KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2004/UY.Z-1737 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2004/UY.Z-1737 numaralı KİK Kararı

Köy Hizmetleri 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2004/133952 İhale Kayıt Numaralı Ankara Polatlı Gümüşyaka 2.Kısım A.T. (Arazi Toplulaştırma) ve T.İ.G.H. (Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri) Projesi Yapım İnşaatı İhalesi ihalesiyle ilgili Adil İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 07.12.2004 tarih ve 2004/UY.Z-1737 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2004/UY.Z-1737)

Toplantı No: 2004/086
Gündem No: 22
Karar Tarihi: 07.12.2004
Karar No: 2004/UY.Z-1737
Şikayetçi:
 Adil İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti., Bağcılar Mah 2. Sok No:5/3 GOP / ANKARA
İhaleyi yapan idare:
 Köy Hizmetleri 1.Bölge Müdürlüğü, Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi Varlık / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2004/133952 İhale Kayıt Numaralı “Ankara Polatlı Gümüşyaka 2.Kısım A.T. (Arazi Toplulaştırma) ve T.İ.G.H. (Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri) Projesi Yapım İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
24.11.2004 tarih ve 06.03.99.0120/2004-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Köy Hizmetleri 1.Bölge Müdürlüğü’nce 05.10.2004 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Ankara Polatlı Gümüşyaka 2.Kısım A.T. (Arazi Toplulaştırma) ve T.İ.G.H. (Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri) Projesi Yapım İnşaatı ihalesine ilişkin olarak Adil İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.10.2004 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, İdarenin 21.10.2004 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 26.10.2004 tarih ve 63873 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.10.2004 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:

  Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;
1 ) Söz konusu ihalede tekliflerinin ihale dışı bırakıldığı, bu durumun 18.10.2004 tarihinde taraflarına tebliğ edildiği ve 19.10.2004 tarihinde İdareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, İdarenin 21.10.2004 tarihli cevabi yazısında açıklama yapıldığı ancak, herhangi bir karar çıkmadığı, İhaleye ait İdari Şartnamenin 20 nci maddesinde “İstekliler tekliflerinin her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir.” düzenlemesi bulunduğu, tekliflerinin incelenmesi sonucunda adı geçen işle ilgili birim fiyat teklif cetveli ve analiz cetvelinin 4734 sayılı Kanuna uygun olarak piyasa araştırması ve rayiçleri tespit edilmek suretiyle yaklaşık maliyet gruplara ayrılarak müteahhit karı da eklenerek oluşturulmuş en ekonomik teklif olduğu, rayiçlerin günlü ve opsiyonlu olmasının inşaatın bitim tarihi göz önüne alındığında teklifin geçersiz sayılması ile ilgili bir neden olmadığı, ihale komisyonunun şartnamede ve Kanunda olmayan analiz ve dokümanlar istediği, ancak yapılması istenilen analiz birim fiyat için herhangi bir şablon, doküman ve örnek bulunmadığı, tekliflerinin aşırı düşük teklif de olmadığı, analiz çözümünün her istekli tarafından farklı yorumlanabileceği dikkate alındığında isteklilerin elenmesi için ortam yaratıldığının düşünülebildiği, bu durumda ihalenin serbest rekabet ortamında sonuçlanmasına aykırı bir durum ortaya çıktığı,
2 ) Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, bu personelin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde çalışıyor bulunması şartlarının aranması zorunludur.” hükmü bulunduğu ve söz konusu ihalede bu kriterin dışına çıkılarak anahtar teknik personelin geriye doğru 2 ay sigortalı çalışıyor olmasının istendiği, dolayısıyla Kanunun öngördüğü asgari şartın üzerine çıkılmak suretiyle belirlenen kriterin ilan edilerek ihalenin yapıldığı, bu konuda ihaleden önce İdare ile şifahi görüşme yapılarak düzeltme ilanı yapılması gerektiğinin hatırlatıldığı, iddialarına yer verilmiştir. A- Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır: 1) Başvuru sahibinin İhale Komisyonunun İdari Şartnamede ve Kanunda olmayan analiz ve dokümanlar istediği, ancak istenen analizlerle ilgili olarak herhangi bir şablon, doküman ve örnek bulunmadığı, tekliflerinin aşırı düşük teklif de olmadığı iddiasına ilişkin olarak; 08.06.2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 23.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren 2004 Yılı Genel Tebliğinin “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XI maddesinin Yapım İşleri İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesine ilişkin (F) bendinde, İhale Komisyonunun aşırı düşük teklif değerlendirmesini hangi esas ve usuller çerçevesinde yapılacağına ilişkin hükümlere yer verilmiş olup bu hükümler çerçevesinde aşırı düşük tekliflerin tespitinde sadece yaklaşık maliyete veya sadece verilen tekliflere göre değerlendirme yapılmayıp, yaklaşık maliyet ile geçerli teklifler birlikte kullanarak sınır değer tespitini sağlayan bir hesaplama yönteminin ihalelerde kullanılması gerektiğini hükme bağlanmıştır. Belirtilen hükümler çerçevesinde yapılan hesaplama sonucunda aşırı düşük teklif sınır değerinin tespit edildiği ve başvuru sahibi firmanın teklifinin bu değerin üstünde kaldığı görülmüştür. Ayrıca, söz konusu ihalenin ihale ilanının diğer hususlar bölümü ile İdari Şartnamenin 20 nci maddesinde “Birim fiyat cetvellerine ek olarak piyasadan alınan rayiçlere göre hazırlanan birim fiyat analiz cetveli ve analizler eklenecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır. Bu düzenleme çerçevesinde İhale Komisyonunun isteklilerin ihale konusu iş ile ilgili olarak birim fiyat cetvellerini ve analizleri teklifleri içerisinde sunmasını dikkate alarak bir değerlendirme yaptığı anlaşılmıştır. İhaleye teklif veren başvuru sahibi firma ile Rezzak Oğuz hariç diğer isteklilerin teklif dosyasında, ihale dokümanı içerisinde istenmiş olan 122 iş kalemi teklifin fiyat analiz cetveli ve analizlerin detaylı olarak verildiği anlaşılmıştır. Ancak, başvuru sahibi firmanın teklif dosyasında ise sadece birim fiyat teklif cetvelinin olduğu, rayiçlerdeki fiyatların 7 (yedi), 15 (onbeş) ve 30 (otuz) gün opsiyonlu olarak verildiği, ancak teklif edilen birim fiyatlara ilişkin olarak herhangi bir formata dayalı analizin bulunmadığı görülmüştür. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin istenecek belgelerin düzenlendiği 34 üncü maddenin son fıkrasında “… idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler istenebilir.” hükmü gereğince İdarenin teklif birim fiyat cetveline ek olarak analizler istenebileceği uygun görülmüştür. Bu bağlamda, İdarenin ihale dokümanları içerisinde açıkça tanımladığı ve teklif dosyası içerisinde olmasını istediği belgelerin başvuru sahibi tarafından verilmemiş olmasından dolayı İhale Komisyonunun bunu bir eksiklik olarak görmesi karşısında başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası uygun bulunmamıştır.
2 ) Başvuru sahibinin İdarenin anahtar teknik personelin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde çalışıyor bulunması şartını araması iddiasına ilişkin olarak; Başvuru sahibinin 04.10.2004 tarihinde ihale dokümanı satın aldığı, 05.10.2004 tarihinde teklif verdiği, ihale dışı bırakıldıktan sonra dokümanın anılan maddesine ilişkin itirazda bulunduğu anlaşılmakla birlikte, 14.09.2004 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının 4.3.2 maddesi (a) bendinde ve İdari Şartnamenin isteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgelerin tanımlandığı 7.3.6 maddesi (a) bendinde “İsteklinin en az 5 yıl deneyimli, ihale tarihinden en az iki ay önce işe alınmış ve ihale tarihi itibari ile isteklinin bünyesinde çalışıyor bulunan 3 adet anahtar teknik personel (1 adet inşaat , 1 adet ziraat, 1 adet harita mühendisi) bulundurması … zorunludur.” düzenlemesi bulunmaktadır. Bu düzenleme doğrultusunda İhale Komisyonunun başvuru sahibinin teklifinde sunmuş olduğu anahtar teknik personelin en az 2 (iki) ay önce işe alındığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı belgenin istenen şartı sağlamadığı gerekçesiyle, isteklinin teklifini değerlendirme dışı bıraktığı anlaşılmıştır. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, bu personelin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde çalışıyor bulunması şartlarının aranması zorunludur.” hükmü mevcuttur. Anılan Yönetmelikte anahtar teknik personelin ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalışıyor olması öngörülmesine rağmen İdare tarafından istenen personelin ihale tarihinden en az 2 (iki) ay önce işe alınmış olması şartının aranması şeklinde yapılan düzenlemenin mevzuata aykırılık teşkil ettiği düşünüldüğünden başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde görülmüştür. B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır: Şikayete konu ihalenin İdarece teklif birim fiyat usulüne göre ihaleye çıkıldığı belirlenmiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62 nci maddesinin (c) bendinde; “Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje ile, işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir.” hükmüne yer verilmiştir. Kanunun bu amir hükmünden hareketle ancak doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için gereken süre bulunmaması ve işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi hallerinde birim fiyat usulü ile ihaleye çıkılabilmesi mümkün kılınmıştır. Şikayete konu ihalenin ihale dosyasının incelenmesinden; ihalenin proje ve yapım olmak üzere iki kısımdan oluştuğu ve anılan Kanun hükmü çerçevesinde işin yapımı sırasında belli aşamalarda proje kısmının hizmet alımı, yapım kısmının ise uygulama projesine dayalı olarak anahtar teslim götürü bedel teklif almak sureti ile yapılması gerekirken iki farklı ihale konusu işin bir arada ve kesin projesi olmadan birim fiyat teklif almak sureti ile yapıldığı anlaşıldığından, bu düzenleme 4734 sayılı Kanunun 5 ve 62 nci maddelerine aykırılık teşkil etmektedir. Açıklanan nedenlerle; 1) İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, 2) İdareye bu Kurul Kararının gerektirdiği işlem ve eylemleri Kararın bildirimi tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yerine getirmek ve yapılan uygulamaları, uygulama tarihinden itibaren 5 gün içinde Kuruma bildirmek zorunda olduğunun bildirilmesine, oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:
, Şikayete konu ihalenin anahtar teslim götürü bedel yapılması gerektiği halde, birim fiyat teklif alınmak suretiyle yapıldığı gerekçesiyle ihale işlemlerinin iptaline karar verilmiştir. İptale dayanak gösterilen bu tespit doğru olmadığı gibi şikayet konusu da yapılmamıştır. İhalelere Karşı İdari Başvurulara ait Yönetmelik gereğince şikayet edilmeyen bir işlemin itirazen şikayete ilişkin inceleme sırasında değerlendirmeye alınabilmesinin tek şartı bu işlemin şikayet edilen işlem ile bağlantılı olması veya şikayet edilen aşama ile ilgili bulunmasıdır. İhalenin birim fiyat teklif alınmak suretiyle yapılacağı ihale dökümanında yer almakta olup, başvuru sahibi veya başka bir istekli tarafından doküman satın aldıkları tarihten sonraki 15 gün içinde bu yönde (dökümana ilişkin) bir şikayet başvurusu da yapılmamıştır. Bu itibarla, doğrudan şikayet konusu olması durumunda 15 günlük yasal süre içerisinde yapılmadığından, iddia olarak incelemesi yapılması zorunlu olan, bu durumda ise iptale gerekçe olamayacağı anılan Yönetmelikte açıkça belirtilen bir işlemin, re’sen tespit edilmek suretiyle iptale gerekçe gösterilerek ihale işlemlerinin iptaline karar verilmesi mümkün değildir. Her ne kadar başvuru sahibinin “anahtar teknik personelin ihale tarihinden en az iki ay öncesinden itibaren isteklinin bünyesinde çalışıyor olması…” na ilişkin olarak idari şartnamede yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu yönündeki iddiası yerinde ise de, yukarda açıklandığı üzere bu durumun farkına vardığı tarihten itibaren 15 gün içinde şikayet etmemesi nedeniyle, mevzuata aykırı da olsa bu düzenleme nedeniyle iptal kararı verilmemesi gerekmektedir. Diğer taraftan, İlgili İdarenin başvuruya konu ihalede tanımlamış olduğu işi birim fiyat teklif almak suretiyle ihale etmesi de, kararda belirtildiği gibi 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 62 inci maddesinin (c) bendine aykırı değildir. Söz konusu iş,Ankara Polatlı Gümüşkaya 2.Kısım A.T. (Arazi Toplulaştırma) ve T.İ.G.H. (Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri) Projesi Yapım işidir ve tarımsal alt yapı projeleri kapsamında kesin projesi hazırlanarak ihaleye çıkılmıştır. Tarımsal alt yapı projeleri, özelliğinden dolayı Tapu, Kadastro, Köy Hizmetleri ve ilgisi nedeniyle proje sahalarına göre değişmekle beraber diğer bazı kamu kurumlarının çalışmalarını da etkilemektedir. Bu tip projelerde yer alan etüd ve yapım unsurlarının birbirinden ayrı olduğu değerlendirmesi ile bağlantılarının koparılarak yapılması mümkün olmadığı gibi, uygulama projelerinin ihale öncesi farklı bir iş grubu olarak yaptırılması da mümkün değildir. İdaresince hazırlanmış olan kesin projeyle ihale edilen tarımsal altyapı projesinin uygulama kontrollüğü İhaleyi yapan ( burada Köy Hizmetleri ) kuruluş tarafından yapılmaktadır. Tecile hazır hale gelen iş, Tapu ve Kadastro teşkilatı tarafından kontrol edilerek Devlet Arşiv Sistemine uygun hale getirilerek arşivlenmekte, bu süre içerisinde meydana gelen değişiklikler tapu arşivleri taranarak, arazi etüdleri de yapılarak ilgili proje alanları yeniden düzenlenmekte ve değişen yeni bilgilere uyarlanarak Tapu kadastro teşkilatına teslim edilmektedir. Bu tip projeler geniş alanlarda ( 250 – 20.000 Hektar ) uygulanmakta, idare proje yapım aşamasında yürürlükteki yönetmelikler gereğince ön etüd ve projelendirme işlerini tamamlamakta; uygulamada, proje yapım aşamasında tespit edilemeyen geçirimli zonlar, diğer kurumlara ait ivedi yapılan imalatlardan ( Botaş, Nato boru ve iletim hatları gibi ) dolayı yeni etüd ve ek imalatlar yapma gereği ortaya çıkabilmektedir. Yapım aşamasında zorunlu olarak ortaya sıklıkla çıkan ek imalatlar ve yeniden etüd ile zemin araştırmaları nedeniyle proje içerisinde yer alan iş guruplarının birbirinden ayrı olarak düşünülmesi mümkün değildir. Bu itibarla, kararın oluşmasına mesnet teşkil eden “iki farklı ihale konusu işin bir arada ve kesin projesi olmadan birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapıldığı” görüşüne iştirak edilmesi mümkün değildir. Açıklanan nedenlerle; söz konusu ihalede esas itibariyle şikayetin uygun bulunmadığına karar verilmesi gerektiği görüşü ile Kurulun çoğunluk kararına katılmıyoruz. Muzaffer EREN Hakkı USTAÖMER Nejat ÜNLÜ Kurul Üyesi Kurul Üyesi Kurul Üyesi
   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru