KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2011/UY.II-4377 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2011/UY.II-4377 numaralı KİK Kararı

Gazi Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılan  2011/154208 İhale Kayıt Numaralı G.Ü. Fen Fakültesi Laboratuvarlar Bloğu Dış Cephe Tadilatı İşi İhalesi ihalesiyle ilgili Yeksan Grup Taah. Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 26.12.2011 tarih ve 2011/UY.II-4377 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2011/UY.II-4377)

Toplantı No: 2011/082
Gündem No: 126
Karar Tarihi: 26.12.2011
Karar No: 2011/UY.II-4377
Şikayetçi:
 Yeksan Grup Taah. Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. , Yüksel Cad. No : 39/2 Kızılay ANKARA
İhaleyi yapan idare:
 Gazi Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı, Gazi Üni. Rekt. Yapı İşleri Ve Tek. Dai. Bşk. / Teknıkokullar / Bandırma Sokak No:72 06500 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.12.2011 / 52921
Başvuruya konu ihale:
 2011/154208 İhale Kayıt Numaralı "G.Ü. Fen Fakültesi Laboratuvarlar Bloğu Dış Cephe Tadilatı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.12.2011tarih ve B.07.6.KİK.0.07-101.03-.Y.[4279].(0160)./2011-204sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 26.10.2011tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Laboratuvarlar Bloğu Dış Cephe Tadilatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Yeksan Grup Taahhüt Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin 14.12.2011tarih ve 52921sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalede verdikleri teklifin aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği ve kendilerinden açıklama istenildiği, istenilen açıklamayı idareye verdikleri, ancak daha sonra ihalenin idare tarafından 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine istinaden (24.11.2011 tarihinde) iptal edildiği, iptal kararının kendilerine 05.12.2011 tarihinde tebliğ edildiği, ihalenin iptali kararının yerinde olmadığı iddia edilmektedir.

 

            Başvuru sahibinin dilekçesi ile idarenin Kuruma gönderdiği 19.12.2011 tarih ve 23411 sayılı yazının incelenmesi neticesinde; şikayet konusu ihalenin idare tarafından 24.11.2011 tarihinde (4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine istinaden) iptal edildiği, ihalenin iptali tarihinden önce idareye herhangi bir şikayet başvurusunda bulunulmadığı, iptal kararının (başvuru sahibinin beyanına göre) 05.12.2011 tarihinde başvuru sahibine bildirildiği, başvuru sahibinin ihalenin iptali işlemine karşı 14.12.2011 tarihinde Kuruma itirazen şikayette bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü,

 

            Anılan Kanunun “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında; “İdareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.” hükmü,  

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendinde; "Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir." hükmü,

 

Bulunmaktadır. 

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 8 inci maddesinde;

 

“(1) İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya on günlük süre içersinde idare tarafından bir karar alınmaması hallerinde veya şikayet ya da itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.

 

(2) İhalenin iptali kararlarından sadece aşağıda belirtilenler itirazen şikayete konu edilebilir:

a) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından şikayet dilekçesinin kayıtlara alındığı tarih veya sonrasında herhangi bir nedenle idare tarafından alınan iptal kararları.

b) İtirazen şikayet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından alınan iptal kararları.

 

(3) Herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusu olmaksızın idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulamayacağından, bu kararlar ancak idari yargı mercilerinde dava konusu edilebilir.”açıklaması bulunmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca şikayet ya da itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına yönelik olarak yapılan itirazen şikayet başvuruları inceleme konusu yapılabilecektir. İncelemeye konu ihalede, idarenin ihaleyi iptal kararının şikayet ya da itirazen şikayet üzerine alınmadığı tespit edildiğinden söz konusu ihaleye ilişkin başvurunun Kurumun görevi kapsamında olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Kazım  ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ali  KAYA

Kurul Üyesi

Adem  KAMALI

Kurul Üyesi

 

Abdullah  DÜNDAR

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru