KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2011/UH.II-2679 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2011/UH.II-2679 numaralı KİK Kararı

Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Mersin Devlet Hastanesi tarafından yapılan 2011/29212 İhale Kayıt Numaralı veri hazırlama ve Kontrol işletmenliği hizmet alımı İhalesi ihalesiyle ilgili KAYACI BİLGİSAYAR GÜVENLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ ELEKTRONİK GIDAİNŞ.TAAH.İTH.İHR.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 08.08.2011 tarih ve 2011/UH.II-2679 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2011/UH.II-2679)

Toplantı No: 2011/056
Gündem No: 58
Karar Tarihi: 08.08.2011
Karar No: 2011/UH.II-2679
Şikayetçi:
 KAYACI BİLGİSAYAR GÜVENLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ ELEKTRONİK GIDAİNŞ.TAAH.İTH.İHR.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ., NUSRATİYE MAH. 5019 SOK. RİZELİLER APT. KAT 1/1 19 AKDENİZ İÇEL
İhaleyi yapan idare:
 SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK MERSİN Devlet Hastanesi, - Nusratiye mahallesi kuva-i milliye caddesi 132 33050 İÇEL
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.07.2011 / 35235
Başvuruya konu ihale:
 2011/29212 İhale Kayıt Numaralı "veri hazırlama ve Kontrol işletmenliği hizmet alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.08.2011tarih ve B.07.6.KİK.0.07-101.03-H.[24.80].(0188)./2011-126sayılı Ön İnceleme Raporunda;

            Mersin Devlet HastanesiBaştabipliği tarafından 04.04.2011tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kayacı Bilgisayar Güv. Otom. Sist. Elekt. Gıda İnş. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.07.2011tarih ve 35235sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

Yapılan inceleme neticesinde;

Başvurunun reddine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; idarece alınan ihale kararının Kurulun 06.06.2011 tarih ve 2011/UH.I-1898 sayılı kararında düzeltici işlem kararı alınarak bozulduğu, bu kararda firmalarının aritmetik hata yaptıkları tespiti ile değerlendirme dışı bırakıldıkları, ancak idareye vermiş oldukları birim fiyat cetvelinde idarenin istemiş olduğu kriterlere göre çarpanların yapıldığı, ayrıca ihale öncesinde de ihale komisyonuna birim fiyat teklif cetvelinde hangi kriterlerin çarpılacağının sözlü olarak sorulduğu, ihale komisyonunun kişilerin 20 aylık fiyatlarının çarpılacağının sözlü olarak bildirildiği, hatta Kayı Hizmet Tic. Ltd. Şti.’ nin itirazı sonrasında verilen cevapta da idarenin isteğinin bu olduğunun açık olduğu, oysaki Kurul kararında ilgili satırda bulunan bileşenlerin çarpılmasının idare tarafından istenildiğinin belirtildiği, Kayı Hizmet Tic. Ltd. Şti.’nin itirazı sonrasında verilen cevapta idarenin birim fiyat teklif cetvelini hazırlarken satırdaki bileşenlerin birbiri ile değil birimi yazan kişi ile çarpılması gerektiği ve birim fiyat teklif cetvelinin bu amaçla hazırlandığı, idarenin vermiş olduğu birim fiyat teklif cetvelinin standart forma uygun olmadığı, Kamu İhale Genel Tebliği ekinde yer alan ve yukarıda aktarılan iptal kararlarının alındığı örnek Kurul kararları olduğu, standart birim fiyat teklif cetveli ile dip notlarında yazan açıklamalar doğrultusunda idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinin doğru olmamasının isteklilerin düzgün teklif verme imkanını ortadan kaldırdığından, mevzuata aykırı olarak düzenlenen birim fiyat teklif cetvelinden dolayı ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin Kurul kararının yanlış olduğu iddiasına ilişkin olarak;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde; Kamu İhale Kurulunun, Kuruma gelen itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup, mevzuatta Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Öte yandan söz konusu Kurul kararı ile Kurum görüşü ortaya çıktığından, karara ilişkin ayrıca bir değerlendirme yapılması da mümkün değildir. Diğer taraftan, anılan Kanunun 57 nci maddesinde şikayetler ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği belirtilmiştir. Bu nedenle bu iddiaya ilişkin olarak Kurum tarafından yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

Başvuru sahibinin ihale dokümanın ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinin mevzuata uygun hazırlanmadığı bu yüzden ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddiasına ilişkin olarak;

            04.04.2011 tarihli ihalede, başvuru sahibinin 31.03.2011 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı, Kayı Hizmet Ticaret Ltd. Şti firması tarafından Kuruma yapılmış itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 06.06.2011 tarih ve 2011/UH.I-1898 sayılı Kurul kararı ile ihale üzerine bırakılan başvuru sahibi Kayacı Bilgisayar Güv. Otom. Sist. Elekt. Gıda İnş. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bunun üzerine 06.07.2011 tarihinde idareye birim fiyat teklif cetvelinin mevzuata uygun hazırlanmadığına ilişkin şikayet başvurusunun olduğu, idarece 11.07.2011 tarihinde (Kurulca alınan düzeltici işlem kararı gerekçe gösterilerek) başvurunun reddine ilişkin karar alındığı, bunun üzerine Kuruma 26.07.2011 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

Kamu İhale Kanununun 55 ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; ilan, ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetlerin, şikayet konusu işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on günlük süreleri aşmamak kaydıyla en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

Yapılan inceleme sonucunda, 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği, şikayetçinin ihale dokümanına yönelik (birim fiyat teklif cetvelinin mevzuata uygun hazırlanmadığı iddiasına ilişkin) olarak en geç ihale tarihinden (04.04.2011)  3 (üç) işgünü öncesine (29.03.2011) kadar idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süreyi geçirdikten sonra (06.07.2011) idareye şikayet başvurusunda bulunduğu görülmüştür. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

Kazım  ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ali  KAYA

Kurul Üyesi

Bahattin  IŞIK

Kurul Üyesi

 

Hakan  GÜNAL

Kurul Üyesi

Adem  KAMALI

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru