KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2011/UH.I-2516 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2011/UH.I-2516 numaralı KİK Kararı

Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Uşak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından yapılan 2011/73970 İhale Kayıt Numaralı ÖZEL PROTEZ LABORATUARINDAN KRON-KÖPRÜ İSKELET PROTEZ DÖKÜM İŞİ İhalesi ihalesiyle ilgili ÖZEL UZMAN LABOR DİŞ PROT. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 25.07.2011 tarih ve 2011/UH.I-2516 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2011/UH.I-2516)

Toplantı No: 2011/054
Gündem No: 51
Karar Tarihi: 25.07.2011
Karar No: 2011/UH.I-2516
Şikayetçi:
 ÖZEL UZMAN LABOR DİŞ PROT. SAN. TİC. LTD. ŞTİ., 236 SOK. No:24/A HATAY İZMİR
İhaleyi yapan idare:
 SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK UŞAK Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi-, NO:3 64100 undefined KEMALÖZ MAHALLESI 4.SERKAN SOK. 2.ETAP TOKI EVLERI 3 64100 UŞAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.07.2011 / 34246
Başvuruya konu ihale:
 2011/73970 İhale Kayıt Numaralı "ÖZEL PROTEZ LABORATUARINDAN KRON-KÖPRÜ İSKELET PROTEZ DÖKÜM İŞİ" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.07.2011tarih ve B.07.6.KİK.0.07.00.00-101.03-.H.[23.97].(0254)./2011-21sayılı Ön İnceleme Raporunda;

            Uşak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müdürlüğü tarafından 21.06.2011tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Özel Protez Laboratuarından Kron-Köprü İskelet Protez Döküm İşi” ihalesine ilişkin olarak Özel Uzman Labor Diş Protez San. Tic. Ltd. Şti.’nin 20.07.2011tarih ve 34246sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

Yapılan inceleme neticesinde;

 Başvurunun reddine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle;            tekliflerinin ihalelere katılmaktan yasaklı olmaları sebebiyle değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedildiği ancak yasaklılık halinden usulüne uygun olarak haberdar edilmedikleri ve bu sebeple geçici teminatlarının gelir kaydedilmemesi gerektiğiiddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya işlemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanunun 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 07.07.2011 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 08.07.2011 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 20.07.2011 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

Kazım  ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ali  KAYA

Kurul Üyesi

Hakan  GÜNAL

Kurul Üyesi

 

Adem  KAMALI

Kurul Üyesi

Abdullah  DÜNDAR

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru