KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2012/UH.II-1190 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2012/UH.II-1190 numaralı KİK Kararı

Alanya Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından yapılan  2011/191466 İhale Kayıt Numaralı 2012-2013 Yılları Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımı İhalesi ihalesiyle ilgili Belpa İnş. Temizlik Gıda Otomasyon San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 05.03.2012 tarih ve 2012/UH.II-1190 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2012/UH.II-1190)

Toplantı No: 2012/016
Gündem No: 42
Karar Tarihi: 05.03.2012
Karar No: 2012/UH.II-1190
Şikayetçi:
 Belpa İnş. Temizlik Gıda Otomasyon San. Ve Tic. Ltd. Şti., BAHÇELİEVLER ŞAİR ŞEVKET MAHALLESİ 2.SOKAK GÖZGÜLÜ APT. NO:5 ŞANLIURFA
İhaleyi yapan idare:
 Alanya Devlet Hastanesi Baştabipliği, Fıgla Mah. 07400 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.02.2012 / 7420
Başvuruya konu ihale:
 2011/191466 İhale Kayıt Numaralı "2012-2013 Yılları Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.02.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.07.00.00-101.04-.H.[814].(0167)./2012-14Esayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Alanya Devlet Hastanesi Baştabipliğitarafından 18.01.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “2012-2013 Yılları Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Belpa İnş. Temizlik Gıda Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 06.02.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.02.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.02.2012tarih ve 7420sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.02.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;

 

İhalenin birinci ve ikinci kısmı için tekliflerinin asgari işçilik maliyetinin altında olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bu durumun idarenin işçilik maliyetini belirlerken işçilere ilave olarak ödenecek olan satın alma gücü paritesini yanlış hesaplanmasından kaynaklandığı, tekliflerinin en avantajlı teklif olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, teknik şartnamede 1 Ocak 2012 tarihinde çalışma yapılacağı belirtilmiş olmasına rağmen işe 01.03.2012 tarihinde başlanacağının belirtildiği, belirsizlik yaratan bu durumun teklif verme aşamasında zorluk çekmelerine neden olduğu, yaklaşık maliyetin yüksek hesaplandığı, ayrıca, idare tarafından karsız yaklaşık maliyet tutarının altında teklif veren isteklilerin teklifleri ile ilgili aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde;

“25.1.İstekliler tekliflerine vergi (KDV Hariç), resim, harç, ulaştırma, sigorta ve benzeri giderlerini dahil edeceklerdir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Hastane Bilgi Sistemleri İşletimi Hizmetini yürütmek üzere toplam 81 (seksenbir) personel çalıştıracaktır. Bu kişilerden;

a) 1 (bir) kişi en az 2 (iki) yıllık bilgisayar donanım veya yazılım ile ilgili meslek yüksekokulu bölümlerinden mezun olacaktır. Yazılım destek elemanı olarak görevlendirilecektir. Çalışana maaş olarak: Brüt asgari ücretin %60 fazlasının ve bulunan tutara (Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 29 Mart 2011 Tarih ve 2011/22 Sayılı Genelgesine istinaden) %4 SGP nin eklenmesiyle oluşan tutar maaş olarak verilecektir.

b) 2 (iki) kişi en az 2 (iki) yıllık bilgisayar donanım veya yazılım ile ilgili meslek yüksekokulu bölümlerinden mezun olacaktır. Donanım, teknik destek elemanı olarak görevlendirilecektir. Çalışana maaş olarak: Brüt asgari ücretin %40 fazlasının ve bulunan tutara (Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 29 Mart 2011 Tarih ve 2011/22 Sayılı Genelgesine istinaden) %4 SGP nin eklenmesiyle oluşan tutar maaş olarak verilecektir.

c) 78 (Yetmizsekiz) kişi en az lise veya lise dengi okul mezunu olacaktır. Hizmetin ifası ile ilgili sertifika sahibi olacaktır. Bilgi sistemi kullanım elemanı olarak görevlendirileceklerdir. Çalışana maaş olarak: Brüt asgari ücretin %5 fazlasının ve bulunan tutara (Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 29 Mart 2011 Tarih ve 2011/22 Sayılı Genelgesine istinaden) %4 SGP nin eklenmesiyle oluşan tutar maaş olarak verilecektir.

d) Bilgi İşletim Hizmeti; resmi ve bayram tatilleri dâhil olmak üzere 8*8*8 = 24 saatlik programlar dâhilinde sürekli olarak verilecektir. 2429 sayılı Kanunda resmi tatil olarak kabul edilen günlerde 12 (on iki) personel çalıştırılacaktır. Bu 12 (oniki) personel Teknik şartnamenin 2.1.c maddesinde vasıfları belirtilen personellerden olacaktır.

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Hizmetin ifasında görevlendirilecek personel sayısı 12 (oniki) dir

a) Personel en az 4 yıllık fakülte veya yüksek okulların sosyal hizmetler, eğitim ve halkla ilişkiler psikoloji, Sosyoloji, Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, bölümü mezunu olacaktır. Yeterli müracaat sağlanamadığı takdirde 2 yıllık yüksek okul mezunlarından aynı bölüm mezunlarından olacaktır. Çalışana maaş olarak: Brüt asgari ücretin %15 fazlasının ve bulunan tutara (Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 29 Mart 2011 Tarih ve 2011/22 Sayılı Genelgesine istinaden) %4 SGP nin eklenmesiyle oluşan tutar maaş olarak verilecektir.

b) Hasta Karşılama ve Yönlendirme Hizmeti; resmi ve bayram tatilleri dâhil olmak üzere 8*8*8 = 24 saatlik programlar dâhilinde sürekli olarak verilecektir. 2429 sayılı Kanunda resmi tatil olarak kabul edilen günlerde 3 (üç) personel çalıştırılacaktır.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Personelin yemek ve giyecek giderleri ayni olarak karşılanacak olup; Yol giderleri ise 26 (yirmialtı) gün baz alınarak brüt günlük 3 (üç) TL. olarak nakdi ödenecektir. İstekli yol giderini teklif etmiş olduğu teklife dahil edecektir. Ayrıca bu ödeme maaş bordolarında gösterilecektir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Sigorta Risk Prim Oranları aşağıdaki gibidir.
Bilgi Sistemi Personeli için : % 1 (yüzde bir)
Hasta Ziyaretçi, Yönlendirme ve Danışma Personeli için : % 1 (yüzde bir)”

 

Düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Oben Dan. Bilgi İşl. Eğt. İnş. Tem. Yem. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 29.12.2011 tarihli şikayet başvurusu üzerine idare tarafından 30.12.2011 tarihinde düzenlenen zeyilname ile ihale dokümanında;

            “Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek olan 2012-2013 yılları Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alım İhalesi İdari Şartnamesinin Birinci itiraz konusu olan 25.3.1 maddesinde 2012 yılı Resmi tatil gün sayısının 14,5 gün olarak belirlendiği ancak bunun 14 gün olduğu belirtilerek düzeltilmesinin talep edildiği; İdari Şartname 25.3.2’inci maddesinde Cumhuriyet Bayramı tatilinin yarım günü ile Kurban Bayramı tatilinin aynı günlere rastladığı anlaşılmış olup Zeyilname ile 14 gün olarak düzeltilmesine; İkinci itiraz konusu olan İdari Şartnamenin 25.3.2 maddesinde personel giyecekleri tanımlanmış olup, kıyafetlerin niteliklerine ilişkin ayrıntılı düzenleme bulunmadığı bunun teklif bedellerinin oluşturulmasında ve karşılaştırılmasını ortadan kaldıracağı iddia edilmekte ise de şartnamede yazlık ve kışlık olarak kullanılacak kumaş türü ve  aksesuarlarla ilgili  belirleme yapılmış olup söz konusu kıyafetlerin sadece renkleri ihale sonrası yüklenici firmaya bildirilecek olup, bu maddede bir değişikliğe gidilmemiştir. Üçüncü itiraz konusu olan sözleşme tasarısının 16.1 maddesinde ihale sözleşmesini müteakiben yüklenici firmaya uygulanacak cezalar %0,2 olarak belirlenmiş olup 16.1.1 maddesinde bu cezanın hangi durumlarda uygulanacağı belirtildiğinden bu maddede değişikliğe gidilmemiştir.Dördüncü itiraz konusu olan  Teknik Şartnamenin ilgili maddesinde yıllık izinlerle ilgili herhangi bir personel talebi bulunmamaktadır . Bu konudaki itiraz değerlendirmeye alınmamış olup;

            İhale tarihi 05.01.2012 iken 18.01.2012 Çarşamba günü saat 10:00 a ertelenmiştir.”şeklinde değişiklik yapılmıştır.

 

            İdare tarafından birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

 

Bilgi Yönetim Sistemi Veri Giriş Personeli

 

A

B

Sıra No

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen      Birim Fiyat

        

Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Yazılım destek personeli

Kişi

1,00

24,000

 

 

2

Donanım destek personeli

Kişi

2,00

24,000

 

 

3

Bilgi sistemi kullanıcısı

Kişi

78,00

24,000

 

 

4

Bilgi sistemi kullanıcısı fazla çalışma karşılığı

Kişi

12,00

29,000

 

 

Kısım toplam tutarı  (K.D.V Hariç)

 

 

Hasta Ziyaretçi Yönlendirme ve Danışma Personeli

 

A

B

Sıra No

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Hasta ziyaretçi yönlendirme ve danışma personeli

Kişi

12,00

24,000

 

 

2

Hasta ziyaretçi yönlendirme ve danışma personeli fazla çalışma karşılığı

Kişi

3,00

29,000

 

 

Kısım toplam tutarı  (K.D.V Hariç)

 

 

 

 

Genel toplam

B2

 

 

            İhaleye katılan isteklilerin sunmuş olduğu birim fiyat teklif cetvelleri incelendiğinde;Genç Ufuklar Dan. Tem. Gıda Halk. İliş. İnş. Taah. Paz. San. Dış Tic. Ltd. Şti. ve Gıbır Tem. Hiz. İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. & Efehan Hiz. Org. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın resmi tatil ve bayram günlerindeki çalışma süresini 28 gün,  Üstün Petrol Taş. Tem. – İbrahim Üstün, NKS Tem. Gıda Yem. Bil. İş. Tur. Taş. Öz. Sağ. Hiz. Tic. Ltd. Şti. & Detay Oto. Sos. Hiz. Tem. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Kıvılcım Med. Tıbbi Ür. Tem. Mal. San. Tic. Ltd. Şti., Gök Sofra Yem. Gıda Tem. Taah. Pet. Ür. San. Tic. Ltd. Şti. & Mus-Kar İnl. Taah. Gıda Taş. Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Baltuğ Tem. Yem. Bil. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin resmi tatil ve bayram günlerindeki çalışma süresini 28,5 gün, Gök-Tuğ Tem. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti., Belpa Tem. Gıda Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti., Göktürkler İnş. Tur. Pet. Orm. Ür. Tar. Deri. Taş. Tem. Tic. San. Ltd. Şti., Çağ Yapı İnş. Taah. Gıda Tem. Bil. Tic. ve San. Ltd. Şti., Has Bey Isıt. Soğ. Sis. Tem. Hiz. Gıda Nak. Eğt. ve Öğ. San. Tic. Ltd. Şti., Ankyra Org. Tur. Sağ. Rek. İnş. Yem. Ür. Bil. Tem. Gıda İlaç. Taah. Tic. Ltd. Şti., Doğan Grup İnş. Tem. Gıda Taş. San. Tic. Ltd. Şti., M.N.A Tabl. Tem. Hiz. Bil. Oto. Turz. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. & Simge Tem. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Gaziantep 27 Turz. Taş. Oto Gıda Teks. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin resmi tatil ve bayram günlerindeki çalışma süresini 29 gün alarak teklif verdiği, ihale komisyonunun değerlendirme aşamasında 28,5 gün ve 29 gün alarak teklif veren isteklilerin tekliflerini uygun bulduğu görülmüştür.

 

            İdare tarafından düzenlenen zeyilname ile idari şartnamede 2012 yılı için resmi tatil ve bayram çalışma günlerinin 14 gün olarak değiştirildiği belirtilmiş olmasına rağmen ihale dokümanı içerisinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinde bu sürenin 29 gün olarak belirtildiği ve değiştirilmediği, ihaleye katılan isteklilerin bir çoğununda bu süreyi esas alarak tekliflerini verdiği görüldüğünden, bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin sağlıklı olarak sonuçlandırılması mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Kazım  ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

 

Bahattin  IŞIK

Kurul Üyesi

Hakan  GÜNAL

Kurul Üyesi

Adem  KAMALI

Kurul Üyesi

 

Abdullah  DÜNDAR

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru