KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2011/UY.I-2874 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2011/UY.I-2874 numaralı KİK Kararı

Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2011/37648 İhale Kayıt Numaralı Dumlupınar-Altıntaş Yolunun Km:0+000-22+000 Kesiminde Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama İhalesi ihalesiyle ilgili YSE YAPI SANAYİ TİC. AŞ. NAS İNŞAAT SAN. TİC. AŞ tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 22.08.2011 tarih ve 2011/UY.I-2874 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2011/UY.I-2874)

Toplantı No: 2011/059
Gündem No: 54
Karar Tarihi: 22.08.2011
Karar No: 2011/UY.I-2874
Şikayetçi:
 YSE YAPI SANAYİ TİC. AŞ. NAS İNŞAAT SAN. TİC. AŞ , NENEHATUN CAD. - 104 GOP ANKARA
İhaleyi yapan idare:
 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3.Bölge MÜDÜRLÜĞÜ, HOROZLUHAN MAHALLESI ANKARA CADDESI 151/D 42300 Selçuklu/ KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.07.2011 / 35011
Başvuruya konu ihale:
 2011/37648 İhale Kayıt Numaralı "Dumlupınar-Altıntaş Yolunun Km:0+000-22+000 Kesiminde Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.08.2011tarih ve B.07.6.KİK.0.06.00.00-101.04-.Y.[24.58].(0134)./2011-14Esayılı Esas İnceleme Raporunda;

            Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğütarafından 17.06.2011tarihinde belli istekliler arasında ihale usulüile yapılan “Dumlupınar-Altıntaş Yolunun Km:0+000-22+000 Kesiminde Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama” ihalesine ilişkin olarak YSE Yapı Sanayi Tic. A.Ş. & Nas İnşaat San. Tic. A.Ş. Ortak Girişimi ’nin 08.07.2011tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.07.2011tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.07.2011tarih ve 35011sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.07.2011tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye istekli olarak katıldıkları, söz konusu ihalede hesapladıkları sınırı değerin altında teklif veren istekliler olduğunu gördükleri, bu tespitten hareketle ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin de sınır değerin altına olduğu, buna rağmen idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadığı, yapılacak aşırı düşük teklif sorgulamalarına verilecek cevapların ve yazılı açıklamaların mevzuata uygun olması gerektiği, bu sebeplerden dolayı idarenin yeniden bir değerlendirme yapması gerektiği,

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

               İnceleme konusu ihalenin Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından 17.06.2011 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan “Dumlupınar-Altıntaş Yolunun Km:0+000-22+000 Kesiminde Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama” işi olduğu ve ihaleye 11 isteklinin teklif verdiği anlaşılmıştır.

            İsteklilerden; Özdemir İnş. Tur. En. San. ve Tic. A.Ş. & Öz İnş. San ve Tic. A.Ş. ortak girişimi, İntel Yapı Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. & Farsel İnş. Tic. A.Ş. ortak girişimi ile Makyol İnş. San. Tur. ve Tic. A.Ş.’nin değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir. Ancak Makyol İnş. San. Tur. ve Tic. A.Ş.’nin idareye yaptığı şikayet başvuru sonucunda düzeltici işlem yapılarak söz konusu isteklinin değerlendirmeye alındığı görülmüştür. Sonuç olarak, inceleme konusu ihalede 9 isteklinin teklifinin geçerli teklif kabul edildiği anlaşılmıştır.

             Kamu İhale Kanununun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü bulunmaktadır.

                  

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45 inci maddesinde de; “45.1. 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, ihale komisyonunun, yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterlerin esas alınacağı, Kurumun, aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. 4734 sayılı Kanunun aktarılan hükümleri çerçevesinde, yapım işlerinde aşırı düşük tekliflerin tespit edilmesi ve sorgulanmasına ilişkin olarak aşağıdaki esaslara uyulması gerekmektedir:

            45.1.1.  Yapım işleri ihalelerinde, 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca geçerli teklifler tespit edildikten sonra;

Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki teklifler dikkate alınmaksızın, geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanır.

Tort1   : Geçerli tekliflerin (Tn) aritmetik ortalaması (Tort1 = )

σ          : Geçerli tekliflerin standart sapması (σ = )

Aritmetik ortalamadan standart sapma çıkartılır ve eklenir.

Tort1- σ

Tort1+ σ

Aritmetik ortalama değerinin standart sapma kadar aşağısı ve standart sapma kadar yukarısı arasında kalan bölgede yer alan tekliflerin tekrar ortalaması alınmak suretiyle, ikinci aritmetik ortalama bulunur.

Ti         : Standart sapma aralığında kalan teklifler : { Ti: (Tort1- σ ≤ Ti ≤ Tort1+ σ)}

Tort2   : Standart sapma aralığında kalan tekliflerin (Ti) aritmetik ortalaması (Tort2= )

Hesaplanan ikinci aritmetik ortalama yaklaşık maliyete bölünmek suretiyle (C) değeri elde edilir.

C         : Tort2/YM

(C) değeri aşağıdaki eşitliklerin ilgili olanında yerine konularak (K) değeri bulunur.

C < 0,60 →               

0,60 ≤ C ≤ 1,00 →    

C > 1,00 →               

Sınır değer aşağıdaki eşitlikten bulunur:

SD (Sınır değer) =

           45.1.1.1.  Sınır değer eşitliğinde yer alan (N), “sınır değer katsayısı”nı temsil etmekte olup bu katsayı, 29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan “Üstyapı (Bina) Grubu İşler”, “Elektrik İşleri”, “Mekanik Tesisat İşleri” ve “Telekomünikasyon ve Otomasyon İşleri” grubundaki yapım işleri ile bu işlerle ilgili tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işlerinde (1,00), diğer yapım işlerinde (1,20)’dir. İhale konusu yapım işinin kapsamında farklı katsayılara tabi iş kısımlarının bulunması durumunda; sınır değer katsayısı, söz konusu kısımlardan toplam yaklaşık maliyeti içindeki ağırlık oranı en fazla olana göre belirlenir.

         45.1.1.2.  Gerekli görülmesi durumunda, (45.1.1.1.) maddesi uyarınca belirlenen sınır değer katsayıları yerine;

a) Mevzuatı uyarınca kendisine yapım işi yaptırma yetkisi verilen bakanlıklar tarafından, bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili veya ilişkili olan idareleri için,

b) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından, (a) bendinde sayılan idareler dışındaki idareler için,

(1,00) den küçük, (1,20)’den büyük olmamak üzere (N) sınır değer katsayıları belirlenebilir. Bakanlıklar tarafından farklı nitelikteki yapım işleri için (1,00) den küçük, (1,20)’den büyük olmamak kaydıyla farklı katsayılar belirlenmesi de mümkündür. Belirlenen katsayılar, ilanı veya duyurusu 30 Nisan 2011 tarihinden sonra yapılacak ihaleler için geçerli olmak üzere 1-31 Mart 2011 tarihleri arasında Resmî Gazete’de ilan edilir. Gerek görülmesi halinde bu katsayılar, ilanı veya duyurusu ilgili yılın 30 Nisan tarihinden sonra yapılacak ihaleler için geçerli olmak üzere değiştirilerek o yılın 1-31 Mart tarihleri arasında Resmî Gazete’de ilan edilir.

         45.1.1.3. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı, ihale ilanı veya davet mektubu ile idari şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı bölümünde belirtilir.

         45.1.1.4.  Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerinde ve % 40’ının altındaki teklifler dışında tek geçerli teklif bulunması durumunda; “Tort2” değeri tek geçerli teklife eşittir. Yaklaşık maliyetin % 40 - % 120 aralığında geçerli teklif bulunmaması durumunda; sınır değer yaklaşık maliyetin % 40’ıdır. (45.1.1.) maddesine göre yapılan hesaplama sonucunda sınır değerin yaklaşık maliyetin % 40’ının altında çıkması durumunda sınır değer yaklaşık maliyetin % 40’ı olarak belirlenir.

             Sınır değer hesaplanmasında idarelerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “Yapım işlerinde sınır değer hesaplama aracı” programına Kurumun (www.kik.gov.tr) internet sayfasından erişilebilir.”  açıklaması yer almaktadır.

Buna açıklamalara göre; 9 adet geçerli teklif bedelleri ile yaklaşık maliyeti 91.924.130,80 TL olan ve N sınır değer katsayısı 1,20 olduğu belirtilen inceleme konusu ihalenin www.kik.gov.tradresinden yapılan sınır değer hesaplama aracı üzerinden yapılan hesaplamaya göre, sınır değerin 38.813.956,21 TL olduğu anlaşılmış olup, söz konusu ihalede bu değerin altında teklif veren istekli olmadığı tespit edildiğinden başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

Başvuru sahibi tarafından hesaplanan sınır değerde ise, teklifleri geçerli olmayan Özdemir İnş. Tur. En. San. ve Tic. A.Ş. & Öz İnş. San ve Tic. A.Ş. ortak girişimi ile İntel Yapı Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. & Farsel İnş. Tic. A.Ş. ortak girişiminin tekliflerinin de hesaplamaya dahil edilerek hataya düşüldüğü anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,


   Oybirliği ile karar verildi.

Kazım  ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ali  KAYA

Kurul Üyesi

Bahattin  IŞIK

Kurul Üyesi

 

Hakan  GÜNAL

Kurul Üyesi

Adem  KAMALI

Kurul Üyesi

Abdullah  DÜNDAR

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru