KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2012/UH.I-1835 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2012/UH.I-1835 numaralı KİK Kararı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 13. İletim Tesis Ve İşletme Grup Müdürlüğü tarafından yapılan  2012/1006 İhale Kayıt Numaralı 65 Adet Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhalesi ihalesiyle ilgili Akıncı Özel Güvenlik Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 19.04.2012 tarih ve 2012/UH.I-1835 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2012/UH.I-1835)

Toplantı No: 2012/024
Gündem No: 67
Karar Tarihi: 19.04.2012
Karar No: 2012/UH.I-1835
Şikayetçi:
 Akıncı Özel Güvenlik Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti., YENİ MAHALLE GAZİ CADDESİ NO:72/4 ELAZIĞ
İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 13. İletim Tesis Ve İşletme Grup Müdürlüğü, Cumhuriyet Işık Sokak No: 1 23270 ELAZIĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.03.2012 / 12049
Başvuruya konu ihale:
 2012/1006 İhale Kayıt Numaralı "65 Adet Özel Güvenlik Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.04.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.06.00.00-101.04-.H.[1247].(0263)./2012-25Esayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 13. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü tarafından 13.02.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “65 Adet Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Akıncı Özel Güvenlik Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 13.03.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.03.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 26.03.2012tarih ve 12049sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.03.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, ihale komisyonunun, teklifi aşırı düşük olan isteklilerden, teklifin önemli bileşenleriyle ilgili, hizmetin teklif fiyatıyla yapılmasına imkan veren yönteme, seçilen teknik çözümlere ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin kullanacağı avantajlı koşullara ve teklif edilen hizmetin özgünlüğüne ilişkin belgelere dayalı açıklama isteyeceği, isteklilerce yapılan açıklamaları değerlendirerek yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerini reddedeceği hüküm altına alınmıştır.

           

Kamu İhale Genel Tebliğinin hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin esasların açıklandığı 79 uncu maddesinde, isteklilerin açıklamalarını tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar, fiyat teklifleri, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar, perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar, ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler, yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler ve isteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarına dayanarak yapacakları ve bu belgelerin Tebliğin (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine uygun olacağı açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Anılan maddede ayrıca, özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edileceği ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan poliçe, proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının ekleneceği, bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerektiği açıklamalarına yer verilmiştir.

 

İdari şartnamedeteklif fiyata dahil olan giderlerin, 65 güvenlik personeline asgari ücretin % 50 fazlası tutarında ödenecek ücret, toplam 1368 günlük Ulusal Bayram ve resmi tatil çalışma ücreti, toplam 1584 saatlik fazla çalışma ücreti, aylık 26 gün üzerinden brüt asgari ücretin % 20’si tutarında yemek ve yol bedeli, özellikleri teknik şartnamede belirtilen kıyafetler, 5188 Sayılı yasa gereği her yıl yapılması gereken hizmetiçi atış eğitimleri ve atış bedeli ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedelinden oluştuğu belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamede, personelin silahlı olarak görev yapacakları, kullanılacak silahların, idarenin demirbaş defterine kayıtlı 7.62 mm çapında 12 adet G3-A3 otomatik piyade tüfeği, 9 mm çapında 6 adet MP–5 makineli tabanca ve 7.65 mm çapında 13 adet Kırıkkale marka tabanca olduğu, atış eğitiminde kullanılacak tabancalar ile MP–5 makineli tabancanın aynı statüde değerlendirileceği, tabancalar için 25 ve uzun namlulu G3-A3 otomatik piyade tüfeği için 25’er adet olmak üzere, atış eğitimine ilişkin mermi ve diğer masrafların (poligon, ambulans ve ulaşım) yüklenici tarafından karşılanacağı, aynı iş yerinde hem tabanca hem de G3-A3 otomatik piyade tüfeği varsa her ikisi ile de 25’er adet mermi attırılacağı düzenlenmiştir. Teknik şartnameye göre ihale konusu işin 9 ayrı iş yerinde görüleceği anlaşılmaktadır.

 

Yapılan incelemede, ihale üzerinde kalan istekli olan DGS Özel Güv. ve Eğit. Hiz. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında, işçi ücretlerinin mevzuata uygun olarak hesaplandığı, kıyafetlerin fiyatını tevsik etmek üzere sunulan proforma fatura ile ekinde yer alan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki fiyatların birbiriyle uyumlu olduğu, özel güvenlik mali sorumluluk sigorta bedeline ilişkin bir sigorta şirketinin bölge müdürlüğü tarafından düzenlenen fiyat teklifinin sunulduğu, bu açıklamanın da mevzuata uygun olduğu tespit edilmiştir.

 

Diğer taraftan, ihale üzerinde kalan isteklinin atış eğitimine ilişkin açıklaması incelendiğinde, tabancalarla atış eğitimi alacak personel sayısının 25 kişi, otomatik piyade tüfeği ile atış yapacak personel sayısının 40 kişi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İhale dokümanının anılan düzenlemelerine göre, ihale konusu işte çalıştırılacak tüm personellerin, hem tabancalarla, hem de otomatik piyade tüfeği ile atış yapması gerekmektedir. Dolayısıyla, ihale üzerinde kalan isteklinin, çalıştıracağı personelin bir kısmına yalnızca otomatik piyade tüfeği ile, bir kısmına da yalnızca tabanca ile atış yaptırmayı öngördüğü, bu durumun istekliye maliyet avantajı sağladığı gibi, teklifin ihale dokümanına uygun olmaması sonucunu doğurduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla, ihale üzerinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi gerektiği belirlenmiş olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Başvuru sahibi Akıncı Özel Güvenlik Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, işçi ücretlerinin mevzuata uygun olarak hesaplandığı, kıyafetlerin fiyatını tevsik etmek üzere sunulan proforma fatura ile ekindeki maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki fiyatların birbiriyle uyumlu olduğu görülmekle birlikte, özel güvenlik mali sorumluluk sigorta bedeline ilişkin olarak bir sigorta acentesi tarafından düzenlenen fiyat teklifinin, ilgili sigorta şirketinin bölge müdürlüğü ya da genel müdürlüğü tarafından teyit edilmediği görülmüştür. Bu itibarla, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından, teklifinin reddedilmesi gerektiği tespit edilmiş olup, teklifin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesinde hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde kalan istekli olan DGS Özel Güv. ve Eğit. Hiz. Ltd. Şti. ile başvuru sahibi Akıncı Özel Güvenlik Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Kazım  ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Bahattin  IŞIK

Kurul Üyesi

Hakan  GÜNAL

Kurul Üyesi

 

Abdullah  DÜNDAR

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru