KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2012/UY.II-1940 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2012/UY.II-1940 numaralı KİK Kararı

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan  2012/30091 İhale Kayıt Numaralı Bilecik Belediyesi(Merkez) Muhtelif Cadde Ve Sokaklarda (Bsk) Sıcak Asfalt Kaplama Ve Prefabrik Beton Parke,Bordür Taşı Döşenmesi İhalesi ihalesiyle ilgili Tezdöksan Döküm Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 30.04.2012 tarih ve 2012/UY.II-1940 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2012/UY.II-1940)

Toplantı No: 2012/025
Gündem No: 104
Karar Tarihi: 30.04.2012
Karar No: 2012/UY.II-1940
Şikayetçi:
 Tezdöksan Döküm Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti., 1.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3.CADDE NO:4 BİLECİK
İhaleyi yapan idare:
 Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Istıklal Mahallesı Ertugrulgazı Caddesı 7 11100 BİLECİK
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.03.2012 / 12714
Başvuruya konu ihale:
 2012/30091 İhale Kayıt Numaralı "Bilecik Belediyesi(Merkez) Muhtelif Cadde Ve Sokaklarda (Bsk) Sıcak Asfalt Kaplama Ve Prefabrik Beton Parke,Bordür Taşı Döşenmesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.04.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.07.00.00-101.04-.Y.[1313].(0256)./2012-25Esayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğütarafından 09.04.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Bilecik Belediyesi (Merkez) Muhtelif Cadde ve Sokaklarda (BSK) Sıcak Asfalt Kaplama ve Prefabrik Beton Parke, Bordür Taşı Döşenmesi” ihalesine ilişkin olarak Tezdöksan Döküm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin 16.03.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.03.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 30.03.2012tarih ve 12714sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.03.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede aralarında kabul edilebilir bir bağ olmamasına rağmen asfalt kaplama işi ile prefabrik beton parke ve bordür döşeme işinin bir arada ihale edilmesinin rekabeti engelleyici nitelikte olduğu, beton parke ve bordür döşeme işinin mal alımı ve sadece işçilikle çözülebilecek bir yatırım kalemi iken bunun aksine asfalt yapımının ayrı bir faaliyet konusu olduğu, ekipman araç ve gereç olarak hiçbir zaman kanunda, yönetmelikte ve tebliğde benzer iş olarak bahsedilmediği, benzer iş tanımına uymayan bu iki iş kaleminin şartnamedeki benzer iş tanımına monte edilen maddenin tamamen tebliğe aykırı hazırlandığı iddialasına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Kamu İhale Kanununun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde;

 

            “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

 

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

 

Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.

 

Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.

 

            Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

 

           İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.”Hükmü bulunmaktadır.

 

            Yapım işleri Kanunun 4 üncü maddesinde “Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat  işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,” olarak tanımlanmıştır.

 

Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde işin adı; “Bilecik Belediyesi(Merkez) Muhtelif Cadde ve Sokaklarda (BSK) Sıcak Asfalt Kaplama ve Prefabrik Beton Parke, Bordür Taşı Döşenmesi”olarak düzenlenmiştir. (EK-4)

 

Ayrıca, anılan şartnamenin 7.6 maddesinde, benzer iş “11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine göre Ek-1 Yapım İşlerinde Benzer İş Gruplar Listesindeki A/V Grubu işler benzer iştir.” olarak düzenlenmiştir. (EK-4)

 

Kanunun dördüncü maddesi uyarınca parke, bordür taşı döşemesi işi yapım işi kapsamındadır. Parke, bordür taşı döşeme ile asfalt kaplama yapılması işlerinin her ikisinin de yapım işi olması nedeniyle aralarında doğal bir bağ aranması gerekmemektedir. Zira, Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı beşinci maddesinde mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilmesi halinde söz konusu işler arasında doğal bir bağ bulunması şartı aranmaktadır.

 

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde ise A/V grubu işler;

 

“V. Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)

1.         Otoyollar

2.         Devlet, il ve köy yolları

3.         Cadde ve sokak yapım işleri”

 

olarak düzenlenmiştir.

 

İhale konusu işin cadde ve sokaklarda sıcak asfalt kaplama ve prefabrik beton parke, bordür taşı döşenmesi olduğu hususu dikkate alındığında, söz konusu işin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin A/V grubunun üçüncü sırasında yer alan “Cadde ve sokak yapım işleri” grubunda yer aldığı, bununla birlikte benzer işin A/V grubu işlerin tamamını kapsaması nedeniyle idari şartnamedeki benzer iş düzenlemesinin rekabeti daraltıcı nitelikte olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan   KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi   GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru