KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2011/UY.III-4176 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2011/UY.III-4176 numaralı KİK Kararı

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tunceli Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan  2011/140100 İhale Kayıt Numaralı Tunceli Hozat Tapu Ve Kadastro Müdürlüğü Hizmet Binası Onarımı İhalesi ihalesiyle ilgili İrfan Dönmez İnşaat Müh. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 12.12.2011 tarih ve 2011/UY.III-4176 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2011/UY.III-4176)

Toplantı No: 2011/080
Gündem No: 71
Karar Tarihi: 12.12.2011
Karar No: 2011/UY.III-4176
Şikayetçi:
 İrfan Dönmez İnşaat Müh. , Moğultay Mah. Sanat Sok. Gökler İşhanı No : 8 bKat : 3/5 TUNCELİ
İhaleyi yapan idare:
 Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tunceli Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü, Alibaba Mahallesi Fevzi Çakmak Cadesi 4 62000 TUNCELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.11.2011 / 48294
Başvuruya konu ihale:
 2011/140100 İhale Kayıt Numaralı "Tunceli Hozat Tapu Ve Kadastro Müdürlüğü Hizmet Binası Onarımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.12.2011tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.Y.[3772].(0085)/2011-36Esayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tunceli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğütarafından 06.10.2011tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Tunceli Hozat Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Hizmet Binası Onarımıİşi” ihalesine ilişkin olarak İrfan Dönmez’in 24.10.2011tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.11.2011tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.11.2011tarih ve 48294sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.11.2011tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

 

1)4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

2)Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen söz konusu işte metrajların gizliliğinin ihlali ile ilgili konunun değerlendirilerek incelenmek ve/veya gerekiyorsa soruşturulmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Tunceli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 06.10.2011 tarihinde "Tunceli Hozat Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Hizmet Binası Onarımı İşi"'nin ihale edildiği, firmalarının teklifinin aşırı düşük teklif sınır değerinin üstündeki ilk teklif olduğu,

1) Söz konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen isteklinin savunma dosyasında genel giderler kapsamında all risk sigorta bedelinin teklif fiyata dahil edilip edilmediği, bu kapsamda alınmış ise bu bedele ilişkin proforma faturanın verilen savunma dosyasına eklenip eklenmediği ve bununla ilgili SMMM onayının alınıp alınmadığının tespitinin yapılması gerektiği,

 

2) İlgili firma tarafından sunulan faturaların sahte olabileceği, bu sebeple SMMM ve ilgili maliye kuruluşu tarafından onaylı olup olmadığı, varsa stok malzeme miktarının da bu onay kapsamında değerlendirmeye alınıp alınmadığı ve bu malzemelerin maliye onaylı envanter defterine işlenip işlenmediği hususunun incelenmesi gerektiği, bu sebeple proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları ile mükellefin yasal defter ve diğer belgelerinde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumuna ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, ilgili vergi dairesinden sorgulanması ve kaşe kullanım kanununun şartlarının yerine getirildiğinin tespit edilmesi gerektiği,

 

3) Boran Deniz İnş. Taah. Yak. Tem. Gıda Ltd. Şti. adlı firmanın bünyesinde herhangi bir teknik personel çalıştırmadığı, bu kapsamda ilgili analiz dosyasını hazırlama kabiliyetinin bulunmadığı, bu firmaca sunulan aşırı düşük sorgu dosyasının başka bir firmaya yaptırılmış olabileceği, bu sebeple genel giderler kapsamında bu giderin ihale genel giderlerine eklenip eklenmediğinin incelenmediğinin, bu kapsamda analiz dosyasının hazırlandığı programın lisanslı olup olmadığının incelenmesi gerektiği,

 

4) İlgili işin onarım işi olması nedeniyle, minimum SSK giderlerinin 116.500,00 TL x(1-%25)x1,25x0,385 = 5.045,91 TL olması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin bu tutardan düşük bir bedel öngörmüş olabileceği,

 

5) İlgili firma tarafından verilen analiz kapsamında kullanılan pozların birim maliyet miktarlarının ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca tespit edilen miktarlarla farklılık gösterip göstermediği ve işçilik bedellerinin asgari ücret birim fiyatlarından düşük olup olmadığı hususunun incelenmesi gerektiği,

 

6) Sözleşme, damga vergisi ve karar pulu bedellerinin savunma dosyasında maliyetlere eklenip eklenmediği hususunun incelenmesi gerektiği,

 

7) Yapılacak iş kapsamında ilgili firmaca nakliyeler başlığı altında hesaplanan mesafe tutanağı ile proforma faturaların alındığı tedarikçi firmaların işin yapılacağı yere uzaklığının aynı olup olmadığı, nakliyelerin hesaplanmasında bu mesafelerin dikkate alınarak indirme/bindirme giderleri ile müteahhit karının eklenerek bu fiyata dahil edilmemiş olabileceği,

 

8) İşin süresi olarak öngörülen 30 günlük dönem dahilinde sözleşmece gerekli görülen 1 adet inşaat mühendisinin aylık giderinin İnşaat Mühendisleri Odasınca belirlenen 2011 yılı minimum maaş tutarı olan 2.300 TL'den düşük yazılıp yazılmadığı ve bu bedele ilgili iaşe ve ulaşım konaklama giderlerinin eklenip eklenmediği, eğer bu tutar asgari ücret olarak yazılmış ise bunun gerçeği yansıtmadığı,

 

9) Ana Grup 01 İnşaat İmalatları başlıklı ihale dokümanında yer alan Piyasa 1(S.no:31) ve piyasa 001 (S.No:32) pozlu iş kalemlerinin teknik şartnamede herhangi bir kriter belirtilmeksizin verilmesi sebebiyle verilen savunma dosyasında belirtilen malzemenin ilgili kriteri karşılayıp karşılamadığı hususunun belirlenmesi gerektiği ve bu durumun haksız rekabete yol açma olasılığının bulunduğu, bu pozlara ilişkin verilen nakliyelerin ve iaşe bedellerinin teklif/proforma faturalarda belirtilip belirtilmediğinin incelenmesi gerektiği,

 

10) İlgili firmanın maliyet veya satış tespit tutanağı ile açıklama yapıp yapmadığı hususu bilinmediğinden, bu belgelerle ilgili olarak; SMMM onaylı stok/maliyet/satış tespit tutanağı başlıklı belgeler adı altında düzenlenen belgelerle ilgili ortalama birim satış tutarının bir önceki vergi döneminde hesaplanan ağırlıklı ortalama satış bedelinin % 80'inin altında olmadığı hususunun belirtilip belirtilmediği, belirtilmiş ise mükellefin birim maliyet tutarının bu bedelin altında olup olmadığını gösterir maliyet girdi faturalarının idareye sunulup sunulmadığı, bu belgelerle ilgili faturalarda birim maliyet nakliye ve diğer giderlerin eklenmemiş olabileceği,

 

11) İstekliler tarafından hesaplanan iş miktarları ile idarece yaklaşık maliyetin bulunması için hazırlanan iş miktarları arasında fark olması durumunda bu farkın ne oranda gerekleştiği hususunun herhangi bir mevzuatta belirtilmemesi nedeniyle, minimum değer olarak idarenin metrajlarının alınması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin metrajlarının çok düşük olabileceği,

 

12) İlgili ihale dokümanında Kamu İhale Kanunu gereği bulunması gereken metraj listesi bulunmadığından ve projelerin gerekli detayda hazırlanmamasından dolayı ihale üzerinde bırakılan isteklinin metraj dosyasını nasıl oluşturduğunun anlaşılamadığı, örnek olarak ihale dosyasında herhangi bir çatı detayı bulunmazken pursantaj listesinde panel radyatör Tip 22-900'lük imalatın sadece zemin kat projesinde görünmesine rağmen pursantaj listelerinde panel radyatör 400 ve 600'lük tiplerinin de yer aldığı gibi durumların tespit edildiği, pursantaj listesinin anahtar teslimi götürü bedel işlerde imalatı tanımlayıcı özelliğinin bulunmaması nedeniyle ilgili firmanın bu tarz imalatları nasıl hesapladığı hususunun açıklığa kavuşturulması gerektiği ve ilgili isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesi gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

  1. Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Şikayet konusu husus ile ilgili olarak idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine, idarenin cevap yazısında; Kamu İhaleGenel Tebliği’nin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45 inci maddesinde yer alan açıklamalara yer verilerek, Boran Deniz İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamalarının bu mevzuat çerçevesinde incelendiği ve yapılan açıklamaların kabul edildiği ifade edilerek başvuru reddedilmiştir. 

 

            İnceleme konusu ihalenin; Hozat Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Hizmet Binası Onarımı işi olduğu, anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleye 15 isteklinin teklif verdiği, 20.10.2011tarihli ihale komisyon kararı ile Çoklar İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin geçici teminat mektubunun geçerlilik süresinin yeterli olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

            Geçerli teklif olarak belirlenen 14 isteklinin tekliflerinin esas alınarak ihale ilanının yayımlandığı tarihte yürürlükte olan Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen hususlara uygun olarak aşırı düşük teklif sınır değerinin hesaplandığı ve teklifleri hesaplanan bu sınır değerin altında bulunan Ali Özler, Barış Bereke ve Boran Deniz İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin  aşırı düşük teklif olarak belirlendiği,

 

İdarenin 07.10.2011 tarihli aşırı düşük teklif açıklama istemi yazısında,aşırı düşük teklif sahibi olarak belirlenen isteklilerden, tekliflerinin detayına ilişkin olarak yapacakları açıklamaları  Kamu İhale Genel Tebliğine uygun şekilde sunmalarının istenildiği, aynı yazının ekinde açıklama istenilen iş kalemleri listesinin, analiz girdileri tablosunun, açıklama istenilmeyecek analiz girdilerini gösteren tabloların gönderildiği,

 

Belirlenmiştir.

 

İdare tarafından verilen süre içerisinde sadece Boran Deniz İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin istenilen açıklamaları sunduğu, yapılan değerlendirme sonucunda Ali Özler, Barış Bereke’nin aşırı düşük teklif açıklamalarını sunmaması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Boran Deniz İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamalarının kabul edildiği ve anılan isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak, İrfan Dnmez’in de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği,

 

Tespit edilmiştir.

 

Aşırı düşük teklif olarak belirlenen isteklilerden;  yaklaşık maliyetin % 80’ini oluşturan 23 adet iş kalemi için analiz ve analizlere dayanak teşkil eden belgelendirmenin mevzuata uygun şekilde sunulmasının istenildiği, aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında analizler içerisinde mevzuat uyarınca açıklama istenilmeyecek girdilerin belirtildiği görülmüştür. 

 

          Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı düşük teklifler”başlıklı 60 ncı maddesinde;“İhale komisyonu verilen tekliflerden teklif fiyatı, Kurum tarafından belirlenen hesaplama yöntemine göre yapılan hesaplama sonucunda ortaya çıkan aşırı düşük teklif sınır değerinin altında olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenlere ilişkin;

             a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

             b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

             c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen analizlerin girdi maliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri,

             yazılı olarak ister.     

          (2) İhale komisyonu;

          a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

          b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

          c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

          hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları, isteklinin teklifinin hesaplanmasına dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeleri de dikkate almak suretiyle değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

                              (3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.”düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Şikayet konusu ihalenin ilanının yayımlandığı tarihte yürürlükte olan Kamu İhale Genel Tebliğinin“Yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere İdarece yapılacak işlemler”başlıklı 38 inci maddesinde; “38.1. İdare, yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında her bir iş kalemi/grubunun yaklaşık maliyete oranını tespit edecektir. Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ile iş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren “sıralı analiz girdileri tablosu” hazırlanarak yaklaşık maliyet hesap cetveli kapsamında ihale onay belgesine eklenecektir. Sıralı iş kalemleri/grupları listesi oluşturulurken, iş kalemleri/grupları tutarlarının yaklaşık maliyete oranları, en yakın dört ondalık basamaklı sayıya getirilecek biçimde yuvarlanacak ve bu oranların toplamının, yuvarlama nedeni ile 1 den farklı olması dikkate alınmayacaktır.” açıklaması,

            Aynı Tebliğin“Aşırı düşük teklif değerlendirmesi”başlıklı 45 inci maddesinde;

“45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.

Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.

45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.

Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üneeşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.

Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.

Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.

Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz. 

45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.

İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.

...

            45.1.13.  Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada; sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklinin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Çimento ve demir ürünleri için üreticinin ilan edilmiş fiyat tarifeleri

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

d. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

e. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,

f. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,

g. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (45.1.13.1 – 45.1.13.8) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.) (Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen yapı elemanları için teklif edilen fiyatın, malzeme ve işçilik (gerekiyorsa nakliye de) fiyatlarının da belirtildiği proforma fatura veya fiyat teklifi ile belgelendirilmesi durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin ayrıca analiz sunulması zorunlu değildir.”

45.1.13.1. Tedarikçi veya imalatçılardan alınan ve birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.2. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

İstekli tarafından teklif kapsamındaki harita, kadastro ve proje işlerine ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda sadece bu işlere ilişkin fiyat tekliflerinin sunulması yeterlidir.

45.1.13.3. İsteklinin teklifine konu çimento veya demir ürünlerine ilişkin açıklamalarında çimento veya demir ürünleri üreticisinin ilan edilmiş fiyat tarifelerini kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir.

45.1.13.4. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulanmal ve hizmetlere ilişkin ilan edilen fiyat tarifelerinde belirtilen fiyatları kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir. (Örnek: Orman Genel Müdürlüğüne bağlı işletmeler tarafından satılan ürünlere ilişkin ilan edilmiş fiyatlar vb.)

45.1.13.4.1. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulanmal ve hizmetlere ilişkin fiyat tekliflerini kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) düzenlenmiş fiyat teklifini sunması yeterlidir. (Örnek: Karayolları Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri, Belediyeler vb.nin sattıkları kum, çakıl, kırmataş vb. mallara ilişkin verdikleri fiyat teklifleri.)

45.1.13.5 İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatı, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir. (Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)

45.1.13.6. İsteklinin açıklamalarını kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırması durumunda ihale konusu işte kullanılması öngörülen mala ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunulacaktır. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar,

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

İsteklinin satışlar üzerinden açıklama yapabilmesi için malın ticareti ile iştigal ediyor olması; maliyete dayalı açıklama yapabilmesi için ise, son geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alış yapmış olması gerekmektedir.

İsteklinin son geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış olması ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura suretleri ile de belgelendirme yapılabilecektir.

45.1.13.7. İstekliler tarafından yapılan açıklamada; malın ihale tarihi itibariyle stoklarda bulunduğunun belirtilmesi durumunda, stokta bulunan mala ilişkin “stok tespit tutanağı”nın (Ek-O.8) sunulması zorunludur. Stok tespit tutanağında ilgili malın ağırlıklı ortalama birim maliyeti gösterilecektir. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar, stok tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olamaz. Ayrıca stoklarda olduğu belirtilen söz konusu malın miktarının, ihale konusu işte kullanılacağı belirtilen miktardan az olması halinde eksik kalan miktar için bu Tebliğdeki diğer açıklama yöntemlerine uygun olarak açıklama yapılması gereklidir.

45.1.13.8. İsteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.9. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak stok tespit tutanağı veya proforma fatura ya da fiyat teklifi yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.

45.1.13.10. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

45.1.13.11. Maliyet/satış tutarı tespit tutanakları ve stok tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(45.1.13.1) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (45.1.13.2) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

(45.1.13.6) maddesine ve (45.1.13.7) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 ve O-8 nolu tutanaklardaki beyanlarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine uygunluğundan sorumludur.

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumuna ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları ve stok tespit tutanağı mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

45.1.13.12. Maliyet/satış tutarı tespit ve stok tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi esastır. Ancak son geçici vergi beyanname döneminde, yasal defter ve belgelerde açıklama konusu mal veya hizmetlerle ilgili işlem bulunmaması durumunda, isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) hariç, söz konusu tutanaklar bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebilir. Son geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2009”, 15.7.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2010” dur.

45.1.13.13. İşletme hesabına göre defter tutuluyor olması durumunda; yukarıda belirtilen tutanaklar, işletme hesabı defteri ve işletme hesap özeti kayıtlarına göre düzenlenecektir.

45.1.14. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (45.1.3 - 45.1.13) maddelerine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uymayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

45.1.15.  İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit ve stok tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumuna ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları ve stok tespit tutanağı mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

45.1.16. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak istenen sürede açıklama yapmasına rağmen teklifi reddedilen isteklilerin açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin, sadece ilgili madde numaralarına atıf yapılmakla yetinilmeyerek hangi düzenlemeye aykırılık bulunduğu da belirtilmek suretiyle kesinleşen ihale kararının bildirilmesi zorunludur.” açıklamaları bulunmaktadır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen Boran Deniz İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 14.10.2011 tarihli yazı ekinde sunduğu aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde;

Söz konusu isteklinin teklif bileşenlerinin;

 

Yapılacak iş grubu

TL (karsız)

İnşaat imalatları

78.605,10

Mekanik tesisat

17.731,90

Elektrik tesisatı

9.593,24

Kar ve genel giderler hariç teklif

105.930,24

 

 

Genel giderler                                          TL

1-SSK gideri

2.350,00

2-Stopaj vergi gideri

970,00

3-Karar pulu bedeli

580,00

4-Noter/sözleşme gideri

970,00

5-All risk sigorta

300,00

6-Teminat mektubu giderleri

150,00

7- Şantiye/nakliye giderleri

1.200,00

Genel gider toplamı

6.520,00

 ARA TOPLAM

112.450,24

Müteahhit karı

4.049,76

GENEL TEKLİF TOPLAMI

116.500,00

 

Olarak belirtildiği görülmüştür.

 

           Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 60 ıncı maddesinde genel olarak; ihale komisyonunca, yapılan değerlendirme neticesinde geçerli olduğu tespit edilen tekliflerden, Kurum tarafından belirlenen hesaplama yöntemine göre yapılan hesaplama sonucunda ortaya çıkan aşırı düşük teklif sınır değerinin altında olanların belirleneceği ve bu tekliflerin reddedilmeden önce teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlere ilişkin olarak yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutulacağı; idarelerce aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesi konularında Kurumca hazırlanan düzenlemelerin esas alınacağı düzenlenmiştir.

 

           Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.2 nci maddesinde ise, aşırı düşük teklif verdiği tespit edilen isteklilerden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin açıklamalarının 5 iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilerek istenileceği, bu itibarla Tebliğin 38.1 inci maddesinde tarif edildiği üzere idarece yaklaşık maliyetin % 80’ini oluşturan iş kalemlerinin tespit edileceği, ayrıca sorgulamaya tabi tutulacak iş kalemlerinde yer alan tüm girdilere ilişkin isteklilerden açıklama istenilmeyeceği, bunun yerine yine Tebliğin 38.1 inci maddesi uyarınca iş kalemleri bazında hazırlanacak sıralı analiz girdileri listesi kullanılarak iş kalemlerinin kar ve genel gider ihtiva etmeyen analiz toplamlarının % 3’ünden fazla tutara sahip girdileri için açıklama istenileceği düzenlenmiştir. Başka bir ifadeyle, Yönetmelikte yer alan soyut nitelikteki “önemli teklif bileşenleri ifadesi Tebliğin anılan maddesinde yer alan detaylı düzenlemeler ile somutlaştırılmıştır. Ayrıca, sorgulamaya tabi tutulacak iş kalemlerinin ve bunların analizlerinde yer alan girdilerin belirlenmesine yönelik düzenlemeler içeren söz konusu Tebliğ maddesinde, aşırı düşük teklif verdiği tespit edilen isteklilerin müteahhit karı ve genel giderlerinin de sorgulanacağına dair bir kayıt bulunmamaktadır. Bu durum, isteklilerin tekliflerinin bir kısmını oluşturan bahse konu giderlerin önemli teklif bileşeni olarak nitelendirilmediğini göstermektedir.

 

                    Yapılan açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda, Kamu İhale Genel Tebliğine göre sorgulamaya tabi tutulması gereken önemli teklif bileşenleri arasında bulunmayan, müteahhit karı, genel giderlere ilişkin açıklamalarının incelemeye tabi tutulmasının ve bu tür giderler arasında yer alan inşaat all risk sigorta gideri, kesin teminat komisyon gideri, SSK ve muhtasar gideri gibi giderlere ilişkin olarak açıklama yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 

 

Sunulan açıklamalarda şantiye gideri, all risk, karar pulu, sözleşme, damga vergisi gibi maliyetlere yer verilip verilmemiş olabileceği, sözleşme tasarının 23 üncü maddesinde öngörülen 1 adet inşaat mühendisi gideri için bir açıklama yapıp yapılmadığı hususu ile ilgili olarak, ihale üzerinde bırakılan isteklinin analizlerinde her bir iş kalemi için bir miktar kar ve genel giderler ekleyerek teklifini oluşturduğu dikkate alındığında, bu giderlerin genel giderler kapsamında karşılanmasının ön görüldüğü, ayrıca anılan isteklinin belirtilen giderler için ayrıca genel giderler başlığı altında ayrı ayrı bedeller öngördüğü de dikkate alındığında başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde;

 

Söz konusu isteklinin açıklamaları kapsamında hesap cetvelini sunduğu, hangi kalemlerde kamu birim fiyatlarının kullanıldığını gösterir listenin de sunulduğu belirlenmiştir. Açıklamalarda, ağırlıklı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kar ve genelgider hariç 2011 yılı birim fiyatlarının kullanıldığı, daha sonra bu rakama kendi belirledikleri kar ve genel gider tutarının eklenerek teklif fiyatlarının oluşturulduğu görülmüştür.

 

İdarenin açıklama istediği iş kalemleri arasında yer alan 18.241 nolu; ahşap çatı üzerine 0,50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu saç ile çatı örtüsü iş kalemi için analiz sunulduğu, analiz içerisinde2 nci sınıf çam kerestesi için piyasadan fiyat alındığının belirtildiği, ekinde tarih bilgisi bulunmayan Şah İnşaat’tan alınan proforma faturanın bulunduğu, proforma faturanın SMMM Emrah Yumlu tarafından onaylandığı, ancak proforma faturanın üzerinde mevzuat uyarınca bulunması gereken beyanın bulunmadığı,

 

22.001/A nolu; lamine levha kaplamalı iç kapılara ait masif kasa ve pervaz yapılması ve yerine takılması iş kalemi için analiz düzenlendiği, analiz içerinde şekil verilebilen laminant levhalar 0,65 mm için ve yuvarlak yapı odunu, beyaz çam (köknar) 1 inci sınıf malzemesi için piyasadan fiyat alındığının belirtildiği, ekinde Ataş Doğrama’dan alınan tarihsiz proforma faturanın bulunduğu, proforma faturanın SMMM Emrah Yumlu tarafından onaylandığı, ancak proforma faturanın üzerinde mevzuat uyarınca bulunması gereken beyanın bulunmadığı,

 

22.009/3A nolu; 1 inci sınıf çam kerestesinden lamine levha kaplamalı iki yüzü kontraplak presli iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması iş kalemi için analiz düzenlendiği, analiz içinde kontraplak 2 mm, şekil verilebilen laminant levhalar 0,65 mm ve çam kereste 1 inci sınıf malzemeleri için piyasadan fiyat alındığının belirtildiği, ekinde Ataş Doğrama ve Şah İnşaat tarafından düzenlenen tarihsiz proforma faturaların bulunduğu, proforma faturaların SMMM tarafından onaylandığı, ancak proforma faturaların üzerinde mevzuat uyarınca bulunması gereken beyanın bulunmadığı,

 

23.244/H1 nolu; renkli mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması iş kalemi için analizin içerisinde montaj dahil fiyat teklifinin alındığının belirtildiği, analizde birim fiyatın 8,00 TL/kg olarak yazıldığı, ekinde Dileksan Alüminyum Cam ve Otomasyan’dan alınan üzerinde tarih bilgisinin bulunmadığı, proforma faturada alüminyum profil eloksallı ve renkli boyalı malzeme için analiz de belirtilen rakamdan daha yüksek (9,00 TL/kg) bir fiyatın belirtildiği, proformafaturanın SMMM tarafından onaylandığı, ancak üzerinde mevzuat uyarınca bulunması gereken beyanın bulunmadığı, bunlara ilave olarak Dileksan Alüminyum adına daha önce kesilmiş 2 adet alış faturasının eklendiği,

 

25.034/2 nolu; çıplak beton veya ince sıva üzerine astar çekilerek silikon esaslı grenli cephe malzemesi ile istenilen renkte kaplama yapılması iş kalemi için analiz düzenlendiği, analizde su bazlı silikon esaslı koruyucu astar ve silikon emülsiyon esaslı grenli dış cephe kaplaması malzemeleri için fiyat teklifi alındığının belirtildiği, ekinde Berkay Ticaret tarafından  düzenlenen tarihsiz proforma faturaların bulunduğu, proforma faturalarınSMMM tarafından onaylandığı, ancak proforma faturaların üzerinde mevzuat uyarınca bulunması gereken beyanın bulunmadığı,

 

25.043/1A nolu; eski plastik ve sentetik boyalı yüzeylere astar çekilerek iki kat su bazlı mat plastik boya yapılması iş kalemi için analiz düzenlendiği, analizde su bazlı  astar için piyasadan fiyat teklifi alındığının belirtildiği, analizde birim fiyatın 2,00 TL/kg olarak yazıldığı, ekinde Berkay Ticaret’ten alınan üzerinde tarih bilgisinin bulunmadığı, proforma faturada su bazlı  astar için için analiz de belirtilen rakamdan daha yüksek (2,20 TL/kg) bir fiyatın belirtildiği, proformafaturanın SMMM tarafından onaylandığı, ancak üzerinde mevzuat uyarınca bulunması gereken beyanın bulunmadığı,

 

26.005/027A nolu; 30x30 cm ebadında rölyef yüzeyli her renk ve desende seramik yer karosu ile fugalı döşeme kaplaması yapılması iş kalemi için analiz düzenlendiği, analizde fayans ve seramik yapıştırıcı ile rölyef yüzeyli muhtelif renk ve desende yer karosu malzemeleri için piyasadan fiyat teklifi alındığının belirtildiği, ekinde Berkay Ticaret tarafından  düzenlenen tarihsiz proforma faturanın bulunduğu, proforma faturalarınSMMM tarafından onaylandığı, ancak proforma faturanın üzerinde mevzuat uyarınca bulunması gereken beyanın bulunmadığı,

 

26.206/C1 nolu; 3 cm kalınlığında renkli mermer ile döşeme kaplaması yapılması iş kalemi için analiz düzenlendiği, analizde renkli mermer için fiyat teklifi alındığının belirtildiği, ekinde Ataş Doğrama ve Şah İnşaat tarafından düzenlenen tarihsiz proforma faturanın bulunduğu, proforma faturaların SMMM tarafından onaylandığı, ancak proformafaturanın üzerinde mevzuat uyarınca bulunması gereken beyanın bulunmadığı,

 

Beyaz kromajlı korkuluk yapılması iş kalemi için analiz düzenlendiği, analizde bu kalem için montaj dahil fiyatın 90 TL/mt olarak belirtildiği,  ekinde Ataş Doğrama ve Şah İnşaat tarafından düzenlenen tarihsiz proforma faturanın bulunduğu, proforma faturada mal bedeli olarak 90 TL/mt fiyatın verildiği, montaj bedelinin dahil edilmediği, proforma faturaların SMMM tarafından onaylandığı, ancak proforma faturanın üzerindemevzuat uyarınca bulunması gereken beyanın bulunmadığı,

 

8 mm laminat parke yapılması iş kalemi için fiyat teklifi alındığının belirtildiği, analizin ekinde Sezişler Laminat Parke Dekorasyon’dan alınan tarihsiz proforma faturanın bulunduğu, proforma faturanın SMMM tarafından onaylandığı, ancakproforma faturanın üzerinde mevzuat uyarınca bulunması gereken beyanın bulunmadığı,

 

165-708 nolu panel radyatör iş kalemi için analiz düzenlendiği, ekinde Kar Ticaret’ten alınan tarihsiz proforma faturanın eklediği, proforma faturanın SMMM tarafından onaylandığı, ancak proformafaturanın üzerinde mevzuat uyarınca bulunması gereken beyanın bulunmadığı, ayrıca Kar Ticaret adına düzenlenmiş 30.07.2011 tarihli alış faturasının sunulduğu,

 

Tespit edilmiştir.

 

Başvuru dilekçesinde;ilgili firma tarafından sunulan faturaların sahte olabileceği, bu sebeple SMMM ve ilgili maliye kuruluşu tarafından onaylı olup olmadığı, varsa stok malzeme miktarının da bu onay kapsamında değerlendirmeye alınıp alınmadığı ve bu malzemelerin maliye onaylı envanter defterine işlenip işlenmediği hususunun incelenmesi gerektiği iddialarına ilişkin olarak; anılan isteklinin stoklara dayalı bir açıklama yapmadığı belirlenmiştir. Ayrıca sunulan faturaların sahte olabileceği konusunun Kamu İhaleKurumunun inceleme konuları alanına girmediği, incelemenin aşırı düşük teklif açıklamaları olarak kamu ihale mevzuatı kapsamında sunulması gereken belgelerin mevzuata uygunluğu açısından yapılması gerektiği değerlendirilmiştir.

 

Yukarıda yapılan tespitler, mevzuat hükümleri ve iddia konusu husus birlikte değerlendirildiğinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı belirlendiğinden açıklamalarının kabul edilmemesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Kamu İhale Kurumunun, Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde, aday, istekli veya istekli olabileceklerin ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu açısından yaptığı başvuruları inceleme yapma yetkisi bulunmaktadır. Şikayet konusu edilen hususların ihale işlem dosyasında yer alan belge ve bilgiler üzerinden tespit edilmesi mümkün olmayan hususlar olduğu ve kurumun inceleme kapsamı alanına girmediği belirlenmiştir.

 

           
4 ) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            Kamu İhale Genel Tebliğine göre sorgulamaya tabi tutulması gereken önemli teklif bileşenleri arasında bulunmayan, müteahhit karı, genel giderlere ilişkin açıklamaların incelemeye tabi tutulması ve bu tür giderler arasında yer alan inşaat all risk sigorta gideri, kesin teminat komisyon gideri, SSK ve muhtasar gideri gibi giderlere ilişkin olarak açıklama yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklama yapılması gereken iş kalemleri arasına yer almayan SSK giderlerine ilişkin teklifinin uygun olmadığı yönünde bir değerlendirme yapılmaması gerekmektedir. Mevzuat uyarınca ödenmesi gereken sigorta giderinin yüklenici tarafından ödenmesi yasal zorunluluktur.

 

         Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

           

        
5 ) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

          Şikayet konusu husus ile ilgili olarak, idarenin aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısı ekinde açıklama istenilen iş kalemleri listesinin ve açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin analiz formatlarının birim maliyet miktarlarının doldurularak ayrı ayrı belirtildiği, analizler içerisinde mevzuat uyarınca açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinin de belirtildiği görülmüştür. İhale üzerinde bırakılan isteklinin de açıklama yaptığı iş kalemleri için hazırlamış olduğu analizlerde, idarenin kendilerine göndermiş olduğu analiz formatlarını bire bir kullandığı, ayrıca işçilik ücretleri ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın farklı işçilikler için farklı farklı belirlenmiş 2011 yılı rayiçlerinin kullanıldığı belirlenmiş olduğundan başvuru sahibinin bu iddiası da yerinde görülmemiştir.

 

6)Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelini oluştururken sözleşme, damga vergisi ve karar pulu maliyetleri için belli bir bedel öngörerek teklifini hazırladığı görülmüştür.

 

            Ayrıca, başvuru sahibinin birinci iddiası değerlendirilirken kararın ilgili kısmında detaylı olarak açıklandığı gibi, Kamu İhale Genel Tebliğine göre sorgulamaya tabi tutulması gereken önemli teklif bileşenleri arasında bulunmayan, müteahhit karı, genel giderlere ilişkin açıklamalarının incelemeye tabi tutulmasının ve bu tür giderler arasında yer alan inşaat all risk sigorta gideri,sözleşme, damga vergisi, karar pulu, kesin teminat komisyon gideri, SSK ve muhtasar gideri gibi giderlere ilişkin olarak açıklama yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 

 

7)Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Yaklaşık maliyet icmali incelendiğinde, söz konusu işte nakliye ayrı bir iş kalemi olarak öngörülmemiş olup, açıklama istenilen iş kalemleri içerisinde de belirtilmemiştir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin açıklama istenilen iş kalemlerinin bir kısmı için kamu kurum ve kuruluşlarının yayımlamış olduğu birim fiyatları kullanmış olması nedeniyle, bu kalemler için zaten açıklama vermesine gerek bulunmamaktadır. Piyasadan proforma fatura ya da fiyat teklifi alarak açıklama yapılan iş kalemleri için ise, proforma faturada teklif alınan ve işin imalatında kullanılacak olan malzemenin işin yapılacağı alana nakliyesinin alınan fiyata dahil olup olmadığı alınan fiyat tekliflerinde görülmemektedir. Bu açıdan değerlendirme yapıldığında, başvuru sahibinin dilekçesinde belirtildiği gibi, fiyat teklifi alınan malzemelerin şantiye alanına nakliye masraflarının dikkate alınmamış olabileceği iddiasının yerinde olduğu belirlenmiştir.

 

8)Başvuru sahibinin 8 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

           Şikayet konusu ihalenin sözleşme tasarısının 23 üncü maddesinde, işin süresi olan 30 takvim günü boyunca 3 yıl deneyimli, inşaat mühendisinin şantiye şefi olarak iş yerinde bulundurulacağı belirtilmiştir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifini oluştururken belli bir kar ve genel gider kalemlerine yer verdiği belirlendiğinden, teknik personel ücretinin bu kalemlerden karşılanmasının mümkün olduğu değerlendirilmiştir. Ayrıca başvuru sahibinin birinci iddiası değerlendirilirken Kararın ilgili kısmında detaylı olarak açıklandığı gibi, Kamu İhale Genel Tebliğine göre sorgulamaya tabi tutulması gereken önemli teklif bileşenleri arasında bulunmayan, müteahhit karı, genel giderlere ilişkin açıklamalarının incelemeye tabi tutulmasının ve bu tür giderler arasında yer alan inşaat all risk sigorta gideri, teknik personel maaşları, sözleşme, damga vergisi, karar pulu, kesin teminat komisyon gideri, SSK ve muhtasar gideri gibi giderlere ilişkin olarak açıklama yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 

 

9)Başvuru sahibinin 9 uncu iddiasına ilişkin olarak:

 

Yaklaşık maliyet cetveli ve ihale dokümanında yer alan bilgilerden Ana grup 01 inşaat imalatları başlığı altında yer alan Piyasa 1 olarak tanımlanan iş kaleminin; beyaz kromajlı korkuluk yapılması, piyasa 001 olarak tanımlanan iş kaleminin ise; 8 mm laminant parke kaplaması yapılması iş kalemi olarak tanımlandığı, her iki iş kaleminin de aşırı düşük teklif açıklama yapılacak iş kalemleri arasında yer aldığı belirlenmiştir. İhale dokümanı kapsamında yer alan ve iş kalemlerinin birim fiyat tariflerinin ve yapım şartlarının açıklandığı teknik şartnamede, söz konusu iş kalemleri ile ilgili hiç bir ayrıntıya ve kritere yer verilmemiştir. 

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından da beyaz kromajlı korkuluk yapılması iş kalemi için Ataş Doğrama’dan alınan, laminantparke yapımı iş kalemi için Sezişler Laminant Parke Dekorasyonu’ndan alınan üzerinde tarih bilgisi bulunmayan SMMM tarafından onaylı, ancak üzerinde mevzuat uyarınca bulunması gereken ibarenin bulunmadığı proforma faturaların sunulduğu belirlenmiştir. Proformafaturalarda nakliyenin dahil olup olmadığı konusunda bilgi bulunmamaktadır.

 

Mevzuat uyarınca, ihale dokümanına ilişkin olarak yapılacak şikayet başvurularının ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla ihale dokümanına ilişkin süresi içerisinde idareye şikayet başvurusunda bulunmayan başvuru sahibinin ihale dokümanına yönelik olarak teklif verdikten sonra şikayet ehliyeti bulunmamaktadır.

 

10)Başvuru sahibinin 10 uncu iddiasına ilişkin olarak:

 

 Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda aktarılan maddelerinde açıklandığı üzere,anılan Tebliğin (45.1.13.1) maddesine göre düzenlenen tutanaklar meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (45.1.13.2) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir. Dolayısıyla, aşırı düşük teklif olarak belirlenen isteklinin maliyet/satış tespit tutanaklarını idareye sunması gerekmemektedir. İhale üzerinde bırakılan istekli de söz konusu tutanakları açıklamaları kapsamında idareye sunmamıştır. Ayrıca yine mevzuatta maliyet girdi faturalarının idareye sunulması gerektiğine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamaları ile ilgili olarak tespit edilen aykırılıklar başvuru dilekçesinde belirtilen 2 nci iddianın değerlendirildiği Kararın ilgili bölümünde detaylı olarak yer almaktadır.

 

11)Başvuru sahibinin 11 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Şikayet konusu husus ile ilgili olarak yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan ve açıklama istenilen iş kalemleri için idarenin metrajları ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin metrajlarının karşılaştırıldığı tablo aşağıda yer almaktadır.

 

 

Sıra no

İş kalemi

İdarenin metrajı

İsteklinin metrajı

1

23.244/H1

900,00 kg

900,00 kg

2

23.241/A

1.650,00 kg

1.650,00 kg

3

25.043/1A

1.352,45 m2

1.352,45 m2

4

Piyasa1

60,00 m

28,80 m

5

25.034/2

626,40 m2

626,40 m2

6

27.528/2

1.310,50 m2

1.310,50 m2

7

22.009/3A

60,48 m2

60,48 m2

8

18.241

253,00 m2

253,00 m2

9

Piyasa 001

256,29 m2

185,00 m2

10

26.206/C1

75,72 m2

75,72 m2

11

152-1103

1,00 adet

1,00 adet

12

26.005/027A

260,00 m2

260,00 m2

13

22.001/A

55,48 m2

55,48 m2

14

26.006/057A

183,36 m2

183,36 m2

15

890-504

1,00 adet

1,00 adet

16

165-708

15,80 m

15,80m

17

23.152

415,200 kg

415,20 kg

18

23.176

480,00 kg

480,00 kg

19

28.097

43,60 m2

43,60 m2

20

27.531/MK

253,00 m2

253,00 m2

21

21.065

626,40 m2

626,40 m2

22

27.583/MK

243,00 m2

243,00 m2

23

19.054/1

243,00 m2

243,00 m2

 

 

Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen işlerde mevzuat uyarınca ihale konusu işe ilişkin uygulama projelerinin idarece hazırlanarak isteklilere verilmesi, isteklilerinde bu uygulama projeleri üzerinden imalat kalemlerine ilişkin metrajları kendilerinin hesaplaması ve tekliflerini oluşturması, imalat aşamasında da işi uygulama projesindeki şekliyle bitirmesi esastır. Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen işlerde idarenin metrajları ile isteklilerin metrajlarının bire bir örtüşmesi beklenmemekle birlikte, aradaki metraj farkının teklif fiyatının aşırı düşük teklif olmasına sebebiyet verecek boyutta olmaması gerekmektedir. Yukarıda yer alan tablodan da görüldüğü üzere, açıklama istenilen 23 iş kalemi içerisinde 2 iş kalemi hariç idarenin metrajları ile isteklinin metrajlarının birebir aynı olduğu tespit edilmiştir. 

 

Başvuru dilekçesinde yer alan ihale üzerinde bırakılan isteklinin metrajlarının düşük olduğu iddiası yerinde görülmemekle birlikte, isteklinin metrajları ile idarenin metrajlarının birebir örtüşmesi hususu dikkat çekici bulunmuştur. Bu durumun hayatın olağan akışına uygun olmadığı belirlenmiş olup, bu durum idarece metrajların gizliliğinin sağlanamamış olduğu kanaatini doğurmuştur.

 

12)Başvuru sahibinin 12 nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuru dilekçesinde yer alan 11 inci iddianın değerlendirildiği bölümde detaylı olarak açıklandığı üzere, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen işlerde mevzuat uyarınca ihale konusu işe ilişkin uygulama projelerinin idarece hazırlanarak isteklilere verilmesi, isteklilerinde bu uygulama projeleri üzerinden imalat kalemlerine ilişkin metrajları kendilerinin hesaplaması gerekmektedir.

 

Yapılan inceleme neticesinde, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olduğu, projelerin yeterli detayda hazırlanmadığı, teknik şartname ve pursantaj listesinde panel radyatör olarak 400, 900 ve 600’lük tiplerden bahsedildiği halde, proje üzerinde hangi tip radyatörlerin nereye monte edileceğine ilişkin bir detayın yer almadığı belirlenmiştir. Ancak idarenin metrajları ile isteklinin metrajlarının yine bu kalemler için aynı olduğu belirlenmiştir.

 

 Açıklanan nedenlerle, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen söz konusu işte metrajların gizliliğinin ihlali ile ilgili konunun değerlendirilerek incelenmek ve/veya gerekiyorsa soruşturulmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Boran Deniz İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

1)Anılan  Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

2)Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen söz konusu işte metrajların gizliliğinin ihlali ile ilgili konunun değerlendirilerek incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile kararverildi.

 

 

 

 

 

Kazım  ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ali  KAYA

Kurul Üyesi

Bahattin  IŞIK

Kurul Üyesi

 

Hakan  GÜNAL

Kurul Üyesi

Abdullah  DÜNDAR

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru