KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2011/UY.III-2618 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2011/UY.III-2618 numaralı KİK Kararı

Tokat Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü tarafından yapılan 2011/70241 İhale Kayıt Numaralı Tokat Merkez GAZİOSMANPAŞA 1.ve 2.Blok Kız Öğrenci Yurdu Güçlendirme ve Onarım İnşaatı İhalesi ihalesiyle ilgili SELİM RUHİ SELİMOĞLU -TAŞÇI YAPI İNŞ. TAAH. İLETİŞİM PETROL GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 01.08.2011 tarih ve 2011/UY.III-2618 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2011/UY.III-2618)

Toplantı No: 2011/055
Gündem No: 52
Karar Tarihi: 01.08.2011
Karar No: 2011/UY.III-2618
Şikayetçi:
 SELİM RUHİ SELİMOĞLU -TAŞÇI YAPI İNŞ. TAAH. İLETİŞİM PETROL GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. , MEHTAP MAHALLESİ 134.SOKAK 6/1 MAMAK ANKARA
İhaleyi yapan idare:
 Tokat Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü, BAYINDIRLIK VE ISKAN MÜDÜRLÜGÜ HÜKÜMET KONAGI - 2 60100 TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.07.2011 / 32063
Başvuruya konu ihale:
 2011/70241 İhale Kayıt Numaralı "Tokat Merkez GAZİOSMANPAŞA 1.ve 2.Blok Kız Öğrenci Yurdu Güçlendirme ve Onarım İnşaatı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.07.2011tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.Y.[22.29].(0260)./2011-31Esayılı Esas İnceleme Raporunda;

            Tokat Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğütarafından 02.06.2011tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Tokat Merkez Gaziosmanpaşa 1. ve 2. Blok Kız Öğrenci Yurdu Güçlendirme ve Onarım İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Selim Ruhi Selimoğlu &Taşçı Yapı İnş. Taah. İletişim Petrol Gıda San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 15.06.2011tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.06.2011tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.07.2011tarih ve 32063sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.07.2011tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; sunmuş oldukları iş ortaklığı beyannamesinde pilot ortağın ve özel ortağın hisse oranları gösterilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı, bu hususun bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek tamamlatılması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdare tarafından ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen belgelerin incelenmesi neticesinde; 02.06.2011 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel üzerinden gerçekleştirilen ihaleye 8 isteklinin katıldığı, 6 isteklinin tekliflerinin geçerli kabul edilerek sınır değerin 1.826.144,74 TL olarak hesaplandığı, hiçbir isteklinin teklifinin sınır değerin altında kalmadığı ve ihalenin sınır değerin üstündeki en düşük geçerli teklif sahibi Ömer Faruk Aykan üzerinde bırakılmak suretiyle sonuçlandırıldığı anlaşılmaktadır.

İhale konusu işe ait idari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde; “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

7.2.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (h) ve (ı) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.” düzenlemesi,

“İş ortaklığı” başlıklı 16 ncı maddesinde;“16.1.Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2.İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise, bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3.İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

16.4.İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşme imzalanmadan önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5.İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.”    düzenlemesi,    

Yer almaktadır.

Ayrıca ihale dokümanı kapsamında isteklilere Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki standart form İş Ortaklığı Beyannamesi’nin verildiği de anlaşılmaktadır.

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37  nci maddesinde;  “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

          Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı  ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 57 nci maddesinde;(1) Ön yeterlik ve yeterlik başvuruları ile tekliflerin alınması ve açılmasına ilişkin işlemler; Kanun, bu Yönetmelik ve tip şartnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde standart formlar kullanılarak gerçekleştirilir.

          (2) Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı sütun içerecek şekilde düzenlenir.

          (3) Hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda, sunulan zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar ile işin yaklaşık maliyeti duyurularak tutanak düzenlenir. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz.

          (4) Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz.

          (5) Başvuru veya teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak, idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuru veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

          (6) İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin son başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgelerin, aday veya isteklinin son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını göstermesi gereklidir.

          (7) Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

          Aynı Yönetmeliğin, “İş Ortaklığı” başlıklı 32 inci maddesinde; “(1) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle her türlü ihaleye katılabilir.

          (2) İş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yapar.

          (3) İş ortaklığı başvuru veya teklifiyle birlikte pilot ortağın da belirlendiği İş Ortaklığı Beyannamesini vermek zorundadır.

          (4) İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir.

          (5) İş ortaklıklarının ihaleye katılabilmek için sunacakları belgelerin belirlenmesinde ve yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmede, bu Yönetmeliğin İkinci Kısmında yer alan düzenlemeler esas alınır.

          (6) İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. Bu sözleşmede ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu açıkça belirtilir.” hükmü,

           Yer almaktadır.

Başvuru sahibi İş Ortaklığı tarafından teklif dosyası kapsamında standart form da yer alan ifadeleri içeren  İş Ortaklığı Beyannamesinin sunulduğu, söz konusu belgede Selim Ruhi Selimoğlu’ nun Pilot Ortak olarak belirtildiği ancak ortakların hisse oranlarına yer verilmediği görülmektedir. Ayrıca, anılan istekli tarafından şikayet ve itirazen şikayet başvurusu ekinde Selim Ruhi Selimoğlu’nun % 51, Taşçı Yapı İnş. Taah. İlt. Petr. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin % 49 oranında ortak olduklarını gösterir İş Ortaklığı Beyannamesini idareye ve Kurumumuza sunduğu görülmektedir.

Her ne kadar Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin iş hacmine ilişkin belgeler” başlıklı 36  ncı maddesinde iş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması gerektiği hüküm altına alınmış olup, bu durumda tekliflerin değerlendirilmesi işleminin sonuçlandırılması için idare tarafından iş ortaklığındaki hisse oranlarının bilinmesi gerekmekte ise de,  inceleme konusu ihalede idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin sunulmasına yönelik düzenleme yapılmadığından bu aşamada hisse oranlarının bilinmesinin inceleme konusu ihalenin sonuçlandırılması açısından zorunlu olmadığı kanaatine varılmıştır.

            Dolayısıyla, ihalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunlu olduğu ve bu beyannamede ortakların hisse oranlarına da yer  verileceği göz önünde bulundurulduğunda, tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin işlemlerin tamamlanması açısından iş ortaklığını oluşturan ortakların hisse oranlarının bilinmesine inceleme konusu ihalenin bulunduğu aşama itibari ile gerek olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin teklifinin iş ortaklığını oluşturan ortakların hisse oranları bilinmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Selim Ruhi Selimoğlu - Taşçı Yapı İnş. Taah. İletişim Petrol Gıda San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirmeye alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,


   Oybirliği ile karar verildi.

Kazım  ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ali  KAYA

Kurul Üyesi

Bahattin  IŞIK

Kurul Üyesi

 

Hakan  GÜNAL

Kurul Üyesi

Abdullah  DÜNDAR

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru