KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2012/UY.II-2524 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2012/UY.II-2524 numaralı KİK Kararı

İller Bankası Anonim Şirketi İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2012/15748 İhale Kayıt Numaralı ´Malkara (Tekirdağ) İçmesuyu İnşaatı´ İhalesi ihalesiyle ilgili Sidar İnşaat Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. -- Hamitoğlu İnşaat Taah. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 18.06.2012 tarih ve 2012/UY.II-2524 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2012/UY.II-2524)

Toplantı No: 2012/036
Gündem No: 38
Karar Tarihi: 18.06.2012
Karar No: 2012/UY.II-2524
Şikayetçi:
 Sidar İnşaat Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. -- Hamitoğlu İnşaat Taah. San. Tic. Ltd. Şti., 19 MAYIS MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ ÇELİK SOKAK NO:8/2 KOZYATAĞI / İSTANBUL
İhaleyi yapan idare:
 İller Bankası Anonim Şirketi İstanbul Bölge Müdürlüğü, Cevızlı Mah. Tugay Yolu Cad. 69 34846 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.05.2012 / 20124
Başvuruya konu ihale:
 2012/15748 İhale Kayıt Numaralı "Malkara (Tekirdağ) İçmesuyu İnşaatı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.06.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.07.00.00-101.04-.Y.[2101].(0229)./2012-39Esayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İller Bankası Anonim Şirketi İstanbul Bölge Müdürlüğütarafından 07.03.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Malkara (Tekirdağ) İçmesuyu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Sidar İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Hamitoğlu İnşaat Taah. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin  31.05.2012tarih ve 20124sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.05.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin telefon, faks, adres ve firma yöneticilerinin soyadlarının aynı olması nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca söz konusu isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiası ile idareye şikâyet başvurusunda bulundukları, idarece anılan isteklilerin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak geriye kalan 8 adet geçerli teklif sahibi isteklinin geçici teminatlarının iade edildiği, düzeltici işlem tesis edilmesi halinde ihalenin teminatsız kalacağı ve rekabetin sağlanamayacağı gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edildiği, söz konusu iptal gerekçelerinin tutarlı olmadığı ve ihalenin iptali sebebi olamayacağı, geçici teminatın iadesinin idareden kaynaklanan bir durum olduğu ve isteklinin hak kaybına yol açmayacağı, iade edilen teminatın her zaman tekrar istenip ihaleye devam edilebileceği, firmalarının düzeltici işlem yapıldığı takdirde geçici teminatı kesin teminata çevirmeye hazır olduğu, teklifler verildikten ve yeterli talep oluştuktan sonra olduğundan geçici teminatın iadesinin rekabetin oluşmasına engel olmayacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

          İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

30.04.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Bakır İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Kuzenler İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, başvuru sahibi Sidar İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Hamitoğlu İnşaat Taah. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin telefon, faks, adres ve firma yöneticilerinin soyadlarının aynı olması nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca söz konusu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiası ile idareye 08.05.2012 tarihli şikâyet başvurusunun ardından alınan 18.05.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile şikâyet başvurusu uygun görülerek ihale üzerinde bırakılan istekli Bakır İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi istekli Kuzenler İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin son fıkrası uyarınca geçici teminatlarının irat kaydedildiği, aynı ihale komisyon kararında, geriye kalan 8 adet geçerli teklif sahibi isteklinin geçici teminatlarının birinci ihale kararından sonra iade edilmesi, düzeltici işlem tesis edilmesi halinde ihalenin teminatsız kalacağı ve rekabetin sağlanamayacağı gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edildiği, söz konusu kararın aynı gün ihale yetkilisince onaylandığı görülmüştür.

            İdari şartnamenin “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 24 üncü maddesinde; “24.1.Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN GÜN) takvim günüdür. Bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

            24.2.İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

            24.3.Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

            24.4.Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır.”düzenlemesi,

            Aynı şartnamenin “Geçici teminat” başlıklı 26 ncı maddesinde; “26.1.İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

            26.2.İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

            26.3.Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 04.07.2012 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir…”düzenlemesi,

            “Geçici teminatın iadesi” başlıklı 29 uncu maddesinde; “29.1.İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

            29.2.İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

            29.3.İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler”başlıklı 34 üncü maddesinin beşinci fıkrasında;“İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.” hükmü,

 

Anılan Kanunun “Teminat mektupları” başlıklı 35 inci maddesinde; Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

 

32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

 

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.”hükmü yer almaktadır.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 56 ncı maddesinde de; “İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

            İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin yüzde altısı oranında kesin teminat alınır. Kanunun 38 inci maddesine göre gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra, ihalenin aynı madde uyarınca hesaplanan sınır değerin altında teklif veren isteklilerden biri üzerinde bırakılması halinde, kesin teminat sınır değerin yüzde altısı oranında alınır.

            Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

            İstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

            Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

            Kesin teminat mektuplarının süresi, ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

            İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

            Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

            Gerek görüldüğünde teminat mektuplarının ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce yapılabilir. Yapılan teyitlerde, bankanın en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir.

            Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde ise bu artış tutarının yüzde altısı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.”hükmüne yer verilmiştir.

            Yukarıda aktarılan mevzuat düzenlemelerinden, ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminatlar hariç, diğer bütün isteklilerin teminatlarının ihale süreci içerisinde herhangi bir anda değil, “ihale kararından sonra” hemen iade edileceği, geçici teminat mektuplarının süresinin tekliflerin geçerlilik tarihinden en az otuz gün fazla süreli olacağı, tekliflerin geçerlilik süresinin uzatılması halinde geçici teminat mektuplarının süresinin de uzatılacağı anlaşılmaktadır.

 

 Bu çerçevede, inceleme konusu ihalenin iptal edildiği 18.05.2012 tarihli ihale komisyon kararından, birinci ve ikinci en avantajlı teklif sahibi istekliler dışında başvuru sahibi de dahil geçerli teklif sahibi 8 isteklinin geçici teminat mektuplarının 30.04.2012 tarihli birinci ihale komisyon kararının ardından iade edildiği anlaşılmaktadır.

 

            Diğer taraftan, idarece gönderilen ihale işlem dosyasında yapılan inceleme sonucu, başvuru sahibi Sidar İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Hamitoğlu İnşaat Taah. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin teklif dosyasında, Şekerbank T.A.Ş. Kartal Şubesi tarafından 07.03.2012 tarihinde, özel ortak Hamitoğlu İnşaat Taah. San. Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen, 07.07.2012 tarihine kadar geçerli 207.000,00 TL tutarında geçici teminat mektubunun bulunduğu görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39 uncu maddesinde ise; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

            Anılan hükümler uyarınca, ihalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

İncelenen ihalenin 07.03.2012 tarihinde yapıldığı, ihaleye 13 isteklinin katıldığı, isteklilerin sunmuş oldukları teklif dosyalarının açılarak değerlendirmeye tabi tutulduğu, 10 teklifin geçerli sayıldığı, başvuru sahibinin idareye 08.05.2012 tarihli şikâyet başvurusunun ardından alınan 18.05.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile şikâyet başvurusu uygun görülerek ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi isteklinin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, aynı ihale komisyon kararında, geriye kalan 8 adet geçerli teklif sahibi isteklinin geçici teminatlarının birinci ihale kararından sonra iade edilmesi, düzeltici işlem tesis edilmesi halinde ihalenin teminatsız kalacağı ve rekabetin sağlanamayacağı gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edildiği görülmüştür.

 

Yukarıda yer alan hükümler ve tespitler neticesinde, idarece ihtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin uzatılmasının istekliden talep edilebileceği, tekliflerin geçerlilik süresinin uzatılması halinde geçici teminat mektuplarının süresinin de uzatılacağı, benzer şekilde ihale kararının ardından geçici teminat mektuplarının hemen iade edildiği durumlarda da idareye şikâyet ve Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet gibi durumların sonucuna göre iade edilen geçici teminat mektuplarının tekrar istenilmesinde mevzuat açısından bir engel bulunmadığı anlaşıldığından geçici teminat mektuplarının birinci ihale kararından sonra iade edilmesi ve ihalenin teminatsız kalması yönündeki iptal gerekçesinin ve iptal işleminin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.        

 

Bu itibarla, başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 18.05.2012 tarihinde iptal edildiği, ancak idarenin iptal işlemi mevzuata uygun olmadığından, idarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru