KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2012/UY.III-1768 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2012/UY.III-1768 numaralı KİK Kararı

Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Edirne 11. Bölge Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan  2011/127481 İhale Kayıt Numaralı Çokal Barajı Yol Rölekasyonu İhalesi ihalesiyle ilgili Eka İnşaat Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 16.04.2012 tarih ve 2012/UY.III-1768 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2012/UY.III-1768)

Toplantı No: 2012/023
Gündem No: 82
Karar Tarihi: 16.04.2012
Karar No: 2012/UY.III-1768
Şikayetçi:
 Eka İnşaat Ve Tic. Ltd. Şti. , Fulya Mah. Fulya Bayırı Sok. No : 11/20 İSTANBUL
İhaleyi yapan idare:
 Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Edirne 11. Bölge Bölge Müdürlüğü, Eski Terminal Yanı 22100 EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.11.2011 / 48790
Başvuruya konu ihale:
 2011/127481 İhale Kayıt Numaralı "Çokal Barajı Yol Rölekasyonu" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

11.04.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.Y.[3828].(0221)./2012-61E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Edirne 11. Bölge Müdürlüğü tarafından 10.10.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Çokal Barajı Yol Rölekasyonu” ihalesine ilişkin olarak Eka İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.’nin 31.10.2011 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.11.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 16.11.2011 tarih ve 48790 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.11.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;

 

1) Bilançosunu yayımlatma zorunluluğu bulunmayan istekliler tarafından YMM veya SMMM onaylı standart form KİK024.1/Y belgesinin sunulmadığı,

 

2) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan Bilanço Bilgileri Tablosunun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan “Bilanço Bilgileri Tablosu Standart Formu”na uygun olmadığı,

 

3) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından standart form KİK025.2/Y- Anahtar Teknik Personel Beyannamesi ile KİK025.4/Y- Geriye Doğru Bir Yıllık Dönem İçinde Çalıştırılan Anahtar Teknik Personel Listesinin belgesinin sunulmadığı,

 

4) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen kişinin ihale tarihi itibariyle başka bir şirket bünyesinde çalıştığı,

 

5) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen kişinin mezuniyet belgesi ile SGK onaylı hizmet bildiriminin sunulmadığı iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

           

            Başvuru konusu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adı; “Çokal Barajı Yol Rölekasyonu”, işin yapılacağı yer ise; “Tekirdağ İli Şarköy İlçesi” olarak belirtilmiştir.

 

            Aynı şartnamenin 7.4.2 nci maddesi;“İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

            a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

            b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y) sunmaları gerekmektedir.”şeklinde düzenlenmiştir.         

 

            Ahmet Teoman Alansal ile Miroğulları İnş. ve Pet. Ürn. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından SMMM onaylı bilanço bilgileri tablosu ile bilançoyu içeren kurumlar vergisi beyannamesinin, Eka İnşaat ve Tic. Ltd. Şti., Vedat Kaya Evsa İnş. Turz. Taah. Tic. Proj. Müh. Müş. Hizm. Turz. İth. İhr. – Atak İnş. Tic. Turz. San. İth. İhr. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Kamer İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından SMMM onaylı bilanço bilgileri tablosu ile bilançosunun, NVS İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından YMM onaylı bilanço bilgileri tablosu ile bilançosunun, Age İnş. ve Tic. A.Ş.- Güvenal Koll. Şti. İş Ortaklığı tarafından Age İnş. ve Tic. A.Ş’ye ait YMM onaylı bilanço bilgileri tablosu ile bilançosunun ve Güvenal Koll. Şti.’ye ait SMMM onaylı bilanço bilgileri tablosu ile bilançosunun sunulduğu görülmüş, bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdarece Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde; ihale üzerinde bırakılan istekli Ahmet Teoman Alansal tarafından SMMM onaylı Bilanço Bilgileri Tablosunun teklif ekinde sunulduğu, söz konusu tabloda 2010 yılına ait bilgilerin doldurulduğu ve 2010 yılına ait oranların yeterli olduğu ve standart forma uygun olduğu, ayrıca Kurumlar Vergisi Beyannamesi şeklinde düzenlenen bilançonun da SMM onaylı olarak teklif ekinde sunulduğu görülmüştür.

 

            Bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            Başvuru konusu ihaleye ait idari şartnamenin 7.5.2 nci maddesi; “1 Adet İnşaat Mühendisi Benzer İşlerde En Az 5 Yıl Deneyimli

            İsteklinin; ticari faaliyette bulunduğu yerde, ilk ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak, yukarıda belirtilen sayı ve nitelikte anahtar teknik personeli çalıştırması ve bu durumu belgelendirmesi gereklidir. Bu personel için mezuniyetinden itibaren geçirilmesi gereken sürenin sağlandığı hususu; mezuniyet belgesi ile, odaya kayıtlı olduğu hususu ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığı hususu ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı "Hizmet Bildirimi" ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mezuniyet belgelerinin sunulması zorunludur.

            Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olan mimar ve mühendisler, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli Ahmet Teoman Alansal tarafından Ahmet Teoman Alansal’ın anahtar teknik personel olarak gösterildiği, Anahtar Teknik Personel Beyannamesinin standart forma uygun olarak teklif ekinde sunulduğu görülmüştür. Geriye Doğru Bir Yıllık Dönem İçinde Çalıştırılan Anahtar Teknik Personel Listesinin ise teklif ekinde sunulmadığı, ancak anahtar teknik personel niteliğindeki personel listesi, Ahmet Teoman Alansal’a ait mezuniyet belgesi ile oda kayıt belgesinin teklif ekinde sunulduğu görülmüştür.

           

            Kamu İhale Genel Tebliğinin 37.1.8 inci maddesinde yer alan; “Gerçek kişi aday veya isteklinin, anahtar teknik personel listesinde kendisini bildirmesi durumunda, liste ekinde mezuniyet belgesi ve ilgili meslek odasına kayıtlı olduklarını gösterir üye kayıt belgesi yer alacak olup kendisi için Anahtar Teknik Personel Beyannamesi (Standart Form-KİK025.2/Y) sunmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak bu durumda da anahtar teknik personel olan gerçek kişi istekliler, Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca anahtar teknik personel olarak görev yaptıkları süre boyunca başka gerçek veya tüzel kişi bünyesinde çalışamayacaklardır. Ayrıca, bir adet anahtar teknik personel istenen ihalelerde, gerçek kişinin anahtar teknik personel olarak kendisini bildirmesi durumunda, “Geriye Doğru Bir Yıllık Dönem İçinde Çalıştırılan Anahtar Teknik Personel Listesi”ni de sunmasına gerek bulunmamaktadır.” açıklaması uyarınca ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından Standart form KİK025.4/Y- Geriye Doğru Bir Yıllık Dönem İçinde Çalıştırılan Anahtar Teknik Personel Listesini sunulması zorunlu olmadığından ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı değerlendirilmiş, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

           
4 ) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında; (6) (Değişik:16/07/2011-27996 R.G./7 md.) Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olanlar, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışamazlar.” hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibinin iddiasının incelenmesi amacıyla 19.12.2011 tarih 22011 tarihli yazımız ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na Ahmet Teoman Alansal’ın ihale ilan tarihinden geriye doğru 1 yıllık süre içerisinde çalıştığı şirketler sorulmuş, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 12.01.2012 tarihinde Kurum kaydına alınan cevabında; şahsa 01.02.1991 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı bağlandığı, 27.01.1991 tarihinden sonra da sigortalı çalışmasının bulunmadığı belirtilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın anılan yazısından Ahmet Teoman Alansal’ın ihale ilan tarihinden geriye doğru 1 yıllık süre içerisinde sigortalı olarak çalışmadığı anlaşılmaktadır. Ahmet Teoman Alansal’ın gerçek kişi olması nedeniyle isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belgenin aranamayacağı, başkaca bir gerçek veya tüzel kişilik bünyesinde de kaydının bulunmadığı dikkate alındığında başvuru sahibinin “anahtar teknik personel olarak gösterilen kişinin ihale tarihi itibariyle başka bir şirket bünyesinde çalıştığı” yönündeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

          Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin yedinci fıkrasında yer alan; “Yukarıda belirtilen niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, … anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.” hükmü uyarınca ihale üzerinde bırakılan istekli Ahmet Teoman Alansal tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen Ahmet Teoman Alansal için SGK onaylı hizmet bildirimi sunulması zorunlu olmadığı ve mezuniyet belgesinin de teklif ekinde sunulduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          1- NVS İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anahtar teknik personele ilişkin belgeler incelendiğinde;

 

          Anahtar teknik personel olarak gösterilen Sedat Teoman Gürsesli için Adana Ticaret odasından alınan 12.09.2011 tarihli “firma ortakları belgesi”nin sunulduğu, söz konusu belgede anılan şahsın ortak olduğunun belirtildiği, ancak şahsın ihale ilan tarihinden geriye doğru bir yıllık sürede kesintisiz olarak şirket ortağı ve müdürü olduğuna dair bir bilgiye yer verilmediği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası  ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 37 nci maddesi uyarınca, Limited Şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortakların “anahtar teknik personel” olarak bildirilmesi durumunda, bu kişiler için isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaması gerekmekte, ancak bu kişilerin tüzel kişilikte ihale ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak ortak olduklarının ve müdürlük görevini yürüttüklerinin ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya SMMM tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilmesi gerektiğinden, NVS İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

          2- Miroğulları İnş. ve Pet. Ürn. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen Hasan Ataman için sunulan SMMM onaylı “anahtar personel ortaklık durum belgesi”nde şahsın 20.05.2004 tarihinde şirkete ortak olduğu ve bu tarihten itibaren Miroğulları İnş. ve Pet. Ürn. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin kesintisiz ortağı olduğu belirtilmiş, müdürlük görevinin ihale ilan tarihinden geriye bir yıl boyunca kesintisiz olarak yürütüldüğüne dair bilgi verilmemiştir. Miroğulları İnş. ve Pet. Ürn. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan teklifin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin yedinci fıkrasında yer alan; “Yukarıda belirtilen niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. (Değişik:03/07/2009-27277 R.G./7 md.)Gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilir.” hükmü uyarınca değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

          Vedat Kaya- Evsa İnş. Turz. Taah. Tic. Proj. Müh. Müş. Hizm. Turz. İth. İhr. – Atak İnş. Tic. Turz. San. İth. İhr. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen Vedat Kaya için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan alınan 21.03.2012 tarihli belgede şahsın Kaya Enerji İnş. Taah. Tic ve San Ltd. Şti.’ nde 01.12.2007 tarihinde işe girdiği 10.11.2011 tarihinde ayrıldığı belirtilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan alınan yazıdan şahsın ihale ilan tarihinden geriye doğru bir yıllık süre içinde Vedat Kaya- Evsa İnş. Turz. Taah. Tic. Proj. Müh. Müş. Hizm. Turz. İth. İhr. Dışında bir tüzel kişilik bünyesinde daha çalıştığı anlaşıldığından Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Vedat Kaya- Evsa İnş. Turz. Taah. Tic. Proj. Müh. Müş. Hizm. Turz. İth. İhr. – Atak İnş. Tic. Turz. San. İth. İhr. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, NVS İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Miroğulları İnş. ve Pet. Ürn. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti, Vedat Kaya- Evsa İnş. Turz. Taah. Tic. Proj. Müh. Müş. Hizm. Turz. İth. İhr. – Atak İnş. Tic. Turz. San. İth. İhr. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan teklifin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Kazım  ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Bahattin  IŞIK

Kurul Üyesi

Hakan  GÜNAL

Kurul Üyesi

 

Abdullah  DÜNDAR

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindeki iddiasına yönelik olarak Kurul çoğunluğunca “düzeltici işlem belirlenmesine” kararı verilmiştir.

 

İncelemeye konu ihalede, idari şartnamenin 7.5.2 nci maddesinde; “konusunda 5 yıl deneyimli 1 adet İnşaat Mühendisinin anahtar teknik personel olarak istenildiği” şeklinde düzenleme yapılmış olduğu,

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindeki üçüncü iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda;

 

            İstekli NVS İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anahtar teknik personele ilişkin belgeleri incelendiğinde;

 

Anahtar teknik personel olarak gösterilen Sedat Teoman GÜRSESLİ için Adana Ticaret odasından alınan 12.09.2011 tarihli “firma ortakları belgesi”nin, anahtar teknik personel listesinin, Yıldız Üniversitesi tarafından düzenlenerek verilen İnşaat Mühendisliği Diplomasının onaylı örneğinin ve İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi tarafından verilen 19.09.2011 tarih ve 01.2564 sayılı oda kayıt belgesinin sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Teklif ekinde sunulan belgelerden, Adana Ticaret Sicil Memurluğu’nca düzenlenmiş 12.09.2011 tarih ve 2426 sayılı belgede, “Sedat Teoman GÜRSESLİ’nin 18.01.2989 tarihinde NVS İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. bünyesinde ortak olduğunun” belirtildiği, ayrıca anılan şirketin teklifi ekinde sunulan imza sirküleri ve eki 17.02.2004 tarih ve 88 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 85inci sayfasında anılan şahsın 10 yıl süre ile şirketi münferiden temsil ve ilzama yetkili olduğunun belirtildiği anlaşılmıştır.

 

          İncelemeye konu ihalenin ilan tarihinin (09.09.2011) itibariyle yürürlükte olan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 40 ıncı maddesinin yedinci fıkrasında, “Yukarıda belirtilen niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. (Değişik:03/07/2009-27277 R.G./7 md.)Gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda bahsedilen, istekli tarafından anahtar teknik personel olarak beyan edilen 17.02.2004 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile münferiden şirketi her konuda temsil ve ilzama yetkili kılınan şirket ortağı ve müdürü olan 25 yıl hizmet deneyimli inşaat mühendisi Sedat Teoman GÜRSESLİ’nin ilan tarihinden geriye doğru bir yıl öncesine kadar adı geçen tüzel kişiliklerde kesintisiz görev yaptığı hususu ile ilan tarihinden bir yıl öncesine kadar anılan tüzel kişiliklerde şirket ortağı olduğu hususunun, mezkur yönetmeliğinin yukarıda verilen 40 ıncı maddesinin 7 nci fıkrası hükmü uyarınca; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilmesi gerekmektedir.          

 

          Bu amaçla, istekli tarafından başvuruları kapsamında yukarıda sunulan belgelerin yalnızca şirket ortaklık yapısı ile adı geçen şahısın şirket müdürü olduğunu ortaya koyduğu, diğer bir ifadeyle bu belgelerde adı geçen şahısın şirket müdürü ve ortağı statüsünde geçirdiği sürelere ilişkin herhangi bir bilginin yer almadığı görülmektedir. Bu durum, her ne kadar şirket müdürü başkanı ve ortağı statüsünde geçirilen sürenin mezkür Yönetmelik maddesinde öngörüldüğü şekliyle tevsik edilmediğini akla getirse de,

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin anılan maddesinin yedinci maddesi hükmü lafzından hareketle, limited şirket müdürlük görevini yürüten ortakların, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanı ortakların ortaklık süresinin tevsikinin yalnızca mali müşavir raporu ya da ticaret sicil memurluğu tarafından düzenlenecek olan belgelere hasredildiğinden bahisle teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren belgelerin bahsi geçen keyfiyetinin ortaya koyma kabiliyetinin bulunmadığı ileri sürülebilir. Ancak, bu argümanın kabulü halinde,  adı geçen anahtar teknik personel kişilerin tüzel kişiliklerin ortağı ve müdürü vasfıyla teklif verme yetkisi uygun görüldükten sonra, anılan şahısların aynı vasıfla anahtar teknik personel olarak gösterilebilme yeterliliğini haiz olmadığı kabul etmek gibi bir tutarsızlık tezahür edecektir. Diğer bir ifadeyle,  başvuruda bulunma yetkisinin kaynağı olan şirket ortaklığı ve müdürlüğü görevlerinin ihale tarihi itibariyle güncel olduğu ve bahsi geçen şirketlerin son durumlarını yansıttığı bir kere kabul edildikten sonra (bu kabul yapılmamış olsaydı, bu isteklilerin “şirketin son durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi örneği sunmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmış olması gerekir idi), artık şirket müdürlüğü görevlerinin güncelliğinin ilgili ticaret sicil memurluğunca bir kere daha ortaya konulmasına gerek bulunmamaktadır.

 

            Bahsi geçen tutarsızlıklar, birbiri ile çelişen Yönetmelik düzenlemelerinin kural dışı boşluk oluşturmasına sebebiyet vermekte, yani soyut düzenlemelerin ihtilaf konusu hususi duruma; anlamlı, tutarlı ve 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine uygun bir şekilde tatbik edilmesine imkan vermemektedir. Kural dışı boşluğun, yargısal faaliyetlerde hakimin boşluk doldurması ile, yürütme faaliyetinde ise idarenin takdir yetkisi ile giderilebileceği bilinmektedir. Binaenaleyh, idareler ve Kurum tarafından bu takdir yetkisinin; isteklinin dürüstlük kuralı çerçevesinde hareket ettiği göz önünde bulundurularak ve de “kamu kaynaklarının etkin-verimli kullanılması”, “ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması” ilkeleri ile düzenlemelerin “açıklığı” ve “hukuki güvenirliği” esasları çerçevesinde kullanmak hususunda mütereddit davranmaması iktiza etmektedir.

 

            Diğer yandan anahtar teknik personele ilişkin Kurulca verilmiş olan 06.02.2012 tarih ve 2012/UY.III-801 sayılı Kararda;

 

Başvuru sahibi tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan ve YMM tarafından ihale ilan tarihinden sonra 15.07.2011 tarihinde düzenlendiği anlaşılan “temsil/ilzam durum belgesi”nde şirket ortağı olduğu belirtilen Şerafettin Yıldırım’ın şirket müdürlüğü görevine 31.12.2008 tarih ve 7218 nolu ticaret sicil gazetesinde yayınlanan karar ile devam ettiği bilgisine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Dolayısıyla, anahtar teknik personele ilişkin olarak yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinde öngörülen şekilde şirketteki görev ve ortaklık süresini gösteren belgeyi sunduğu anlaşılan başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.” denilmiş olduğundan, somut olayda, tüzel kişilik ortaklarının aynı zamanda şirket müdürü olduklarının teklifleri ekinde sundukları bilgi ve belgelerden açık anlaşıldığı bu durumda, anılan tüzel kişiliğin anahtar teknik personel belgelerinin uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması mevzuata ve bu hususa yönelik verilmiş yukarıda aktarılan Kurul Kararına uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

 

Diğer yandan, benzer konuya ilişkin açılan davaya ilişkin Ankara 16 ncı İdare Mahkemesi tarafından verilen 09.02.2012 tarih ve E:2011/2405 sayılı kararda; “…dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden, davacı şirket tarafından Ankara Ticaret Sicil Memurluğundan, ortakların ve bu ortakların hisse adet ve tutarlarını gösteren 19.08.2011 tarihli yazının alındığı, yine bu konu ile ilgili olarak 13.02.2009 tarih ve 7249 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi örneğinin sunulduğu, bu bağlamda davacının kesintisiz çalıştığının karine olarak kabul edilmesi gerektiği, tereddüde mahal bırakılmaması açısından ise yukarıda yer verilen kanun hükmü uyarınca teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliğinin giderimi noktasında Kamu İhale Kanununun 37. Maddesi bağlamında belgelerde bulunan bilgi eksikliğinin idarece belirlenen sürede tamamlatılmasının yazılı olarak istenmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen dava konusu kararda hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir.” gerekçelerine değinilerek, Ticaret Sicil Gazetesi örneğinden kesintisiz çalışıldığının karine olarak kabul edilmesinin gerektiğinden bahisle tereddüde mahal bırakılmaması açısından ise konunun teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliğinin giderimi ile karşılanabileceği hususlarında yaklaşım yapılmıştır.

 

            Dolayısıyla, başvuruda bulunma yetkisini gösteren belgelerden anahtar teknik personel olarak gösterilen kişinin şirket idare organlarında görevli olduğu hususunun açıkça anlaşılabildiği durumlarda, Yapım İşleri İhaleleri Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinde hüküm altına alınan mali müşavir raporu veya ticaret sicil memurluğu tarafından düzenlenen belgelerin sunulma zorunluluğunun aranmayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

 

          Diğer yandan yukarıda aktarılan gerekçelere paralel olarak Kurul Kararındaki İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirmeye göre değerlendirme dışı bırakılan; Miroğulları İnş. ve Pet. Ürn. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen Hasan ATAMAN için sunulan SMMM onaylı “anahtar personel ortaklık durum belgesi”nde şahsın 20.05.2004 tarihinde şirkete ortak olduğu ve bu tarihten itibaren Miroğulları İnş. ve Pet. Ürn. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin kesintisiz ortağı olduğu” belirtilmiştir. Anılan isteklinin anahtar teknik personel yeterliğinin teklif verme yetkisini gösteren belgelerden şirket idare organlarında görevli olduğu hususunun açıkça anlaşılabildiğinden, Yapım İşleri İhaleleri Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinde hüküm altına alınan mali müşavir raporu veya ticaret sicil memurluğu tarafından düzenlenen belgelerin sunulma zorunluluğunun aranmayacağı, bu nedenle bu isteklinin de yeterli görülmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Bu itibarla, anahtar teknik personele ilişkin öngörülen yeterlik kriterinin yukarıda aktarılan değerlendirmeler uyarınca karşıladıkları değerlendirilen NVS İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Miroğulları İnş. ve Pet. Ürn. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ‘nin anahtar teknik personele ilişkin öngörülen yeterlik kriterini karşıladıklarının başvuruları ekinde sunulan bilgi ve belgelerden açıkça anlaşılabildiği değerlendirildiğinden, belirtilen isteklilerin anahtar teknik personel açısından yeterli olmadıklarını gerektirecek mevzuata aykırılık bulunmadığı yönündeki düşüncem ile, Kurulun “düzeltici işlem belirlenmesine” ilişkin Kararına katılmıyorum.

 

 

 

 

 

 

 

Abdullah DÜNDAR

Kurul Üyesi

 

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru