KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2012/UY.III-1347 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2012/UY.III-1347 numaralı KİK Kararı

Güngören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan  2011/168897 İhale Kayıt Numaralı Aile Sağlık Ve Spor Merkezi Tadilat Onarım Yapım İşi İhalesi ihalesiyle ilgili Mesut Ayyıldız tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 19.03.2012 tarih ve 2012/UY.III-1347 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2012/UY.III-1347)

Toplantı No: 2012/019
Gündem No: 27
Karar Tarihi: 19.03.2012
Karar No: 2012/UY.III-1347
Şikayetçi:
  Mesut Ayyıldız, Saadetdere Mah. Doğan Araslı Cad. No . 5/B İSTANBUL
İhaleyi yapan idare:
 Güngören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Gencosman Mahallesi Şehit Hayri Dal Sokak 4 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.03.2012 / 9859
Başvuruya konu ihale:
 2011/168897 İhale Kayıt Numaralı "Aile Sağlık Ve Spor Merkezi Tadilat Onarım Yapım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.03.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.03-.Y.[1054].(0266)./2012-30sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Güngören Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 14.11.2011tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Aile Sağlık ve Spor Merkezi Tadilat Onarım Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak May İnşaat/Mesut Ayyıldız’ın, 09.03.2012tarih ve 9859sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikâyet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 28.11.2011 tarihinde yapmış oldukları başvuru üzerine, Kamu İhale Kurulunun 09.01.2012 tarih ve 2012/UY.III-206 sayılı kararı gereğince idare tarafından ihale üzerinde bırakılan istekliden aşırı düşük teklif açıklamasının istenildiği, anılan isteklinin açıklamada bulunmaması sonrasında ihalede kendi tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi gerekirken, idarece, ihalede yeterli rekabetin oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği, belirtilen hususların, ihalenin belirli bir isteklide kalmayacağının kesinleşmesi üzerine ihalenin iptal edildiğini gösterdiği, bu nedenle, ihalenin iptal edilmesine ilişkin idare işleminin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden isteklilerin Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

Anılan Kanunun “Kuruma itirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında ise; “İdareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir. İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanlar itirazen şikâyete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “İtirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 8 inci maddesinde; “…(2) İhalenin iptali kararlarından sadece aşağıda belirtilenler itirazen şikâyete konu edilebilir:

 

a) Şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından şikâyet dilekçesinin kayıtlara alındığı tarih veya sonrasında herhangi bir nedenle idare tarafından alınan iptal kararları.

 

b) İtirazen şikâyet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından alınan iptal kararları.

 

(3) Herhangi bir şikâyet veya itirazen şikâyet başvurusu olmaksızın idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulamayacağından, bu kararlar ancak idari yargı mercilerinde dava konusu edilebilir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Anılan Tebliğin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında ise, geçerli teklif kalmaması nedeniyle veya geçerli teklif olmakla birlikte bazı tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle ihalede rekabetin oluşmadığı ve/veya kaynakların etkin kullanımının gerçekleşmediği gerekçesiyle ihalenin idare tarafından iptal edildiği durumlarda, teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin, idarenin kendileri bakımından tesis ettiği işlemin yerinde olmadığı yönünde yapacakları başvuruların ihalenin iptaline karşı yapılan başvuru olarak değerlendirilemeyeceği belirtilmiş ve öncelikle idareye daha sonra da Kuruma başvuruda bulunmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olarak şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği açıklanmıştır.

 

           

Yapılan incelemede, idare tarafından 15.02.2012 tarihinde elden teslim edilen kesinleşen ihale kararı ile ihalenin iptal edildiğinin başvuru sahibi May İnşaat/Mesut Ayyıldız’a tebliğ edildiği ve söz konusu yazıda; “…firmanıza ait geçerli olan diğer teklif ise, ihale komisyonunca,  yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması ve rekabet sağlanmaması nedeniyle reddedilmiştir…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.İlgilinin 23.02.2012 tarihinde idareye yaptığı şikâyet üzerine verilen cevapta da, isteklinin teklifinin 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi doğrultusunda reddedildiği belirtilmiştir.

 

Kamu İhale Kanununun “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39 uncu maddesinde, ihale komisyonu kararı üzerine idarece, verilmiş olan bütün tekliflerin reddedilerek ihalenin iptal edilebileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda, 15.02.2012 tarihinde tebliğ edilen yazıda isteklinin teklifinin geçerli olduğunun kendisi tarafından bilindiği dikkate alındığında, incelenmekte olan başvurunun konusunun, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen tekliflerin değerlendirilmesine değil, ihalenin iptaline yönelik olduğu görülmektedir. İhalenin iptali öncesinde idareye bir şikâyet başvurusunda bulunulduğu ve yine iptal kararı öncesinde itirazen şikâyet başvurusunun da bulunduğu dikkate alındığında ise, ihalenin iptaline yönelik idare işleminin yerinde olup olmadığının incelenebilmesinin Kurumun görev alanında bulunduğu, ancak, bu durumda, 15.02.2012 tarihini izleyen beş gün içerisinde doğrudan Kuruma yapılması gerekli olan başvurunun, bu sürenin bitiminden sonra yapıldığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ön inceleme konularını sırasıyla düzenleyen birinci fıkrasının (c) bendinde, başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı sayılmış, anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında, 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verileceği belirtilmiştir. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Kazım  ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Bahattin  IŞIK

Kurul Üyesi

Adem  KAMALI

Kurul Üyesi

 

Abdullah  DÜNDAR

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru