KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2011/UY.II-3777 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2011/UY.II-3777 numaralı KİK Kararı

Dumlupınar Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılan  2011/124958 İhale Kayıt Numaralı Dpü Tıp Fakültesi Eğitim Ve Dekanlık Binası İnşaatı İhalesi ihalesiyle ilgili Erka İnşaat Müh.Mim. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. -Kurtoğlu İnşaat Taah. Turizm Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 14.11.2011 tarih ve 2011/UY.II-3777 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2011/UY.II-3777)

Toplantı No: 2011/072
Gündem No: 53
Karar Tarihi: 14.11.2011
Karar No: 2011/UY.II-3777
Şikayetçi:
 Erka İnşaat Müh.Mim. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. -Kurtoğlu İnşaat Taah. Turizm Tic. Ltd. Şti., Gökkuşağı Mah. Cevizlidere Cad. 1195 Sok. No: 4/20 Balgat ANKARA
İhaleyi yapan idare:
 Dumlupınar Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı, Tavsanlı Yolu 10 Km Merkez Kampüs KÜTAHYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.10.2011 / 46100
Başvuruya konu ihale:
 2011/124958 İhale Kayıt Numaralı "Dpü Tıp Fakültesi Eğitim Ve Dekanlık Binası İnşaatı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

10.11.2011tarih ve B.07.6.KİK.0.07.00.00-101.04-.Y.[3478].(0218)./2011-61E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dumlupınar Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 08.09.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “DPÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Dekanlık Binası İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Erka İnşaat Müh. Mim.  Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. -Kurtoğlu İnşaat Taah. Turizm Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 12.10.2011 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.10.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.10.2011 tarih ve 46100 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.10.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihaleye sunduğu fiyat teklifi göz önüne alındığında, anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında teklifini Kamu İhale Kanununun 38 inci ve idari şartnamenin 33 üncü maddesi uyarınca açıklamasının mümkün olmadığı, bu nedenle aşırı düşük teklif açıklaması uygun olmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İncelemeye konu ihalenin idari şartnamesinin 2.1 inci maddesinde ihale konusu işin; “Tıp Fakültesi Eğitim ve Dekanlık Binası İnşaatı” olduğu belirtilmiştir. Anılan şartnamenin 19 uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecekleri ve ihale sonucu ihale üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacağı düzenlenmiştir. Ayrıca, idari şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı 46 ncı maddesinde ihalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1,00 olarak belirlenmiştir.

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, ihalede 25 adet ihale dokümanı satın alındığı, 08.09.2011 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 19 isteklinin katıldığı, idarece geçerli olduğu tespit edilen teklif tutarları esas alınarak sınır değerin 12.489.691,36 TL olarak belirlendiği, bu değer altında teklif sunan beş istekliden ekinde örnek analiz formatı, açıklama istenilen iş kalemleri listesi, açıklama istenilen analiz girdileri, açıklama istenilmeyen analiz girdilerine yer verilen 16.09.2011 tarihli yazılar ile aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, söz konusu isteklilerden dört tanesinin açıklama sunmadığı, açıklama sunan Metro Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamalarının uygun görülerek ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Erka İnşaat Müh. Mim. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. -Kurtoğlu İnşaat Taah. Turizm Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin teklifinin sınır değerin üzerinde olduğu ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45 inci maddesinde; “45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6, O-7) ve stok tespit tutanağı (Ek: O-8) sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

 

…                   

 

İş kalemleri/grupları için, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar esas alınarak teklif sunulmuş olmakla birlikte; yukarıda belirtildiği şekliyle liste halinde belirtilmemesi durumunda, söz konusu iş kalemleri/grupları için analiz sunulması zorunludur.

İlan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatları kullanılabilir.

45.1.6. Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaraları da belirterek liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ve stok tespit tutanağı sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

45.1.7. İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir.

45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

45.1.9. İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenen işçilik rayiçlerinin kullanılmaması durumunda, teklif edilen işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.

45.1.10. İhale komisyonu, sınır değerin altındaki tekliflerin önemli bileşenlerini;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.

45.1.11. Yapım yönteminin ekonomik olması hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; kullanılan yapım yöntemi ve teknolojisinin sağlayacağı maliyet avantajının belgelere dayalı olarak açıklanması gereklidir.

45.1.12. Seçilen teknik çözümler, yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya yapım işinin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; belirtilen çözüm, avantajlı koşul ve özgünlük sayesinde elde edilen maliyet avantajı, bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanmalıdır.

45.1.13. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada; sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklinin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Çimento ve demir ürünleri için üreticinin ilan edilmiş fiyat tarifeleri

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

d. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

e. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,

f. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,

g. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (45.1.13.1 – 45.1.13.8) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

45.1.13.1. Tedarikçi veya imalatçılardan alınan ve birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.2. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

İstekli tarafından teklif kapsamındaki harita, kadastro ve proje işlerine ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda sadece bu işlere ilişkin fiyat tekliflerinin sunulması yeterlidir.

 

            …

 

45.1.13.11. Maliyet/satış tutarı tespit tutanakları ve stok tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(45.1.13.1) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (45.1.13.2) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

(45.1.13.6) maddesine ve (45.1.13.7) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 ve O-8 nolu tutanaklardaki beyanlarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine uygunluğundan sorumludur.

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.” açıklaması yer almaktadır.

           

Metro Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasında  yer alan analizlerinin, analiz miktarları ve girdileri bakımından yayımlanmış analizlere uygun olup olmadığı, analizlerde kullanılan birim fiyat ve rayiçlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fiyat ve rayiçlerine uygun olup olmadığı ve analiz girdi veya birim fiyatlarına dayanak teşkil eden belgelerin kamu ihale mevzuatına uygun olarak sunulup sunulmadığı yönünden yapılan incelemede; istekli tarafından sunulan analizlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı analizlerine uygun olduğu, miktarlar bakımından bir azaltma yapılmadığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı rayiç ve birim fiyatlarının kullanıldığı girdilerde teklif edilen tutarların 2011 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyat ve rayiçlerine uygun olduğu, işçilik saatlik ücretlerinin 2011 yılı asgari ücret tutarına göre hesaplanan 3,72 TL’nin altında olmadığı, piyasadan teklif alınmak suretiyle açıklanan girdilere ilişkin sunulan teklif alma yazıları ve proforma faturaların Kamu ihale Genel Tebliğinin 45 inci maddesi açıklamalarına uygun olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, istekli tarafından tesisat iş kalemlerinden 261.102, 261.103, 261.104 poz no’lu tesisat kalemleri yerine söz konusu kalemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayımladığı 2011 birim fiyat tariflerinde yer almadığından dolayı 261-151, 261-152 ve 261-153 poz no’lu kalemlerin kullanıldığı, 261-151 poz nolu imalata ilişkin birim fiyat tarifinin; “En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm.”, 261-152 poz nolu imalata ilişkin birim fiyat tarifinin;  “En geniş kenarı 1249 mm.ye kadar olanlarda 0,80 mm” ve 261-153 poz nolu imalata ilişkin birim fiyat tarifinin; “En geniş kenar 2490 mm.ye kadar olanlarda 1,00 mm.” şeklinde yapıldığı anlaşılmıştır. Başvuruya konu ihalede işin projesine uygun gerçekleşmesini teminen kullanılan malzemenin kalınlığının 261.103 ve 261.104 poz no’lu tesisat kalemlerinde “0,75” den “0,80” mm’ye ve “0,90” den “1” mm’ye artırılmış şekilde analiz sunulmasının ihale konusu işin yapılabilirliği ve tekniği bakımından önem teşkil etmediği anlaşıldığından, anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamanın, Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde geçerli bir açıklama olarak kabulü gerekmektedir.

 

Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen yapım işlerinde, idarece yaklaşık maliyete esas alınan metrajlarla, isteklilerin metrajlarının birebir örtüşmesi mümkün olmadığından, isteklilerce işin projesi üzerinden hesaplanan miktarların idare miktarlarından makul ölçüde düşük olduğu durumlarda, anılan miktarların uygun kabul edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan yapılan incelemede, istekli tarafından açıklama talep edilen kalemlerde esas alınan metrajlarda idarenin metrajlarından önemli sayılacak ölçüde düşük olan kalemler bulunduğu anlaşılmıştır. Örnek olarak idarece 5.148,16 m² olarak belirlenen 19.053/2A poz no’lu “zemine oturulan döşemlerde 5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün XPS köpük ile ısı yalıtımı yapılması” kaleminin istekli tarafından 3.716,24 m² olarak belirlendiği, idarece 2.545,91 m² olarak belirlenen 19.053/3A poz no’lu “8 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün XPS köpük ile ısı yalıtımı yapılması”  kaleminin istekli tarafından 1.584,80 m² olarak belirlendiği, ayrıca idarece 1.238,39 m² olarak belirlenen 28.134/A1 poz no’lu “ madeni konstrüksiyona madeni veya profil çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm boşluklu ısı kontrol kaplamalı çift cam takılması” kaleminin istekli tarafından 936,83 m² olarak belirlendiği ve idarece 37.502,68 m² olarak belirlenen 27.581/MK po no’lu “200 dz çimento harcıyla tesviye tabakasının yapımı” kaleminin istekli tarafından 32.980 m² olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

            Ayrıca, yapılan incelemede Özel-03 poz no’lu “endirekt armatür 2*55 W”  kaleminin fiyatını tevsik amacıyla istekli tarafından sunulan, Renksan Aydınlatma San. Tic. Paz. Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş proforma faturada anılan kalem için “111,88” TL fiyat belirtildiği, diğer taraftan istekli tarafından ilgili analizde anılan kalemin fiyatının “111,00” TL olarak belirlendiği, ayrıca Özel-06 poz no’lu “lamine parke kaplanması”  kaleminin fiyatını tevsik amacıyla “lamine parke” kalemi için istekli tarafından sunulan, FECE Yapı tarafından düzenlenmiş proforma faturada anılan kalem için “45,00” TL fiyat belirtildiği, diğer taraftan istekli tarafından ilgili analizde anılan kalemin fiyatının “40,00” TL olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Bu itibarla, söz konusu isteklinin yukarıda yer verilen iki kaleme ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.13 üncü maddesi uyarınca analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmadığı ve anılan Tebliğin 45.1.8 inci maddesi uyarınca idarece tanımlanan yapım şartlarına uygun olmadığı anlaşıldığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Metro Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Kazım  ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ali  KAYA

Kurul Üyesi

Bahattin  IŞIK

Kurul Üyesi

 

Adem  KAMALI

Kurul Üyesi

Abdullah  DÜNDAR

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru