KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2011/UY.II-1993 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2011/UY.II-1993 numaralı KİK Kararı

Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 2011/15857 İhale Kayıt Numaralı İlimiz Merkez Kız Meslek Lisesi İhalesi ihalesiyle ilgili Erce Emlak Yapı Dekorasyon İnş. Oto. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 13.06.2011 tarih ve 2011/UY.II-1993 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2011/UY.II-1993)

Toplantı No: 2011/045
Gündem No: 69
Karar Tarihi: 13.06.2011
Karar No: 2011/UY.II-1993
Şikayetçi:
 Erce Emlak Yapı Dekorasyon İnş. Oto. San. Tic. Ltd. Şti., Hürriyet Mah. İsmet İnönü Bulvarı Yahya Yenilmez Sitesi A Blok 137/B İÇEL
İhaleyi yapan idare:
 Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sofular Mahallesi Hasas Caddesi No:1 68100 AKSARAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.05.2011 / 23928
Başvuruya konu ihale:
 2011/15857 İhale Kayıt Numaralı "İlimiz Merkez Kız Meslek Lisesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.06.2011tarih ve B.07.6.KİK.0.07.00.00-101.04-.Y.[15.34].(0223)./2011-28Esayılı Esas İnceleme Raporunda;

            Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğütarafından 01.03.2011tarihinde açık ihale usulüile yapılan “İlimiz Merkez Kız Meslek Lisesi” ihalesine ilişkin olarak Erce Emlak Yapı Dekorasyon İnş. Oto. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 22.04.2011tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.04.2011tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.05.2011tarih ve 23928sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.05.2011tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; aşırı düşük teklif açıklamalarının idarece reddedilme gerekçelerinin yerinde olmadığı, firmalarının ihale konusu işteki tüm imalatları idareden satın aldıkları CD’de yer alan proje ve mahal listelerine göre hazırlayarak aşırı düşük teklif açıklamalarını yaptıkları, idarenin metrajları ve buna bağlı olarak da miktarları hatalı hesapladığı, söz konusu miktarların projedeki gerçek imalat miktarlarını yansıtmadığı, idarenin imalat miktarlarını fazla hesaplamış olması nedeni ile yaklaşık maliyetin olduğundan daha yüksek çıktığı ve bu nedenle firmalarının teklifinin aşırı düşük teklif haline geldiği, idarenin imalat miktarlarını doğru belirlemesi durumunda bulunacak olan gerçek yaklaşık maliyete göre firmalarının teklifinin aşırı düşük teklif olmayacağı, bu durumda firmalarının teklifi sınır değerin üzerinde yer alacağından ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, ihale komisyonunun, yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterlerin esas alınacağı, Kurumun, aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliğinde; 4734 sayılı Kanunun anılan maddesi çerçevesinde yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin tespit edilmesi ve sorgulanması ile isteklilerce yapılacak açıklamalarda uyulması gereken esaslar belirlenmiştir.

           

            Anılan Tebliğin 45.1.1 inci maddesinde; “Yapım işleri ihalelerinde, 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca geçerli teklifler tespit edildikten sonra;

Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki teklifler dikkate alınmaksızın, geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanır.

Tort1     : Geçerli tekliflerin (Tn) aritmetik ortalaması (Tort1 = )

σ          : Geçerli tekliflerin standart sapması (σ = )

Aritmetik ortalamadan standart sapma çıkartılır ve eklenir.

Tort1- σ

Tort1+ σ

Aritmetik ortalama değerinin standart sapma kadar aşağısı ve standart sapma kadar yukarısı arasında kalan bölgede yer alan tekliflerin tekrar ortalaması alınmak suretiyle, ikinci aritmetik ortalama bulunur.

Ti         : Standart sapma aralığında kalan teklifler : { Ti: (Tort1- σ ≤ Ti ≤ Tort1+ σ)}

Tort2     : Standart sapma aralığında kalan tekliflerin (Ti) aritmetik ortalaması (Tort2= )

Hesaplanan ikinci aritmetik ortalama yaklaşık maliyete bölünmek suretiyle (C) değeri elde edilir.

C         : Tort2/YM

(C) değeri aşağıdaki eşitliklerin ilgili olanında yerine konularak (K) değeri bulunur.

C < 0,60 →               

0,60 ≤ C ≤ 1,00 →    

C > 1,00 →               

Sınır değer aşağıdaki eşitlikten bulunur:

SD (Sınır değer) =

(Ek: 29/12/2010-27800-6.m.  R.G./ 1 md.) 45.1.1.1. Sınır değer eşitliğinde yer alan (N), “sınır değer katsayısı”nı temsil etmekte olup bu katsayı, 29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan “Üstyapı (Bina) Grubu İşler”, “Elektrik İşleri”, “Mekanik Tesisat İşleri” ve “Telekomünikasyon ve Otomasyon İşleri” grubundaki yapım işleri ile bu işlerle ilgili tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işlerinde (1,00), diğer yapım işlerinde (1,20)’dir. İhale konusu yapım işinin kapsamında farklı katsayılara tabi iş kısımlarının bulunması durumunda; sınır değer katsayısı, söz konusu kısımlardan toplam yaklaşık maliyeti içindeki ağırlık oranı en fazla olana göre belirlenir.

(Ek: 29/12/2010-27800-6.m.  R.G./ 1 md.) 45.1.1.2. Gerekli görülmesi durumunda, (45.1.1.1.) maddesi uyarınca belirlenen sınır değer katsayıları yerine;

a) Mevzuatı uyarınca kendisine yapım işi yaptırma yetkisi verilen bakanlıklar tarafından, bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili veya ilişkili olan idareleri için,

b) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından, (a) bendinde sayılan idareler dışındaki idareler için,

(1,00) den küçük, (1,20)’den büyük olmamak üzere (N) sınır değer katsayıları belirlenebilir. Bakanlıklar tarafından farklı nitelikteki yapım işleri için (1,00) den küçük, (1,20)’den büyük olmamak kaydıyla farklı katsayılar belirlenmesi de mümkündür. Belirlenen katsayılar, ilanı veya duyurusu 30 Nisan 2011 tarihinden sonra yapılacak ihaleler için geçerli olmak üzere 1-31 Mart 2011 tarihleri arasında Resmî Gazete’de ilan edilir. Gerek görülmesi halinde bu katsayılar, ilanı veya duyurusu ilgili yılın 30 Nisan tarihinden sonra yapılacak ihaleler için geçerli olmak üzere değiştirilerek o yılın 1-31 Mart tarihleri arasında Resmî Gazete’de ilan edilir.

(Ek: 29/12/2010-27800-6.m.  R.G./ 1 md.) 45.1.1.3. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı, ihale ilanı veya davet mektubu ile idari şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı bölümünde belirtilir.

(Ek: 29/12/2010-27800-6.m.  R.G./ 1 md.) 45.1.1.4. Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerinde ve % 40’ının altındaki teklifler dışında tek geçerli teklif bulunması durumunda; “Tort2” değeri tek geçerli teklife eşittir. Yaklaşık maliyetin % 40 - % 120 aralığında geçerli teklif bulunmaması durumunda; sınır değer yaklaşık maliyetin % 40’ıdır. (45.1.1.) maddesine göre yapılan hesaplama sonucunda sınır değerin yaklaşık maliyetin % 40’ının altında çıkması durumunda sınır değer yaklaşık maliyetin % 40’ı olarak belirlenir.

Sınır değer hesaplanmasında idarelerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “Yapım işlerinde sınır değer hesaplama aracı” programına Kurumun (www.kik.gov.tr) internet sayfasından erişilebilir.” açıklaması,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktarların tespiti” başlıklı 9 uncu maddesinde; “(1) Yaklaşık maliyet hesabına esas miktarların tespiti için öncelikle aşağıda yer alan çalışmaların yapılması gereklidir:

a) Arazi ve zemin etüdünün yapılması; uygulama projesi üzerinden anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde arazi ve zemin etüt çalışmalarının; ön ve/veya kesin proje üzerinden birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde ise, mümkün olan arazi ve zemin etüt çalışmalarının yapılmış olması zorunludur.

b) Proje zorunluluğu; bina işlerinde uygulama projesi, diğer işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımları için uygulama projesi, yapılamayan kısımları için kesin proje; doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan işler ile ihale konusu işin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ise ön ve/veya kesin projenin hazırlanması ve yaklaşık maliyetin söz konusu projelere dayanılarak hesaplanması gerekir.

c) Mahal listesi hazırlanması; ön, kesin veya uygulama projelerine dayalı olarak, işin bünyesindeki imalat kalemlerinin adını ve yapılacağı yerleri gösteren ve yaklaşık maliyetin hazırlanmasına esas teşkil eden mahal listeleri hazırlanır.

ç) Metraj listelerinin hazırlanması; ihale konusu işe ait proje ve mahal listelerindeki ölçü ve tariflere göre işin bünyesine giren imalatların hangi kısımda ve ne miktarda yapılacağının belirlenmesi amacıyla; anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde iş kalemi ve/veya iş grubu, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde ise iş kalemi şeklinde metraj listeleri düzenlenir.

d) Birim fiyat ve imalat tariflerinin hazırlanması; Ön ve/veya kesin projeye dayalı olarak birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde, idareler, iş kaleminin adını, yapım şartlarını, ölçü yeri ve şeklini, birimini, birim fiyata dahil ve hariç unsurları ihtilafa meydan vermeyecek biçimde teknik olarak açıklayan birim fiyat tarifleri hazırlar.

e) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; uygulama projeleri ve mahal listelerine dayalı olarak imalat iş kalemleri veya iş gruplarının teknik tarif ve özellikleri belirlenir.” hükmü,

“Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 11 inci maddesinde; “İş kalemi ve/veya iş grubu şeklinde tespit edilen imalat miktarlarının, Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre belirlenen ve yüklenici karı ve genel gider ihtiva etmeyen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutar KDV hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara % 25 oranında yüklenici kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle yaklaşık maliyet tespit edilir.

 (2) (Değişik:03/07/2009-27277 R.G./1 md.) Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin hesap cetveli ve icmal tablosu hazırlayanlarca imzalanmak suretiyle ihale onay belgesine eklenir.

(3) Yaklaşık maliyetin, hesaplandığı tarihten ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda yaklaşık maliyeti oluşturan unsurlar, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan ilgili endeksler üzerinden güncellenir.” hükmü,

Yer almaktadır.

Yapılan incelemede ihale komisyonu tarafından teklif fiyatı sınır değerin altında kaldığı tespit edilen isteklilerden aşırı düşük tekliflerine ilişkin açıklama istenildiği, açıklama sunmayan veya açıklaması yeterli görülmeyen başvuru sahibinin dahil olduğu aşırı düşük teklif sahibi isteklilerin tekliflerinin reddedilerek 07.04.2011 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Süleyman Demir üzerinde bırakılmasına karar verildiği,

Anılan ihale komisyonu kararında başvuru sahibinin açıklamasının yeterli görülmeme gerekçelerinin;

            “i) Ahşap görünümlü PVC İmalat için idarece 23.241/5 nolu özel poz ve buna ilişkin analiz hazırlandığı, ancak istekli tarafından sunulan teklif kapsamında 23.241/1 poz nolu beyaz PVC imalat yapımına ait poz kullanıldığı,

            ii) İhata duvarı yapımına ait verilen metrajda 23.202 poz nolu ferforje demir imalat miktarının düşük hesaplandığı, ayrıca Bayındırlık ve İskân Bakanlığı birim fiyatının kar ve genel gider hariç fiyatının altında birim fiyat kullanıldığı, ancak buna ait herhangi bir analiz sunulmadığı,

            iii) Elektrik tesisat imalatlarına ait yapılan zayıf akım tesisat metrajının ihale dokümanı eki proje ile alakalı olmadığı, kuvvetli akım tesisat pozlarının kullanıldığı ve teklif edilen bedelin aşırı düşük hesaplandığı,

            iv) İsteklinin yaptığı hesaplamada, 13 iş kaleminde idaremiz
metrajlarından %17 ile %88 arasında eksik hesaplama yapıldığı, bu farkların anılan işin ifasına engel teşkil edecek nitelikte ve kabul edilebilir nitelikte olmadığı

Tespit edilmiştir.

İdarece Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan yaklaşık maliyet hesabı incelendiğinde; hesap cetvelinde yer alan miktarların nasıl belirlendiği hususunda bir bilginin yer almadığı görülmüştür.

Bunun üzerine şikayete konu ihalede aşırı düşük teklif sahibi isteklilerin açıklamalarının reddedilmesine gerekçe oluşturan iş kalemleri ile ilgili 20.05.2011 tarih ve 1667 sayılı yazı ile idareden 16.058/1, 18.071/2, 18.071/3, 21.054, 23.014, 23.015, 23.152, 23.241/5, 23.244/A, 25.020/1, 25.048/1, 26.206/C, 27.501, 27.531, 27.752, 28.097 iş kalemlerine ilişkin olarak; anılan her bir iş kaleminin miktarının (metrajının) hesaplanmasında kullanılan yapı elemanlarının boyutlarının yer aldığı proje kısımları (çizimler) ve söz konusu boyutlar kullanılarak oluşturulan her bir kaleme ait metraj hesap tablosu istenilmiştir.

İdarece Kuruma gönderilen 25.05.2011 tarih ve 11416 sayılı cevabi yazıda; Kurumun yazısında sorulan miktarların, İnşaat Mühendisleri Odası tarafından da kabul edilen yapı birim alanına isabet eden yapı yaklaşık birim katsayıları kullanılarak hazırlandığı ve hazırlanmış olan hesaplamalara yazı ekinde yer verildiği belirtilmiştir. Söz konusu yazının ekinde yer alan belgeler incelendiğinde; yazının ekinde “20017 kız meslek lisesi binası metraj pratik hesabı” başlıklı tablo ile çeşitli metraj tablolarına yer verildiği, bahsedilen ilk tabloda 23.014, 23.152, 21.054, 27.531, 25.048/1, 26.206/C gibi iş kalemlerine ait miktarların katsayılar kullanılmak suretiyle hesaplandığı tespit edilmiştir.

            Yapılan tespitlerden idare tarafından yaklaşık maliyette yer alan iş kalemlerine ait miktarların, ihale dokümanında yer alan proje ve mahal listesi gibi belgeler yerine “İnşaat Mühendisleri Odası tarafından kabul edilen yapı birim alanına isabet eden yapı yaklaşık birim katsayıları” kullanılarak hazırlandığı anlaşılmaktadır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinden yapım işleri ihalelerinde yaklaşık maliyetin projelere dayanılarak hesaplanması gerektiği ve 11 inci maddesinden yaklaşık maliyetin hesaplandığı tarihten ilk ilan tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda yaklaşık maliyeti oluşturan unsurların TÜİK tarafından aylık yayımlanan ilgili endeksler üzerinden güncellenebileceği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla idare tarafından yaklaşık maliyetin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde öngörüldüğü üzere ihale dokümanı kapsamında yer alan proje ve ilgili diğer belgeler yerine yukarıda bahsedilen katsayılar kullanılarak hesaplandığı, dolayısı ile idare tarafından yaklaşık maliyetin mevzuata aykırı belirlendiği; öte yandan bu şekilde hazırlanan yaklaşık maliyetin ihale konusu işteki gerçek imalat miktarlarını dolayısı ile de gerçek yaklaşık maliyet tutarını yansıtmasının söz konusu olmadığı anlaşılmış olup, aşağıda yer verilen gerekçelerle ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır:

1) Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1 inci maddesinde aşırı düşük tekliflerin tespit edilmesi aşamasında sınır değerin tespiti ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Anılan madde incelendiğinde sınır değerin tespitindeki değişkenlerin geçerli teklif sahibi isteklilerin teklif fiyatları ile yaklaşık maliyet tutarı olduğu görülmektedir. Dolayısı ile sınır değer yaklaşık maliyet değişkenine bağlı olarak değiştiğinden, idarece belirlenen yaklaşık maliyet tutarı hangi isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük teklif olduğu hususunu doğrudan etkilemektedir. İncelenen ihalede idare tarafından yaklaşık maliyetin Yönetmeliğe uygun belirlenmediği, yaklaşık maliyet tutarı ile ilgili Yönetmeliğin 11 inci maddesinde bahsedilen güncelleme dışında yaklaşık maliyette bir değişiklik yapılamayacağı da göz önüne alındığında, incelenen ihalede sınır değerin sağlıklı ve mevzuata uygun olarak belirlenmesine dolayısı ile de 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin uygulanmasına imkan bulunmadığı anlaşılmıştır.

           
2 ) 4734 sayılı Kanunda ilan sürelerinin; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde ise ihalede istenilecek belgelerin yaklaşık maliyet tutarına göre değiştiği göz önüne alındığında, yaklaşık maliyetin hatalı belirlenmiş olmasının düzeltici işlemle giderilebilecek bir mevzuata aykırılık olmadığı anlaşılmaktadır.

Öte yandan, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilme gerekçelerinin büyük ölçüde idarenin tespit ettiği imalat miktarları ile isteklinin tespit ettiği imalat miktarları arasındaki farklılığa dayandığı; yukarıda yapılan tespitlerden ise yaklaşık maliyete ve sorgulamaya konu iş kalemlerine ait metrajların idarece mevzuata aykırı belirlendiğinin anlaşıldığı; ayrıca yukarıda ihalenin iptalinin gerektiği sonucuna ulaşıldığı dikkate alındığında, başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilme gerekçelerine ilişkin sağlıklı bir inceleme yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,

Oyçokluğu ile karar verildi.

Kazım  ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ali  KAYA

Kurul Üyesi

Bahattin  IŞIK

Kurul Üyesi

 

Hakan  GÜNAL

Kurul Üyesi

Adem  KAMALI

Kurul Üyesi

Abdullah  DÜNDAR

Kurul Üyesi

 

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 

 

 


 

Karşı Oy:

KARŞI OY

 

            İhale komisyonu kararında, başvuru sahibinin açıklamasının yeterli görülmeme gerekçeleri;

            “i) Ahşap görünümlü PVC İmalat için idarece 23.241/5 nolu özel poz ve buna ilişkin analiz hazırlandığı, ancak istekli tarafından sunulan teklif kapsamında 23.241/1 poz nolu beyaz PVC imalat yapımına ait poz kullanıldığı,

            ii) İhata duvarı yapımına ait verilen metrajda 23.202 poz nolu ferforje demir imalat miktarının düşük hesaplandığı, ayrıca Bayındırlık ve İskân Bakanlığı birim fiyatının kar ve genel gider hariç fiyatının altında birim fiyat kullanıldığı, ancak buna ait herhangi bir analiz sunulmadığı,

            iii) Elektrik tesisat imalatlarına ait yapılan zayıf akım tesisat metrajının ihale dokümanı eki proje ile alakalı olmadığı, kuvvetli akım tesisat pozlarının kullanıldığı ve teklif edilen bedelin aşırı düşük hesaplandığı,

            iv) İsteklinin yaptığı hesaplamada, 13 iş kaleminde idaremiz metrajlarından %17 ile %88 arasında eksik hesaplama yapıldığı, bu farkların anılan işin ifasına engel teşkil edecek nitelikte ve kabul edilebilir nitelikte olmadığı” şeklinde sayılmış olup, başvuru sahibinin metrajlarında tespit edilen eksiklikler ise;

No

Poz no

İş kalemi

Birimi

İdarenin Metrajı

İsteklinin Metrajı

Yüzde Oranı

1

26.206/C

2 cm Renkli Mermer Plak Döşeme

m2

6.649,78

4.490,00

% 33,47

2

23.014

08-12 İnce Nervürlü Betonarme Demiri

Ton

279,59

310

+ % 24,73

3

23.241/5

Ahşap Görünümlü PVC Pencere Doğrama Yap.

kg

20.356,00

14.000,00

% 31,22

4

27.531

İç Sıva Yapılması

m2

21.910,00

18.000,00

% 17,84

5

18.071/2

13,5 luk Tuğla İle Yatay Yuğla Yapılması

m3

1.931,98

850,00

% 56,00

6

18.071/3

19 luk Tuğla İle Yatay Yuğla Yapılması

m2

832,50

1.000,00

+%16.75

7

25.048/1

Sıva Yüzeylerine Plastik Duvar Boyası

m2

12.861,43

10.000,00

% 22,24

8

23.152

Kutu Profillerle Kapı ve Pencere Yapılması

kg

9.843,00

5.000,00

% 49,20

9

23.244/A

Isı Yalıtımsız Alüminyum Doğrama

kg

3.135,00

750,00

% 76,07

10

21.054

Ahşap Kalıp İskelesi Yapılması

m3

20.428,30

13.500,00

% 33.91

11

28.097

4+4 mm Madeni Konst. Çift Cam Takılması

m2

893,42

610,00

% 31,72

12

27.501

Dış Sıva Yapılması

m2

4.310,00

2.619,00

% 39,23

13

27.752

Renkli Mermer Plak Parapet Yapılması

m2

529,50

120

% 77,33

Ortalama Eksik İmalat Oranı

%44.68

şeklinde belirlenmiştir.

            İsteklilerin, idarenin belirlediği yapım şartlarına uygun teklif vermek zorunda açıktır. İdarenin ihale dokümanında pencere doğramalarını 23.241/5 poz nolu ahşap görünümlü PVC doğrama olarak belirlemesine karşın, başvuru sahibinin söz konusu imalatı beyaz renkli  olarak teklif ettiği, ahşap görünümlü PVC malzemenin beyaz PVC’ye göre daha pahalı olduğu ve dekoratif özellikleri göz önüne alındığında, anılan  isteklinin PVC doğrama konusundaki açıklamasının uygun olmadığı,

            Elektrik tesisat imalatlarına ait sunulan zayıf akım tesisat iş kalemlerinin,  projesinde yer alan iş kalemleri ile uyumlu olmadığı,

           Tespit edilmiş olup, imalat miktarları arasındaki farklılıklar da dikkate alındığında (idarenin PVC doğrama, cam ve tuğla duvar imalatlarında metraj çalışması yaptığı görülmektedir.) idarenin başvuru sahibini değerlendirme dışı bırakma işleminin yerinde olduğu kanaatindeyiz.

            Öte yandan, Kurul Çoğunluğu idare tarafından yaklaşık maliyette yer alan iş kalemlerine ait miktarların, ihale dokümanında yer alan proje ve mahal listesi gibi belgeler yerine “İnşaat Mühendisleri Odası tarafından kabul edilen yapı birim alanına isabet eden yapı yaklaşık birim katsayıları” kullanılarak hazırlanmasının mevzuat hükümleriyle bağdaşmadığı, bu şekilde hazırlanan yaklaşık maliyet ile ihale sürecinin sağlıklı yürütülemeyeceği ve tekliflerin sağlıklı değerlendirmesinin yapılamayacağı gerekçesiyle ihalenin iptaline karar vermiştir.

            İhale ilanı ve ihale dokümanında işin niteliği, türü ve miktarı “MEB 2000.17 (Öğretim Binası) + MEB 2000.17AO ( Anaokulu) nolu tip proje [(7202 m2)+(1024 m2)= (8226 m2)] + İhata Duvarı + Bekçi Kulübesi Yapımı” olarak yer almaktadır.

          Görüleceği üzere, ihaleye esas proje MEB tarafından hazırlanmış tip proje olup, 1997 yılında ilköğretim süresinin 8 yıla çıkarılmasıyla, birçok okul yapısının hızla projelendirilmesi ve inşa edilmesi zorunluluğu ortaya çıktığından, Milli Eğitim Bakanlığı, süreci hızlandırmak amacıyla, 1998-2000 yılları arasında üniversitelerin mimarlık bölümleri ile işbirliği içinde döner sermaye yoluyla “örnek” okul projeleri yani tip projeler üretmiş ve söz konusu projelerin yürütülmesi MEB Yatırım ve Tesisler Daire Başkanlığı’nca gerçekleştirilmektedir. (Üretilen tüm tip projelerin özellikleri anılan Başkanlığın internet sayfasında yer almaktadır.)

           Bilindiği üzere, tip projelerin kalıplaşmış projeler, bir başka deyişle yapımı düşünülen birimlerin sağlıklı işlev görebilmesi için gerekli kriterler dikkate alınarak asgari bir takım standartları sağlamaya yönelik projelerolup, başvuru konusu işte kullanılan MEB 2000.17 (Öğretim Binası, 7202 m2 ) ile MEB 2000.17AO (Anaokulu,1024 m2) nolu tip projelerin de uzun zamandır uygulanmakta olan projeler olduğu görülmektedir.

           Uygulamada tüm idareler tip projelere dayanarak,  metraj çalışmaları yapmak suretiyle yaklaşık maliyet tutarını belirlemektedirler. Metraj miktarları ile yaklaşık maliyet tutarları, ısı ve deprem bölgelerine göre farklılıklar gösterebilmekte, idareler geçici kabulü yapılarak, kesin hesabı bağlanan tip projeye dayalı işlerde, kesin hesapta tespit edilen miktarları baz alarak metraj ve imalat kalemlerinde revize yapabilmektedirler.

           Başvuru konusu ihaleye esas projenin, uzun zamandır kullanılan ve yapımı tamamlanan eğitim binaları işine ait tip proje olduğu, ihaleye çıkarılan her tip proje için ayrıca metraj çalışması yapılmasına gerek bulunmadığı (tip projelerde detay ve metrajlar değişmeyeceğinden, tek bir tip proje ve mevcut keşif, metraj gibi ekleriyle bir çok ihaleye çıkabilir) hususu dikkate alındığında, idarece herhangi bir  metraj çalışması yapılmaksızın, tip projeye ilişkin mevcut metrajlarla  ihaleye çıkılmasında ve bu metrajlara dayanılarak yaklaşık maliyetin hazırlanmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı kanaatindeyiz.  (İhale konusu işe ait projenin 2000 yılından bu yana uygulanan proje olduğu görülmektedir. 2886 sayılı Yasa’ya göre yapılanihalelerde,  idarelerin keşif ve metraj çalışmalarını genellikle yapı yaklaşık birim katsayılarına dayandırdıkları bilinen bir husustur.İdarenin imalat miktarlarının “İnşaat Mühendisleri Odası tarafından kabul edilen yapı birim alanına isabet eden yapı yaklaşık birim katsayıları” kullanılarak hazırlandığı ifadesi de görüşümüzü teyit etmekte olup, ihale konusu işe ait tip projeye ilişkin metraj ve imalat miktarlarının, 2000 yılından bu yana uygulanan metrajlar olduğu hususu göz önüne alındığında, idarece tesis edilen işlem esasa engel teşkil etmemektedir.)

               Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündeki görüşümüz ile Kurul Çoğunluğunun “ihalenin iptaline” kararına katılmıyoruz.

                            Ali Kemal AKKOÇ                                   Ali KAYA

                                 Kurul Üyesi                                      Kurul Üyesi

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru