KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2012/UY.I-815 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2012/UY.I-815 numaralı KİK Kararı

Muğla Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılan  2011/168345 İhale Kayıt Numaralı Kampüs İçi Çevre Düzenleme Ve Onarım İşi İhalesi ihalesiyle ilgili Ahmet Şekercioğlu / Akay İnşaat tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 06.02.2012 tarih ve 2012/UY.I-815 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2012/UY.I-815)

Toplantı No: 2012/011
Gündem No: 60
Karar Tarihi: 06.02.2012
Karar No: 2012/UY.I-815
Şikayetçi:
 Ahmet Şekercioğlu / Akay İnşaat , BAHRİYE ÜÇOK BULVARI NO:9/4 İZMİR
İhaleyi yapan idare:
 Muğla Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı, Yapı Islerı Ve Teknık Daıre Baskanlıgı Köteklı Kampüsü 48500 MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.01.2012 / 2439
Başvuruya konu ihale:
 2011/168345 İhale Kayıt Numaralı "Kampüs İçi Çevre Düzenleme Ve Onarım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.02.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.06.00.00-101.04-.Y.[310].(0197)./2012-5Esayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Muğla Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 14.11.2011tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Kampüs İçi Çevre Düzenleme ve Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ahmet Şekercioğlu / Akay İnşaat’ın 02.01.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.01.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.01.2012tarih ve 2439sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.01.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının idare tarafından uygun bulunarak ihalenin bu istekli üzerinde bırakıldığı, açıklamaların uygun olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

 

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İnceleme konusu ihalenin Kampüs İçi Çevre Düzenleme ve Onarım İşi olduğu, ihaleye 17 isteklinin teklif verdiği, 21.12.2011 tarihinde onaylanan ihale komisyon kararı ile 7 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, geçerli teklif olarak belirlenen 10 isteklinin teklifleri esas alınarak aşırı düşük teklif sınır değerinin hesaplandığı ve hesaplanan bu sınır değerin altında bulunan İhsan Çetin, Enver Arslan Tur. San ve İnş. Taah., Proses İnş. Tes.Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Fey İnşaat Tesisat Mühen. Isıt. Soğ. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği, Proses İnş. Tes. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Fey İnşaat Tesisat Mühen. Isıt. Soğ. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin aşırı düşük teklif açıklaması sunulmadığından, İhsan Çetin’in teklifinin ise açıklamaları uygun bulunmadığından reddedildiği, idarenin 21.11.2011 tarihli aşırı düşük teklif açıklama istemli yazısında açıklama istenilen imalat kalemlerine yer verildiği ve yazı ekinde analiz formatlarının gönderildiği belirlenmiştir.

 

            Aşırı düşük teklif olarak belirlenen Enver Arslan Tur. San ve İnş. Taah. tarafından sunulan açıklamaların ihale komisyonunca değerlendirilerek mevzuata uygun bulunduğu ve anılan isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Kanununun 38 inci ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 60 ıncı maddesinde, ihale komisyonunun diğer teklifleri veya yaklaşık maliyeti baz alarak aşırı düşük teklifleri tespit edeceği ve aşırı düşük olduğunu belirlediği teklifleri hemen reddetmek yerine bu teklif sahiplerinden tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili yazılı açıklama istemesi ve bu açıklamalar çerçevesinde nihai değerlendirmesini yapması gerektiği hükme bağlanmıştır.

 

            Bu hususa ilişkin uygulamayı somutlaştırmak amacıyla Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı 45 inci ve (kısmen) 38 inci maddelerinde bir takım açıklamalara yer verilmiş ve söz konusu açıklamalarda, yapım işi ihalelerinde bir teklifin aşırı düşük olup olmadığını ortaya koyan sınır değerin nasıl tespit edileceği ve teklifleri söz konusu değerin altında kalan isteklilerce yapılan belgelere dayalı açıklamaların da hangi kıstaslar esas alınarak değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin detaylara yer verilmiştir.

 

            Bu doğrultuda, bahse konu düzenlemelerde; idareler tarafından aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere yaklaşık maliyet hesabı sırasında “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ve “sıralı analiz girdileri tablosu” oluşturulmasının zorunlu kılındığı, oluşturulan bu tablolar yardımıyla aşırı düşük teklif açıklamalarında, isteklilerin hangi iş kalemleri ve hangi analiz girdileri esasında sorgulamaya tabi tutulması gerektiğine (sınır değerin altında kalan teklif sahiplerinden idarece belirlenen sıralı iş kalemleri/grupları listesinden hareketle yaklaşık maliyetin %80’lik kısmına giren kalem/gruplar, yine idarece oluşturulan “sıralı analiz girdileri tablosu” kullanılarak bu iş kalemi/gruplarına ait analizlerde yer alan ve tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’ünün üzerinde olan girdiler gibi) yönelik birtakım kriterlerin getirildiği, aynı zamanda tespit edilen bu bileşen ve/veya bileşen maliyetlerinin tevsikinde başvurulabilecek belgelendirilme usul ve esaslarının neler olduğuna yönelik ayrıntılı açıklamaların yer aldığı görülmektedir.

 

            Bu çerçevede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından 05.12.2011 tarihinde sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

 

            Açıklama istenilen kalemlerden 17.155/MK poz numaralı Her Renk Ebatta Beton Parke Döşenmesi(8 Cm) işi, 16.059/A poz numaralı C25/30(Bs.30) Hazır Beton Dökülmesi işi, 16.059/A poz numaralı 014-050 Nervürlü Beton Çelik Çubuğun Bükülüp Yerine Koyulması işi ile 27.578 mak poz numaralı Her Gen. Kargir Duv. Üzerine  Beton Harpuşta Yapılması işi için isteklinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanmış cari yıl (2011) birim fiyatları kullanılarak oluşturulan teklif birim fiyat listesi sunduğu, poz numarasını da yazılmak suretiyle “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirlediği “kar ve genel gideri” ilave edilerek liste halinde sunulduğu, bu haliyle bu kalemlerine ilişkin açıklamaların Tebliğin 45.1.5 inci maddesine uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

            Açıklama istenilen diğer 19 kalem ve kalemlere ilişkin analiz girdileri için proforma fatura fiyatları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2011 yılı miktar ve birim fiyatlarından yararlanıldığı, analizlerde aritmetik hata bulunmadığı, ÖBF 2, ÖBF 3, ÖBF 4, ÖBF 5, ÖBF 7 iş kalemlerinde analiz girdi miktarlarının idare tarafından tespit edilen miktarlar ile uyumlu olduğu görülmüştür.

 

            Açıklama kapsamında sunulan 10 adet proformanın üzerinde Tebliğin 45.1.13.1 üncü maddesi açıklaması gereğince  “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresi ile şirket yetkilisi ve SM/SMMM imza ve kaşesinin yer aldığı, 45.1.13.11 inci açıklamasına uygun olarak maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının proforma ekinde idareye sunulmadığı, Bereket Tel Örme Çit. San – Mustafa Mantaroğlu tarafından düzenlenen proforma faturanın serbest muhasebeci Bülent Gümüş, Akdeniz İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından düzenlenen proforma faturanın ise serbest muhasebeci Murat Kazıl imzalanıp kaşelendiği anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.13.11. inci maddesinde, maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerektiği düzenlenmesine yer verilmiştir.

 

            13.06.1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3568 sayılı “Serbest  Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu” incelendiğinde, Kanun metinlerinde geçen “serbest muhasebeci ” ibarelerinin 10.07.2008 tarih ve 5786 sayılı Resmi Gazetede Kanunla yapılan değişiklik neticesinde metinlerden çıkarıldığı anlaşılmaktadır.

 

            Öte yandan, “serbest muhasebeci” sıfatını haiz meslek mensubuna ilişkin 2008 yılında yapılan değişiklikle Kanunda oluşan bu boşluğun doldurulması amacıyla da anılan Kanunun Geçici 11 inci maddesinde bir takım hükümlere yer verilmiştir.

 

            Bu bağlamda, 3568 sayılı Kanununun Geçici 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, bu maddenin (10.07.2008 tarih ve 5786 sayılı Kanunla getirilen madde) yürürlüğe girdiği tarihten önce serbest muhasebeci unvanını almış olanlar ile serbest muhasebecilik stajına devam edenlerden başarılı olanların altı ayı geçmemek üzere TÜRMOB tarafından verilen mesleki uyum eğitimine katılarak bu eğitimi tamamladıkları tarihten itibaren 5 yıl içinde yapılacak özel serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarına beş defa girebilecekleri ve bu sınavlarda başarılı olanların serbest muhasebeci mali müşavir unvanını olmaya hak kazanacakları hükme bağlanmıştır.

 

            Söz konusu maddenin 2 nci fıkrasında ise, bahse konu sınavlarda başarılı olamayanların veya sınava katılmayanların sadece serbest muhasebeci unvanı ile çalışabileceği,  serbest muhasebeci mali müşavir unvanını kullanamayacakları, ayrıca bu durumda olanların Kanunun 2 nci maddesinin (A) fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen işleri yapamayacakları hükmüne yer verilmiştir.

 

            3568 sayılı Kanunun “Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Mesleğinin Konusu” başlığı altında düzenlenen 2 nci maddesinin (A) fıkrasında;

           

            “Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

            a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

            b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

            c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

           

            Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara  serbest muhasebeci  mali müşavir denir.”hükmü yer almaktadır.

 

            Bu çerçevede, serbest muhasebeci unvanını taşıyan bir meslek mensubu, kanunen yukarıda maddeler halinde sayılmış işlerden sadece (a) bendinde ifade edilen işleri yapmaya yetkili kılındığı görülmektedir.

 

            Daha açık bir anlatımla,  serbest muhasebeci unvanını taşıyan bir meslek mensubunun kanunen sadece muhasebe prensipleri doğrultusunda defter tutabilmesi, mali tablo ve beyannameleri düzenleyebilmesi ve buna benzer işleri yapabilmesine imkan tanınmış olup, bu işlere ek olarak söz konusu meslek mensubunun (c bendi doğrultusunda) bu belgelere dayanarak inceleme, tahlil, denetim yapabilmesine, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermesine, rapor ve benzerlerini düzenlemesine, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapabilmesine Kanun cevaz vermemektedir.

 

            Öncelikle, “serbest muhasebeci” unvanını taşıyan meslek mensuplarının, Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.13.11 inci maddesinde de ifade edilen, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensupları arasında yer aldığında tereddüt bulunmadığını ifade etmek gerekir.

 

            Bununla birlikte, incelemeye konu proforma fatura üzerinde yer alan “serbest muhasebeci” ye ait beyana ancak mükellefin defterlerinin incelenmesi ve tahlili sonucunda ulaşılabileceği açıktır.

 

            Oysa, 3568 sayılı Kanun, kamu ihale mevzuatı gereği, aşırı düşük teklif açıklamalarında isteklilerce sunulan proforma faturaların üzerine ilgili meslek mensuplarınca yazılması/imzalanması/kaşelenmesi istenilen ve belgelerin belli bir tahlilini ve incelenmesini gerekli kılan bu beyanların “serbest muhasebeci” tarafından yapılabilmesini mümkün kılmamakta, başka deyişle bu yetkiyi sadece SMMM veya YMM sıfatını taşıyan meslek mensuplarına özgülemiş olmaktadır.

 

          Enver Arslan Tur. San ve İnş. Taah. tarafından aşırı düşük teklif açıklama kapsamında sunulan 2 adet proforma faturada yer alan beyanın serbest muhasebeciye ait olduğu, bu kişilerin meslek unvanının kaşelerde “Serbest muhasebeci” olarak belirtildiği ve bu şekilde yapılan bir beyanının dolayısıyla da belgelendirme işleminin 3568 sayılı Kanun ve kamu ihale mevzuatı gereği kabulünün mümkün olmadığı sonucuna varıldığından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin reddi gerekmektedir.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Enver Arslan Tur. San ve İnş. Taah.’nın teklifinin reddedilmesi suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

             Kazım  ÖZKAN

          Başkan V.

        II. Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ali  KAYA

Kurul Üyesi

Bahattin  IŞIK

Kurul Üyesi

 

Adem  KAMALI

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru