KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2011/UY.II-2752 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2011/UY.II-2752 numaralı KİK Kararı

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2008/96290 İhale Kayıt Numaralı GAZİOSMANPAŞA ŞUB. MÜD. MES. SAH. İÇE.BOZ.ÇÖK.HAS.HİZ.DIŞIKAL.MEVCUTATIK.İÇMESU.HAT.KISMİ.YENİ.REHAB İhalesi ihalesiyle ilgili YURT MÜHENDİSLİK OSMAN ÜNEŞ tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 15.08.2011 tarih ve 2011/UY.II-2752 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2011/UY.II-2752)

Toplantı No: 2011/058
Gündem No: 56
Karar Tarihi: 15.08.2011
Karar No: 2011/UY.II-2752
Şikayetçi:
 YURT MÜHENDİSLİK OSMAN ÜNEŞ , ALTUNİZADE MAH. KISIKLI CAD. BAŞARAN İŞMERKEZİ 5/4-B ÜSKÜDAR/ İSTANBUL
İhaleyi yapan idare:
 İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAĞITHANE TESİSLERİ NURTEPE MEVKİİ ALİBEY CAD. 1 34406 NURTEPE KAĞITHANE İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.07.2011 / 35158
Başvuruya konu ihale:
 2008/96290 İhale Kayıt Numaralı "GAZİOSMANPAŞA ŞUB. MÜD. MES. SAH. İÇE.BOZ.ÇÖK.HAS.HİZ.DIŞIKAL.MEVCUTATIK.İÇMESU.HAT.KISMİ.YENİ.REHAB" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.08.2011tarih ve B.07.6.KİK.0.07-101.03-.Y.[24.72].(0160)./2011-116 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

            İSKİ - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 01.09.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Gaziosmanpaşa Şube Müdürlüğü Mesuliyet Sahası İçerisinde Bozuk, Çökük, Hasarlı ve Hizmet Dışı Kalmış Mevcut Atıksu ve İçmesuyu Hatlarında Komple veya Kısmi Yenileme ve Rehabilitasyon İşi” ihalesine ilişkin olarak Yurt Mühendislik - Osman ÜNEŞ’in vekili Av. Nedim SORAN’ın 26.07.2011 tarih ve 35158 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

Yapılan inceleme neticesinde;

Başvurunun reddine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalede, 11.09.2008 tarihinde onaylanan karar ile ihalenin firmalarına verildiği, ancak daha sonra ihalenin 16.10.2008 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile iptal edildiği,

İdarenin, Kamu İhale Kurulu’nun 22.09.2008 tarih ve 2008-UY-3976, 3977 ve 3978 sayılı kararlarına istinaden ihaleyi iptal ettiği, ancak idarenin ihalenin iptaline gerekçe olarak gösterdiği söz konusu kararların 2008/96290 sayılı ihale ile ilgilisi olmadığı,

İhale kararının onaylanması ile şirketlerinin kazanılmış bir hakka sahip olduğu, iptal işleminin mevzuata uygun olmadığı, ihalenin iptali kararının iptal edilmesi ile ihalenin firmalarına verilmesi gerektiği,

İhalenin iptali işlemine karşı İstanbul İdare Mahkemesinde dava açtıkları, İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 20.10.2009 tarih ve E:2008/1936, K:2009/1489 sayılı kararı ile davanın reddine karar verildiği,

İstanbul 10. İdare Mahkemesinin kararına karşı yaptıkları temyiz başvurusu üzerine Danıştay 13. Dairesinin 20.12.2010 tarih ve E:2010/277, K:2010/8609 sayılı kararıyla; idarenin dava konusu işlemine karşı önce idareye şikayet başvurusu yapılması, idarenin kararı üzerine Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayette bulunulması gerektiği, açılan davada idari merci tecavüzü bulunduğu, merciine tevdi kararı verilmesi gerekirken davanın esası hakkında karar verilmesinde usul hükümlerine uyarlık bulunmadığı belirtilerek İstanbul 10. İdare Mahkemesinin yukarıda anılan 20.10.2009 tarihli kararının bozulmasına karar verildiği,    

İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 26.05.2011 tarih ve E:2011/581, K:2011/981 sayılı kararıyla Danıştay 13. Dairesinin bozma kararına uyulduğu, kanunda belirtilen idari başvuru yolları tüketilmeden açılan davada idari merci tecavüzü bulunduğu gerekçesiyle dava dilekçesinin ihaleye yapan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne tevdiine karar verildiği,

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 18 Temmuz 2011 tarihli yazısıyla; ihalenin iptali işlemine karşı süresinde idareye şikayette bulunulmadığı gerekçesiyle şikayetlerinin süre yönünden reddedildiği,

Başvurularının idarece reddinin hukuka uygun olmadığı,

İddia edilmektedir.

            Başvuru sahibinin 26.07.2011 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ve eklerinin incelenmesi neticesinde;

Şikayete konu ihalede, 11.09.2008 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararı ile ihalenin başvuru sahibi üzerinde bırakıldığı, daha sonra İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 16.10.2008 tarihli kararı ile ihalenin iptal edildiği, ihalenin iptali kararının 22.10.2008 tarihinde tebliğ edildiği, başvuru sahibinin ihalenin iptali kararına karşı idareye başvuruda bulunmadığı, ihalenin iptali işlemine karşı 19.12.2008 tarihli dilekçe ile İstanbul İdare Mahkemesinde dava açtığı, 

İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 20.10.2009 tarih ve E:2008/1936, K:2009/1489 sayılı kararıyla davanın reddine karar verildiği,

Başvuru sahibinin İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 20.10.2009 tarih ve E:2008/1936, K:2009/1489 sayılı kararına karşı temyiz başvurusunda bulunduğu,

Danıştay 13. Dairesinin 20.12.2010 tarih ve E:2010/277, K:2010/8609 sayılı kararıyla özetle; idarenin dava konusu işlemine karşı önce idareye şikayet başvurusu yapılması, idarenin kararı üzerine Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayette bulunulması gerektiği, açılan davada idari merci tecavüzü bulunduğu, merciine tevdi kararı verilmesi gerekirken davanın esası hakkında karar verilmesinde usul hükümlerine uyarlık bulunmadığı belirtilerek İstanbul 10. İdare Mahkemesinin yukarıda anılan 20.10.2009 tarihli kararının bozulmasına karar verildiği,    

İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 26.05.2011 tarih ve E:2011/581, K:2011/981 sayılı kararıyla Danıştay 13. Dairesinin bozma kararına uyulduğu, kanunda belirtilen idari başvuru yolları tüketilmeden açılan davada idari merci tecavüzü bulunduğu gerekçesiyle dava dilekçesinin ihaleyi yapan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne tevdiine karar verildiği,

İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 26.05.2011 tarih ve E:2011/581, K:2011/981 sayılı kararı üzerine, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 18 Temmuz 2011 tarihli yazısıyla; ihalenin iptal edildiğini bildiren yazının 22.10.2008 tarihinde elden tebliğ edildiği, idarenin işlemine karşı 19.12.2008 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesinde dava açıldığı, başvuru sahibinin idarenin kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde idareye şikayette bulunmadığı belirtilerek şikayetin süre yönünden reddedildiği, idarenin kararının (başvuru sahibinin beyanına göre) 21.07.2011 tarihinde tebliğ edildiği,

Başvuru sahibinin idarenin 18.07.2011 tarihli cevabı üzerine 26.07.2011 tarihinde Kuruma başvuruda bulunduğu,

Anlaşılmıştır.

İhale tarihinde yürürlükte bulunan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; başvuru sahibinin şikâyete yol açan durumun farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen 15 gün içerisinde (4734 sayılı Kanun 55. md.) idareye şikayet başvurusunda bulunması, idarenin şikayetin verildiği tarihi izleyen 30 gün içinde bir karar almaması veya idarece verilen kararın uygun bulunmaması halinde; karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

İhalenin yapıldığı 01.09.2008 tarihinde yürürlükte bulunan İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru Süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde,

 “İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren onbeş gündür.” hükmü bulunmaktadır.

Anılan Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile Kuruma başvurularda öncelikle; başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığının inceleneceği hükme bağlanmış olup, yukarıda yapılan açıklamalarda da belirtildiği üzere şikayet konusu hususun başvuru sahibince 22.10.2008 tarihinde öğrenilmesinden itibaren 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunulmadığı, sürenin geçirilmesinden sonra 19.12.2008 tarihinde mahkemeye dava açıldığı anlaşılmaktadır.

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

          

          4734 sayılı Kanunun, başvuru sahibinin dilekçesinin Kurum kayıtlarına alındığı tarihte yürürlükte olan 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasında; “Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

            a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

           

            b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

           

            c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

         

            karar verilir.”hükmü bulunmaktadır.

Netice olarak, başvuru sahibinin itirazının ihalenin idarece iptali işlemine karşı olduğu, (ihale tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre) şikayet konusu hususun öğrenildiği tarihten itibaren mevzuata uygun olarak 15 gün içerisinde idareye şikayette bulunulmadığı, idare mahkemesinde dava açıldığı tarih itibariyle idareye şikayet süresinin geçmiş olduğu anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Başvurunun reddine,

   

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Kazım  ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ali  KAYA

Kurul Üyesi

Bahattin  IŞIK

Kurul Üyesi

 

Hakan  GÜNAL

Kurul Üyesi

Adem  KAMALI

Kurul Üyesi

Abdullah  DÜNDAR

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

           

05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5812 sayılı Kanunun Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu başlıklı 56 ncı maddesinde, “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar  ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler”  hükmü gereğince, kuruma yapılan bazı itirazen şikayet dilekçelerini sonuçlandıramıyor ise de; Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” denilerek, idarelerin bu kanuna göre yapacakları ihalelerdeki uymaları zorunlu temel ilkeler hüküm altına alınmıştır.

                         

Kanunun Kamu İhale Kurumu başlıklı 53 üncü maddesinin (a) bendinde ise, “Bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale kurumu kurulmuştur. Kamu İhale Kurumu, bu Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir” hükmü gereğince, kanunun doğru uygulanması konusunda Kurumun uygulamayı yönlendirmek gibi asli sürekli kaçınılmaz görev ve sorumluğu bulunmaktadır.

Açıklanan nedenlerle; şikayet konusu dilekçenin ilgisi nedeniyle, gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yaparak sonuçlandırmak üzere, ihaleyi yapan idarenin üst mercii olan İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle “Başvurunun reddine” ilişkin karara katılıyorum.

 

 

 

Adem KAMALI

  Kurul Üyesi

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru