KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2011/UH.I-3753 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2011/UH.I-3753 numaralı KİK Kararı

Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Samandağ Devlet Hastanesi tarafından yapılan  2011/118898 İhale Kayıt Numaralı 5 Kişi İle 24 Aylık Teknik Destek İhalesi ihalesiyle ilgili Gazal Taah. Temizlik Gıda Medikal Teks. Kır . Day. Tük. Mad. Petr. Ürn. İnş. Tar. Ür. ve Yazılım Hizm. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 14.11.2011 tarih ve 2011/UH.I-3753 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2011/UH.I-3753)

Toplantı No: 2011/072
Gündem No: 27
Karar Tarihi: 14.11.2011
Karar No: 2011/UH.I-3753
Şikayetçi:
 Gazal Taah. Temizlik Gıda Medikal Teks. Kır . Day. Tük. Mad. Petr. Ürn. İnş. Tar. Ür. ve Yazılım Hizm. Tic. Ltd. Şti. , ATATÜRK MAHALLESİ KORUTÜRK CAD. İLKER APT. NO:22 HATAY
İhaleyi yapan idare:
 Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Samandağ Devlet Hastanesi, Atatürk Mahallesı Ortaokul Caddesı 1 31800 HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.10.2011 / 46023
Başvuruya konu ihale:
 2011/118898 İhale Kayıt Numaralı "5 Kişi İle 24 Aylık Teknik Destek" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

10.11.2011tarih ve B.07.6.KİK.0.06.00.00-101.04-.H.[3469].(0183)./2011-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Samandağ Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 14.09.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “5 Kişi İle 24 Aylık Teknik Destek” ihalesine ilişkin olarak Gazal Taah. Temizlik Gıda Medikal Teks. Kır . Day. Tük. Mad. Petr. Ür. İnş. Tar. Ür. ve Yazılım Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 05.10.2011 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.10.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 21.10.2011 tarih ve 46023 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.10.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede teklif fiyatlarının en avantajlı olmasına rağmen şirketleri adına ihaleye vekaleten katılan Atalay Sumaytaoğlu'nun devlet memuru olduğu gerekçe gösterilerek firmalarının değerlendirme dışı bırakıldığı, bu durumun mevzuata aykırı olduğu, zira anılan şahsın şu an Samandağ Toplum Merkezi'nde görevli görünüyor ise de son 3 yıldır hakkında devam eden davaların olduğu, 4734 sayılı Kanunun 10 ve 11 nci maddesinde devlet memurunun ihaleye vekaleten katılması halinde şirketin değerlendirme dışı bırakılacağına ilişkin hüküm bulunmadığı,  idarenin 4734 sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu karıştırdığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi Gazal Taah. Temizlik Gıda Medikal Teks. Kır . Day. Tük. Mad. Petr. Ür. İnş. Tar. Ür. ve Yazılım Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif dosyasının incelenmesinden, Atalay Sumaytaoğlu’nun anılan isteklinin yetkilisi Nilüfer Saban tarafından şirket adına ihalelere girme konusunda vekil tayin edildiği tespit edilmiş olup, söz konusu istekliye ait teklif mektubu altındaki imzanın Atalay Sumaytaoğlu’na ait olduğu tespit edilmiştir.

 

İhaleyi yapan idarenin bunun üzerine söz konusu şahsın halen aktif olarak memuriyete devam edip etmediği hususunu Samandağ Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi’ne yazı ile sorduğu, gelen cevabi yazı ekindeki belgeden de anılan şahsın halen Samandağ Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi’nde devlet memuru olduğu anlaşılmıştır.

 

İhaleyi yapan idarenin bu durumda nasıl bir işlem tesis edilmesi gerektiği hususunda Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan görüş talep ettiği, gelen görüş yazısında somut olaya ilişkin olmamakla birlikte konuya ilişkin genel görüş yazısı ve mahkeme kararlarının gönderildiği tespit edilmiştir.

 

İhaleyi yapan idarenin Samandağ Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi ile yaptığı yazışma çerçevesinde, Gazal Taah. Temizlik Gıda Medikal Teks. Kır . Day. Tük. Mad. Petr. Ür. İnş. Tar. Ür. ve Yazılım Hizm. Tic. Ltd. Şti. adına teklif mektubunu imzalamış bulunan Atalay Sumaytaoğlu’nun ihale tarihinde devlet memuru olduğu hususu açıktır.

 

4734 sayılı Kanunun “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11 inci maddesinde;

 

“Madde 11-Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

 

a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

……………….

 

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” 

 

hükmü yer almaktadır.

 

Buna göre doğrudan, dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına ihalelere katılma yasağı kapsamına giren durumlar, 4734 sayılı Kanunun yanı sıra diğer kanunlarla da öngörülebilmektedir.

 

Bu çerçevede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında “Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz.”hükmü  getirilerek devlet memurlarının ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alması, ticari mümessil veya ticari vekil olması açıkça yasaklanmıştır.

             Bu itibarla, ihale tarihinde devlet memuru olduğu anlaşılan Atalay Sumaytaoğlu’na ihaleye katılan isteklilerden Gazal Taah. Temizlik Gıda Medikal Teks. Kır . Day. Tük. Mad. Petr. Ür. İnş. Tar. Ür. ve Yazılım Hizm. Tic. Ltd. Şti. tarafından ihalelere şirket adına katılma hususunda vekalet verildiği ve başvuru konusu ihalede şirket adına teklif mektubunun anılan şahıs tarafından imzalandığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.  

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Kazım  ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ali  KAYA

Kurul Üyesi

Bahattin  IŞIK

Kurul Üyesi

 

Adem  KAMALI

Kurul Üyesi

Abdullah  DÜNDAR

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru