KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2012/UH.II-183 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2012/UH.II-183 numaralı KİK Kararı

Başbakanlık Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Aydın Huzurevi Müdürlüğü tarafından yapılan  2011/177499 İhale Kayıt Numaralı Aydın Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünün Kuruluş Mutfağında 2012 Yılı 12 Aylık Malzemeli Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı, Ve Servis Hizmetleri Alımı İşi İhalesi ihalesiyle ilgili Bircan Temizlik Ve Yemek Hizmetleri Turz. İnşaat Nak. Hayvancılık Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 09.01.2012 tarih ve 2012/UH.II-183 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2012/UH.II-183)

Toplantı No: 2012/002
Gündem No: 46
Karar Tarihi: 09.01.2012
Karar No: 2012/UH.II-183
Şikayetçi:
 Bircan Temizlik Ve Yemek Hizmetleri Turz. İnşaat Nak. Hayvancılık Gıda San. Tic. Ltd. Şti., PAZARKAPI MAH. DEREBOYU SOKAK NO:21 TRABZON
İhaleyi yapan idare:
 Başbakanlık Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Aydın Huzurevi Müdürlüğü, Gırne Mah. 2185 Sok. No:1 AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2011 / 53345
Başvuruya konu ihale:
 2011/177499 İhale Kayıt Numaralı "Aydın Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünün Kuruluş Mutfağında 2012 Yılı 12 Aylık Malzemeli Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı, Ve Servis Hizmetleri Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.12.2011tarih ve B.07.6.KİK.0.07.00.00-101.04-.H.[4350].(0224)./2011-88Esayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Aydın Huzurevi Müdürlüğütarafından 12.12.2011tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Aydın Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünün Kuruluş Mutfağında 2012 Yılı 12 Aylık Malzemeli Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve  Servis Hizmetleri Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Bircan Temizlik ve Yemek Hizmetleri Turz. İnşaat Nak. Hayvancılık Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 06.12.2011tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.12.2011tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 19.12.2011tarih ve 53345sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.12.2011tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;

 

 

           
1 ) Başvuruya konu ihaleye ait sözleşme tasarısının 36.6 ncı maddesinde besin zehirlenmesi olması halinde, hekim tasdikli besin zehirlenmesi raporu alanların iaşe olunan kişilerin en az % 10’u olduğu takdirde bu kişilerin sağlık masrafları ve işgücü kayıpları maddi tazminatının yüklenici tarafından karşılanacağının belirtilmesine karşın, 21 inci maddesinde sigorta türleri ile teminat kapsamı ve limitlerine ilişkin düzenleme yapılmadığı,

 

           
2 ) İdari şartnamenin 47 nci maddesinde yer alan düzenlemede, zarar gören ve kaybedilen demirbaş malzemelerinin bedelinin Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre firmadan tahsil edileceğinin ifade edildiği, ancak düzenlemeye konu edilen araç, gereç ve makinelerin niteliğinin belirtilmediği,

 

           
3 ) Sözleme tasarısının 16 ncı maddesinde yer alan cezalar ve sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemelerin 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesine aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Başvuruya konu ihaleye aitsözleşme tasarısının 36.6 ncı maddesinde;“Yüklenici firma gıda zehirlenmelerine karşı koruyucu önlemleri almak, uygulamak ve bu konuda personelin hizmet içi eğitimini yetkili kişiler tarafından yapılmasını temin etmek zorundadır. Kurumda hekim tasdikli besin zehirlenmesi raporu alanlar, iaşe olunan kişilerin en az % 10’u olduğu takdirde, bu kişilerin sağlık masrafları ve işgücü kayıplarının maddi tazminatı bütünü ile yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi,

 

            “İş ve işyerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 21.1 inci maddesinde ise;

            “21.1. İş ve işyerlerinin korunması ile işin ve/veya işyerlerinin sigortalattırılmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir.

            21.2. Sigorta türleri ile teminat kapsamı ve limitleri:

            21.2.1. …”düzenlemesi,

 

            Yer almaktadır.

 

            Söz konusu ihaleye ilişkin idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde;

 

             “…25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhildir.

            25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

            25.3.1. 52.925 adet sabah kahvaltısı, 51.100 adet ara öğün, 65.460 adet öğle yemeği,55.480 akşam yemeği olmak üzere toplam 224.965 adet/öğün.

            Yemeklerin kuruluşta pişirildiği ve bu hizmetin sunulması işiyle ilgili olarak çalışan personelin tüm mesaisini kuruluşta geçirdiği hallerde, hizmetin sunulmasıyla görevli;

            1.a)1 Aşçı, 1 Aşçı Yardımcısı, 2 Servis elemanı, 6 Bulaşıkçı personelin işçilik (işçi ücreti, sigorta prim giderleri, yemek, yol) giderleri ile
ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan 10 adet personele çalışılan her gün için günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret ödenecek olup, teklif fiyata dâhildir.

            1.b)Çalışan personelin aylık (26 gün) üzerinden birgün için bürüt 4 TL verilecek yol ücreti teklif fiyata dâhildir.

            1.c)Kuruluş mutfağında çalışacak personele aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan giyecek ayni olarak verilecektir.
            1.c.1 -İkişer adet aşçı forması
            1.c.2 -İkişer adet bulaşık önlüğü
            1.c.3- İkişer adet aşçı kepi
            1.c.4- İkişer Adet terlik (bulaşıkçı için 1 adet çizme)
            Yılbaşı, bayram, davet, toplu yapılan doğum günleri vs. gibi özel günlerde yılda on iki defa olmak üzere, kuruluşta bakılan sayısının iki katına kadar kişinin yararlanacağı ?Özel Gün Menüsü? (en az beş çeşit olmak üzere 1-Kuruyemiş, 2-Kuru pasta 3-Yaş pasta, 4-Meyve, 5-İçecekler vs.) teklif fiyata dâhildir.”
düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 76 ncı maddesinde;

            “76.1. Hizmet alımı ihalelerinde iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin düzenleme Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi ile tip idari şartnamelerin “teklif fiyata dahil olan giderler” maddesi ve tip sözleşmenin 21 inci maddesinde yer almaktadır.

            76.1.1 Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde “İşyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenicinin sorumlu olduğu, hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtileceği” hükme bağlanmıştır.

            76.1.2 Tip idari şartnamelerin “Teklif fiyata dahil olan giderler” maddesinin konuyla ilgili dipnotunda “idarelerin, ihale edilecek hizmetin özelliğine göre sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak … , sigorta, …giderlerinden hangilerinin, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olması gerektiğini bu maddede belirtecekleri” ifade edilmiştir. Bu nedenle, idarece sözleşme taslağının 21 inci maddesinde yükleniciden sigorta yaptırması istenmekte ise idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” maddesinde sigorta giderinin de teklif fiyata dahil olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Ancak, idarece sözleşme taslağının 21 inci maddesinde yükleniciden sigorta yaptırmasının istenmediği durumlarda ise ilgili mevzuatı gereğince yapılması gereken başka sigorta giderlerinin de bulunabileceği göz önüne alınarak idari şartnamede, sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuatı gereğince yapılacak sigorta giderinin teklif fiyata dahil olduğuna ilişkin düzenleme yapılması mümkün bulunmaktadır.

            76.2. İdareler, idari şartnamede teklif fiyata dahil olan giderler arasında sigorta giderine yer vermek kaydıyla sözleşme taslağının 21 inci maddesinde sigortaya ilişkin düzenleme yapabileceklerdir. Bu çerçevede, idarece yüklenici tarafından iş ve/veya işyerinin sigortalattırılması isteniyorsa sözleşme taslağının 21.1. maddesinde iş ve işyerlerinin sigortalanmasına ilişkin yükümlülüğün yükleniciye ait olduğu mutlaka belirtilecektir.

            76.3. Sözleşme taslağının (21.1.) maddesinde iş ve/veya işyerlerinin sigortalanmasına ilişkin yükümlülüğün yükleniciye ait olduğunun belirtilmesi halinde sigorta türü veya türleri ile sigorta teminatının kapsam ve limitini belirleyen düzenlemenin sözleşme taslağının (21.2.) maddesinde yapılması gerekmektedir. Ancak, (21.1.) maddesinde sigortaya ilişkin bir düzenleme yapılmamış ise (21.2.) maddesine “Bu madde boş bırakılmıştır.” cümlesi yazılacaktır.

            76.4. Sözleşme taslağının (21.1.) maddesinde iş ve/veya işyerlerinin sigortalanmasına ilişkin yükümlülüğün yükleniciye ait olduğu belirtilmesine rağmen, idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” maddesinde sigorta giderine yer verilmediği ve/veya sözleşme taslağının (21.2.) maddesinde sigorta türü veya türleri ile sigorta teminatının kapsam ve limitinin belirlenmediği hallerde, iş ve/işyerlerinin sigortalanmasının istenmediği ve sigorta giderinin de teklif fiyata dahil giderler arasında yer almadığı kabul edilmek suretiyle teklifler değerlendirilecektir.” açıklaması bulunmaktadır.

            Başvuruya konu ihaleye ait sözleşme tasarısının 21.1 inci maddesinde, iş ve işyerinin korunması ile iş ve/veya işyerinin sigortalattırılmasına ilişkin sorumluluğun yükleniciye ait olduğu belirtilmesine rağmen, 21.2 nci maddesinde sigorta türleri ile teminat kapsamı ve limitlerine ilişkin düzenleme yapılmamıştır.

            Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda aktarılan 76.4 üncü maddesi uyarınca, sözleşme tasarısının 21.1 inci maddesinde iş ve/veya işyerinin sigortalanmasına ilişkin yükümlülüğün yükleniciye ait olduğu belirtilmesine karşın, sigorta türü veya türleri ile sigorta teminatının kapsam ve limitinin belirlenmediği durumlarda, iş ve/işyerlerinin sigortalanmasının istenmediğinin kabul edileceği belirtilmiştir.

            Ayrıca, anılan Tebliğin 76.1.2 nci maddesinde de, yüklenicinin iş ve/veya işyeri sigortası yaptırması istenmiyorsa, idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan giderlerin düzenlendiği 25 inci maddesinde, ilgili mevzuatı gereğince yapılması gerekenbaşka sigorta giderlerinin bulunulabileceği göz önüne alınarak sigorta giderinin teklif fiyata dahil olduğuna ilişkin düzenleme yapılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla, idari şartnamenin 25 inci maddesinde teklif fiyata dahil olduğu belirtilen “sigorta” gideri ile her zaman “iş ve/veya işyeri sigortası” kast edilmemektedir.

 

            Anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde, ihale dokümanındaki düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde iş ve/işyerlerinin sigortası istenmediğinin kabul edilmesi gerekmektedir.

 

            Diğer yandan; idari şartnamenin 36.6 ncı maddesinde yer alan düzenlemede, gıda zehirlenmesi halinde tazminat yükümlülüğü öngörülmekte, ancak bu yükümlülüğün karşılanması için yüklenicinin sigorta yaptırması şartı getirilmemektedir. Bu itibarla, başvuru sahibinin sigorta türleri ile teminat kapsamı ve limitlerinin belirtilmemesinin sağlıklı teklif verilmesine engel olduğuna ilişkin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

İdari şartnamenin 47 nci maddesinde; “Firmanın tutanakla teslim aldığı bina sabit tesisleri, hareketli eşyalar ve demirbaşların tümü kuruluşun malıdır. Bunlar idare tarafından firmaya bir komisyon huzurunda sayılarak bir tutanakla teslim edilir ve alınır. Kullanım sırasında bina sabit tesislerinde ve diğer demirbaş malzemelerinde oluşabilecek zarar, ziyan ve kayıpların telafisi teslim tutanağında markası, modeli ve kapasitesi, sayısı vb. özellikleri belirtildiği gibi olacaktır. Zarar gören ve kaybedilen demirbaş malzemelerin bedelleri Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre firmadan tahsil edilecektir.” düzenlemesine,

 

            Teknik şartnamenin “Malzeme Araç Gereçle İlgili Hususlar” başlıklı IV üncü maddesinde;

           

            “A. Yüklenici Firmanın Temin Edeceği Araç ve Gereçler: Masa örtüsü, sandalye örtüsü, masa camı, çay semaveri, masa üstü aparatı, pilav kevgiri, çorba kepçesi, döner ocağı, döner ocağı bıçağı, şofben, ekmek kesme makinesi, su arıtma tertibi, su sebili, paspas arabası, çukur tabak (porselen), krom kase, düz tabak (porselen), porselen kase, servis tepsisi krom tencere, küvet, malzeme küveti, saklama kabı, kızartma tenceresi, çatal kaşık, yağlık limonluk, termoboks, küvet, yemek kaşığı, termos, süzgeç, karavan, çelik tepsi, baklava tepsisi, cam su bardağı, çay dağıtım termosu, bulaşık makinası, cam sürahi.

           

            B. Diğer Malzemeler: Örnektir; masa örtüsü, porselen tabak, su soğutucu, tuzluk, biberlik, kürdanlık, peçetelik, ekmek için kapalı kutu, bıçak, ordövr tabağı, maşa, sürahi, çelik kepçe, çatal kaşık, yemek taşıma arabası, paslanmaz çelik ekmek muhafaza dolabı, paslanmaz çelik çöp arabası, limonluk, sirkelik, ihtiyaç duyulan diğer malzemeler.” düzenlemesine,

 

            Yer verilmiştir.

 

 

   

            İdari şartnamenin “İşin yapılacağı yerin görülmesi” başlıklı 12 nci maddesinde ise;

 

            “12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

            12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

            12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

            12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Her ne kadar başvuru sahibi tarafından, idari şartnamenin 47 nci maddesinde zarar gören ve kaybedilen demirbaş malzemelerinin bedelinin Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre firmadan tahsil edileceğinin ifade edilmesine karşın, demirbaş ve malzemelerin niteliğinin belirtilmediği iddia edilmekte ise de; teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde yer verilen düzenlemede yüklenici tarafından ve idare tarafından temin edilecek malzeme ve ekipmanın düzenlendiği, ayrıca idari şartnamenin 12 nci maddesi gereğince isteklilerin işin yapılacağı yeri inceleyerek teklif hazırlamak hak ve yükümlülüğünün bulunduğu göz önüne alındığında, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            Sözleşme Tasarısının “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16 ncı maddesinde;

 

            “16.1.İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

            16.1.1. Yüklenici firmanın sözleşmede belirtilen sayıda personeli çalıştırmamasının tespiti halinde durum bir tutanağa bağlanır ve noksan çalıştırılan her işçi için, çalışılmadığı günlerde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret, SGK işveren payı, işsizlik sigorta primi, yol ve kar tutarına tekabül eden hak ediş ödenmez. Eksik işçinin tamamlatılması amacıyla yükleniciye iki günlük süre tanınır. İdare tarafından tanınan 2 (iki) günlük süreden sonra da eksik işçi çalıştırılması halinde bu durum idare tarafından hazırlanan bir tutanakla tespit edilir ve bir defaya mahsus olmak üzere her eksik işçi için sözleşme bedelinin %1?i (yüzde biri) tutarında ceza kesilir. Eksik işçi çalıştırdığına ilişkin tespite yönelik 7 nci (yedinci) günün sonunda eksik işçi tamamlanmadığı takdirde ceza, sekizinci günden itibaren her eksik işçi için, her gün sözleşme bedelinin %0,2?si (binde ikisi) olarak hesaplanır ve ilk hak edişinden kesilir. Cezalı durumun 5 (beş) defa tekrar etmesi halinde en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarname verilir. Aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

 

            İhale dokümanında yer alan;


            Teknik Şartnamenin 2.maddesinin; ?E-Dağıtım? başlıklı bendinin 5.fıkrasında belirtildiği üzere yemek servis için yemek saatinde hazır halde değilse,

            Teknik Şartnamenin 2.maddesinin; ?G-Depolama? başlıklı bendinin 1.fıkrasında belirtilen hükümlere aykırılık tespit edilirse,

            Teknik Şartnamenin 2.maddesinin; ?H-Malzeme Miktarları? başlıklı bendinin 2.fıkrasında belirtildiği halde yemeklerin aynı bendin 1.fıkrasında belirtilen malzemelerden az ve rasyona uymayan miktarlarda yapılmış olduğu bir tutanakla tespit edilmişse,

            Teknik Şartnamenin 3. maddesinin 3.bendine göre; yemek numunelerinin 72 (yetmiş iki ) saat süreyle muhafaza edilmemesi halinde,

            Çalıştırılan personelin sağlıkla ilgili belgelerinin geç getirilmesi veya getirilmemesi durumunda,

            Gıda maddelerinin ve yemeklerin kalite ve niteliğinde bir eksiklik görülmesi halinde,

 

            Gıda zehirlenmesi olduğu takdirde,


            İdare tarafından hazırlanarak yükleniciye verilecek olan yemek listelerine yüklenici firmanın uymadığı durumda,

 

            Mutfak yemekhane ve müştemilatının hijyen kurallarına uygun olmadığının veya temizliğinin yetersizliğinin tespit edilmesi halinde,


            İdarece belirlenerek tahlile gönderilen gıda numunelerinden Gıda Maddeleri Tüzüğüne uygunsuzluğunun Hıfzıssıhha Müdürlüğü tarafından rapor edilmesi ve kontrol teşkilatı tarafından kullanıma uygun olmadığının belirtilmesine rağmen herhangi bir gıda maddesinin yemek üretiminde kullanıldığının tespiti halinde, (numune tahlil ve diğer masraflar yükleniciye aittir).

 

            Yüklenicinin istihdam ettiği kişilerin saç, sakal, tırnak, giyim kuşam ve hijyen yönünden mutfak ve yemekhanede çalışmasının uygun olmadığını tespiti halinde,

            Portör muayene kartının eksikliğinin tespit edilmesi halinde,
           

            Çalışanların yaka kartlarının olmadığının tespiti halinde,
           

            İdarece belirlenecek zamanlarda eğitim verilmediği takdirde,

            zarar tazmininin yanı sıra 500 (beş yüz) TL, bu maddede belirtilen hususların ikinci defa tekrarında 1000 (bin) TL, üçüncü defa tekrarında ise aylık hak edişin %10 (yüzde on) u kadar ceza kesilir.

 

            Sözleşme imzalandıktan sonra, yüklenici firma 7 (Yedi) gün içerisinde taahhüt ettiği ve listede belirtilen malzemeyi kuruluşa getirmediği veya eksik getirdiği takdirde, durum idare tarafından bir tutanakla tespit edilerek, yüklenicinin bir aylık hak ediş tutarı üzerinden ceza olarak her gün için % 0,2 (binde iki) oranındaki tutar, ilk hak edişinden kesilecektir.

 

            İhale dokümanında yer alan;

 

            Teknik Şartnamenin 2.maddesinin; ?E-Dağıtım? başlıklı bendinin 5.fıkrasında belirtildiği üzere yemek servis için yemek saatinde hazır halde değilse,

            Teknik Şartnamenin 2.maddesinin; ?G-Depolama? başlıklı bendinin 1.fıkrasında belirtilen hükümlere aykırılık tespit edilirse,

            Teknik Şartnamenin 2.maddesinin; ?H-Malzeme Miktarları? başlıklı bendinin 2.fıkrasında belirtildiği halde yemeklerin aynı bendin 1.fıkrasında belirtilen malzemelerden az ve rasyona uymayan miktarlarda yapılmış olduğu bir tutanakla tespit edilmişse,

            Teknik Şartnamenin 3. maddesinin 3.bendine göre; yemek numunelerinin 72 (yetmiş iki ) saat süreyle muhafaza edilmemesi halinde,

            Çalıştırılan personelin sağlıkla ilgili belgelerinin geç getirilmesi veya getirilmemesi durumunda,

            Gıda maddelerinin ve yemeklerin kalite ve niteliğinde bir eksiklik görülmesi halinde,

 

            Gıda zehirlenmesi olduğu takdirde,


            İdare tarafından hazırlanarak yükleniciye verilecek olan yemek listelerine yüklenici firmanın uymadığı durumda,


            Mutfak yemekhane ve müştemilatının hijyen kurallarına uygun olmadığının veya temizliğinin yetersizliğinin tespit edilmesi halinde,


            İdarece belirlenerek tahlile gönderilen gıda numunelerinden Gıda Maddeleri Tüzüğüne uygunsuzluğunun Hıfzıssıhha Müdürlüğü tarafından rapor edilmesi ve kontrol teşkilatı tarafından kullanıma uygun olmadığının belirtilmesine rağmen herhangi bir gıda maddesinin yemek üretiminde kullanıldığının tespiti halinde, (numune tahlil ve diğer masraflar yükleniciye aittir.)

 

            Yüklenicinin istihdam ettiği kişilerin saç, sakal, tırnak, giyim kuşam ve hijyen yönünden mutfak ve yemekhanede çalışmasının uygun olmadığını tespiti halinde,

            Portör muayene kartının eksikliğinin tespit edilmesi halinde,
           

            Çalışanların yaka kartlarının olmadığının tespiti halinde,

            İdarece belirlenecek zamanlarda eğitim verilmediği takdirde,

zarar tazmininin yanı sıra 500 (beş yüz) TL, bu maddede belirtilen hususların ikinci defa tekrarında 1000 (bin) TL, üçüncü defa tekrarında ise aylık hak edişin %10 (yüzde on) u kadar ceza kesilir.


            İhale konusu işlerden şartname ve sözleşme hükümlerinde belirtilen usullerden herhangi birine uyulmaması halinde durum kuruluş idaresi tarafından firmanın kuruluşta bulunan sorumlusuna yazılı olarak iletilecek ve işin şartname hükümlerine göre yerine getirilmesi istenecektir. İdarenin belirlediği gün veya süre içerisinde aksaklıkların giderilmesi zorunludur. Aksaklığın giderilmemesi halinde verilen süre veya gün sayısından sonraki her gün için bir aylık hak ediş tutarının % 0,2 (binde iki) si kadar ceza ilk hak edişinden tahsil edilip bütçeye gelir kaydedilecektir.

 

            Bu madde boş bırakılmıştır.

 

            Yemek pişirme işleminin kuruluş mutfağında yapılması halinde, yüklenici firma işçilere ilişkin bir önceki ayın sigorta primlerinin yatırıldığına dair dekont ve ücretin yatırıldığına dair hesap ekstresi ile kuruluşlar adına SGK'dan aldığı iş yeri numarası ve kuruluşlar bünyesinde çalıştırdığı işçilerin bir aylık bildirgelerini her ay idareye belgelemek zorundadır. Bu bildirgelerden eksik gün üzerinden bildirim yapıldığı, çalıştırılan toplam işçi sayısından fazla veya eksik bildirim yapıldığı veya hiçbir bildirim yapılmadığının idarece belirlenmesi durumunda, yüklenici firmaya eksiklikleri tamamlayıncaya kadar hak ettiği istihkakları ödenmez ve işlem yapılmak üzere durum bir yazı ile SGK Sigorta Müdürlüğüne bildirilir. Bu durum yüklenicinin işçi maaşlarını ödemedeki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.


            Sözleşme süresi içerisinde yüklenici firma tarafından fatura kesilmemesi halinde en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarname verilir. Aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

            Yemek pişirme işleminin kuruluş mutfağında yapılması halinde, yüklenici firma çalıştırdığı işçilerin aylık ücretlerini takip eden ayın 7 (yedi)?sine kadar ödemek zorundadır. Ödenmemesi halinde, şartnamenin ilgili maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır. Maaşların bankaya yatırıldığına ilişkin banka dekontları veya banka tarafından verilecek maaş listesi veya ödeme yapılmasını müteakip işçi ücretlerinin iki gün içerisinde çalışanların hesaplarına aktarılacağına ilişkin taahhütname tahakkuk evrakına eklenecektir. İşçi ücretlerinin iki gün içerisinde çalışanların hesaplarına aktarılacağına ilişkin taahhütname verilmesi halinde işçi ücretlerinin ödendiğine ilişkin banka dekontları veya banka tarafından verilecek maaş listesi, yüklenici tarafından 5 gün içerisinde idareye ibraz edilecektir. Taahhütname verildiği ve taahhüt evrakı ödeme emri belgesine bağlandığı halde, işçi ücretlerinin iki gün içerisinde ödenmediğinin tespiti halinde ödenmeyen ücretler, firmanın takip eden ödemede hak edişinden kesilerek çalışanların hesabına aktarılacaktır. İşçi ücretleri elden ödenmeyecek, sözleşme imzalandıktan sonra işçilerin kolay ulaşabilecekleri bir banka şubesinde açılacak olan hesap üzerinden ödenecektir. Yüklenici firma işçilerin ücretlerini İş Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen süre içinde ödemek zorundadır. Yüklenici hak ediş alamamasını, cezalı almasını ya da geç almasını, işçi ücretlerini süresi içinde ödememek için gerekçe gösteremez. Yüklenici tarafından taahhütname verilmiş dahi olsa bu durum yüklenicinin işçi maaşlarını ayın 7 (yedi) sine kadar ödenmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İşçi ücretlerinin zamanında ödenmemesi nedeniyle 3 (üç) defa cezalı duruma düşülmesi halinde 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir.

 

            İşçi maaşlarının yüklenici tarafından zamanında ödenmemesi durumunda 4857 sayılı İş Kanununun 102. maddesinin (a) bendinde yer alan ?32 nci maddesinde belirtilen ücret ile işçinin bu kanundan veya toplu iş sözleşmesinden veya iş sözleşmesinden doğan ücretini süresi içinde kasten ödemeyen veya eksik ödeyen, 39 uncu maddesinde belirtilen komisyonun belirlediği asgari ücreti işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi ve her ay için yüz (100.00-TL) lira para cezası? verilir.? hükmü gereğince ?yılı için belirlenen idari para cezası? verilmek ve gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne bildirilir.

            Yüklenici firma ihale konusu işle ilgili olarak, meydana gelecek her türlü hasar ve zararı Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde belirlenecek meblağı idarenin belirleyeceği süre içinde tazmin etmek zorundadır. Belirlenen süre içerisinde ödemediği takdirde söz konusu meblağ ile birlikte sözleşme bedelinin %01 (binde bir) oranında ceza ilk hak edişinden kesilir.

            Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarname verilir. Aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere tasfiye edilir.

            Kesilecek her türlü cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30?unu geçmeyecektir. Cezanın toplam tutarı, sözleşme bedelinin %30?unu geçtiği takdirde protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere tasfiye edilir.

 

            İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30'unu geçmeyecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            4735 sayılı Kanunun “İdarenin sözleşmeyi feshetmesi” başlıklı 20 nci maddesinde;

 

            “Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

 

            a)Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

 

            b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

 

            Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.”hükmü,

 

          Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16 ncı maddesinin 26 nolu dipnotunda;

 

          “Bu madde aşağıda belirtilen açıklamalara uygun olarak İdare tarafından düzenlenecektir:

 (1) Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde, yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ancak, gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedilebileceği, sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere idarece bu maddede belirlenecek oranda ceza uygulanacağı hususuna maddede yer verilecektir.

 (2) Kısmi kabul öngörülen işlerde, yüklenicinin işin kısmi kabule konu olan kısmını süresinde tamamlamaması durumunda, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı süresinde tamamlanmayan kısmın bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ancak, gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedilebileceği, sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere idarece bu maddede belirlenecek oranda ceza uygulanacağı hususuna maddede yer verilecektir.

 (3) İşin özelliği gereği sürekli tekrar eden nitelikteki işlerde, işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, idarece her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere kesilecek ceza miktarı, sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ayrıca, bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirilmek suretiyle belli bir sayıya ulaşması durumunda, yukarıda öngörülen ceza uygulanmakla birlikte 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedileceği hususu ile sözleşmenin bu şekilde feshedilebilmesi için gerekli olan aykırılık sayısı (iki veya daha fazla) idarece belirlenerek bu maddede yazılacaktır. Ancak ağır aykırılık hallerinde, bu aykırılık halleri maddede belirtilmek kaydıyla, aykırılık bir defa gerçekleşmiş olsa dahi yukarıda öngörülen şekilde sözleşmenin feshedilebileceği hususuna da idarece gerek görülmesi halinde bu maddede yer verilecektir.

(4) İşin tamamının ya da kısmi kabule konu olan kısmının süresinde bitirilmemesi veya işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halleri hariç, idarece gerek görülüyorsa diğer sözleşmeye aykırılık hallerinin neler olduğu belirlenecek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesi durumunda İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ancak, söz konusu aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedilebileceği, sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere idarece bu maddede belirlenecek oranda ceza uygulanacağı hususuna maddede yer verilecektir.

            (5) İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarının, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30’unu geçmeyeceği hususu da bu maddede belirtilecektir.”açıklaması,

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Çalışanların özlük hakları” başlıklı 38 inci maddesinde; “Yüklenici çalıştırdığı işçilerin, işin yapılmakta olduğu bir işkolu veya meslekte aynı tipteki bu iş için mevzuatla kabul edilenlerden daha az elverişli olmayan şartlarda çalışmalarını ve ücret almalarını sağlayacaktır. Ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarının toplu sözleşme veya mevzuatla tespit edilmemiş olması halinde yüklenici, en yakın ve uygun bir bölgedeki işkolu veya meslekteki aynı tip bir iş için mevzuatla tespit edilenlerden daha az elverişli olmayan ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarını sağlayacaktır. Yüklenici, varsa alt yüklenicilerinin bu çalışma şartlarına uymalarını sağlamak için gerekli tedbirleri alacaktır.

            Kontrol teşkilatı  işyerinde çalışanlar arasında yüklenici veya alt yüklenicilerce ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını, vasıflı personel çalıştırılması ihale dokümanında öngörülen işlerde bu personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılması istenmişse, belirlenen asgari ödeme tutarının ilgili personele ödenip ödenmediğini kontrol ederek veya bu konuda kendisine gelen talep ve ihbarları değerlendirerek, yükleniciden ve alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenicinin hakedişinden ödenmesini sağlar.

            Bu amaçla yüklenicinin hakediş istemesi üzerine, bu istek ve hakedişin ödeneceği tarih (yaklaşık olarak), şantiye şefliği, işyeri ilan tahtası veya işçilerin toplu bulunduğu yerler gibi işçilerin görebileceği yerlere yazılı ilan asılmak suretiyle duyurulur. İlanın yapıldığı, kontrol teşkilatının ve yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin imzaladıkları bir tutanakla tespit edilerek bu tutanağın bir kopyası hakedişin ödeme yerine gönderilir.

            Personel alacakları, hakediş raporunun düzenlendiği tarihten önceki (işçi ücretleri ödeme günü öncesindeki) günler için belirlenmiş sayılır. Bu tür alacakların üç (3) aylık tutarından fazlası hakkında idareye herhangi bir sorumluluk düşmez.

            Bildirilen alacak iddiaları, yüklenici veya alt yüklenicinin kayıtları ile varsa puantaj ve daha önceki hesap pusulalarından incelenip anlaşmaya varılan miktarların (üç aylık ücret tutarını geçmemek üzere) yüklenici tarafından bordroya bağlanması sağlanır ve bu bordrolar hakediş raporu ile birlikte ödeme yerine gönderilir.

            Yüklenicinin hakedişinin ödenmesi gereken kısmından indirilen bu bordro tutarı ayrı bir çekle ödeme biriminin ilgili mutemedine verilir ve bordroda gösterilen alacaklar ilgililere kontrol teşkilatı, yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin önünde ödenir. Bu husus ayrıca bir tutanakla tespit olunur. Yapılacak tebligata rağmen yüklenici veya vekili ödemede hazır bulunmazsa bu husus tutanakta belirtilir.

            Yüklenicinin iş verdiği alt yüklenicilerin gündelikçi, haftalıkçı veya aylıkçı olarak işyerinde çalıştırdığı işçi, personel ve teknik elemanların tamamı da yüklenicinin elemanları hükmünde olup, bunların ücretlerinin ödenmesinden de doğrudan doğruya yüklenici sorumludur. Yüklenici, bunların ücretleri hakkında da aynen kendi elemanları gibi ve yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapmak zorundadır.

            Personel alacaklarının kontrol edilebilmesi için yüklenici, teknik ve yönetici personeli ile işçilerine yaptığı ödemelerin bordrolarından birer kopyasını, bordroların düzenlenmesi tarihinden başlayarak en çok bir ay içinde, kontrol teşkilatına verecek ve bu bordrolarda teknik ve yönetici personel ile işçilerin sanatları ve çalıştıkları yerler, ad ve soyadları ile doğum yerleri ve tarihleri belirtilecektir.

            Bordrolarda yüklenicinin veya vekilinin imzası bulunacaktır.”düzenlemesi,

            Anılan şartnamenin “Kısmi kabul” başlıklı 45 inci maddesinde; İşin kısımlar halinde ve değişik zamanlarda tamamlanacağı sözleşmede öngörülmüşse, tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli olan kısımlar için, idarenin isteği üzerine ve işin bütününün kabulünün yapıldığı anlamına gelmemek şartıyla 44 üncü madde hükümlerine uygun olarak kısmi kabul yapılabilir. Ancak, sözleşme konusu hizmetin, aynı işin tekrarı şeklinde gerçekleştirildiği yemek, temizlik, güvenlik ve personel taşıma gibi süreklilik arz eden hizmet işlerinde kısmi kabul yapılamaz.” düzenlemesi,

            Bulunmaktadır.

  İncelemeye konu ihale “malzemeli yemek hizmeti alımı ve dağıtımı” olup, aynı işin tekrarı şeklinde gerçekleştirilmektedir. Her ne kadar, sözleşme tasarısının 20.1 inci maddesinde her ayın sonunda yapılan işler için kısmi kabul yapılacağı belirtilmiş ise de, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin yukarıda aktarılan 45 inci maddesi uyarınca, yemek, temizlik, güvenlik ve personel taşıma gibi süreklilik arz eden hizmet işlerinde kısmi kabul yapılamaz. Bu itibarla, başvuruya konu ihaleye ilişkin sözleşme tasarısında Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 26.3 ve 26.4 nolu dipnotlarında yer alan açıklamalar esas alınarak düzenlenme yapılması gerekmektedir.

            Söz konusu sözleşme tasarısının 16 ncı maddesinde yer verilen düzenlemeler incelendiğinde, sözleşmeye aykırılık hallerinin açıkça belirtildiği ve Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 26.3 nolu dipnotuna uygun olarak, bu aykırılık hallerinin kaç defa ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirilmesi halinde protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedileceğine yönelik düzenlemelerin yapıldığı görülmüştür.

            Ayrıca, sözleşme tasarısının 16 ncı maddesinde yer verilen işçi ücretlerinin ödenip ödenmediğinin idarece kontrol edileceğine ilişkin düzenlemeler de, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38 inci maddesinde yer alan çalışanların özlük haklarının korunmasına yönelik düzenlemelere uygun bulunmuştur.

            Diğer yandan, sözleşme tasarısının 16 ncı maddesinde, “teknik şartname hükümlerine uyulmadığı takdirde zarar tazminin yanı sıra 500,00 TL, bu maddede belirtilen hususların ikinci defa tekrarında 1000,00 TL ceza kesileceği” ve “asgari ücreti işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi ve her ay için 100,00 TL para cezası verileceği”ne ilişkin düzenlemelerde, ceza miktarının oran olarak değil de, parasal tutar olarak belirlenmesi mevzuata uygun bulunmamakla birlikte, söz konusu hususun sözleşmenin uygulanmasına yönelik olduğu, sağlıklı teklif verilmesine ve değerlendirilmesine engel olmadığı anlaşıldığından, esasa etkili bulunmamıştır.

             Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

         

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,         

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Kazım  ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ali  KAYA

Kurul Üyesi

Bahattin  IŞIK

Kurul Üyesi

 

Hakan  GÜNAL

Kurul Üyesi

Adem  KAMALI

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru