KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2011/UH.II-2351 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2011/UH.II-2351 numaralı KİK Kararı

Sağlık Bakanlığı Karabük Devlet Hastanesi tarafından yapılan 2011/6842 İhale Kayıt Numaralı TEKNİK HİZMETLER ALIMI İhalesi ihalesiyle ilgili GÖKAY İNŞAAT TEMİZLİK İNŞ. SAN. TİC. A.Ş. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 11.07.2011 tarih ve 2011/UH.II-2351 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2011/UH.II-2351)

Toplantı No: 2011/052
Gündem No: 12
Karar Tarihi: 11.07.2011
Karar No: 2011/UH.II-2351
Şikayetçi:
 GÖKAY İNŞAAT TEMİZLİK İNŞ. SAN. TİC. A.Ş., BAYINDIR 2 SOK., No:37/9, KIZILAY / ANKARA
İhaleyi yapan idare:
 SAĞLIK BAKANLIĞI Karabük Devlet Hastanesi, BAYIR MAH., FEVZİ ÇAKMAK CAD., No:32, 78100, KARABÜK
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.06.2011 / 29956
Başvuruya konu ihale:
 2011/6842 İhale Kayıt Numaralı "TEKNİK HİZMETLER ALIMI" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.07.2011tarih ve B.07.6.KİK.0.07.00.00-101.04-.H.[20.54].(0199)./2011-48E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

            Sağlık Bakanlığı Karabük Devlet Hastanesi tarafından 24.02.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Teknik Hizmetler Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gökay İnşaat Temizlik İnş. San. Tic. A.Ş.’nin 31.05.2011 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.06.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.06.2011 tarih ve 29956 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.06.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firmanın aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında personel kıyafeti ve diğer malzemeleri ile ilgili olarak teklif ettiği tutarın ticari hayatın olağan şartları ve ekonomik verilere uygun olmadığı, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği tutar ve teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti arasındaki fark ile personel kıyafeti ve malzemelerinin temin edilmesinin mümkün olmadığı, buna rağmen idare tarafından, ilgili firmanın aşırı düşük teklif açıklamasında sunduğu proforma faturalara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının detaylı olarak incelenmeden şikâyet başvurularının reddedildiği, konuyla ilgili olarak mevzuata uygun olmayan işlemlerin düzeltilmesi veya ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin adı;“Teknik hizmetler alımı” olarak ifade edilmiştir.

Hizmet tanımı ile ilgili olarak, teknik şartnamenin “İşin konusu” başlıklı 2 nci maddesinde; “Karabük Devlet Hastanesi tüm yerleşim birimlerinde bulunan bina, tesis ve makinelerin tamir, bakım onarımlarının ve biyomedikal hizmetlerinin teknik şartname ve sözleşme esasları dâhilinde 13(onüç) personel ile 7 gün 24 saat kesintisiz çalışmak suretiyle 1 (bir) yıllık hizmet alımı yoluyla yapılması işidir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

            Teklif fiyata dâhil edilecek giderlerle ilgili olarak ise, idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde;

            “25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

            25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

            Çalıştırılacak Personel Sayısı ve Ücretleri

           
1 ) Elektrik Teknisyeni:2 Kişi (Asgari Ücret+ % 40 Fazlası)

           
2 ) Sıhhi Tesisat, Doğalgaz ve Kaloriferci:3 Kişi (Asgari Ücret + % 20 Fazlası)

           
3 ) Kapı-Pencere Mobilya İşleri ve Boyacı 1 Kişi (Asgari Ücret + % 20 Fazlası)

           
4 ) Elektronikçi: 1 Kişi (Asgari Ücret + % 20 Fazlası)

           
5 ) Biyomedikal Bakım- Onarım Teknik Elemanı: 6 Kişi (Asgari Ücret + % 40 Fazlası.)

            Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalıştırılacak Gün ve Çalıştırılacak personel sayısı:

            Sıra No Asgari Ücret Fazlası Personel Sayısı Çalışacak Toplam Gün Sayısı

           
1 ) Elektrik Teknisyeni (Asgari Ücret + % 40 Fazlası) Olan 2 Kişi Toplam:14,5 Gün

           
2 ) Sıhhi Tesisat Doğalgaz ve Kaloriferci Personeli ( Asgari Ücret + % 20 Fazlası) Olan 3 Kişi Toplam 14,5 Gün Çalışacaktır.

            25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

            Yemek, yol ve giyecek giderleri:

            -Yemek Gideri: İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Ancak, yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup; bu bedelin karşılığı olarak, hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastaneden çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkânı verilecektir. İstekliler de tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.

            -Yol Gideri: 1 Kişi için Brüt aylık yol bedeli (26 gün x 4,88 TL) teklif fiyata dahildir. Bu brüt tutarlar nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir. (Yol bedeli için fiyat farkı verilmeyecektir.)

            -Giyecek Gideri: Giyecek Gideri Teklif Fiyata Edilecek olup; yüklenici firmaca ayni olarak aşağıdaki şekilde karşılanacaktır: (Giyeceğin Özellikleri teknik şartnamede belirtilmiştir.)

            Personelin Kıyafetleri ve Malzemeleri

           
1 ) İş önlüğü (Alt Üst takım ) ( Yazlık- Kışlık): 26 Adet,

           
2 ) İş tulumu: 5 Adet

           
3 ) Baret kask: 7 Adet

           
4 ) Koruyucu deri eldiven: 14 çift

           
5 ) Kauçuk plastik eldiven: 4 çift

            6) Ayakkabı: 13 çift

            7) Şeffaf koruyucu gözlük: 13 Adet

            8) Kauçuk çizme: 3 çift

            9) Renkli yağmurluk: 7 Adet

            10) Siperli şapka: 2 Adet

            …

            25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

            İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Kodu: 7112 Tehlike Sınıfı: II Prim Oranı: % 1.50'dir.”düzenlemesi yer almaktadır.

            Personele verilen kıyafet ve malzemelerle ilgili olarak, teknik şartnamenin “Personellerin kıyafetleri ve malzemeleri” başlıklı 9 uncu maddesinde bulunan tablo aşağıdaki gibidir:

           

Sıra

Malzemenin cinsi

Adet

1

İş önlüğü (alt üst takım) (yazlık- kışlık) tüm çalışanlara

26

2

İş tulumu ( uygun ölçülerde tulum) 2-3 deki personele

5

3

Baret kask                                    1-2-3-4- teki personele

7

4

Koruyucu deri eldiven (uygun ölçülerde ) 1-2-3-4-  teki personele

14 çift

5

Kauçuk plastik eldiven (uygun ölçülerde) 1 deki personele

4 çift

6

Ayakkabı (uygun ölçülerde, kapalı, az topuklu, deri, iyi kalitede ve siyah renkte olmalıdır.) tüm çalışanlara

13 çift

7

Şeffaf koruyucu gözlük (uygun ölçülerde) tüm çalışanlara

13

8

Kauçuk çizme (uygun ölçülerde) 2 deki personele

3 çift

9

Renkli yağmurluk (sarı ya da mavi renk) 1-2-3-4  teki personele

7

10

Siperli şapka 3 deki personele

2

            Resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı günlerinde yapılacak çalışmalarla ilgili olarak; idari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı bölümünün “Ek” kısmında yer alan tabloda bayram günlerinde çalışılacak gün sayısı bölümünün birinci sırasında asgari ücretin %40 fazlası ödenecek olan elektrik teknisyeni için 14,50 gün; asgari ücretin %20 fazlası ödenecek olan sıhhi tesisat, doğalgaz, kaloriferci için 43,50 gün öngörülmüştür.

            Aynı hususta, Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde yer alan teknik şartnamenin 3 üncü sayfası iki adettir. Bu sayfaların bir tanesinde “Bayram ve genel tatil günü”başlıklı 7.9 numaralı maddesi;“… Bayram ve genel tatil günlerinde çalışan elemen sayısı; her bir gün için bir adet elektrik teknisyeni/elektronikçi üç adet kaloriferci olmak üzere toplam 4 kişidir.”şeklinde, diğerinde ise “… Bayram ve genel tatil günlerinde çalışan eleman sayısı; her bir gün için bir adet elektrik teknisyeni/elektronikçi bir adet kaloriferci olmak üzere toplam 2 kişidir.” şeklindedir. Başvuru konusu ihaleye ait Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yayımlanan teknik şartnamenin 7.9 numaralı maddesi ise “… Bayram ve genel tatil günlerinde çalışan elemen sayısı; her bir gün için bir adet elektrik teknisyeni/elektronikçi üç adet kaloriferci olmak üzere toplam 4 kişidir.” şeklindedir.

            Bu bakımdan, teknik şartnamede aynı konuya ilişkin iki farklı düzenlemenin yer aldığı; söz konusu düzenlemelerin,  idari şartnamede yer alan, bayram ve genel tatil günlerinde çalışacak işçi sayısının, iki adet elektrik teknisyeni ve üç adet sıhhi tesisat, doğalgaz ve kaloriferci personeli olmak üzere toplam beş kişi olduğu yönündeki düzenlemesiyle hem işçilerin niteliği hem de işçi sayısı bakımından çeliştiği görülmektedir.

            İhale dokümanı kapsamında standart formlar arasında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde ise bayram ve tatil günlerinde çalışacak işçi sayısı açık olarak belirtilmese dahi, toplam 4 işçi üzerinden hesaplama yapıldığı anlaşılmaktadır. Bahse konu birim fiyat teklif cetvelinin ilgili kısmı aşağıda aktarıldığı gibidir:

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Bayram ve Tatillerde Çalışacak Gün Sayısı (Asgari Ücret + % 40 Fazlası Elektrik Teknisyeni)

Gün

14,50

 

 

2

Bayram ve Tatillerde Çalışacak Gün Sayısı (Asgari Ücret + % 20 Fazlası Sıhhi Tesisat,Doğalgaz, Kaloriferci)

Gün

43,50

 

 

 

            İsteklilerin teklif dosyaları kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetvelleri incelendiğinde; bütün isteklilerin ihale dokümanı kapsamında verilen ilgili standart forma uygun şekilde teklifte bulunduğu görülmektedir.

            Ayrıca idarenin yaklaşık maliyet hesabına ilişkin işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamalarda da standart forma uygun olarak işçilik bedelini hesapladığı anlaşıldığından; bayram ve genel tatil günlerinde çalışacak işçi sayısı, niteliği ve çalışma saatleri konusunda ihale sürecinde dokümana yönelik herhangi bir şikâyet başvurusu olmadığı için kesinleştiği anlaşılan ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki çelişkinin teklif vermeye engel teşkil etmediği sonucuna varılmıştır.

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesi esas alınarak bir hesaplama yapıldığında, söz konusu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti giyim bedeli hariç 233.874,32 TL’dir.

            24.02.2011 tarihli ihale komisyon karar tutanağında Yükselen Teks. Tur. İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif etmiş olduğu bedelin yaklaşık maliyete ve diğer tekliflere göre aşırı düşük olduğunun tespit edildiği ve anılan firmanın aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmasına karar verildiği belirtilmektedir.

            İdarenin 25.02.2011 tarihli yazısı ile anılan isteklinin 07.03.2011 tarihine kadar aşırı düşük teklif açıklamasını idareye sunması istenilmiştir.

            Konuyla ilgili olarak Kamu İhale Genel Tebliğinin  “Hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi”başlıklı 79 uncu maddesinde;“79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

             Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

            79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

             79.4.2. İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

            …

            79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

            a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

            b. Fiyat teklifleri,

            c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

            ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

            d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

            e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

            f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

            g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

            İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

            Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

           79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

            a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

           b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

           Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

          Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

          Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

          …

          79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

          79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

           (79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

            (79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

            Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

             Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

           İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

            İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

          …

           79.4.2.18. İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

           …

          79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.”açıklaması yer almaktadır.

            İhale uhdesinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin olarak; 07.03.2011 tarihli yazı ekinde bir adet maliyet tablosu, işçilik hesabına ilişkin 7 adet işçilik hesaplama modülü kullanılmak suretiyle yapılan hesaplamaya ilişkin belge, giyim bedeline ilişkin 2 adet proforma fatura ve tedarikçiden alınan proforma faturayla açıklamaya ilişkin 2 adet maliyet/satış tutarı tespit tutanağı sunduğu görülmektedir.

            İhale uhdesinde bırakılan firmanın teklif ettiği tutar olan 233.941,40 TL’den yukarıda belirtilen teklif edilmesi gereken giyim bedeli hariç asgari işçilik maliyeti tutarı olan 233.874,32 TL çıkarıldığında geriye kalan meblağ 67,08 TL olmaktadır. Bu tutar bahse konu isteklinin giyim bedeli ile firma kârı için öngördüğü tutara tekabül etmektedir.

            İhale dokümanında “Personel kıyafetleri ve malzemeleri” başlığı altında verilen listede giyim ve diğer malzeme kalemlerine yönelik bir ayrıştırma yapılmamışsa da, söz konusu listenin sadece kıyafet kalemlerine ilişkin olduğu sonucuna varılmıştır. Bu doğrultuda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında giyim bedeline ilişkin açıklamalarının ihale dokümanında yer alan “Personel kıyafetleri ve malzemeleri” başlığı altında verilen listeyi bütünüyle karşıladığı görülmüştür.

            Aşırı düşük teklif açıklaması dâhilinde giyim bedeline ilişkin olarak sunulan SH Teks. Mak. Sağ. Hiz. Bilg. İlaç. Tem. İnş. Gıda İnsan Kaynakları ve Taah. Tic. San Ltd. Şti. tarafından ihale uhdesinde bırakılan firmaya düzenlenen 04.03.2011 tarihli proforma faturada dokuz adet giyim kalemi için toplam 48,20 TL bedel öngörüldüğü; giyim kalemlerinin birim ve miktar itibariyle ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu proforma fatura üzerinde; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin bulunduğu ve SMMM Evrim Doğan ile mükellef firma tarafından imzalandığı ve kaşelendiği görülmektedir.

            Giyim bedeline ilişkin olarak sunulan Tahiroğulları Plastik Eşya San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ihale uhdesinde bırakılan firmaya düzenlenen 04.03.2011 tarihli proforma faturada bir adet giyim kalemi için toplam 16,10 TL bedel öngörüldüğü; giyim kaleminin birim ve miktar itibariyle ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu proforma fatura üzerinde; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin bulunduğu ve SMMM Ali Rıza Tuna ile mükellef firma tarafından imzalandığı ve kaşelendiği görülmektedir.

            Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.15 numaralı maddesine göre maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının idareye sunulması zorunlu olmamakla birlikte, başvuru sahibinin söz konusu giyim giderine ilişkin iki adet maliyet/satış tutarı tespit tutanağını aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idareye sunduğu belirlenmiştir.

            Mezkûr tutanakların her sayfasının; Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda aktarılan 79.4.2.15 numaralı maddesine uygun olarak, ilgili meslek mensupları ile mükellef firmalar tarafından imzalandığı ve kaşelendiği görülmektedir.

            Ancak, proforma faturalar üzerinde yer alan beyan, maliyete dayalı açıklama yapılması durumunda kullanılması gereken beyandır. Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında ise bahse konu proforma faturalar üzerinde “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” beyanının bulunması gerekmektedir. Buna karşın, tedarikçiden alınan proforma faturayla açıklamaya ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları incelendiğinde, proforma faturadaki birim fiyatların bu tutanakta belirtilen ağırlıklı ortalama satış tutarının %80’inin altında olmadığı görüldüğünden proforma üzerinde kullanılan yanlış beyanın esasa etkili olmadığı ve aşırı düşük teklif açıklamasının kabul edilmemesine neden olacak, yeterli nitelikte bir aykırılık oluşturmadığı sonucuna varılmıştır.

            İdare tarafından 09.03.2011 tarih ve 2070 sayı ile Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne hitaben yazılan yazıda Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda aktarılan 79.4.2.15 numaralı maddesine istinaden ihale uhdesinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında dokuz kalem giyim kalemine ilişkin sunmuş olduğu proforma faturadaki bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının tespit edildiği ve konu hakkında anılan Müdürlükten ivedilikle açıklayıcı bilgi verilmesinin istenildiği görülmektedir.

            İdarece Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne yazılan 14.04.2011 tarih ve 2316 sayılı yazı ile; 21.04.2011 tarih ve 2375 sayılı yazıda söz konusu talebi yinelediği görülmektedir. Anılan Müdürlüğün 03.05.2011 tarih ve 22279 sayılı cevabi yazısında ise Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda aktarılan 79.4.2.15 numaralı maddesinde idarenin talep ettiği şekilde Müdürlüklerinin bilgi verme yükümlülüğünün bulunmadığı, konuyla ilgili mükellefin vergisel yükümlülükler açısından değerlendirileceği ifade edilmektedir.

            Sonuç itibariyle, her ne kadar idare tarafından Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda aktarılan 79.4.2.15 numaralı maddesi yanlış yorumlanarak ilgili Vergi Dairesi ile yazışma yapıldığı görülse de, bahse konu yazının, anılan Tebliğ açıklamasında yer alan; proforma faturalar ile maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarında yer alan bilgilerin, ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda, isteklinin teklifinin reddedilmeyerek, anılan belgelerin mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderileceği şeklindeki açıklamasına uygun bir bildirim niteliği taşıdığı neticesine ulaşılmıştır.

            Bu nedenle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin giyim giderleri için teklif ettiği tutarların, hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle uyumlu olmadığı sonucuna varılsa da, idarenin de bu yönde bir tespitte bulunarak gerekli belgeleri ilgili vergi dairesine gönderdiği tespit edildiğinden, aynı işlemin Kurum tarafından tekrar yapılmasına gerek olmadığı sonucuna varılmıştır.

            Belirtilen sebeplerden ihale uhdesinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olduğu tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı neticesine ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,


   Oybirliği ile karar verildi.

Kazım  ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ali  KAYA

Kurul Üyesi

Bahattin  IŞIK

Kurul Üyesi

 

Adem  KAMALI

Kurul Üyesi

Abdullah  DÜNDAR

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru