KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2012/UY.II-3036 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2012/UY.II-3036 numaralı KİK Kararı

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Tcdd) Genel Müdürlük tarafından yapılan 2012/8833 İhale Kayıt Numaralı ´Sincan-Ankara-Kayaş Hattının Yeniden İnşaa Edilmesi İşi (Başkent Ray)´ İhalesi ihalesiyle ilgili Öz Aras Grup İnş. Taah. San. Ve Tic. A.Ş. - İntekar Yapı Tur. Elek. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. - Uyum Yapı İnş. Taah. İnş. Malz. İth. İhr. San. Ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 25.07.2012 tarih ve 2012/UY.II-3036 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2012/UY.II-3036)

Toplantı No: 2012/043
Gündem No: 74
Karar Tarihi: 25.07.2012
Karar No: 2012/UY.II-3036
Şikayetçi:
 Öz Aras Grup İnş. Taah. San. Ve Tic. A.Ş. - İntekar Yapı Tur. Elek. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. - Uyum Yapı İnş. Taah. İnş. Malz. İth. İhr. San. Ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi, TURAN GÜNEŞ BULVARI 102/5 ANKARA
İhaleyi yapan idare:
 T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Tcdd) Genel Müdürlük, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı 06280 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.06.2012 / 22135
Başvuruya konu ihale:
 2012/8833 İhale Kayıt Numaralı "Sincan-Ankara-Kayaş Hattının Yeniden İnşaa Edilmesi İşi (Başkent Ray)" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 25.04.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Sincan-Ankara-Kayaş Hattının Yeniden İnşaa Edilmesi İşi (Başkent Ray)” ihalesine ilişkin olarak Öz Aras Grup İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. - İntekar Yapı Tur. Elek. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.  - Uyum Yapı İnş. Taah. İnş. Malz. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi’nin 01.06.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.06.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.06.2012tarih ve 22135sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.06.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/2325sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle:

 

  1. Kesinleşen ihale kararında pilot ortak Öz Aras Grup İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.nin sunduğu iş deneyim belgesinin sadece altyapı işine ilişkin olduğu, benzer işe uygun olmadığının belirtildiği, ancak bu kararın yerinde olmadığı, idari şartnamenin 7.6 ncı maddesinde benzer işin “İhale konusu işin tamamı için tek başına teklif veren istekliler ve iş ortaklıkları için, benzer iş olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/VI grubu işler.” olarak tanımlandığı, söz konusu düzenlemeden benzer işin hem üstyapı hem de altyapıyı içeren A/VI grubu işler olarak anlaşılmadığı, A/VI iş grubu içerisinde yer alan herhangi bir işe ilişkin olarak sunulan iş deneyim belgesinin kabul edilmesi gerektiği,

 

  1. Kesinleşen ihale kararında pilot ortak Öz Aras Grup İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.nin gelir tablosunun istenilen kriteri karşılamadığının belirtildiği, ancak bu değerlendirmenin yerinde olmadığı, Öz Aras Grup İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.nin 2011 yılında Oytan İnş. San. Tic. A.Ş., FRD İnş. San. Tic. A.Ş. ve TMÇ İnş. San. ve Tic. A.Ş. ile 2012 yılında ise Yol-Çatı Tic. A.Ş. ile kendi bünyesinde birleştiği, teklif dosyasında bu beş firmaya ait gelir tablolarının sunulduğu, 19.10.2009 tarih ve 2009/DK.D-143 sayılı Kurul kararı uyarınca bu beş firmaya ait ciro değerlerinin toplanarak değerlendirmenin yapılması gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A-) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

  1. Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin “Sincan-Ankara-Kayaş Hattının Yeniden İnşaa Edilmesi işi”olarak tanımlandığı, işin uzmanlık gerektiren kısımlarının 3 grupta “altyapı işleri”, “üstyapı işleri”, “elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon işleri” olarak belirtildiği,

 

            7.5.1 inci maddesinde “İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

            a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

            b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

            c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

            ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

            d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

            işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

            İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80?ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20?sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.” düzenlemesinin bulunduğu,

 

            7.5.6 ncı maddesinde, benzer iş olarak kabul edilecek işlerin “İhale konusu işin tamamı için tek başına teklif veren istekliler ve iş ortaklıkları için, benzer iş olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/VI grubu işler  benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

-Konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde işin uzmanlık gerektiren kısımları için benzer işler;


Altyapı İşleri için A/VI,

 

Üstyapı İşleri için A/VI,

 

Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon İşleri için D/ VI veya E/I

 

 - (A) ALT YAPI İŞLERİ

A/VI. GRUP: DEMİRYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)

1. Demiryolları

2. Metro inşaatları

3. Raylı sistemler

4. Füniküler raylı taşıma tesisleri


(D) ELEKTRİK İŞLERİ

VI. GRUP: ELEKTRİKLİ ULAŞIM ARAÇLARI TEKNOLOJİSİ İŞLERİ

1. Elektromekanik İşler

2. Raylı sistemler elektrifikasyon işleri

3. Lastikli ulaşım araçları elektrifikasyon işleri

4. Kablolu ulaşım araçları elektrifikasyon işleri

5. Elektrikli taşıtlar dolum tesisleri

 

(E) ELEKTRONİK VE İLETİŞİM İŞLERİ

I. GRUP: TRAFİK İZLEME VE YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI İŞLERİ

1. Karayolu sinyalizasyon işleri

2. Demiryolu sinyalizasyon işleri

3. Otoyollarda elektronik ücret toplama sistemleri

4. Veri ve görüntü aktarımı ile kontrol sistemleri

5. Merkezi kontrollü trafik izleme ve yönetim sistemi

6. Haberleşme, veri toplama ve kontrol sistemleri” olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi Öz Aras Grup İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. - İntekar Yapı Tur. Elek. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.  - Uyum Yapı İnş. Taah. İnş. Malz. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi’nin pilot ortağı Öz Aras Grup İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.’nin teklif dosyasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Raylı Sistem Müdürlüğü tarafından “İstanbul Metrosu, 1. Aşama 1. Kısım İnşaatı” işine ilişkin olarak Güngör Tortop adına düzenlenmiş iş denetleme belgesi ile 16.04.2012 tarihinde SMMM tarafından düzenlenmiş ve düzenlendiği tarihten geriye doğru beş yıldır kesintisiz bir şekilde Güngör Tortop’un Öz Aras Grup İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.’nin % 50’den fazla hisseye sahip ortağı olduğunu belirten ortaklık durum belgesini sunduğu görülmüştür.

 

İhale dokümanındaki düzenlemeden ihale konusu işte benzer işin A/VI grubu işler olarak belirlendiği, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde A/VI grubu işlerin “VI. GRUP: DEMİRYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)

1.    Demiryolları

2.    Metro inşaatları

3.    Raylı sistemler

4.    Füniküler raylı taşıma tesisleri”olarak tanımlandığı görülmüştür.

 

Şikâyete konu ihalenin yaklaşık maliyet hesap cetveli ile ihale dokümanının incelenmesinden, ihale konusu işin kapsamında, köprü, menfez, alt ve üst geçit işleri, altyapı işleri, demiryolu üstyapı işleri, istasyon düzenlemeleri, altyapı aktarmaları ve hat deplaseleri, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon gibi işlerin yer aldığı anlaşılmaktadır.

 

İsteklilerce iş deneyimini tevsik amacı ile sunulacak bir belgenin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan benzer iş grupları listesinin A/VI grubunda bulunan “demiryolları, metro inşaatları, raylı sistemler ve füniküler raylı taşıma tesisleri” kapsamında değerlendirilebilmesi için belgeye konu işte; belirtilen Tebliğ düzenlemesinde yer alan “altyapı + üstyapı” ifadesi gereğince A/VI grubunda yer alan işlerin hem altyapısının hem de üstyapısının yapılmış olması gerekmektedir.

 

Anılan Tebliğin 2.6 ncı maddesinde “Yapım işi aşamalarının/kısımlarının ayrı ihale konusu olması durumunda, ihale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin yanında ihale konusu işi içeren grup veya gruplara ilişkin iş deneyim belgesine sahip aday veya isteklilerin de ihaleye katılabileceği belirtilmelidir. Örneğin; bir karayolunun sadece üst yapı ihalesine AV grubu bir işin sadece üst yapısına ilişkin iş deneyimine sahip olan aday veya istekliler katılabileceği gibi AV grubu iş deneyimine sahip olan aday veya istekliler de katılabilecektir. Benzer şekilde; bir demiryolunun sadece üst yapısının ihale edildiği bir ihaleye AVI grubu bir işin sadece üst yapısına ilişkin iş deneyimine sahip olan aday veya istekliler katılabileceği gibi AVI grubu iş deneyimine sahip olan aday veya istekliler de katılabilecektir.” açıklaması bulunmaktadır.

 

Söz konusu Tebliğ maddesindeki düzenlemeden, bir demiryolunun sadece üstyapısının ihale edildiği bir ihaleye AVI grubu bir işin sadece üstyapısına ilişkin iş deneyimine sahip olan istekliler katılabileceği gibi AVI grubunda yer alan bir işin hem altyapı hem üstyapısını içeren iş deneyimine sahip olan isteklilerin de katılabileceği anlaşılmaktadır. Ancak şikâyet edilen ihale konusu iş kapsamında altyapı işleriyle birlikte, ray, travers, makas temini ve döşenmesi gibi üstyapı işlerinin de yer alması nedeniyle, ayrıca idarece benzer işin hiçbir ayırım yapılmadan AVI grubu işler olarak belirtilmesi ve anılan Tebliğde AVI grubu işlerin altyapı ve üstyapı işlerini bir arada içeren işler olarak belirlenmesi nedeniyle, istekliler tarafından sunulacak iş deneyim belgelerine konu işlerin hem altyapı hem de üstyapı işlerini içermesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Anılan İş Ortaklığı’nın özel ortağı tarafından sunulan iş denetleme belgesinde ise iş deneyim belgesine konu işin adının “İstanbul Metrosu, 1. Aşama 1. Kısım İnşaatı”, uygulanan yapı tekniğinin “A tipi (oval) 36 m2 kesit alanlı 6550 mt

P tipi (peron) tünel 65 m2 kesit alanlı 406 mt

T tipi (makas) tünel 101 m2 kesit alanlı 406 mt

Yaya tünelleri 36 m2 kesit alanlı 158 mt

Bağlantı tünelleri 43 m2 kesit alanlı 664 mt

İstasyon binası inşaatı: Kazı 878 m2, dolgu 60700 m3 BS 25 BA 19000 m3, BA (ahşap kalıp) 19000 m2, BA demiri 14900 ton, öngerimli ankraj bulonu 229000 mt, BA (çelik D.B.K.K) 174000 m2,BC IIIA demiri 16000 ton, hasır çelik 5000 ton”,

 

İlgilinin görevi sırasında denetlediği ve yönettiği iş kısmının/kısımlarının konusunun “Metro tüneli inşaatları, istasyon binası inşaatları, altyapı deplase işleri” olarak belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla anılan pilot ortağın sunduğu iş deneyim belgesinin metro inşaatının sadece altyapı işine ilişkin olduğu, iş deneyim belgesine konu işin ihale konusu işe veya benzer işe uygun olmadığı anlaşıldığından, anılan İş Ortaklığı’nın teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

  1. Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartnamenin “İş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 7.4.3 üncü maddesinde “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.”düzenlemesinin bulunduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibi Ortak Girişimin %34 pay oranına sahip pilot ortak Öz Aras Grup İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.nin teklif dosyasında, kendi firmasına ait SMMM onaylı 2011 yılı gelir tablosunu,  Yol-Çatı Tic. A.Ş.ye ait SMMM onaylı 2011 yılı dönem sonu gelir tablosu, Oytan İnş. San. Tic. A.Ş.ye ait SMMM onaylı 2010 yılı dönem sonu gelir tablosu ile 01.01.2011-25.08.2011 dönemi için düzenlenmiş 2011 yılı gelir tablosunu, FRD İnş. San. Tic. A.Ş.ye ait SMMM onaylı 2010 yılı dönem sonu gelir tablosu ile 01.01.2011-15.12.2011 dönemi için düzenlenmiş 2011 yılı gelir tablosunu, TMÇ İnş. San. ve Tic. A.Ş.ye ait SMMM onaylı 01.01.2011-02.11.2011 dönemi için düzenlenmiş 2011 yılı gelir tablosunu sunduğu görülmüştür.

 

Bununla birlikte teklif dosyasında sunulan 29.08.2011 tarihli ve 7890 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinden Oytan İnş. San. Tic. A.Ş.nin tüm aktif ve pasifiyle birlikte Öz Aras Grup İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.ye devrolduğu,

 

19.12.2011 tarihli ve 7964 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinden FRD İnş. San. Tic. A.Ş. ile TMÇ İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin tüm aktif ve pasifiyle birlikte Öz Aras Grup İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.ye devrolduğu,

 

03.02.2012 tarihli ve 7998 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinden Yol-Çatı Tic. A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifiyle birlikte Öz Aras Grup İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.ye devrolduğu anlaşılmıştır.

 

Taraflar arasında gerçekleşen söz konusu işletme devrinin koşulları ve bu devrin hüküm ve sonuçlarının neler olduğuna yönelik temel hükümlere Borçlar Kanunu’nun 179 uncu maddesinde yer verilmiş olup kamu ihale mevzuatında ise bu şekilde bir işletme devrinin isteklilerce sunulan bilanço ve ciro gibi hususlar üzerinde nasıl bir etki doğuracağına yönelik açıklamalara da 19.10.2009 tarih ve 2009/DK.D-143 sayılı Düzenleyici Kurul kararında yer verildiği görülmektedir.

 

Hem Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre devir alma yoluyla birleşme – yeni şirket kurma yoluyla birleşme hem de Borçlar Kanunu hükümlerine göre ticari işletme devir ve birleşmelerini (aynen somut olaydaki gibi) kapsayacak şekilde kaleme alınan söz konusu Kurul kararında nihai olarak;

 

Açıklanan gerekçe ve nedenlerle;

 

1-Devralma ya da yeni şirket kurma yoluyla birleşme durumunda tasfiyesiz sona eren şirket/şirketlere ya da işletmelere ait iş deneyim belgelerinin, bilanço ve ciro değerlerinin devralan ya da yeni kurulan şirkete geçeceğine,

 

2-Bilanço ve ciro değerlerine ilişkin olarak, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilanço değerleri ve gelir tablosunun yeterlik şartını sağlamaması halinde, bu yıldan daha önceki yıllara ait bilanço ve gelir tablolarının sunulmasında, tasfiyesiz sona eren şirket/şirketler ve işletmelere ait bu önceki yıllara ait bilanço ve ciro değerlerinin de mevcut şirketin söz konusu yıllara ait bilanço ve ciro değerleriyle toplanarak dikkate alınabileceğine…” karar verildiği anlaşılmaktadır.

 

Şikâyete konu ihalede, Öz Aras Grup İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. ile Yol-Çatı Tic. A.Ş., Oytan İnş. San. Tic. A.Ş., FRD İnş. San. Tic. A.Ş. ve TMÇ İnş. San. ve Tic. A.Ş. arasında Öz Aras Grup İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde bir işletme devrinin gerçekleştiği ve bu devir işlemi neticesinde somut ihalede anılan firma tarafından sunulacak ciro tutarlarının nasıl değerlendirileceği konusunda ise yukarıda yer alan Kurul kararının doğrudan uygulama alanı bulacağı ve bu anlamda ihalede devrolunan işletmelere ait ciro değerlerinin Öz Aras Grup İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.nin mevcut ciro değerleriyle toplanabileceği açıktır.

 

Bununla birlikte, ihale komisyonu kararında, şirket birleşmelerinin Öz Aras Grup İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.nin 31.12.2011 tarihli mali tablolarına yansıtılmadığının anlaşıldığı, bu durumun netleştirilmesi için vergi dairesi onaylı 2011 yılı mali tablolarının istenebileceği düşünülmekle birlikte anılan İş Ortaklığı’nın teklifi iş deneyim belgesinin uygunsuzluğundan dolayı değerlendirme dışı bırakıldığından bilgi tamamlatmaya gerek duyulmadığı belirtilmektedir.

 

Teklif dosyasında yer alan şirket birleşmelerinin ilan edildiği Ticaret Sicil Gazeteleri incelendiğinde, devir sözleşmelerinin 3 üncü maddesinde, devralan şirketin bir kül halinde bütün olarak devraldığı (devrolan) şirketin tüm aktif ve pasiflerini aynen bilançosuna aktaracağı, 4 üncü maddesinde, devrolan ve devralan şirketlerin birleşmenin tecil edilmesinden sonra ilan tarihinden itibaren yasal süresi içerisinde tescil tarihi itibariyle düzenlenmiş devir bilançolarını ve devrolan şirketin gelir tablosunu da ekleyerek müştereken imzalayacakları devir beyannamesini vergi dairesi müdürlüğüne vereceklerinin belirtildiği görülmüş, ayrıca birleşme bilançolarının düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

Devir sözleşmeleri uyarınca şirketlere ait bilançoların Öz Aras Grup İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.nin bilançolarına aktarılmasının gerektiği, devreden şirketlere ait devir tarihinde hazırlanan ve teklif dosyasında da sunulan gelir tablolarında yer alan net satışların bilançoda yer alan bir varlık kalemi gibi değerlendirilemeyeceği ve dolayısıyla gelir tablolarında yer alan net satışların Öz Aras Grup İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.nin gelir tablosuna aktarılması gerektiği sonucuna varılamayacağı, devreden firmalara ait gelir tablolarının devir beyannamesinin ekinde sunulmak üzere hazırlandığı, söz konusu gelir tablolarında yer alan net satışların firmaların 01.01.2011 tarihinden devir tarihine kadar olan faaliyet sonuçlarını yansıttığı, dolayısıyla, tüm aktif ve pasifleriyle devrolmaları sonucunda gerçekleşen söz konusu şirket birleşmelerinde, devrolan şirketlerin devir tarihine kadar gerçekleştirdikleri faaliyetlerinin sonucunda ulaştıkları net satışların devralan firmaya devredilecek ve devrolan firmaların sahip olduğu bir varlık kalemi olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde, devreden firmalara ait 2011 yılında düzenlenmiş gelir tablolarında yer alan net satışların Öz Aras Grup İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.nin 2011 yılına ilişkin dönem sonu gelir tablosuna yansıtılması gerektiği sonucuna ulaşılamayacağından, anılan Kurul kararı uyarınca, devreden şirketlere ait toplam ciroların Öz Aras Grup İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.’nin toplam cirosuyla toplanarak değerlendirmenin yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, Öz Aras Grup İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.nin 31.12.2011 tarihli gelir tablosundaki net satışlar tutarının 2.766.318,91 TL, Yol-Çatı Tic. A.Ş.nin 31.12.2011 tarihli gelir tablosundaki net satışlar tutarının “0” TL, Oytan İnş. San. Tic. A.Ş.nin 25.08.2011 tarihli gelir tablosundaki net satışlar tutarının 17.186.283,98 TL, FRD İnş. San. Tic. A.Ş.nin 15.12.2011 tarihli gelir tablosundaki net satışlar tutarının 17.492.091,88 TL, TMÇ İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin 02.11.2011 tarihli gelir tablosundaki net satışlar tutarının 17.226.343,28 TL olduğu, dolayısıyla, Öz Aras Grup İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.’nin 2011 yılı için toplam cirosunun 54.671.038,05 TL, bu tutarın güncellenmiş tutarının 58.557.753,615 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

Öz Aras Grup İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sağlanması gereken ciro tutarı olan 47.131.240,7879 TL’nin (= 554.485.185,74 TL (teklif bedeli) x 0,25 (sağlanması gereken ciro oranı) x 0,34 (pilot ortağın iş ortaklığındaki hissesi)), anılan pilot ortak tarafından sağlandığı görülmüş, idarenin değerlendirmesinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Comsa Sa – Açılım İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. – Seza İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın özel ortaklarından Seza İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin iş deneyimini tevsik amacıyla % 50’den fazla hisseye sahip ortağı Tuncel Uğur’a ait iş denetleme belgesini, ayrıca, Ankara Ticaret Odasından alınmış ortaklar faaliyet belgesini sunduğu görülmüştür.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39 uncu maddesinde “(9)  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

 

(10) Tüzel kişi tarafından tam olarak değerlendirilmek üzere sunulan iş denetleme belgesinin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.” hükmü,

 

“İş deneyim belgelerinin verilmesi” başlıklı 47 nci maddesinin 6 ncı fıkrasında “İş bitirme, iş durum, iş denetleme ve iş yönetme belgeleri, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday ve istekli tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde; en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları ve teminat süresince (kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Yukarıda yer alan mevzuat düzenlemelerinden, bir tüzel kişiliğin ortağına ait iş deneyim belgesinin o tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için o ortağın en az bir yıldır % 50’den fazla hisseye sahip ortak olması ve bu durumun ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge ile tevsik edilmesi gerektiği, ortağa ait iş denetleme belgesinin tam olarak değerlendirilebilmesi için ise tüzel kişiliğin en az beş yıldır % 50’den fazla ortağı olması ve bu durumun ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeyle tevsik edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

         

            Seza İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin ortağı Tuncel Uğur’a ait iş denetleme belgesi ile birlikte 26.03.2012 tarihinde Ankara Ticaret Odası’ndan alınmış ortaklar faaliyet belgesini sunduğu, söz konusu belge incelendiğinde, belgenin düzenlendiği tarih itibariyle Seza İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin ortaklarını ve bu ortakların ortaklık oranını gösterdiği, Tuncel Uğur’un anılan şirketin % 52 hisseye sahip ortağı olduğunun anlaşıldığı, ancak söz konusu belgenin, Tuncel Uğur’un belgenin düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir/beş yıldır kesintisiz bir şekilde şirketin % 50’den fazla hisseye sahip ortağı olduğu hususunu tevsik etmede yeterli bir belge olmadığı görülmüştür.

 

            Bu itibarla Tuncel Uğur’a ait iş denetleme belgesinin Seza İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. adına kullanılabilmesi için Tuncel Uğur’un kesintisiz bir şekilde belgenin düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır şirketin % 50’den fazla hissesine sahip ortağı olduğu, belgenin tam olarak değerlendirilebilmesi için ise en az beş yıldır % 50’den fazla hissesine sahip ortağı olduğu şartının sağlandığını gösteren belgenin sunulmadığı, dolayısıyla Tuncel Uğur’a ait iş denetleme belgesinin değerlendirmeye alınamayacağı anlaşıldığından, anılan İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

           
2 ) Makyol İnş. San. Tur. San. ve Tic. A.Ş. – Cengiz İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın teklifi, pilot ortak Makyol İnş. San. Tur. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin sadece altyapı işlerine ait olduğu, benzer iş olarak belirlenen A/VI (Altyapı + Üstyapı) Grubu işlere uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

            Anılan İş Ortaklığı’nın pilot ortağı Makyol İnş. San. Tur. San. ve Tic. A.Ş.’nin teklif dosyasında, iş deneyimini tevsik etmek amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Raylı Sistem Müdürlüğü tarafından “Kadıköy-Kartal Metrosu İkmal İnşaatı ve Elektro-Mekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri”ne ilişkin olarak Astaldi S.P.A (%42)- Makyol İnş. San. Tur. San. ve Tic. A.Ş. (%41,33) -Gülermak Ağır Sanayi İnş. Taah. A.Ş. (%16,67) Ortak Girişimi adına düzenlenmiş belge tutarı 840.592.070,33 Euro olan iş durum belgesini sunduğu görülmüştür.

 

            Söz konusu iş deneyim belgesinde uygulanan yapı tekniğinin “Hat 1 Km:0+000 ile Hat 1 Km güzergah içinde şaftlar da dahil olmak üzere toplam 56.697,73 m tek tüp tünelin 37.142,69 m’sinin yapımı (35.949,00 m tünelin NATM yöntemiyle 1.193,69 m tünelin TBM ile imalatı), 16 adet istasyon yapısına ait kaba inşaat ve ince işleri (iksa sistemleri, kısmi diyafram duvar, kesişen kazık, fore kazık, ankrajlı çivili iksa sistemleri, taşıyıcı sistem, kısmi betonarme ve çelik konstrüksiyon topdown sistemi, kısmi klasik betonarme sistem. İnce işler; elektromekanik (güç temini ve cer gücü, sinyalizasyon, kontrol ve haberleşme, çevresel kontrol, yardımcı tesisler, yürüyen merdiven ve asansörler) ve demiryolu işleri ” olarak belirtildiği tespit edilmiştir.

 

            İş deneyim belgesine konu işin metro inşaatının altyapı işlerini kapsadığı anlaşılmakla birlikte, işin içerisinde yer alan “demiryolu işleri”nin üstyapı işleri kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini teminen iş deneyim belgesini düzenleyen idareden bilgi ve belgeler istenilmiştir.

 

            İş deneyim belgesini düzenleyen idare tarafından 06.07.2012 tarihli yazının ekinde gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde;        

 

            Söz konusu demiryolu işlerinin, demiryolu tasarımı, birinci faz betonu dökülmesi, doğrudan tespitli yol yapılması, ray döşenmesi, makas ve kruvazman temini ve montajı, yol sonu bariyerlerinin temini ve montajı, tabela ve işaretlerin yapılması işlerini kapsadığı,

 

            İş deneyim belgesinin düzenlenme tarihinden (23.01.2012) önce düzenlenen son hakediş raporuna göre, 50.570.708,26 TL tutarında demiryolu işinin gerçekleştirildiği, gerçekleştirilen demiryolu işlerinin, tasarım, prefabrik kablo kanalı kapağı yapılması, birinci faz betonu, doğrudan tespitli yol yapılması, ray döşenmesi, basit makas, kruvazman ve tünel donatısı işlerini içerdiği tespit edilmiştir.

 

            Bu itibarla, Makyol İnş. San. Tur. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin metro inşaatının hem altyapı hem de üstyapı işlerini içerdiği, iş deneyim belgesine konu işin idarece belirlenen benzer işe uygun olduğu görüldüğünden, söz konusu iş deneyim belgesinin sadece altyapı işlerini içerdiği, benzer işe uygun olmadığı gerekçesiyle anılan İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Makyol İnş. San. Tur. San. ve Tic. A.Ş. – Cengiz İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirmeye alınması, Comsa Sa – Açılım İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. – Seza İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin ise değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere:

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru