve belgeyi düzenleyen idarenin kendisi tarafından açıkça belgenin ilgili olduğu yapım işinin demiryolu altyapısı kapsamında gerçekleştirilmiş olduğu belirtildiğinden,

 

Şikâyet konusu iş deneyim belgesinin demiryolu altyapısına ilişkin olarak düzenlenen bir iş deneyim belgesi olduğu ve bu haliyle, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği A-VI iş grubu ile İdari Şartname’de belirtilen benzer iş grupları kapsamında değerlendirilmemesinin mevzuata uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhale konusu işe ait İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde, isteklilerin anahtar teknik personel olarak en az beş yıl deneyimli bir adet inşaat, bir adet harita ve bir adet elektrik mühendisi çalıştırmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

 

            19.06.2012 tarihli ihale komisyon kararı tutanağında Öz Aras Grup İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş - YSE Yapı San. ve Tic. A.Ş.- Çelikler Taah. İnş. ve San. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından Bilal Çelik’in anahtar teknik personel olarak gösterildiği, bu şahıs tarafından düzenlenen anahtar teknik personel beyannamesinde“İhale tarihi itibarıyla YSE Yapı San. ve Tic. A.Ş.’nin bünyesinde anahtar teknik personel olarak çalışmaktayım. İhalenin anahtar teknik personel olarak çalıştığım YSE Yapı San. ve Tic. A.Ş.’nin üzerine bırakılması durumunda, görev yaptığım süre boyunca başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde çalışmayacağım.” ifadelerinden yönetim kurulu üyelerinin şirketlerde çalışan olarak yer aldığının anlaşıldığı, Ticaret Sicili Gazeteleri incelendiğinde anahtar teknik personel inşaat mühendisi Bilal Çelik’in 18.06.2010-14.03.2012 tarihleri arasında Çelikler Taah. İnş. ve San.  A.Ş.’de yönetim kurulu üyeliği, 11.08.2006-14.03.2012 tarihleri arasında YSE Yapı San. ve Tic. A.Ş.’de yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunduğu ve her iki şirkette de aynı zaman dilimi içerisinde görev yaptığının tespit edildiği, dolayısıyla ihale tarihi olan 21.03.2012 tarihinden geriye doğru bir yıllık süre içerisinde Bilal Çelik’in anahtar teknik personel olarak başka bir tüzel kişide çalışmaması gerekirken bu tarihler arasında hem Çelikler Taah. İnş. ve San.  A.Ş.’de hem de YSE Yapı San. ve Tic. A.Ş.’de çalıştığının anlaşıldığı, bu sebeple teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği hususlarının belirtildiği görülmüştür. 

 

            Başvuru sahibi Öz Aras Grup İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş - YSE Yapı San. ve Tic. A.Ş.- Çelikler Taah. İnş. ve San.  A.Ş. İş Ortaklığı tarafından inşaat mühendisi Bilal Çelik’in, harita mühendisi Turan Özçelik’in ve elektrik mühendisi Selami Kabaklı’nın anahtar teknik personel olarak gösterildiği anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi tarafından teklif dosyası kapsamında Bilal Çelik’in YSE Yapı San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde bulunduğu hususunun tevsiki amacıyla YMM tarafından düzenlenen ortaklık teyit belgesi sunulduğu, bu belgede YSE Yapı San. ve Tic. A.Ş. ortaklarından %8 hisseli inşaat mühendisi Bilal Çelik’in 19.02.2009 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 3 yıl süreliğine yönetim kurulu başkanlığına seçildiği, 29.06.2009 tarih ve 7342 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği, daha sonra 11.06.2010 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 3 yıl süreliğine yönetim kurulu başkanı seçildiği, 18.06.2010 tarih ve 7588 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edildiği, 08.03.2012 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 3 yıl süreliğine yönetim kurulu başkanı seçildiği, 14.03.2012 tarih ve 8026 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği, halen anılan şirkette yönetim kurulu başkanı olarak görevine devam ettiği hususlarının beyan edildiği tespit edilmiştir.

           

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 40’ncı maddesinde“(1) İdarece yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personele ilişkin belgelerin istenildiği hallerde, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca gerçek veya tüzel kişiliğin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak idarece öngörülen sayıda mühendis veya mimar çalıştırması ve bu durumun belgelendirilmesi şartı aranır. Bu şart aynı pozisyon için tek bir mühendis veya mimar ile tevsik edilebileceği gibi farklı mühendis veya mimarlarla da tevsik edilebilir. Yıl içinde toplam olarak otuz günü aşmayan kesintiler, kesinti olarak kabul edilmez.

            (4) Anahtar teknik personelin ilgili meslek odasına kayıtlı olması zorunludur. Bu personelin mezuniyetinden itibaren geçecek süre en fazla beş yıl olarak öngörülebilir. Bu sürenin sağlandığı hususu mezuniyet belgesi ile, odaya kayıtlı olduğu hususu ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığı hususu ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mezuniyet belgelerinin sunulması zorunludur.

            (5) Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olan mimar ve mühendisler, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.

            (6) Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olanlar, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışamazlar.

            (7) Yukarıda belirtilen niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. (Değişik:03/07/2009-27277 R.G./7 md.) Gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilir.” hükümleri yer almaktadır.

 

            Yukarıda aktarılan Yönetmelik hükümleri uyarınca anahtar teknik personele ilişkin belgelerin istenildiği hallerde, ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca gerçek veya tüzel kişiliğin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak idarece öngörülen sayıda mühendis veya mimar çalıştırmasının ve bu durumun belgelendirilmesinin zorunlu olduğu, isteklinin bünyesinde çalıştığı hususunun ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edileceği, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyelerinin anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmayacağı, ayrıca anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olanların, isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışamayacağı anlaşılmaktadır. Bu düzenlemelere göre anahtar teknik personel olarak bildirilen şahsın/şahısların ilan tarihinden geriye doğru bir yıl boyunca sadece istekli bünyesinde çalışması, başka firma/firmalar bünyesinde çalışmaması gerekmektedir. Yönetmelikte aranılan başka firma/firmalar bünyesinde çalışmama şartından ise anahtar teknik personelin hizmet akdi ile bir işverene bağlı olarak çalışması durumunun anlaşılması gerektiği sonucuna varılmaktadır.

 

            “www.ticaretsicil.gov.tr” adresi üzerinde yapılan incelemede, 15.11.2011 tarih ve 7940 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi kayıtlarına göre Bilal Çelik’in Çelikler Taah. İnş. ve San.  A.Ş. yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak seçildiği, 14.03.2012 tarih ve 8026 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi kayıtlarına göre Bilal Çelik’in Çelikler Taah. İnş. ve San.  A.Ş.’nin yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabul edildiği, 18.06.2010 tarih ve 7588 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi kayıtlarına göre Bilal Çelik’in YSE Yapı San. ve Tic. A.Ş.’de yönetim kurulu başkanı olarak atandığı tespit edilmiştir.

 

             5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarının bu Kanun’un kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından sigortalı sayılacağı hükme bağlanmıştır.

 

            Yönetim kurulu üyelerinin hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına çalıştığı göz önünde bulundurulduğunda, yönetim kurulu üyeliğinde bulunmanın Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışma anlamına gelmeyeceği anlaşıldığından, idarece Öz Aras Grup İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş - YSE Yapı San. ve Tic. A.Ş.- Çelikler Taah. İnş. ve San.  A.Ş. İş Ortaklığı tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen kişinin iş ortaklığının iki ortağında da yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Diğer taraftan idarece söz konusu şahsın ve anahtar teknik personel olarak gösterilen diğer şahısların başka firmalarda da çalışıp çalışmadığı hususunda tereddüde düşülmesi halinde Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları” başlıklı 20’nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “İhale komisyonu, teklif veya başvuru kapsamında yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördüğü belge ve bilgileri isteyebilir. Komisyon tarafından bu doğrultuda yapılan talepler, ilgililerce ivedilikle yerine getirilir.” hükmü gereğince, Sosyal Güvenlik Kurumu ile yazışma yapılarak anahtar teknik personel olarak gösterilen şahısların başka firma/firmalar bünyesinde hizmet akdine bağlı olarak çalışıp çalışmadığının (ilgililer adına prim ödendiğini gösteren sigortalı hizmet çizelgelerinin incelenmesi suretiyle) teyit edilmesi mümkündür.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

1) İdarece ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Comsa SA & Açılım İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. & Seza İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın pilot ortağı Comsa SA tarafından İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesi gereği olarak, ADIF [Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, (İspanya) Demiryolları Altyapı İdaresi] tarafından  “Madrid – Zaragoza – Barselona Yüksek Hızlı Tren Hattı Yapım” işi (sözleşme tarihi 10.04.2000, geçici kabul tarihi 15.01.2008; ilk ve toplam sözleşme bedeli ile gerçekleşen iş ve belge tutarı 369.300.000 Euro) ile ilgili olarak düzenlenmiş 02.11.2011 tarihli iş bitirme belgesinin sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Söz konusu iş deneyim belgesinde uygulanan yapı tekniği “Bu proje kapsamında demiryolu altyapı ve üstyapı işleri gerçekleştirilmiş olup toprak hafriyatı ve dolgu işleri, tünel yapım işleri, viyadükler ve drenajlar için öngerilmeli beton yapıların imalatı, enjeksiyon ve iksa işleri, hat inşaat işlerinin yapımı ve çevre düzenleme işleri yer almıştır. Projenin ana bileşenleri aşağıdaki işlerden oluşmaktadır: Yüksek hızlı çift hat demiryolu yapımı; (tek hat için 101,80 km) 50,90 km alttemel, temel yapımı ve hat işleri yapımı; yüksek hızlı çift hat için 12 uds (5390 m) köprü ve viyadük yapımı; yüksek hızlı çift hat için 7 uds (6226 m) tünel yapımı. Hat işlerine ilişkin tüm malzeme ADIF tarafından sağlanmıştır” şeklinde belirtilmiştir.

 

Aynı ihaleye ilişkin olarak yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusunda yer alan ve  09.10.2012 tarih ve 2012/UY.III-3894 sayılı Kurul Kararında konu edilen iddialar hakkında değerlendirme yapabilmek için Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığına yazılan 02.08.2012 tarihli yazı ile belgeyi düzenleyen idareden,

“İspanya Demiryolu Yapım İdaresi ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) tarafından Madrid – Zaragoza – Barselona Yüksek Hızlı Tren Hattı Yapım İşi ile ilgili olarak yüklenici COMSA SA adına düzenlenen 369,3 milyon Euro tutarındaki iş deneyim belgesi ile ilgili olmak üzere;

1. Söz konusu belge, yüklenici ile yapılmış, tutarı 369,3 milyon Euro olan ve kapsamında hem demiryolu altyapı işleri hem de demiryolu üstyapı işleri bulunan tek bir sözleşme ile ilgili olarak mı düzenlenmiştir?

2. Yoksa aynı yüklenici ile yapılmış ve toplam tutarı 369,3 milyon Euro olan birden fazla sözleşme ile ilgili olarak mı düzenlenmiştir?

3. Eğer birden fazla sözleşme ile ilgili olarak düzenlenmişse, bu iş kapsamında yüklenici ile yapılan her bir ayrı sözleşmenin konusu ve kapsamı (demiryolu altyapı ve/veya üstyapı işleri) ile tutarı nedir?” şeklinde belirlenen soruların cevaplanması talep edilmiştir.

 

Söz konusu yazıya cevaben Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığının 20.09.2012 tarih ve 2012/9920139 sayılı yazısı ile ilgili idareden bir adet İngilizce ve bir adet İspanyolca olmak üzere iki belge Kurumumuza gönderilmiştir.

 

Bu belgelerden ADİF’in T.C. Madrid Büyükelçiliği Başkatibine hitaben yazdığı 14.09.2012 tarihli yazıda “…

In relation to the ‘Document of Work Experience’ dated 2 November 2011 that you sent us, we confirm that it corresponds to a job carried out for ADIF by Comsa S.A. integrated on the main HS line Madrid-Barcelona-French Border single Project, as is the common practical use always followed by ADIF. The said job was for both railway infrastructure and superstructure Works and the total amount for said Works was 369.3 million Euros” denildiği görülmektedir.

 

Söz konusu metnin çevirisi Kurumumuz içinde “…  Bize göndermiş olduğunuz 2 Kasım 2011 tarihli ‘İş Deneyim Belgesi’ne ilişkin olarak, işbu belgenin COMSA S.A. tarafından Adif için gerçekleştirilen Yüksek Hızlı Madrid – Barselona – Fransız Sınırı Demiryolu Hattı Münferit Projesi ile bütünleşik olan işe ait olduğunu ve yaygın pratik kullanımının her zaman Adif tarafından takip edildiğini teyit ederiz. Söz konusu iş hem demiryolu altyapı hem de demiryolu üstyapı yapım işi için olup, toplam tutar 369.3 milyon Avro’dur” şeklinde yapılmıştır.

 

Söz konusu belgenin bütünleşik işe ilişkin olduğu, ayrıca Kurum tarafından açıkça sorulduğu halde tek sözleşmeye ilişkin olarak düzenlenip düzenlenmediği hakkında net bir ifadeye yer verilmediği görülmüştür.

 

Ayrıca Kurumca, Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı ile yapılan yazışma neticesinde gönderilen belgelerin yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi talep edilmiştir. Söz konusu belgeler arasında yer alan İspanyolca metinlerin çevirisinin aşağıdaki şekilde yapıldığı görülmüştür.

 

“Onay Belgesi

Aşağıda imzası bulunan ADİF Uluslararası Kısım Müdür Yardımcısı Joaquin Jiménez Otero, COMSA A.Ş. şirketinin, ekteki (onaylı ve mühürlü) 2. ve 3. sayfalarda belirtilen Yüksek Hızlı Madrid - Barselona - Fransa Sınırı Hattı ile Yüksek Hızlı Madrid - Segovia - Valladolid/Medina del Campo Hattı işlerine tekabül eden işleri gerçekleştirdiğini onaylar.

Özet olarak COMSA A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiş işler aşağıdaki gibidir:

•   Yüksek Hızlı Madrid - Barselona - Fransa Sınırı Hattı: 50,9 km uzunluğunda ve 369 milyon avro yekünündeki yüksek hızlı çift yolun altyapı inşası. Yüksek hızlı çift yolun üstyapı inşasını da kapsar.

•   Yüksek Hızlı Madrid - Segovia - Valladolid/Medina del Campo Hattı: 41,5 km uzunluğunda ve 901,3 milyon avro yekünündeki yüksek hızlı çift yolun altyapı inşası.

Ekteki sayfalarda söz konusu COMSA A.Ş. tarafından vaktinde ve projeye, şartnameye ve diğer geçerli teknik normlara uygun olarak gerçekleştirilmiş işler ayrıntılı bir biçimde sunulmaktadır.

Madrid, 21 Haziran 2012

Yüksek Hızlı Madrid - Zaragoza - Barselona - Fransa Sınırı Hattı İnşasında Comsa A.Ş. Tarafından Üstlenilen İşler

•   Toplam 50,90 km uzunluğundaki yüksek hızlı çift yol demiryolunun altyapı ve üstyapı inşası. İşin son değeri 369 milyon avrodur. Tüm demiryolu materyali ADİF tarafından temin edilmiştir. Yüksek hızlı çift yol için 50,90 km'lik demiryolu altyapı çalışması (101,80 km tek yol) gerçekleştirilmiştir; 12 adet (5390 m) çift yol köprü ve viyadük, 7 adet (6226 m) çift yol tünel. Bunlara üstyapı çalışmaları da dahildir. İnşaat 2000 yılında başlamış, 2008 yılında tamamlanmıştır.

•   2001 yılında gerçekleştirilmiş, 3 milyon avro yekününde, çok araçlı yeni Zaragoza Delicias istasyonu için ön çalışma uygulaması.

•   2003 ve 2004 yılları arasında gerçekleştirilmiş, 2 milyon avro yekününde, Calatayud hangarı ofis ve müştemilat binası inşası.

•   2008 yılında gerçekleştirilmiş, 3 milyon avro yekününde, Madrid - Sur hangarı ofis ve iletişim binası inşası.

•   COMSA'nın %30 katılımının olduğu, 2010 yılında başlanmış ve halen sürmekte olan, 316 milyon avro yekününde, Sagrera istasyonu yapı inşası çalışması projesi.

•   2001 yılında gerçekleştirilmiş, 3 milyon avro yekününde, Calatayud - Ricia yönünde çevre kapatması ve düzenlemesi projesi uygulaması.

•   2003 ve 2004 yıllarında gerçekleştirilmiş, 5 milyon avro yekününde, Calatayud - Lleida yönünde altyapının muhafaza ve onarımı hizmetleri.

•   2009 ve 2011 yıllarında gerçekleştirilmiş, 81 milyon avro yekününde, Barselona - Fransa hattı düzenleme inşası ve Girona - Figueres yönünde uluslararası düzeye çıkarma çalışmaları.

•   2006 - 2009 yılları arasında tamamlanmış, 12 milyon avro yekününde, Calatayud hangarı altyapı ve yol muhafazası.

•   2006 - 2009 yılları arasında tamamlanmış, 19 milyon avro yekününde, Madrid - Lleida yönündeki yol ekipmanlarının muhafazası.

•   2007 - 2009 yılları arasında tamamlanmış, 8 milyon avro yekününde, Puigverd de Lleida - Barselona yönündeki yol ekipmanlarının muhafazası.

•   2009 - 2012 yılları arasında tamamlanmış, 40 milyon avro yekününde, Madrid - Zaragoza yönündeki altyapı, yol ve dönemeçlerin muhafazası”

 

İncelemeye konu iş deneyim belgesini düzenleyen idareden gönderilen ve çevirisine yukarıda yer verilen “Onay Belgesi” başlıklı belgeden de, iş deneyim belgesinin ilgili olduğu yapım işinin tek “sözleşmeye” ilişkin olarak düzenlendiğine dair herhangi bir ifadeye yer verilmediği, belgenin ilgili olduğu demiryolu hattında aynı yükleniciye başka işler de yaptırıldığı, işin toplam tutarının iş deneyim belgesinde belirtilen tutar ile uyumlu olmadığı ve işin adı ile iş deneyim belgesindeki isim arasında tutarsızlık bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İş deneyim belgesini düzenleyen İspanya’da yerleşik ADIF’e açıkça sorulmasına rağmen belgenin ilgili olduğu yapım işinin tek sözleşmeye ilişkin olduğu ortaya konulmadığından anılan isteklinin iş deneyim belgesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39’uncu maddesinde yer alan “Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur” ve aynı Yönetmeliğin 48’inci maddesinde yer alan Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez” hükümlerine aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

2) İdarece ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Comsa SA - Açılım İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. - Seza İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın özel ortağı Açılım İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesi gereği olarak, ilan tarihinden sonra olmak üzere 14.03.2012 tarihinde Elazığ Ticaret Sicil Memurluğu tarafından düzenlenmiş belgeye göre belge düzenleme tarihinden önceki 1 yıl boyunca kesintisiz olarak anılan şirketin %50’den fazla hissesine sahip olan ve belgeyi düzenleyen idarede (Karayolları Genel Müdürlüğü) 06.03.1995 – 23.06.2003 tarihleri arasında “otoyol yapım başmühendisi” unvanıyla görev yaptığı belirtilen İnşaat Mühendisi H.Hilmi Kaya’ya ait geçici kabulü yapılmamış, devam eden ve iş artışı olan yapım işi ile ilgili 21.10.2011 tarih ve 110-3004 sayılı iş yönetme belgesinin sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Ancak söz konusu belgede, ilk sözleşme bedeli (296.000.000 ABD Doları), toplam sözleşme bedeli (1.051.770.409 ABD Doları), gerçekleşen iş tutarı (1.045.432.979 ABD Doları), sözleşme tarihi (16.12.1987), ilgilinin görev yaptığı tarihler (06.03.1995 – 23.06.2003), yönetilen iş kısmının konusu (otoyol inşaatı), görev sırasında gerçekleşen iş tutarı (517.235.467,67 ABD Doları), ilk sözleşme bedeline göre nakdi gerçekleşme oranı (%175), ilgilinin görevi ile ilgili olarak hissesine düşen belge tutarı (517.235.467,67 ABD Doları) belirtilmiş olmakla birlikte,   işin toplam sözleşme bedeline göre gerçekleşme oranının %80’e ulaştığı tarihin belirtilmediği tespit edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinin 2’nci fıkrasının (ç) bendinde “devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen” işlerle ilgili deneyimi gösteren belgelerin sunulacağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla, anılan bende göre, geçici kabulü yapılmamış, devam eden ve iş artışı olan yapım işi ile ilgili sunulan iş yönetme belgesinin değerlendirmeye alınabilmesi için, işin toplam sözleşme bedeline göre gerçekleşme oranının %80’e ulaştığı tarihin ihale ilan tarihinden (17.02.2012) geriye doğru son onbeş yıl içindeki dönemde olması gerekmektedir.

 

Söz konusu iş deneyim belgesinin değerlendirmeye alınıp alınamayacağının tespit edilebilmesini teminen belgeyi düzenleyen Karayolları Genel Müdürlüğünden 25.09.2012 tarih ve 3173 sayılı yazımız ile anılan iş deneyim belgesindeki işin toplam sözleşme bedeline göre gerçekleşme oranının %80’e ulaştığı tarihin bildirilmesi ve bu hususu tevsik edici belgelerin gönderilmesi talep edilmiştir.

 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 26.09.2012 tarih ve 110-2563 sayılı cevabi yazısında İzmir Çevreyolu-Aydın Otoyolunun toplam sözleşme bedeline ulaştığı tarihin 20.06.2003 olduğunun tespit edildiği bilgisi verilmiş ve yazı ekinde 30.06.2003 tarih 131 nolu hakkediş ile 31.07.2003 tarih 132 nolu hakedişin ilgili sayfaları gönderilmiştir.

 

30.06.2003 tarih 131 nolu hakedişte 30.04.2003 tarihli bir önceki hakkediş sonunda ödenen işler toplam tutarının 831.166.604,59 ABD Doları, bu (131 nolu) hakkediş dönemi içinde yapılan işler tutarının 5.321.076,03 ABD Doları olduğu belirtilmiştir. Buna göre söz konusu hakkediş dönemi ile birlikte yapılan iş tutarının (831.166.604,59 + 5.321.076,03 = 836.487.680,62 ABD Doları) belge üzerinde belirtilen toplam sözleşme tutarının %80’inden (1.045.432.979 x 0,80 = 836.346.383,20 ABD Doları) daha yüksek olduğu anlaşılmıştır.

           

            Bu durumda Karayolları Genel Müdürlüğü’nce gönderilen cevabi yazıda belirtildiği üzere işin toplam sözleşme bedeline göre gerçekleşme oranının %80’e ulaştığı tarihin 20.06.2003 olduğu, dolayısıyla işin toplam sözleşme bedeline göre gerçekleşme oranının %80’e ulaştığı tarihin ihale ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içindeki dönemde kaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Söz konusu belgede işin toplam sözleşme bedeline göre gerçekleşme oranının %80’e ulaştığı tarihin belirtilmemiş olmasının belgenin geçerliliğini etkileyecek bir aykırılık olmadığı anlaşılmakla birlikte, anılan iş deneyim belgesini düzenleyen Karayolları Genel Müdürlüğü tarafındanYapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne uygun olarak bu bilgiye de yer verilmek suretiyle yeniden düzenlenmesinin bildirilmesinin gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Comsa SA - Açılım İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. - Seza İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

2) Comsa SA - Açılım İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. - Seza İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın özel ortağı Açılım İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından ihalede sunulan iş deneyim belgesinin işin toplam sözleşme bedeline göre gerçekleşme oranının %80’e ulaştığı tarihi içerecek şekilde Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne uygun olarak yeniden düzenlenmesini teminen, konunun belgeyi düzenleyen Karayolları Genel Müdürlüğüne bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

Karşı Oy:

FARKLI GEREKÇE

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde; “iş ortaklıklarının özel ortağı tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen kişinin diğer özel ortakta yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilerek başka bir tüzel kişide çalıştığı gerekçesiyle uygun görülmediği, halbuki söz konusu kişinin yönetim kurulu üyeliğini çalışan sıfatıyla değil bir görev olarak yürüttüğü, hizmet akdi ile herhangi bir yerde çalışmadığı ve işveren konumunda bulunduğu, anahtar teknik personelin başka şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerini engelleyen yasa veya mevzuat hükmü bulunmazken bu yönde değerlendirme yapılmasının mevzuata aykırı olduğu,” şeklinde ifade ettiği 2 nci iddiasına ilişkin olarak Kurulca, idarece Öz Aras Grup İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş - YSE Yapı San. ve Tic. A.Ş.- Çelikler Taah. İnş. ve San.  A.Ş. iş ortaklığı tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen kişinin iş ortaklığının iki ortağında da yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı yönünde karar verilmiştir.

 

İhale konusu işe ait idari şartnamenin 7.5.2 nci maddesinde, isteklilerin anahtar teknik personel olarak en az beş yıl deneyimli bir adet inşaat, bir adet harita ve bir adet elektrik mühendisi çalıştırmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

 

            19.06.2012 tarihli ihale komisyon kararı tutanağında Öz Aras Grup İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş - YSE Yapı San. ve Tic. A. Ş.- Çelikler Taah. İnş. ve San.  A. Ş. iş ortaklığı tarafından Bilal Çelik’in anahtar teknik personel olarak gösterildiği, bu şahıs tarafından düzenlenen anahtar teknik personel beyannamesinde; “İhale tarihi itibarıyla YSE Yapı San. ve Tic. A.Ş.’nin bünyesinde anahtar teknik personel olarak çalışmaktayım. İhalenin anahtar teknik personel olarak çalıştığım YSE Yapı San. ve Tic. A.Ş.’nin üzerine bırakılması durumunda, görev yaptığım süre boyunca başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde çalışmayacağım.” ifadelerinden yönetim kurulu üyelerinin şirketlerde çalışan olarak yer aldığının anlaşıldığı, ticaret sicil gazeteleri incelendiğinde anahtar teknik personel inşaat mühendisi Bilal Çelik’in 18.06.2010-14.03.2012 tarihleri arasında Çelikler Taah. İnş. ve San.  A. Ş.’de yönetim kurulu üyeliği, 11.08.2006-14.03.2012 tarihleri arasında YSE Yapı San. ve Tic. A. Ş.’de yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunduğu ve her iki şirkette de aynı zaman dilimi içerisinde görev yaptığının tespit edildiği, dolayısıyla ihale tarihi olan 21.03.2012 tarihinden geriye doğru bir yıllık süre içerisinde Bilal Çelik’in anahtar teknik personel olarak başka bir tüzel kişide çalışmaması gerekirken bu tarihler arasında hem Çelikler Taah. İnş. ve San.  A. Ş.’de hem de YSE Yapı San. ve Tic. A. Ş.’de çalıştığının anlaşıldığı, bu sebeple teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği hususlarının belirtildiği görülmüştür. 

 

            Öz Aras Grup İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş - YSE Yapı San. ve Tic. A.Ş.- Çelikler Taah. İnş. ve San.  A.Ş. iş ortaklığı tarafından inşaat mühendisi Bilal Çelik’in, harita mühendisi Turan Özçelik’in ve elektrik mühendisi Selami Kabaklı’nın anahtar teknik personel olarak gösterildiği anlaşılmıştır.

 

            Söz konusu istekli tarafından teklif dosyası kapsamında Bilal Çelik’in YSE Yapı San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde bulunduğu hususunun tevsiki amacıyla                        YMM tarafından düzenlenen

ortaklık teyit belgesi sunulduğu, bu belgede YSE Yapı San. ve Tic. A.Ş. ortaklarından % 8 hisseli inşaat mühendisi Bilal Çelik’in 19.02.2009 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 3 yıl süreliğine yönetim kurulu başkanlığına seçildiği, 29.06.2009 tarih ve 7342 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği, daha sonra 11.06.2010 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 3 yıl süreliğine yönetim kurulu başkanı seçildiği, 18.06.2010 tarih ve 7588 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edildiği, 08.03.2012 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 3 yıl süreliğine yönetim kurulu başkanı seçildiği, 14.03.2012 tarih ve 8026 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği, halen anılan şirkette yönetim kurulu başkanı olarak görevine devam ettiği hususlarının beyan edildiği tespit edilmiştir.

           

İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 40’ıncı maddesinde“(1) İdarece yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personele ilişkin belgelerin istenildiği hallerde, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca gerçek veya tüzel kişiliğin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak idarece öngörülen sayıda mühendis veya mimar çalıştırması ve bu durumun belgelendirilmesi şartı aranır. Bu şart aynı pozisyon için tek bir mühendis veya mimar ile tevsik edilebileceği gibi farklı mühendis veya mimarlarla da tevsik edilebilir. Yıl içinde toplam olarak otuz günü aşmayan kesintiler, kesinti olarak kabul edilmez.

            (4) Anahtar teknik personelin ilgili meslek odasına kayıtlı olması zorunludur. Bu personelin mezuniyetinden itibaren geçecek süre en fazla beş yıl olarak öngörülebilir. Bu sürenin sağlandığı hususu mezuniyet belgesi ile, odaya kayıtlı olduğu hususu ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığı hususu ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mezuniyet belgelerinin sunulması zorunludur.

            (5) Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olan mimar ve mühendisler, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.

            (6) Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olanlar, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışamazlar.

            (7) Yukarıda belirtilen niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. (Değişik:03/07/2009-27277 R.G./7 md.) Gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilir.” hükümleri yer almaktadır.

 

            Yukarıda aktarılan Yönetmelik hükümleri uyarınca anahtar teknik personele ilişkin belgelerin istenildiği hallerde, ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca gerçek veya tüzel kişiliğin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak idarece öngörülen sayıda mühendis veya mimar çalıştırmasının ve bu durumun belgelendirilmesinin zorunlu olduğu, isteklinin bünyesinde çalıştığı hususunun Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edileceği, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyelerinin anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmayacağı, ayrıca anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olanların, isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışamayacağı anlaşılmaktadır.

 

            Bu düzenlemelere göre anahtar teknik personel olarak bildirilen şahsın/şahısların ilan tarihinden geriye doğru bir yıl boyunca sadece istekli bünyesinde çalışması, başka firma/firmalar bünyesinde çalışmaması gerekmektedir. Yönetmelikte aranılan başka firma/firmalar bünyesinde çalışmama şartından ise, anahtar teknik personelin hizmet akdi ile bir işverene bağlı olarak çalışmaması durumunun anlaşılması gerektiği sonucuna varılmaktadır.

 

            “www.ticaretsicil.gov.tr” adresi üzerinde yapılan incelemede, 15.11.2011 tarih ve 7940 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi kayıtlarına göre Bilal Çelik’in Çelikler Taah. İnş. ve San.  A.Ş. yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak seçildiği, 14.03.2012 tarih ve 8026 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi kayıtlarına göre Bilal Çelik’in Çelikler Taah. İnş. ve San.  A.Ş.’nin yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabul edildiği, 18.06.2010 tarih ve 7588 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi kayıtlarına göre Bilal Çelik’in YSE Yapı San. ve Tic. A.Ş.’de yönetim kurulu başkanı olarak atandığı tespit edilmiştir.

 

             5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarının Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından sigortalı sayılacağı hükme bağlanmış olmakla birlikte, ihale ilan tarihinde yürürlükte bulunan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 40’ıncı maddesinde “Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olanlar, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışamazlar.” şeklinde ifade edilen hükmünden, anahtar teknik personel olarak bildirilen şahsın/şahısların ilan tarihinden geriye doğru bir yıl boyunca sadece istekli bünyesinde çalışması gerektiği, çalışma hususundan ille de hizmet akti bulunması gerekliliğinin aranması gerekliliğinin anlaşılmadığı, Bilal Çelik’in YSE Yapı San. ve Tic. A.Ş.’de yönetim kurulu başkanı olarak atandığı ve ilk ilan tarihinden geriye doğru bir yıllık zaman dilimi içinde bu tüzel kişilikte yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığının açık anlaşıldığı,  yönetim kurulu üyeliğinde bulunmanın Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40’ıncı maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışma anlamına geldiğinin açık olarak anlaşılması nedeni ile, idarece Öz Aras Grup İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş - YSE Yapı San. ve Tic. A.Ş.- Çelikler Taah. İnş. ve San.  A.Ş. iş ortaklığı tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen kişinin, iş ortaklığının iki ortağında da yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin kamu ihale mevzuatına uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

            Yukarıda aktarılan tespitler çerçevesinde, başvuru sahibinin esasa etkili olmayan 2 nci iddiasına ilişkin olarak yukarıda aktarılan değerlendirme uyarınca, idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olduğu, bu nedenle bu hususa ilişkin yukarıda aktarılan gerekçenin Kurul kararı gerekçesi içinde yer alması gerektiği yönündeki düşüncemiz ile Kurulca verilen karara katılıyoruz.

 

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

 

 


 

KARŞI OY

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

Anılan Kurul kararına konu esas inceleme raporunun(B) bölümünde; İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1- Şenbay Mad. Turz. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş.- Ermit Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı tarafından anahtar teknik personele ilişkin olarak sunulan belgeler incelendiğinde; KİK025.1/Y numaralı standart forma ve KİK025.1/Y numaralı standart forma uygun 2 adet anahtar teknik personel listesinin sunulduğu, bu iki listenin de sadece özel ortak Ermit Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından imzalandığı tespit edilmiştir.

 

KİK025.1/Y numaralı Standart Formun dip notunda; “Başvuru sahibi veya başvuruda bulunmaya yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. İş ortaklıklarında pilot ortak tarafından imzalanması yeterlidir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Söz konusu istekli tarafından sunulan anahtar teknik personel listesinin iş ortaklığının her iki ortağı ya da pilot ortağı (Şenbay Mad. Turz. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş.) tarafından imzalanmamış olmasının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda, Şenbay Mad. Turz. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş.- Ermit Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının anahtar teknik personele ilişkin mevzuatta aranılan şartları karşılamadığı, dolayısıyla söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

2-) Anılan Kurul kararının (B) bölümünün 1. maddesinde; “İdarece, ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Comsa SA & Açılım İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. & Seza İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının, pilot ortağı Comsa SA tarafından, idari şartnamenin 7.5.1 maddesi gereği olarak, ADIF [Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, (İspanya) Demiryolları Altyapı İdaresi] tarafından  “Madrid – Zaragoza – Barselona Yüksek Hızlı Tren Hattı Yapım” işi (sözleşme tarihi 10.04.2000, geçici kabul tarihi 15.01.2008; ilk ve toplam sözleşme bedeli ile gerçekleşen iş ve belge tutarı 369.300.000 Euro) ile ilgili olarak düzenlenmiş 02.11.2011 tarihli iş bitirme belgesinin sunulduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu iş deneyim belgesini düzenleyen idareye açıkça sorulmasına rağmen belgenin ilgili olduğu yapım işinin tek sözleşmeye ilişkin olarak gerçekleştirildiğine dair net bir bilgi verilmediğinden anılan isteklinin iş deneyim belgesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde yer alan “Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur” ve aynı Yönetmeliğin 48’inci maddesinde yer alan “Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez” hükümlerine aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.” ifadelerine yer verilerek, başvuru sahibi Comsa SA & Açılım İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. & Seza İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

 

Ancak, Comsa SA tarafından sunulan 02.11.2011 tarihli iş bitirme belgesinin, tek bir sözleşmeye ilişkin olup olmadığı varsayımdan öte net bir şekilde ortaya konulamamıştır. Nitekim, karara dayanak bilgi, belge ve yazışmaların değerlendirilmesi sonucu inceleme raporunda, “iş deneyim belgesinin demiryolu altyapı ve üst yapı işleri ile ilgili 369.300.000 Euro tutarında tek sözleşmeye ilişkin olarak düzenlendiği kanaatine varılmıştır. İddia çerçevesinde, bilgi isteme yazıları da belgeyi düzenleyen Kuruluşa yazıldığından isteklinin cevaptan sorumluluğu olmadığı ve cevap niteliğindeki yazılar, konuyu aydınlatmaya yetmese de aksi yönde kesin kanaate ulaşmak için de erken olduğu düşünülmektedir.

 

Belge eksikliği niteliğinde olmayan (böyle olsa belge tamamlatılamaz) kişiden kaynaklanan eksiklik niteliğinde de olmayan belgedeki iddia nedeniyle oluşan tereddüdün giderilmesi gerekmektedir. Kaldı ki, yeterlik belgesi olduğundan ihale sürecine etkisi ve gerçeği yansıtmaması halinde uygulanacak müeyyideler nedeniyle bu belgenin gerçek durumunun net olarak ortaya konulması gerekmektedir.

 

Belge kapsamındaki işlerin ayrı ayrı zamanlarda yapıldığı, dolayısıyla tek sözleşme kapsamında yapılmadığına ilişkin tereddüt olduğundan, bu kapsamda soru farklılaştırılarak  iş bitirme belgesine konu işlerin, ayrı ayrı ihale edilip edilmediğinin, öyle ise ihale tarihleri ile sözleşme tarihlerinin detaylı olarak sorulması ve alınacak bilgiye göre söz konusu iş bitirme belgesinin değerlendirilerek, ihalenin sonuçlandırılması gerektiğinden, Comsa SA’nın iş deneyim belgesine ilişkin gerekli ve yeterli araştırma yapılmadan, itirazen şikâyetin eksik inceleme ile  sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

          Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede, başvuru sahibinin 1. iddiasına ilişkin olarak anılan Kurul kararının (A) bölümünde yer alan tespit ve değerlendirmeler ile anılan Kurul kararının (B) bölümünün 2. maddesinde yer alan tespit ve değerlendirmelere katılmakla beraber, 2. iddiasına ilişkin olarak, anahtar teknik personel olarak gösterilen kişinin ihaleye teklif sunan iş ortaklığının her iki ortağında da yönetim kurulu üyesi olması, iş ortaklığı tarafından teklif sunulmuş olması sebebiyle sonuca etkili bulunmadığı için anılan Kurul kararının (A) bölümünün 2. maddesini kısmen karşıladığından,ayrıca anılan Kurul kararına konu esas inceleme raporunun (B) bölümünün 1. maddesinde yer alan tespit ve değerlendirmeler uyarınca, idarece ihale üzerinde bırakılan Şenbay Mad. Turz. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş.- Ermit Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve idarece ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Comsa SA’nın iş deneyim belgesine ilişkin olarak, gerekli ve yeterli araştırma yapılarak ihalenin sonuçlandırılması gerektiğinden, bu gerekçelerle “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılmıyorum.

 

 

                                                                                                          Erkan DEMİRTAŞ

                                                                                                                Kurul Üyesi

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru