KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2011/UY.I-3325 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2011/UY.I-3325 numaralı KİK Kararı

Fethiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2011/75167 İhale Kayıt Numaralı Fethiye İlçesi Değirmenbaşı Mevkii 1578 Nolu Parselde Fethiye Fen Lisesi Ve Öğrenci Pansiyonu Yapımı Yapım İşi İhalesi ihalesiyle ilgili Aslan Kardeşler İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 03.10.2011 tarih ve 2011/UY.I-3325 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2011/UY.I-3325)

Toplantı No: 2011/065
Gündem No: 65
Karar Tarihi: 03.10.2011
Karar No: 2011/UY.I-3325
Şikayetçi:
 Aslan Kardeşler İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. , Mithatpaşa Caddesi No:135-202 MANİSA
İhaleyi yapan idare:
 Fethiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Cumhurıyet Mahallesı Atatürk Caddesı 17 48300 MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.09.2011 / 40437
Başvuruya konu ihale:
 2011/75167 İhale Kayıt Numaralı "Fethiye İlçesi Değirmenbaşı Mevkii 1578 Nolu Parselde Fethiye Fen Lisesi Ve Öğrenci Pansiyonu Yapımı Yapım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.09.2011tarih ve B.07.6.KİK.0.71.00.00-101.04-.Y.[3007].(0225)./2011-58Esayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Fethiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğütarafından 16.06.2011tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Fethiye İlçesi Değirmenbaşı Mevkii 1578 Nolu Parselde Fethiye Fen Lisesi Ve Öğrenci Pansiyonu Yapımı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Aslan Kardeşler İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.’nin 26.08.2011tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.08.2011tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 09.09.2011tarih ve 40437sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.09.2011tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; düzeltici işlem kararı sonrası ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının da Kamu İhale Genel Tebliğindeki koşullara uygun olmadığı için teklifin reddi gerekirken idarenin aksi yöndeki işleminde kamu ihale mevzuatına uyarlık bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre ihale komisyonunun verilen teklifleri anılan Kanunun 37 nci maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, sunulan açıklamaların yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ve teklif edilen yapım işinin özgünlüğü çerçevesinden değerlendireceği hüküm altına alınmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin, yapım işi ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklamasını düzenleyen 45.1.1 inci maddesinde, ihaledeki geçerli teklifler tespit edildikten sonra hesaplanacak aşırı düşük teklif sınır değeri formülü açıklanmış; 45.1.13 üncü maddesinde teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin fiyatlarını açıklama yöntemleri belirtilmiş; 45.1.13.1 inci maddesinde, tedarikçi veya imalatçılardan alınan ve birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda, proforma faturadaki birim satış tutarının, maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan ağırlıklı ortalama birim maliyetin, satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olamayacağı; maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerektiği; satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerektiği düzenlenmiştir.

            Öte yandan aynı Tebliğin 45.1.10 ve 45.1.13 üncü maddelerinde, idarelerin istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları dikkate almak suretiyle değerlendirme yapacağı; teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada; sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerektiği belirtilmiştir.

Aktarılan mevzuattan hareketle, kamu ihale hukukunda, aşırı düşük olarak tespit edilen teklifin, kural olarak reddedileceği, ancak bu işlemden önce yapılacak sorgulama sonucunda, söz konusu isteklinin, ihale konusu yapım işine ilişkin, ekonomik bir yönteme sahip olması (i), seçilen teknik çözüm sayesinde avantajlı koşullarının bulunması (ii) ve teklif edilen yapım işinin özgünlüğü (iii) gibi üç ana konunun tamamı ya da herhangi bir çerçevesinde açıklama sunacağı, açıklamaya ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğindeki usullerin esas alınacağı, açıklama yapılırken ilgilinin maliyet bileşenlerine ilişkin bilgi ve belgelere dayanan bir yöntem kullanılacağı, dayanağı olmayan ve sadece beyana dayanan açıklamaların geçerli kabul edilmesine hukuki olanak bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

İncelenen ihale, okul binası ve ekleri yapım işi olup, ihaleye altı istekli geçerli teklif sunmuştur. Kamu İhale Genel Tebliğinin, ilan tarihi itibariyle yürürlükte olan düzenlemesine uygun olarak yapılan aşırı düşük teklif sınır değer hesabından sonra bir isteklinin teklifi aşırı düşük olarak değerlendirilmiş, aynı Tebliğin 38.1 inci maddesi gereği hesaplanan sıralı iş kalemleri listesi kullanılarak isteklilerden önemli teklif bileşenleri hakkında açıklama istenmiş, sunulan açıklama yeterli görülerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenmiştir.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi tarafından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliğindeki koşullara uygun olmadığı için teklifin reddi gerekirken idarenin aksi yöndeki işleminde kamu ihale mevzuatına uyarlık bulunmadığı iddiasıyla itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ve 15.08.2011 tarih ve 2011/UY.I-2808 sayılı Kurul kararıyla, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin reddedilerek, bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi yönünde düzeltici işlem kararı verilmiştir.

 

Bu işlemlerin yürütülmesi sürecinde, ilk komisyon kararında teklifi değerlendirme dışı bırakılan Ada Deniz Mekanik Lojistik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. adlı isteklinin şikayet başvurusu üzerine idare tarafından düzeltici işlem kararı alınmış ve anılan istekliye aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra sunulan açıklamalar yeterli kabul edilerek, ilgili ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmiştir.

 

Yeni durumda başvuru sahibi tarafından, düzeltici işlem kararı sonrası ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının da Kamu İhale Genel Tebliğindeki koşullara uygun olmadığı için teklifin reddi gerekirken idarenin aksi yöndeki işleminde kamu ihale mevzuatına uyarlık bulunmadığı iddiasıyla itirazen şikayet başvurusunda bulunulmaktadır.

 

Başvuru sahibinin iddiası çerçevesinde, düzeltici işlem kararı sonrası ihale üzerinde bırakılan Ada Deniz Mekanik Lojistik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. adlı isteklinin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde, açıklama istenen pozlar için 2011 yılı kamu idarelerinin fiyatlarının kullanıldığı ve Tebliğin 38.3 üncü maddesi gereği buna ilişkin detaylı açıklama sunulması zorunlu olmaması nedeniyle bilgi ve belge sunulmadığı görülmüştür. Ancak açıklama yapılması zorunlu imalatlarla ilgili olarak isteklinin teklifinde yer alan imalat miktarlarıyla idarenin hazırladığı yaklaşık maliyet imalat miktarları karşılaştırıldığında, arada önemli farklılıklar bulunduğu anlaşılmaktadır. Örneğin idarenin hazırladığı sıralı iş kalemleri listesine göre kümülatif toplamda yüzde 40’a ulaşan 23.014; 23.015; 16.059/1A; 21.011; 26.502/MK ve 23.244/F1 poz numaralı imalatlarda isteklinin miktarlarının yaklaşık maliyetteki miktarlardan ortalama yüzde 35 oranında düşük olduğu görülmüştür. Bu şekilde, imalat miktarlarında azaltma yaparak aşırı düşük teklif açıklaması yapmak mümkün olmadığından idarenin tesis ettiği işlemde kamu ihale mevzuatına uyarlık bulunmamaktadır. Öte yandan isteklinin analizlerinde yer alan özel pozların zil santrali, transfer şalteri, darbe akım anahtarı gibi malzeme girdileri için herhangi bir açıklamada bulunmadığı da görülmüş olup bu durum da açıklamanın reddine yönelik bir gerekçe niteliği taşımaktadır.  Dolayısıyla başvuru sahibinin iddiası yerinde görüldüğünden, Ada Deniz Mekanik Lojistik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti  adlı isteklinin teklifinin reddedilerek ihalenin sonuçlandırılması gerekmekte olup idarenin aksi yöndeki işleminde kamu ihale mevzuatına uyarlık bulunmamaktadır. 

 

Sonuç olarak başvuru sahibinin iddiası yerinde görüldüğünden ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi reddedilerek, bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Kazım  ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ali  KAYA

Kurul Üyesi

Bahattin  IŞIK

Kurul Üyesi

 

Adem  KAMALI

Kurul Üyesi

Abdullah  DÜNDAR

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru