KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2012/UH.I-3514 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2012/UH.I-3514 numaralı KİK Kararı

Bingöl Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan 2012/71948 İhale Kayıt Numaralı 10.000 Ton Kömürün Nakliye Ve Dağıtım İşi İhalesi ihalesiyle ilgili Züfer Arslan - Arslan Ticaret tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 05.09.2012 tarih ve 2012/UH.I-3514 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2012/UH.I-3514)

Toplantı No: 2012/053
Gündem No: 59
Karar Tarihi: 05.09.2012
Karar No: 2012/UH.I-3514
Şikayetçi:
 Züfer Arslan - Arslan Ticaret, YENİŞEHİR MAH. HASTANE CD. EKİN SOK. ÖZGÜR APT. ALTI NO : 7/B BİNGÖL
İhaleyi yapan idare:
 Bingöl Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı, Hükümet Konagı Zemın Kat 1 12000 BİNGÖL
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.08.2012 / 27389
Başvuruya konu ihale:
 2012/71948 İhale Kayıt Numaralı "10.000 Ton Kömürün Nakliye Ve Dağıtım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Bingöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfıtarafından 02.07.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “10.000 Ton Kömürün Nakliye ve Dağıtım İşi” ihalesine ilişkin olarak Züfer Arslan-Arslan Ticaret’in 20.07.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.07.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.08.2012tarih ve 27389sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.08.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/2945sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;söz konusu ihalede en düşük teklif sahibi oldukları, ancak tekliflerinin iş deneyim belgesi olarak verilen belgelerin uygun olmadığı gerekçe gösterilerek değerlendirme dışı bırakıldığı, bu durumun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 45 ve 47 nci maddelerine ve mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla düzeltici işlem tesis edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Yapılan incelemede, başvuru sahibiZüfer Arslan-Arslan Ticaret’in teklif dosyası kapsamında Bingöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2011/128499 İKN ile ihale edilerek Binkok İnş. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılan kömür taşıma işinin uygulanması aşamasında kendisi (alt yüklenici) ile Binkok İnş. Tic. Ltd. Şti. (yüklenici) arasında imzalanmış alt yüklenicilik sözleşmesi ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin faturalar ile Sosyal Güvenlik Kurumu belgelerini sunduğu tespit edilmiştir.

 

            Başvuru konusu ihalede idare, Züfer Arslan-Arslan Ticaret tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgelere konu işte alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmediğini, dolayısıyla anılan işte elde edilen deneyimin başvuru konusu ihalede kullanılamayacağını belirterek başvuru sahibinin teklifini değerlendirme dışı bırakmıştır.

 

Başvuru sahibi ise itirazen şikâyet dilekçesinde kendisinin 2011/128499 İKN’li işte alt yüklenici olarak çalışmadığı şeklinde bir iddiada bulunmamakta, sadece alt yüklenici olarak çalıştığı bu işten elde ettiği deneyime ilişkin mevzuatın öngördüğü belgeleri teklifi kapsamında sunduğunu ifade etmektedir.

           

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası içerisindeki belgelerin incelenmesinden, 2011/128499 İKN’li kömür taşıma ihalesine ilişkin sözleşmenin Binkok İnş. Tic. Ltd. Şti. ile Bingöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında imzalandığı, bu sözleşmenin 15 inci maddesinde bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacağı ve işlerin tamamının yüklenicinin kendisi tarafından yapılacağı hükmü yer almasına rağmen başvuru sahibi Züfer Arslan-Arslan Ticaret’in anılan işte sözleşme hükümlerine aykırı olarak alt yüklenici olarak çalıştırıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin iş deneyimine ilişkin “Belge düzenleme koşulları” başlıklı 45 inci maddesinde;

 

“(1) (Değişik 3/7/2009 – 27277 R.G. / 5. md.) Belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluş, herhangi bir başvuru olmaksızın iş bitirme belgesi düzenleyebilir. Ancak, yüklenicinin veya alt yüklenicinin iş bitirme belgesi almak amacıyla belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşa başvurması halinde, başvuru tarihinden itibaren 20 iş günü içinde iş bitirme belgesinin düzenlenmesi zorunludur. Düzenleme koşullarını taşımayan başvurularda ise, aynı süre içinde başvuru sahibine bu husus gerekçeli bir yazıyla bildirilir.

 

(2) İş bitirme belgesi almak amacıyla yapılacak başvurularda hangi iş için iş bitirme belgesi talep edildiğinin belirtilmesi yeterlidir.

 

(3) (Değişik 16/3/2011–27876 R.G./10.md.) Alt yüklenicilerin iş bitirme belgesi almak amacıyla yapacakları başvurularda; yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan bedel içeren sözleşmenin ve bu sözleşme kapsamında düzenlenen fatura örneklerinin veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin veya serbest meslek makbuzu nüshalarının ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak alt yüklenici ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme konusu işte personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması zorunludur.

 

(4) Bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen ve kabulü yapılan işlerde gerçekleştirilen işin parasal tutarının sözleşme bedeline oranına bakılmaksızın yüklenici iş bitirme belgesi, ihale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen işlerde, belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun onayı ile çalıştırılan alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen iş kısımları için ise, alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenir.

 

…..” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına gerçekleştirilen işlerde görev almış alt yükleniciler için alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenebilmesinin ön şartı, işe ait ihale dokümanı ve sözleşmede alt yüklenici çalıştırılabilmesinin öngörülmüş olmasıdır. Buna göre, alt yüklenici çalıştırılması ihale dokümanı ve sözleşme hükmüyle yasaklanmış olmasına rağmen sözleşmenin uygulanması aşamasında fiilen alt yüklenicilik yapmış olan ticari işletmeler, bu faaliyetleri dolayısıyla kamu ihale mevzuatı anlamında iş deneyim sahibi olamazlar ve buna dayalı olarak ihalelerde iş deneyimini tevsik edemezler. 

 

Başvuru sahibi Züfer Arslan-Arslan Ticaret’in Bingöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihale edilen 2011/128499 İKN’li kömür taşıma işinin uygulanması aşamasında sözleşme hükümlerine aykırı olarak alt yüklenici olarak görev aldığı, dolayısıyla bu işten elde edilen deneyimin kamu ihale mevzuatı anlamında uygun şekilde kazanılmış bir deneyim olarak değerlendirilemeyeceği ve buna dayalı olarak 4734 sayılı Kanuna tabi ihalelerde iş deneyiminin tevsik edilemeyeceği hususları göz önünde bulundurulduğunda, idare tarafından tesis edilen değerlendirme dışı bırakma işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.  

 

Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru