KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2012/UH.I-1713 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2012/UH.I-1713 numaralı KİK Kararı

Yenimahalle Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından yapılan  2012/631 İhale Kayıt Numaralı 75 İşçi İle 12 Aylık Genel Temizlik Hizmeti Alımı İhalesi ihalesiyle ilgili Demir Temizlik İlaç Bilgi Sis .Med.Pet.Kuy.Org.Rek.Nak.San.Ve Tic.Ltd.Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 16.04.2012 tarih ve 2012/UH.I-1713 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2012/UH.I-1713)

Toplantı No: 2012/023
Gündem No: 23
Karar Tarihi: 16.04.2012
Karar No: 2012/UH.I-1713
Şikayetçi:
 Demir Temizlik İlaç Bilgi Sis .Med.Pet.Kuy.Org.Rek.Nak.San.Ve Tic.Ltd.Şti., Ceyhun Atıf Kansu Cad. No :112/36 Balgat ANKARA
İhaleyi yapan idare:
 Yenimahalle Devlet Hastanesi Baştabipliği, Yeni Batı Mah. 2026 Cad. 06370 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.03.2012 / 11336
Başvuruya konu ihale:
 2012/631 İhale Kayıt Numaralı "75 İşçi İle 12 Aylık Genel Temizlik Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.04.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.06.00.00-101.04-.H.[1187].(G027)./2012-21Esayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yenimahalle Devlet Hastanesi Baştabipliğitarafından 02.02.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “75 İşçi İle 12 Aylık Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Demir Temizlik İlaç Bilgi Sis. Med. Pet. Kuy. Org. Rek. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 06.03.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.03.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 21.03.2012tarih ve 11336sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.03.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;

 

           
1 ) İhale üzerinde bırakılan istekli Atlantis Grup Kurumsal Hizm. Sağ. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı ve istenilen iş deneyim tutarını karşılamadığı, iş deneyim belgesine konu işin EKAP bilgilerine göre “yardımcı hizmetli ve kaloriferci” olarak göründüğü, ancak iş deneyim belgesinin “temizlik ve kalorifer yakıcılığı” olarak düzenlendiği,

 

           
2 ) Atlantis Grup Kurumsal Hizm. Sağ. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin 79 uncu maddesine uygun olmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdari şartnamenin 7.5.1 inci maddesinde; “İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

            a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30?undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur…” düzenlemesine,

 

            Aynı şartnamenin 7.6 ncı maddesinde; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:


            Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde yapılmış genel temizlik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Atlantis Grup Kurumsal Hizm. Sağ. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin, MEB Polatlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 02.01.2012 tarihinde düzenlenmiş iş bitirme belgesini sunduğu, iş bitirme belgesinde; “İşin adı ve ihale kayıt numarası bölümünde; Personel çalıştırılmasına dayalı temizlik ve kalorifer yakıcılığı (2011/7244), Belge kabul tarihi: 31.12.2011, belge tutarı 341.350,00 TL” yazıldığı, iş bitirme belgesine konu işin iş ortaklığı olarak gerçekleştirildiği ve Atlantis Grup Kurumsal Hizm. Sağ. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin % 99 ortaklık oranına sahip olduğu, Atlantis Grup Kurumsal Hizm. Sağ. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin belgedeki ortaklık oranına göre yapılan hesaplamada belge tutarının 337.936,50 TL olduğu, Atlantis Grup Kurumsal Hizm. Sağ. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin teklif fiyatının 1.084.726,40 TL olduğu, idari şartnamenin 7.5.1 inci maddesindeki düzenlemeye göre isteklinin en az 271.181,60 TL tutarında iş deneyimini gösteren belge sunması gerektiği anlaşılmıştır. 

 

            İdareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından MEB Polatlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazılan 06.03.2012 tarih ve 2671 sayılı yazı ile iş bitirme belgesi hakkında bilgi talep edildiği, anılan idarenin 07.03.2012 tarihli ve 1707 sayılı cevabi yazısında; “İlçemiz ilköğretim okullarında “genel temizlik hizmet alımı” kapsamında 2011/7244 İKN’li 341.350,00 TL tutarında ihale yapılmış olup, ilgili belge kurumumuzca verilmiştir. Fakat alınan personel yalnızca temizlik işlerinde çalıştırılmış olup, kalorifer yakıcılığı yaptırılmamıştır.” ifadesine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

            İş bitirme belgesine konu 2011/7244 İKN’li ihale ile ilgili olarak EKAP üzerinden yapılan araştırmada, ihale dokümanında, çalıştırılacak personelin temizlik personeli ya da kaloriferci olarak ayrıştırılmadığı, çalıştırılacak personele yaptırılacak işlerin teknik şartnamede; “1-Okulların temizliğinden sorumlu personel; okul yönetimince kendisine verilen talimatlar uyarınca okul binasının genel temizliği ile bina içerisinde bulunun oda, sınıf, laboratuar, tuvalet, banyo, koridor vb yerlerin temizliğinden sorumlu olacaktır.

 

            2- Okul bahçesinin temizliği, bakımı ve ufak onarımlar ile boya badana işlerinden de, okul yönetiminin talimatları doğrultusunda hizmet verilecektir.

 

            3- Pansiyonlu okullarda çalıştırılacak personel okul yönetiminin talimatları doğrultusunda gerekenleri yapacaktır.

 

            4- Kalorifer yakımı için ihtiyaç duyulan personel sayısı önceden yükleniciye bildirilecek, yüklenici ihtiyaç duyulan personeli tedarik edecektir. Kalorifer yakımından sorumlu personel aynı zamanda kalorifer kazanının ve kazan dairesinin bakım, onarım ve temizliğini de yapacaktır.

 

            5- Çöplerin toplanması ve toplanan çöplerin çöp toplama yerine dökülmesi de görevlendirilen personel tarafından yapılacaktır.

 

            6- Okul yönetiminin gerek duyması halinde personelin posta olarak ilgili yerlere evrak götürme/getirme, alışveriş yapmak gibi sorumluluklarda verilecektir.

 

            7- Yukarıda sayılanlar dışında okul yönetiminin vereceği diğer işleri yapmaktır.” şeklinde düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

            2011/7244 İKN’li ihale dokümanı ve ilgili idare yazısından; iş bitirme belgesine konu iş kapsamında çalıştırılacak personelin temizlik personeli ya da kaloriferci olarak ayrıştırılmadığı, kalorifer yakma işi yapacak personelin aynı zamanda temizlik işi yapacak şekilde düzenleme yapıldığı, dolayısıyla söz konusu iş kapsamında çalıştırılan tüm personelin temizlik işi/işi de yaptığı sonucuna varılmış olup, Atlantis Grup Kurumsal Hizm. Sağ. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş bitirme belgesinin belge tutarı ve benzer iş olarak idari şartnamenin 7.5.1 ve 7.5.6 ncı maddelerinde yer verilen düzenlemeye uygun olduğu sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde görülmemiştir.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdari şartnamenin Teklif fiyata dahil olan giderlerbaşlıklı 25 inci maddesinde; “…25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

            Bu işte toplam 75 (yetmişbeş) kişi çalışacaktır. Brüt asgari ücret ödenecektir. asgari ücretten % fazlası öngörülmemiştir.

            İşin süresi içinde resmi, dini bayram ve yılbaşında çalışılacak gün sayısı 14(ondört) gündür. Bu günlerde 20(yirmi) kişi çalışacaktır. Resmi, dini bayram ve yılbaşında çalışılacak toplam çalışılacak gün sayısı 20*14=280(ikiyüzseksen) gündür. Bu günler için ödenecek ücretler teklif fiyata dahildir.

            25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

            Yemek: İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Ancak, yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak, hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İsteklilerde tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.

            Yol: İşçilerin yol gideri 26 takvim günü üzerinden geliş gidiş günlük 2 adet olmak üzere aylık 52 adet EGO bileti verilerek ayni olarak yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Teklif fiyata dahildir.

            Giyecek: Teknik şartnamenin 4.6 ncı maddesinde miktar ve özellikleri belirtilen, Personelin işin ifası sırasında kullanacağı iş kıyafetleri yüklenici firma tarafından ayni olarak karşılanacaktır. Teklif fiyata dahildir.

            25.3.4. Diğer giderler:

Haşerelere karşı ilaçlama hizmeti 12 ayda 18 kez yapılacaktır. İlaçlamada kullanılan malzeme ve ilaçlar hastanemiz tarafından karşılanacaktır. ilaçlama hizmet maliyeti teklif fiyata dahildir.

            …

            25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

            Söz konusu işte çalıştırılacak personel için kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %1,5’dir.” düzenlemesine,

 

Teknik Şartnamenin 4.6 ncı maddesinde; “Personelin işin ifası sırasında kullanacağı iş kıyafetleri yüklenici firma tarafından ayni olarak karşılanacaktır. Kıyafetlerin miktarı ve teknik özellikleri aşağıda belirtilmiştir

 

            Temizlik Personel Kıyafet Özellikleri:

Her personel için ikişer takım kıyafet verilecektir.

  1. İş elbisesi   (Her personele yıllık 2 adet olmak üzere toplam 150 adet)

Genel özellikler:

 

Alt ve üst forma ve boneden oluşacaktır. Alpaka iş elbisesi %67 polyester %33  (+/-10) viskon kumaştan üretilmelidir.

            Alt forma(pantolon): Pantolon beli lastikli, önden fermuarlı olacaktır. İki adet yanda bir adet arkada olmak üzere üç adet cep olmalıdır.

Üst forma: Ceket bölümü önden kapalı olacaktır. Alt yanlarda çift göğüste tek cebi olacaktır. Kollar uzun ve katlanabilir olmalıdır. Firma amblemi üst formada omuz hizasında (arkada) 7,5 cm-15 cm ebadında olacaktır. (not: Renk ve bedenleri daha sonra idare tarafından belirlenecektir.)

Bone: %67 polyester %33 viskon alpaka kumaştan yapılacaktır. arkadan bağlamalı olacaktır.

           
2 ) Terlik (Her personele yıllık 2 adet olmak üzere toplam 150 çift)

            Yumuşak deriden sayası olan altı yumuşak poliüretan malzemeden mamul ortopedik yapıya sahip, saya ve taban enjekte presle birleştirilmiş olacaktır. Terlikler kaymaz özellikte olacaktır. Terleme ve koku yapmayacaktır. Hastane koşullarında kullanıma uygun olacaktır.

           
3 )Kaban (Çevrede çalışan personel için 1 adet)

            Siyah renk kaşe kumaştan, boyu ceket boyundan 10 cm uzun,astarı kumaş ile aynı renkte ve kapitone dikişli,astar altında sentetik elyaftan vatka,iç kısımda astarın tamamını kaplayacak şekilde sökülüp takılabilen fermuarlı miflon bulunacaktır. Yakanın ön kısmı devrik ve ucuna kadar  fermuarlı olmalıdır. Alta ve üstte bulunan cepler dışta ve düz olacaktır.

           
4 )Bot(Çevrede çalışan personel için 1 adet)

            Birinci sınıf siyah vidala deriden imal edilmiş olmalıdır. Su geçirmemelidir. Botun tavanı kauçuktan yapılmalıdır.

            Tıbbi atık personelinin kıyafet özellikleri:

            1. Tıbbi atık için özel kıyafet(tulum):Tıbbi atıkta çalışan(2 işçi)her işçiye yılda 2 şer adet olmak üzere 1 yıl için toplam 4 adet, Tıbbi Atık Yönetmeliğine uygun yanmaz, su geçirmez, turuncu renkte (tıbbi atık amblemi ve yazısı giysinin sırtında olacaktır).

            2. Tıbbi atık için özel eldiven: Tıbbi atıkta çalışan(2 işçi) her işçiye yılda 4 er çift olmak üzere 1 yıl için toplam 8 çift, Tıbbi Atık Yönetmeliğine uygun, yanmaz, su geçirmez, turuncu renkte, tıbbi atık taşımak için uygun olacak. Kesici ve delici maddelere karşı dayanıklı olacaktır.

            3. Özel maske(Filtreli): Tıbbi atıkta çalışan(2 işçi) her işçiye yılda 12 er adet olmak üzere 1 yıl için toplam 24 adet, filtreli ve valfli olacaktır. Yüze uygun olmalıdır. Tıbbi atık yönetmeliğine uygun olmalıdır.

            4. Koruyucu gözlük: Tıbbi atıkta çalışan(2 işçi)her işçiye yılda 4 er adet olmak üzere 1 yıl için toplam 8 adet, tıbbi atık işçilerinin gözlerini korumak için uygun olacak. Çabuk kırılmayan dayanıklı bir malzemeden üretilmiş olmalıdır. Tıbbi Atık Yönetmeliğine uygun olmalıdır.

            5. Çizme(Tıbbi atık için):Tıbbi atıkta çalışan(2 işçi) her işçiye yılda 2 er çift olmak üzere 1 yıl için toplam 4 çift,  Tıbbi atık yönetmeliğine uygun olmalıdır. Birinci kalite malzemeden üretilmiş olmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, yapılacak değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilecektir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin 79 uncu maddesinde “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” açıklanmıştır.

 

            Asgari işçilik gideri 1.012.978,40TL olan ihalede, idarece tespit edilen kâr hariç yaklaşık maliyetin 1.102.444,39 TL olduğu, teklif bedeli kâr hariç yaklaşık maliyetin altında olan geçerli teklif sahibi 17 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, Metro Grup Tem. Ltd. Şti. & Cennetoğlu Temizlik Bilgi İş. Oto. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Ar -Yen Tem. Güv. İlaç. Yem. Ürt. Hiz. İnş. ve Kas. Tic. Ltd. Şti., Mert İnşaat Turizm Tekstil Güvenlik Sistemleri ve Temizlik Hizmetleri Ticaret Sanayii Ltd. Şti., Serdar Petrol İnş. Nak. Taah. Tic. San. Ltd. Şti., Dicle Temizlik Sosyal Hizmetler İnşaat Turizm Yemek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Berka Temizlik Peyzaj Gıda Bilgi İşlem Taşımacılık Teknik ve Sosyal Hizmetler İnşaat Sanayi Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. & Bıçak Grup Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Çe-Ba Temizlik Taşımacılık Eğitim Bilgisayar Gıda İlaçlama Turizm İnşaat Hizmetleri İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. & Eren Grup Tem. Mak. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Burak İnşaat Turizm Temizlik ve Tic. Ltd. Şti., Başel Temizlik İnşaat Turz. Bilg. Med. Sağl. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. ve RSB Kurumsal Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasına cevap vermediği, Genç Ufuklar Danışma Tem. Gıda Halk. İlş. İnş. Taah. Dış Tic. Ltd. Şti. ve Aşar Temizlik Güvenlik İhr. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin verilen süreyi geçirdikten sonra aşırı düşük teklif açıklamasına cevap verdiği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, süresi içinde açıklama sunan Atlantis Grup Kurumsal Hizmetler Sağlık Temizlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Demir Temizlik İlaçlama Bilgi Sistem Medikal Petrol Gıda Kuyumculuk Organizasyon Reklam Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Harmanşa İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Grupen Temizlik Danışmanlık Hiz. İnş. Ulus. Tic. Ltd. Şti. ve Paytem İnşaat Temizlik Elektrik Medikal San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun kabul edildiği, Atlantis Grup Kurumsal Hizmetler Sağlık Temizlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, Demir Temizlik İlaçlama Bilgi Sistem Medikal Petrol Gıda Kuyumculuk Organizasyon Reklam Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, Atlantis Grup Kurumsal Hizmetler Sağlık Temizlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Demir Temizlik İlaçlama Bilgi Sistem Medikal Petrol Gıda Kuyumculuk Organizasyon Reklam Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Harmanşa İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Grupen Temizlik Danışmanlık Hiz. İnş. Ulus. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu giyim maliyetini gösterir proforma fatura, fiyat teklifleri ve maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarında yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı gerekçesiyle, anılan isteklilerin bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirimde bulunulduğu anlaşılmıştır.        

 

            Atlantis Grup Kurumsal Hizmetler Sağlık Temizlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesi neticesinde; teklif fiyatının asgari işçilik giderinin üzerinde olduğu, giyim gideri, yol gideri ve ilaçlama giderine ilişkin tevsik edici belge/bilgi sunulduğu, sunulan belge/bilgilerin Kamu İhale Genel Tebliğinin 79 uncu maddesine uygun olduğu, Atlantis Grup Kurumsal Hizmetler Sağlık Temizlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasının uygun kabul edilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Kazım  ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Bahattin  IŞIK

Kurul Üyesi

Hakan  GÜNAL

Kurul Üyesi

 

Abdullah  DÜNDAR

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru