KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2011/UY.I-2926 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2011/UY.I-2926 numaralı KİK Kararı

Ceyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2011/67444 İhale Kayıt Numaralı Ceyhan (ADANA) İçmesuyu Tatarlı İsale Hattı Yenileme İnşaatı İhalesi ihalesiyle ilgili BAKIŞKAN İNŞAAT MÜH. MİM. TURZ. NAK. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 25.08.2011 tarih ve 2011/UY.I-2926 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2011/UY.I-2926)

Toplantı No: 2011/060
Gündem No: 9
Karar Tarihi: 25.08.2011
Karar No: 2011/UY.I-2926
Şikayetçi:
 BAKIŞKAN İNŞAAT MÜH. MİM. TURZ. NAK. TİC. SAN. LTD. ŞTİ., AVUKAT MEHMET GEDİKBAŞ AVUKAT TUNUS CAD. 48/12 - KAVAKLIDERE ANKARA
İhaleyi yapan idare:
 CEYHAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, KONAKOGLU MAHALLESI DR.MAHIR ALP BOYDAK BULVARI No:58 01960 CEYHAN ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.08.2011 / 38525
Başvuruya konu ihale:
 2011/67444 İhale Kayıt Numaralı "Ceyhan (ADANA) İçmesuyu Tatarlı İsale Hattı Yenileme İnşaatı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.08.2011tarih ve B.07.6.KİK.0.06.00.00-101.03-.Y.[27.97].(0254)./2011-35Ösayılı Ön İnceleme Raporunda;

            Ceyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğütarafından 31.05.2011tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Ceyhan (Adana) İçmesuyu Tatarlı İsale Hattı Yenileme İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Bakışkan İnşaat Müh. Mim. Turz. Nak. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 19.08.2011tarih ve 38525sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

Yapılan inceleme neticesinde;

Başvurunun reddine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle;

           
1 ) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgelerin yer aldığı teklif zarfının, teklif mektubunun ve diğer belgelerin teklif ile birlikte verilip verilmediğinin, sunmuş olduğu belgelerin yasada ve idari şartnamede belirtilen nitelikte olup olmadığının yeniden incelenmesi ve gözden geçirilmesi gerektiği,

           
2 ) Üzerinde ihale bırakılan istekli tarafından sunulan belgelerin yer aldığı teklif zarfının, teklif mektubunun ve diğer belgelerin üzerinde ihale bırakılan istekli adına vekalet verilen kişi ve/veya kişiler tarafından imzalanmış olması halinde, teklifi ile birlikte vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnamenin, vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin ve vekalet veren kişinin şirketi temsile yetkili olduğuna yönelik belge yada belgelerin de teklif ile birlikte verilip verilmediğinin yeniden incelenmesi ve gözden geçirilmesi gerektiği,

           
3 ) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulmuş ise, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış bir belge olup olmadığının yeniden incelenmesi ve gözden geçirilmesi gerektiği,

4) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından, teklifi ile birlikte verilmesi zorunlu olan, tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve/veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin eksiksiz olarak verilip verilmediğinin, söz konusu belgelerin son durumu ihtiva eden belgeler olup olmadığının yeniden incelenmesi ve gözden geçirilmesi gerektiği,

5) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan ve içerisinde teklif mektubu ile birlikte teklife ilişkin diğer belgelerin bulunduğu teklif zarfı veya paketin üzerinde; isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresinin yazılıp yazılmadığının, zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanarak, mühürlenip veya kaşelenip kaşelenmediğinin, zarfın yapıştırılan yeri imzalanmış ise söz konusu imzanın şirketi temsile yetkili kişiye ait olup olmadığının yeniden incelenmesi ve gözden geçirilmesi gerektiği,

6) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif mektubu ekinde verilmiş bulunan Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan iş kalemleri, iş kalemlerinin miktarları ile ölçü birimlerinin, standart form olarak düzenlenen Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan iş kalemleri, iş kalemlerinin miktarları  ve ölçü birimleri ile aynı olup olmadığının, aritmetik hata yapılıp yapılmadığının, Birim Fiyat Teklif Cetvelinin, teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanıp imzalanmadığının, imzalanmış ise söz konusu imzanın firmayı temsile yetkili kişiye ait olup olmadığının yeniden incelenmesi ve gözden geçirilmesi gerektiği,

7) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teklif mektubunda, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılıp yazılmadığının, teklif mektubunun taşıması zorunlu unsurları taşıyıp taşımadığının, teklif mektubunun, ihale dokümanları arasında yer alan teklif mektubu standart formuna uygun olup olmadığının, teklif mektubunun üzerinde imza yer almakta ise, söz konusu imzanın firmayı temsile yetkili kişiye ait olup olmadığının yeniden incelenmesi ve gözden geçirilmesi gerektiği,

8) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından, teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubunun sunulup sunulmadığının, sunulmuş ise istenilen asgari yeterlik şartını taşıyıp taşımadığının, sunulan banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenip düzenlenmediğinin yeniden incelenmesi ve gözden geçirilmesi gerektiği,

9) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından, İdari Şartnamenin 7.4.2. maddesi uyarınca, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait (veya son üç yıla kadar olan yılların) yılsonu bilançosu ve bilançonun gerekli görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgelerin sunulup sunulmadığının, söz konusu belgeler sunulmuş ise isteklinin söz konusu maddede istenilen asgari yeterlik kriterlerini sağlayıp sağlamadığının, sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilip gösterilmediğinin, belgelerin ilgili  mercilerce onaylanıp onaylanmadığının, onaylanmış ise onay işleminin usulüne uygun olup olmadığının yeniden incelenmesi ve gözden geçirilmesi gerektiği,

10) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından, İdari Şartnamenin 7.43. maddesi
uyarınca, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları
gösteren gelir tablolarının veya taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen
kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren son üç yılda düzenlenmiş
faturalarının sunulup sunulmadığının, belgeler sunulmuş ise sunulan belgelerdeki bilgilerin aranan yeterlik kriterlerini sağlayıp sağlamadığının, belgelerin ilgili mercilerce onaylanıp onaylanmadığının, onaylanmış ise onay işleminin usulüne uygun olup olmadığının yeniden incelenmesi ve gözden geçirilmesi gerektiği,

11) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan geçici teminat mektubunda idarenin, işin ve isteklinin adının, banka adının belirtilip belirtilmediğinin, sunulan geçici teminat mektubunda yer alan tutarın istenilen asgari şartı sağlayıp sağlamadığının, geçici teminat mektubunun geçerlilik tarihinin 27/10/2011 tarihinden önceki bir tarihi taşıyıp taşımadığının, geçici teminat mektubunun en az iki banka yetkilisinin imzasını taşıyıp taşımadığının yeniden incelenmesi ve gözden geçirilmesi gerektiği,

12) İdari Şartnamenin 7.5.1. maddesi uyarınca, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulmuş ise, sunulan iş deneyim belgesinin; ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmayan bir iş deneyim belgesi olup olmadığının, belgede yer alan imzanın ihale yetkilisi ve/veya yetki vermiş olduğu kişiye ait olup olmadığının, sunulan iş deneyim belgesinin, ilan tarihinde yürürlükte bulunan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğinin, sunulan iş deneyim belgesinin İdari Şartnamenin 7.6. maddesinde benzer iş olarak tanımlanan "A/V Grubu İşler İle İçmesuyu Şebeke İnşaatı İşler kapsamında olup olmadığının yeniden incelenmesi ve gözden geçirilmesi gerektiği,

13) İhale üzerinde bırakılan tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren "Ortaklık Durum Belgesi"nin sunulup sunulmadığının, sunulmuş ise, bu belgenin, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenip düzenlenmediğinin, belgelenin ilgili mercilerce onaylanıp onaylanmadığının, onaylanmış ise onay işleminin usulüne uygun olup olmadığının yeniden incelenmesi ve gözden geçirilmesi gerektiği,

14) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklifi ile birlikte, İdari Şartnamenin 7,5.2. maddesi uyarınca, halen bünyesinde çalışmakta olan anahtar teknik personele yönelik olarak; anahtar teknik personel listesinin verilip verilmediğinin, verilmiş ise anahtar teknik personel bildiriminin usulüne uygun olup olmadığının, ilgili belgelerin sunulup sunulmadığının, sunulan belgelerin mevzuata uygun olup olmadığının yeniden incelenmesi ve gözden geçirilmesi gerektiği,

15) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin verilip verilmediğinin, noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıyıp taşımadığının, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh taşıyıp taşımadığının yeniden incelenmesi ve gözden geçirilmesi gerektiği,

İddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilecekleri hüküm altına alınmıştır.

Diğer yandan, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği ve anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediğinin ön inceleme aşamasında inceleneceği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “İtirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11 inci maddesinin 8 inci fıkrasında; “Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

Başvuruya konu ihalede, şikayetçi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36 ncı maddesi ile “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde yer verilen ve ihale komisyonlarınca yapılması gereken tüm işlemlerin herhangi bir somut iddiaya dayanmayacak şekilde, yalnızca yeniden incelenmesi gerektiği talep edilmekte, talebe konu birçok konu başlığında sunulan belgelerin uygunluğuna ilişkin somut isnatlara yer vermek bir yana, tamamen varsayımsal kabullerden hareketle tüm ihale işlemlerinin yeniden gözden geçirilmesi istenilmekte ve bu yönde bir iddianın İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesini “ı” bendinde aykırı olduğu gibi şikayet hakkının kötüye kullanılması niteliğini taşıdığı görülmektedir.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Başvurunun reddine,

   

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Kazım  ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ali  KAYA

Kurul Üyesi

Bahattin  IŞIK

Kurul Üyesi

 

Hakan  GÜNAL

Kurul Üyesi

Adem  KAMALI

Kurul Üyesi

Abdullah  DÜNDAR

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

 


 

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

           

05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5812 sayılı Kanunun Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu başlıklı 56 ncı maddesinde, “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar  ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler”  hükmü gereğince, kuruma yapılan bazı itirazen şikayet dilekçelerini sonuçlandıramıyor ise de; Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” denilerek, idarelerin bu kanuna göre yapacakları ihalelerdeki uymaları zorunlu temel ilkeler hüküm altına alınmıştır.

                         

Kanunun Kamu İhale Kurumu başlıklı 53 üncü maddesinin (a) bendinde ise, “Bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale kurumu kurulmuştur. Kamu İhale Kurumu, bu Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir” hükmü gereğince, kanunun doğru uygulanması konusunda Kurumun uygulamayı yönlendirmek gibi asli sürekli kaçınılmaz görev ve sorumluğu bulunmaktadır.

Açıklanan nedenlerle; şikayet konusu dilekçenin ilgisi nedeniyle, gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yaparak sonuçlandırmak üzere, ihaleyi yapan idarenin üst mercii olan İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle “Başvurunun reddine” ilişkin karara katılıyorum.

 

 

 

Adem KAMALI

  Kurul Üyesi

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru