KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2012/UH.II-858 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2012/UH.II-858 numaralı KİK Kararı

Başbakanlık Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Tokat İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan  2011/191499 İhale Kayıt Numaralı Turhal Çocuk Evleri Özel Bakım İhalesi ihalesiyle ilgili Yu-Em Grup Temizlik İnşaat Bilgisayar Gıda Üretim Pazarlama Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 06.02.2012 tarih ve 2012/UH.II-858 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2012/UH.II-858)

Toplantı No: 2012/011
Gündem No: 102
Karar Tarihi: 06.02.2012
Karar No: 2012/UH.II-858
Şikayetçi:
 Yu-Em Grup Temizlik İnşaat Bilgisayar Gıda Üretim Pazarlama Ltd. Şti., CUMHURİYET CADDESİ YENİ BELEDİYE SİTESİ NO:121 TOKAT
İhaleyi yapan idare:
 Başbakanlık Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Tokat İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Yarahmet M. Hızarhane Cad 4 60100 TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.01.2012 / 2375
Başvuruya konu ihale:
 2011/191499 İhale Kayıt Numaralı "Turhal Çocuk Evleri Özel Bakım" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.02.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.07.00.00-101.04-.H.[303].(0258)./2012-6Esayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tokat İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğütarafından 19.12.2011tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Turhal Çocuk Evleri Özel Bakım Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yu-Em Grup Temizlik İnşaat Bilgisayar Gıda Üretim Pazarlama Ltd. Şti.’nin 05.01.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.01.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 16.01.2012tarih ve 2375sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.01.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 

2) Baltuğ Tem. Yemek San. Tic. Ltd. Şti.’nin giyim malzemelerine ilişkin teklif fiyatını tevsik etmek amacıyla aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu proforma fatura ve Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağında yer alan maliyet bilgilerinin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı değerlendirildiğinden, söz konusu belgelerin mükellef İdeal İş Elbiseleri Merve Yokuşbaş’ın bağlı olduğu Ankara – Kızılbey Vergi Dairesine gönderilmesine,

 

3) Arifoğlu Yemek Sağ. Tem. Tur. Ltd. Şti. ’nin giyim malzemelerine ilişkin teklif fiyatını tevsik etmek amacıyla aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağında ve alış faturalarında yer alan maliyet bilgilerinin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı değerlendirildiğinden, söz konusu belgelerin anılan istekli ile faturaları tanzim eden Hidromar Hidrolik Hırdavat İş Güvenlik Malzemeleri Orhan Kol’un bağlı olduğu Çorum Vergi Dairesine gönderilmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale uhdesinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin birim fiyat teklif cetvellerinde yüksek okul mezunu personelin ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışması için teklif ettikleri birim fiyatın, teklif edilmesi gereken asgari birim fiyatın (54,13 TL) altında olduğu,

 

2) Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışma için fiyat farkı verilmeyeceğinden, isteklilerin basiretli bir iş adamı gibi davranarak teklif birim fiyatlarını belirlemeleri gerektiği, buna karşın ihale uhdesinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin anılan iş kalemine verdikleri birim fiyatların aşırı düşük olduğu, toplam fiyat tekliflerinin ise asgari ücrette meydana gelecek artışı karşılayamayacağı dolayısıyla tekliflerinin reddedilmesi gerektiği,

 

3) İhale uhdesinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin giyim malzemeleri için teklif ettikleri fiyatların aşırı düşük ve hayatın olağan akışı ve ticari verilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle, bahsedilen isteklilerin ihale dışı bırakılması gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adının “Turhal Çocuk Evleri Özel Bakım” olarak belirtildiği, miktarı ve türüne ise şartname ekinde,

 

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

İşçi Sayısı

Ay/gün/saat

1

Lise ve Dengi Okul Mezunu 5 personele Asg. Ücr.%45 Fazlası

Ay

5,00

12,000

2

Yüksek Okul Mezunu 1 personele Asg. Ücr.%55 Fazlası

Ay

1,00

12,000

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılacak Lise Mezunu personel için toplam 70 gün

Gün

70,000

2

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılacak Yüksek Okul Mezunu personel için toplam 14 gün

Gün

14,000

 

şeklinde yer verildiği, 19 uncu maddesinde teklif ve sözleşme türünün birim fiyat teklif ve sözleşme olacağının belirtildiği, 25.3 üncü maddesinde; “25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul, ilköğretim, ortaokul, ortaöğretim, lise ve dengi okul mezunu (5) kişiye, ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin %45 (yüzde kırkbeş) fazlası ücret ödenecektir.

Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan yüksekokul mezunu (1) kişiye ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin %55 (yüzde ellibeş) fazlası ücret ödenecektir.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılacak toplam (70) gün için;
Bakım işinde çalışan ilkokul, ilköğretim, ortaokul, ortaöğretim, lise ve dengi okul mezunu (5) kişiye çalışılan her gün için günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret ödenecektir.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılacak toplam (14) gün için;
Bakım işinde çalışan yüksekokul mezunu (1) kişiye çalışılan her gün için günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret ödenecektir.

 

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Hizmet alımı personelinin yemeği, mesaisine denk gelen öğünlerde idarece (Kurum Mutfağından) Ayni olarak verilecek olup, bu gider için istekli tarafından ayrıca maliyet hesabı yapılmayacaktır.

Hizmet alımı personeline aylık (26 gün) üzerinden bir gün için brüt 6,00.-TL (Altı Türk Lirası) yol ücreti ödenecek olup, bordroda gösterilecektir.

c) Hizmet alımı personeline aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan giyecek ayni olarak verilecektir.

1 - 1 Adet kışlık uzun kollu iş önlüğü (belden yukarı)

2 - 1 adet kışlık pantolon

3 - 1 Adet yazlık kısa kollu iş önlüğü (belden yukarı)

4 - 1 Adet yazlık pantolon…düzenlemesinin bulunduğu, 25.5 inci maddesinde kısa vadeli sigorta kolları prim oranının % 1,0 olarak belirtildiği, sözleşme tasarısının 9 uncu maddesinde, işe başlama tarihinin 01.01.2012, işin bitiş tarihinin 31.12.2012 olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aritmetik hata ve yuvarlama” başlıklı 16.5 inci maddesinin 16.5.2 nci alt maddesinde;“16.5.2. Kısmi teklife izin verilip verilmediğine bakılmaksızın, birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebileceklerdir. Ancak, toplam teklif tutarı virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

 

Kısmi teklifin tek kalemden oluşması durumunda birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutar, en fazla virgülden sonra iki ondalık basamaklı olacak şekilde verilebilecektir. Kısmi teklifin birden çok kalemden oluşması halinde ise bu kalem tutarlarının toplanması sonucu bulunan kısım toplam tutarı en fazla virgülden sonra iki ondalık basamaklı olacak şekilde verilebilecektir.  Bir başka ifadeyle kısmi teklifin birden çok kalemden oluşması halinde her bir kalemin birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarı, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verilebilecek, ancak kısım toplam tutarı en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

 

Yuvarlama işlemine ilişkin örnek:

 

Hesaplanan toplam/kısım toplamı teklif tutarı

Yuvarlama sonucu

500.815,414

500.815,41

500.815,4149

500.815,41

500.815,41582

500.815,42

500.815,4169

500.815,42

 

16.5.2.1. İşçilik ücreti, yol ve yemek bedeli ile bunlar üzerinden alınan prim tutarları gibi işçilik kalemlerini oluşturan maliyet unsurlarına ilişkin hesaplama yöntemi, sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kanunla ve idari düzenlemelerle belirlenmiş olup, bu çerçevede 1 TL (Bir Türk Lirası)’nin altındaki tutarlar iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmaktadır. Sosyal güvenlik mevzuatındaki düzenlemelerin emredici nitelikte olması nedeniyle isteklilerin ilgili mevzuatı gereğince yapacakları işçilik hesaplamalarında da anılan yöntemin uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple, hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinin birim fiyatları ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.” açıklaması bulunmaktadır.

 

Anılan Tebliğ açıklamasından, kural olarak, birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde isteklilerin, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebilecekleri, ancak, toplam teklif tutarının virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılması gerektiği, bununla birlikte, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerin bu kuralın istisnası olduğu ve sosyal güvenlik mevzuatındaki düzenlemelerin emredici nitelikte olması nedeniyle hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinin birim fiyatları ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarların, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılması gerektiği anlaşılmıştır. Bu durumda, isteklilerin işçilik kalemlerinin birim fiyatları ile birim fiyatların miktarla çarpımı sonucu elde edilecek tutarı, teklif cetvellerinde virgülden sonra iki hane olacak şekilde yazmaları gerekmekte olup, birim fiyatın hesaplanması aşamasında yapılacak matematiksel işlemlerde elde edilecek ara değerlerin virgülden sonra hane sınırlandırması olmadan hesaplamalarda kullanılabilecektir.

 

Bu itibarla, iddia konusu edilen yüksekokul mezunu personelin ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışması için teklif edilmesi gereken asgari birim fiyat, yukarıda yer verilen idari şartname düzenlemeleri de dikkate alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.

 

Brüt asgari ücret: 837,00 TL

Brüt asgari ücretin % 55 fazlası: 837,00 + (837,00 x 0,55)= 1.297,35 TL

İşveren prim oranı: 0,215

İşveren prim tutarı: 1.297,35 x 0,215= 278,93025 TL

Resmi tatil çalışma ücretinde esas alınacak aylık ücret: 1.297,35 + 278,93025= 1.576,28025 TL

Resmi tatil çalışma ücretinde esas alınacak günlük ücret: 1.576,28025 / 30= 52,542675 TL

% 3 sözleşme ve genel gider dahil resmi tatil çalışma ücreti asgari günlük birim fiyatı: 52,542675 x 1,03= 54,11895525= 54,12 TL

 

            Netice itibariyle, yüksek okul mezunu personelin ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışması için teklif edilmesi gereken asgari birim fiyat 54,12 TL olarak hesaplanmış olup, ihale uhdesinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklilerin bu değeri teklif ettikleri tespit edilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdari şartnamenin “Fiyat farkı” başlıklı 46 ncı maddesinde; “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar’ın 7 inci maddesine göre fiyat farkı ödenecektir.”düzenlemesi bulunmakta olup, anılan şartname maddesinde atıf yapılan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın “Fiyat farkı” başlıklı 7 nci maddesinde; “Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır: 

F = An x B x ( Pn –1)           

                                        İn              Yn           Gn           Kn           Mn

             Pn =   [a1 + a2  —— + b1  —— + b2  —— + c —— + d  —— ]

                                        İo              Yo           Go           Ko            Mo 

Formülde ;

F :   Fiyat farkını (TL),

An:  İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, teklif birim fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemlerinin sözleşme fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL); götürü bedel işlerde ise, uygulama ayı ilerleme yüzdesine göre gerçekleşen iş grubu ve/veya iş kalemi imalat miktarlarının sözleşme fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL),

B   :  0,90 katsayısını,

Pn :  İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel indeksler ve güncel indeksler ile a1, a2, b1, b2, c ve d değerlerinin ağırlık oranları temsil katsayılarının yukarıdaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını,

 a1: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak ve bu Esasların 8 inci maddesine göre artış farkı ödenecek olan asgari ücrete dayalı işçiliklerin oranını temsil eden ve yukarıdaki formülde artış öngörülmeyen sabit bir katsayıyı,

a2: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak olan ve a1 katsayısının dışındaki işçiliklerin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

b1: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak akaryakıtın ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

b2: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak diğer malzeme veya diğer hizmet girdilerini temsil eden sabit bir katsayıyı,

 c:  Sözleşme kapsamındaki işlerin mühendislik ve müşavirlik oranını temsil eden  sabit bir katsayıyı,

 d:  Sözleşme   kapsamındaki   işlerin   yapılmasında   kullanılacak   makine  ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

İfade eder.

a1, a2, b1, b2, c ve d sabit katsayılarından biri, birkaçı veya tamamının, ihale konusu hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde ihaleden önce idarece belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi zorunludur. Bu sabit katsayılar, sözleşmenin uygulanması sırasında hiçbir  gerekçeyle değiştirilemez.

Formüldeki temel indeksler (o) ve güncel indeksler (n) ise;

İo, İn : İşçilikle ilgili temel asgari ücreti ve güncel asgari ücreti,

Yo, Yn: Akaryakıt  temel  indeksleri  ve  güncel indeksleri; Başbakanlık  Devlet  İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Kok Kömürü, Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri” satırındaki sayıyı,

Go, Gn:  Akaryakıt dışındaki malzemelerin   temel indeksleri ve güncel indeksleri; Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü  tarafından aylık yayımlanan  (1994=100) bazlı  Tablo-2: Toptan Eşya   Fiyatları   İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayıyı,

Ko, Kn: Mühendislik ve müşavirlikle ilgili temel aylık katsayısı ve güncel aylık katsayısını,

Mo, Mn: Makine ve  ekipmana ait amortismanın temel indeksleri ve güncel indeksleri;   Başbakanlık  Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı     Tablo 2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Makine ve Teçhizat İmalatı” satırındaki sayıyı,

İfade eder.

Yukarıda yer alan indekslerden biri veya birkaçının sözleşmenin uygulanması sırasında Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından değiştirilmesi halinde değiştirilen indekse eşdeğer yeni bir indeks belirlenir ise bu indeks; yeni bir indeks belirlenmez ise Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü  tarafından aylık yayımlanan  (1994=100) bazlı Tablo- 2:  Toptan Eşya   Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayı esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.”düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Anılan Esasların 7 nci maddesinden; fiyat farkının, yukarıda yer verilen formüle göre, ihale konusu hizmet işi kapsamında bulunan maliyet kalemlerinin (işçilik türleri, akaryakıt, diğer malzeme ve hizmet girdileri, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri ve makine/ekipman amortismanı) ağırlık katsayıları ile bu kalemlere ait temel ve güncel indeksler kullanılarak hesaplanacağı ve maliyet kalemlerinin ağırlık katsayılarının, bu kalemlerinihale konusu hizmet işindeki oranı dikkate alınmak suretiyle ve toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde ihaleden önce idarece belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Öte yandan, başvuru sahibinin şikâyet başvurusu ekinde yer verdiği, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğünün teftiş raporları konulu yazısında; Teftiş Kurulu Başkanlığının genel teftişleri sonucunda düzenlenmiş teftiş raporlarından bahisle, hizmet alımı ihalelerine ilişkin şartnamelerin fiyat farkı verilmesine dair maddelerinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın 8 inci maddesine göre fiyat farkı verileceği belirtilen sözleşmelerde, ulusal bayram ve genel tatil günü çalışmaları için fiyat farkı verilemeyeceği, eğer buna ilişkin bir ödeme yapılmış ise, fazla ödeme mahiyetindeki tutarın yüklenicilerden tahsil edilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Ancak, inceleme konusu ihaleye ait idari şartnamenin ilgili maddesinde, fiyat farkının söz konusu Esasların 7 nci maddesine göre verilmesi kararlaştırıldığından, bahse konu yazının şikâyet konusu ihale ile ilgisi bulunmamaktadır.         

 

            Yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemesi ve yapılan açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda, ihale konusu iş kapsamında gerçekleştirilecek ulusal bayram ve genel tatil günü çalışmaları için anılan Esasların 7 nci maddesine göre fiyat farkı formülünde yer alan a2 ağırlık katsayısına bağlı olarak asgari ücretteki artış oranında fiyat farkı hesaplanarak verilebilecektir. Bununla birlikte, idarece idari şartnamenin 46 ncı maddesinde, ihale konusu iş kapsamında yer alan maliyet kalemlerinin (işçilik, giyim malzemesi, yol bedeli) ağırlık katsayılarının toplamı bire eşit olacak şekilde belirlenmediği tespit edildiğinden, fiyat farkı hesaplanamayacaktır. İdarenin söz konusu Esaslara aykırı bu işleminin, yükleniciye yapılacak ödeme miktarına ilişkin olarak uyuşmazlığa sebep olacağı ve dolayısıyla sözleşmenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engelleyeceği anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.          

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,   

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,        

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü yer almaktadır.

 

Kanunun anılan maddesinden, ihale komisyonunca, yapılan değerlendirme neticesinde geçerli olduğu tespit edilen tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklilerin tespit edileceği ve tespit edilen bu tekliflerin reddedilmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlere ilişkin olarak sorgulamaya tabi tutulacağı, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından hazırlanacak ikincil mevzuatın tatbik edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Öte yandan, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin tespitine ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinin 79.4 üncü alt maddesinde; “…Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.” açıklaması bulunmaktadır. İhale konusu iş de anılan Tebliğin 78 inci maddesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri kategorisine giren ihaleler arasında sayıldığından, inceleme konusu ihalede söz konusu Tebliğ açıklamasının tatbik edilmesi, başka bir ifadeyle, kârsız yaklaşık maliyet tutarının altında teklif veren isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerekmektedir.

 

Yaklaşık maliyet hesabına dair belgeler incelendiğinde; kârsız yaklaşık maliyetin 129.519,74 TL olduğu görülmüştür. Diğer taraftan, idari şartnamenin 25.3 üncü maddesinde yer alan teklif fiyata dahil diğer masraflar esas alınarak yapılan hesaplama neticesinde; yol bedeli ve %3 sözleşme gideri ve genel gider dâhil, ayni giysi gideri hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti toplamı 128.969,66 TL olarak hesaplanmıştır.

 

Yapılan incelemede, idarece anılan Tebliğ açıklamasına uygun olarak ihalede, kârsız yaklaşık maliyet tutarının (129.519,74 TL) altında teklif vermiş olan Baltuğ Tem. Yemek San. Tic. Ltd. Şti. (128.979,74 TL) ve Arifoğlu Yemek Sağ. Tem. Tur. Ltd. Şti. (128.983,46 TL) ile Tokat Vip Ltd. Şti.’nin (128.988,98 TL) aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, Tokat Vip Ltd. Şti. hariç diğer iki isteklinin sorgulamaya süresi içerisinde cevap verdiği ve ihalenin, açıklaması uygun bulunan Baltuğ Tem. Yemek San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, yine açıklaması uygun bulunan Arifoğlu Yemek Sağ. Tem. Tur. Ltd. Şti.’nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İhale uhdesinde kalan istekli aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında 4 adet İşçilik Hesaplama Modülü sayfasını, giyim malzemelerine ilişkin olarak İdeal İş Elbiseleri Merve Yokuşbaş’tan alınmış proforma faturayı, SMMM onaylı Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağını (Ek-O.5) ve eklerini sunmuştur.

 

İhale uhdesinde kalan istekli açıklamasında teklif bileşenlerini aşağıdaki şekilde belirtmiştir.

 

 

Sıra No

Maliyet Bileşeni

Tutar (TL)

1

İşçilik maliyeti (Ayni giyim gideri hariç % 3 sözleşme ve genel gider dahil)

128.969,66

2

Giyim maliyeti (% 3 sözleşme ve genel gider dahil)

10,01

3

Firma kârı

0,07

Toplam:

128.979,74

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde; “…79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

 

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

 

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

 

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.15Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

 

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

 

(79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur…

 

79.4.2.16. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.

 

Yukarıda belirtilen maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi esastır. Ancak son geçici vergi beyanname döneminde, yasal defter ve belgelerde açıklama konusu mal veya hizmetlerle ilgili işlem bulunmaması durumunda, isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) hariç, söz konusu tutanaklar bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebilir. Son geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

 

Örneğin; 11.1.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2009”, 15.7.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2010” dur.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.”açıklaması bulunmaktadır.

 

İhale uhdesinde kalan isteklinin açıklaması anılan Tebliğ açıklaması çerçevesinde incelendiğinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İsteklinin işçilik maliyetine (giyim maliyeti hariç % 3 sözleşme ve genel gider dahil) dair öngördüğü bedel (128.969,66 TL), yukarıda hesaplanan %3 sözleşme gideri ve genel gider dâhil, giysi gideri hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti toplamını karşılamaktadır.

 

Giyim malzemesi maliyetine ilişkin olarak İdeal İş Elbiseleri Merve Yokuşbaş’dan alınan proforma fatura incelendiğinde; 6 adet yazlık iş önlüğü için 0,40 TL/adet birim fiyat üzerinden toplam 2,40 TL, 6 adet kışlık iş önlüğü için 0,40 TL/adet birim fiyat üzerinden toplam 2,40 TL, 6 adet yazlık pantolon için 0,41 TL/adet birim fiyat üzerinden toplam 2,46 TL ve 6 adet kışlık pantolon için 0,41 TL/adet birim fiyat üzerinden toplam 2,46 TL fiyat teklif edildiği, toplam fiyat teklifinin ise, 9,72 TL olduğu; bu tutara % 3 sözleşme ve genel gider eklendiğinde elde edilen tutarın (9,72 x 1,03=) 10,01 TL olduğu ve bu tutarın yukarıda tablo halinde verilen isteklinin maliyet bileşenlerinde giyim maliyeti için öngörülen tutara eşit olduğu, öte yandan, proforma fatura ve ekindeki SMMM onaylı Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağının (Ek-O.5) bahsedilen Tebliğ açıklamalarına uygun bir şekilde düzenlendiği, neticede, giyim malzemelerine ilişkin öngörülen teklif tutarının mevzuata uygun bir şekilde tevsik edildiği görülmüştür.

 

Netice itibariyle, ihale uhdesinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla, başvuru sahibinin, ihale uhdesinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığına yönelik iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında 2 adet İşçilik Hesaplama Modülü sayfasını, giyim malzemelerine ilişkin olarak SMMM onaylı Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağını (Ek-O.7) ve eklerini, yevmiye ve envanter defterlerinin ilk sayfalarını ve 3 adet alış faturasını sunmuştur.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi açıklamasında teklif bileşenlerini aşağıdaki şekilde belirtmiştir.

 

 

Sıra No

Maliyet Bileşeni

Tutar (TL)

1

İşçilik maliyeti (Ayni giyim gideri hariç % 3 sözleşme ve genel gider dahil)

128.969,66

2

Giyim maliyeti (% 3 sözleşme ve genel gider dahil)

8,03

3

Firma kârı

5,77

Toplam:

128.983,46

 

İsteklinin işçilik maliyetine (giyim maliyeti hariç % 3 sözleşme ve genel gider dahil) dair öngördüğü bedel (128.969,66 TL), yukarıda hesaplanan %3 sözleşme gideri ve genel gider dâhil, giysi gideri hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti toplamını karşılamaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.12 nci maddesinde; “İsteklinin açıklamalarını kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırması durumunda ihale konusu işte kullanılması öngörülen mala ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunulacaktır. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar,

 

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

 

İsteklinin satışlar üzerinden açıklama yapabilmesi için malın ticareti ile iştigal ediyor olması; maliyete dayalı açıklama yapabilmesi için ise, son geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alış yapmış olması gerekmektedir.

 

İsteklinin son geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura suretleri ile de belgelendirme yapılabilecektir.”açıklaması bulunmaktadır.

 

Yapılan incelemede, isteklinin, giyim malzemelerine dair teklifini, anılan Tebliğ açıklamasında yer alan belgelendirme yöntemine göre açıklamaya çalıştığı, bu bağlamda, giyim malzemelerine dair teklifinin, alım yaptığı giyim malzemelerine dair ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmadığını göstermek amacıyla SMMM onaylı Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağını (Ek-O.7) ve bu tutanakta yer alan maliyet değerlerinin alındığı, Hidromar Hidrolik Hırdavat İş Güvenlik Malzemeleri Orhan Kol tarafından tanzim edilmiş 3 adet alış faturasını sunduğu görülmüştür.

 

İstekli açıklamasında, ihale konusu işte çalıştırılacak personele giyim malzemesi olarak idari şartnamede yer alan yazlık/kışlık iş önlüğü ve pantolon yerine yazlık/kışlık takım iş önlüğü verilmesini öngörmüş ve 1 takım iş önlüğünün maliyetinin 0,65 TL, (6 adet kış 6 adet yaz iş önlüğü) 12 adet iş önlüğünün maliyetinin ise toplam (12 x 0,65=) 7,80 TL olduğunu belirtmiştir. Toplam maliyet tutarına % 3 sözleşme ve genel gider eklendiğinde elde edilen tutar (7,80 x 1,03=) 8,03 TL olup, bu tutarın yukarıda tablo halinde verilen isteklinin maliyet bileşenlerinde giyim maliyeti için öngörülen tutara eşit olduğu görülmüştür.

 

Öte yandan, Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağında (Ek-O.7) yer alan maliyet değerleri ile bu tutanağın tanzim edilmesine dayanak teşkil eden alış faturalarında yer alan tutarların birbiri ile uyumlu olduğu ve anılan belgelerden 1 takım iş önlüğünün istekliye maliyetinin 0,65 TL olduğu görülmekle birlikte, 3 adet alış faturasının Ekim ve Kasım 2011 aylarına ait olduğu tespit edilmiştir.

 

İhalenin 19.12.2011 tarihinde gerçekleştirildiği dikkate alındığında, anılan Tebliğin 79.4.2.16 ncı maddesi uyarınca son geçici vergi beyanname dönemi Temmuz – Ağustos – Eylül 2011 aylarını içeren dönem olup, Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağının (Ek-O.7) sözü edilen dönemde yapılan alım işlemlerindeki maliyetler üzerinden tanzim edilmesi gerekmektedir.

 

Dolayısıyla, istekli tarafından açıklaması kapsamında verilen Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağının (Ek-O.7) ihale tarihine göre belirlenen son geçici vergi beyanname dönemine ait malzeme alım işlemlerindeki maliyet değerlerine göre tanzim edilmediği anlaşıldığından, istekliye ait aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla Tebliğin 79.5 inci maddesi uyarınca teklifinin reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığına yönelik iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            Sonuç olarak, başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde tespit edilen mevzuata aykırılığın düzeltici işlemle giderilemeyeceği tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Kazım  ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ali  KAYA

Kurul Üyesi

Bahattin  IŞIK

Kurul Üyesi

 

Adem  KAMALI

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

 

İnceleme konusu ihalede;ihalenin iptal edilmiş olması ya da aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmış olması, giyim bedeline ilişkin olarak düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağından;

 

1- Baltuğ Tem. Yemek San. Tic. Ltd. Şti.’nin giyim malzemelerine ilişkin, teklif fiyatını tevsik etmek amacıyla aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu, proforma fatura ve Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağında yer alan maliyet bilgilerinin, ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı değerlendirildiğinden, söz konusu belgelerin mükellef İdeal İş Elbiseleri Merve Yokuşbaş’ın bağlı olduğu Ankara – Kızılbey Vergi Dairesi Başkanlığı’na bildirimde bulunulması,

 

2- Arifoğlu Yemek Sağ. Tem. Tur. Ltd. Şti. ’nin giyim malzemelerine ilişkin, teklif fiyatını tevsik etmek amacıyla aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu, Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağında ve alış faturalarında yer alan maliyet bilgilerinin, ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı değerlendirildiğinden, söz konusu belgelerin anılan istekli ile faturaları tanzim eden Hidromar Hidrolik Hırdavat İş Güvenlik Malzemeleri Orhan Kol’un bağlı olduğu Çorum Vergi Dairesi Başkanlığı'na bildirimde bulunulması,

 

Hususlarının da, anılan Kurul Kararı gerekçeleri arasında yer alması gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

 

                                             Erkan DEMİRTAŞ

                                                                                                                                                      Kurul Üyesi

 

                                  

                                                          

 

 

           

 

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru