KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2011/UH.II-1675 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2011/UH.II-1675 numaralı KİK Kararı

EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2011/53085 İhale Kayıt Numaralı Ankaray Ve Metro İşletmesi Açık Ve Kapalı Alanları İle 141 Aracın 340 Personel İle Temizlik Hizmeti Alımı İşi İhalesi ihalesiyle ilgili Gardenya Temizlik İç Ve Dış Ticaret San. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 23.05.2011 tarih ve 2011/UH.II-1675 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2011/UH.II-1675)

Toplantı No: 2011/041
Gündem No: 22
Karar Tarihi: 23.05.2011
Karar No: 2011/UH.II-1675
Şikayetçi:
 Gardenya Temizlik İç Ve Dış Ticaret San. Ltd. Şti., A. Nafiz Gürman Mahallesi Fatih Cad. Palmiye İş Merkezi A Blok 22/30 Merter/Güngören İSTANBUL
İhaleyi yapan idare:
 Ego Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı, Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi A Blok 5 06330 Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.05.2011 / 23341
Başvuruya konu ihale:
 2011/53085 İhale Kayıt Numaralı "Ankaray Ve Metro İşletmesi Açık Ve Kapalı Alanları İle 141 Aracın 340 Personel İle Temizlik Hizmeti Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.05.2011tarih ve B.07.6.KİK.0.07.00.00-101.04-.H.[14.99].(0218)./2011-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

            EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından 15.04.2011 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Ankaray ve Metro İşletmesi Açık ve Kapalı Alanları İle 141 Aracın 340 Personel İle Temizlik Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Gardenya Temizlik İç ve Dış Ticaret San. Ltd. Şti.’nin 02.05.2011 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.05.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.05.2011 tarih ve 23341 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.05.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan istekli ile idare tarafından ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen isteklinin teklif ettiği fiyatların yaklaşık maliyet dikkate alındığında gider kalemlerini karşılamadığı, söz konusu isteklilerin sundukları aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliğinin 79 uncu maddesi çerçevesinde incelenmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            Birim fiyat teklif alınan başvuru konusu ihalenin idari şartnamesinin “İhalenin konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinin (a) bendinde işin adının; “Ankaray ve Metro işletmesi açık ve kapalı alanları ile 141 aracın 340 personel ile temizlik hizmeti alımı işi ” olarak belirlendiği, birim fiyat teklif cetvelinde; “

Sıra No

Açıklama

Birimi

İşçi sayısı Ay/Gün /Saat

1

Temizlik Personeli

İşçi*ay

326,00       3,00

2

Sorumlu Müdür (%50)

İşçi*ay

2,00          3,00

3

Vardiya Şefi (%40)

İşçi*ay

12,00        3,00

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Temizlik Personeli Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti

Gün

558,00

2

Sorumlu Müdür Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti

Gün

4,00

3

Vardiya Şefi Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti

Gün

20,00

4

İlaçlama Gideri

Ay

3,00

5

Sarf Malzemesi Gideri

Ay      

3,00

 “

Düzenlemesine yer verildiği anlaşılmıştır.

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25.3 üncü maddesinde; “…25.3.1.İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti: İhale konusu temizlik hizmeti 3 (üç) ay süre ile, 326 Temizlik personeli, 2 Sorumlu Müdür, 12 Vardiya Şefi olmak üzere toplam 340 işçi ile gerçekleştirilecek olup;

1-         326 Temizlik işçisine (Brüt Asgari Ücret ödenecek olup, teklif fiyata dâhildir.)

2-         2 Sorumlu Müdüre Brüt Asgari Ücretin % 50 fazlası,

3-         12 Vardiya Şefi Brüt Asgari Ücretin % 40 fazlası,

Yüklenici, işçilerin çalışma saati sürelerini, İdarenin ihtiyacı ve 4857 sayılı İş Kanununun hükümlerine göre haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde ayarlanacaktır. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma yapılacak olup, 291 işçi çalıştırılacaktır.

1-Temizlik işçisi =558 gün

2-Sorumlu Müdür =4 gün

3-Vardiya Şefi =20 gün

25.3.2.Yemek, yol ve giyecek giderleri:

a)         Yemek bedeli: Her ay için personele brüt 5,27 TL yemek bedeli 26 gün üzerinden hesaplanarak nakdi olarak ödenecek ve Ücret bordrosunda gösterilecektir. Bu hesaplama yapılırken Ulusal bayram ve genel tatil günleri fiilen çalışılan gün olarak değerlendirilmelidir.

b)         Yol bedeli: Brüt Her ay için personele brüt 6,90 TL yol bedeli 26 gün üzerinden hesaplanarak nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir. Bu hesaplama yapılırken Ulusal bayram ve genel tatil günleri fiilen çalışılan gün olarak değerlendirilmelidir.

253.3. Malzeme giderleri:

Teknik şartnamelerin 2.4 maddelerinde belirtilen ve ihale konusu işte kullanılacak olan malzeme ve ekipmanlarının tamamı yüklenici tarafından karşılanacak olup, malzeme ve ekipman giderlerinin tamamı teklif fiyata dahil edilecektir.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.    Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5.    Kısa vadeli sigorta pirim oranı: Yüzdebirbuçuk %1,5” düzenlemesine yer verildiği anlaşılmıştır.

            İdari şartnamenin 49 uncu maddesinde işin süresinin 92 takvim günü olarak belirlendiği, sözleşme tasarısının 9 uncu maddesinde işe başlama tarihinin 01.05.2011 ve işi bitirme tarihinin 31.07.2011 olarak düzenlendiği anlaşılmıştır. Ankaray ve Metro İşletmesi için düzenlenen teknik şartnamelerin 2.4 üncü maddesinde kullanılacak sarf malzemelerinin miktarlarına, anılan şartnamelerin 2.4.14.1 inci maddesinde Ankaray için 46.310 m² ve Metro için 95.390 m² alanın ilaçlamasının ayda 2 kere olmak üzere yüklenici tarafından gerçekleştirileceği düzenlemesine, anılan şartnamelerin 5 inci maddesinde giyim malzemelerinin sayısı ve cinsine yer verildiği görülmüştür.

           

            Başvuruya konu ihalenin pazarlık usulü ile gerçekleştirilme nedeni olarak 06.04.2011 tarihli gerekçe raporunda; “İdaremizce, 18.10.2010 günü saat 10:00'da Açık İhale Usulüne göre ihalesi yapılan 2010122978 ihale kayıt numaralı, Ankaray ve Metro işletmesi açık ve kapalı alanları ile 141 aracın 340 personel ile temizlik hizmeti alımı işi ile ilgili olarak; Kemal Çağlar İnşaat Elektrik Üretim Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi-Dora Kurumsal Hizmetler Otomasyon Temizlik Gıda Turizm İnşaat Ticaret Limited Şirketi (Ortak Girişimi) firmasınca 27.12.2010 tarihinde Kamu İhale Kurumu'na itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur. Söz konusu ihale, Kamu İhale Kurulu'nun 24.02.2011 tarih ve 2011/UH.I-821 No'lu Kararı gereğince iptal edilmiştir.

Kuruluşumuzca yürütülmekte olan, Ankaray ve Metro işletmesinin Açık ve Kapalı alanları ile 141 aracın 340 personel ile 3 (üç) aylık temizlik hizmet alımı işi ile ilgili sözleşmenin süresi 30.04.2011 tarihinde sona ermektedir.

Söz konusu hizmet alımının süreklilik arz etmesi nedeniyle; Temizlik hizmetinin aksamaması için Kamu İhale Kanununun Açık İhale Usulü (19. Maddesi) ile yapılacak olan ihalenin sonuçlanmasına kadar, Ankaray ve Metro İşletmesinin Açık ve Kapalı alanları ile 141 aracın 340 personel ile 3 (üç) aylık temizlik hizmet alımı işinin, Kamu İhale Kanununun 21/b Maddesi uyarınca pazarlık Usulüne göre ihale edilmesi uygun mütalaa edilmektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Pazarlık Usulünün 21/b maddesi uyarınca “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” temizlik hizmetinin acilen alınması gerekmektedir.” gerekçesine yer verilmiştir.

            Söz konusu ihalede 17 adet firmaya 11.04.2011 tarihli davet yazısının gönderildiği, 9 firmanın doküman satın aldığı, ihaleye 6 firmanın teklif verdiği, 6 firmanın teklifinin geçerli teklif olarak belirlendiği ve yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda tüm isteklilerin tekliflerinin geçerli olarak kabul edildiği ve ihalenin Global Grup Doğalgaz Tem. İlaçlama Bilg. Aağaçlandırma San. Taah. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

            Teklif fiyata dahil olan masraflar esas alınarak ve Kamu İhale Kurumu’nun işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada ihale konusu işte teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının brüt asgari ücret ödenecek tüm personel için giyim bedeli hariç olmak üzere 1.454.077,08TL’ye karşılık geldiği görülmüştür.

            4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

          

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir” hükmü yer almaktadır.

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde; “…79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.5. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.6. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tekliflerini kullanması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) düzenlenmiş fiyat teklifini sunması yeterlidir.

79.4.2.7. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilen fiyat tarifelerinde belirtilen fiyatları kullanması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir. (Örnek: Orman Genel Müdürlüğüne bağlı işletmeler tarafından satılan ürünlere ilişkin ilan edilmiş fiyatlar vb.)

79.4.2.8. İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatının, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir.(Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük olarak yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)

79.4.2.9. İstekli tarafından perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarının kullanılması halinde, ilgili mala ait sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir fiyatı gösteren mağaza veya market yönetimince onaylanmış kataloğu sunması yeterlidir.

79.4.2.10. İstekli tarafından ticaret borsalarında oluşan fiyatların kullanılması halinde, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son işlem tarihinde gerçekleşen asgari fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılması yeterlidir.

79.4.2.11. İstekli tarafından yaş sebze ve meyve için, toptancı halinde oluşan fiyatların kullanılması halinde, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın, ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait asgari fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılması yeterlidir.

79.4.2.12. İsteklinin açıklamalarını kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırması durumunda ihale konusu işte kullanılması öngörülen mala ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunulacaktır. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar,

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

İsteklinin satışlar üzerinden açıklama yapabilmesi için malın ticareti ile iştigal ediyor olması; maliyete dayalı açıklama yapabilmesi için ise, son geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alış yapmış olması gerekmektedir.

İsteklinin son geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura suretleri ile de belgelendirme yapılabilecektir.

79.4.2.13. İsteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

(79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

79.4.2.16. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi esastır. Ancak son geçici vergi beyanname döneminde, yasal defter ve belgelerde açıklama konusu mal veya hizmetlerle ilgili işlem bulunmaması durumunda, isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) hariç, söz konusu tutanaklar bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebilir. Son geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2009”, 15.7.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2010” dur.

79.4.2.17. İşletme hesabına göre defter tutuluyor olması durumunda; yukarıda belirtilen tutanaklar, işletme hesabı defteri ve işletme hesap özeti kayıtlarına göre düzenlenecektir.” açıklaması yer almaktadır.          

            İdare tarafından teklifleri aşırı düşük teklif olarak belirlenmiş isteklilerin sundukları aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesinden;

            İhale üzerinde bırakılan istekli olan Global Grup Doğalgaz Tem. İlaçlama Bilg. Ağaçlandırma San. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde temizlik personeli için işçilik giderlerinin toplam tutarının 1.369.200,00 TL, sorumlu müdür için işçilik giderlerinin toplam tutarının 11.700,00 TL, vardiya şefi için işçilik giderlerinin toplam tutarının 64.800,00 TL, işçilik bedelleri giyim malzemeleri ve firma karı genel toplamının 1.445.700,00 TL, resmi tatil ücretlerinin 20.750, 00 TL, ilaçlama giderlerinin toplam 45.000, 00 TL, sarf malzemesi ve ekipman giderinin 109.123,50 TL  olarak belirlendiği, toplam teklif tutarının 1.620.573,50 TL olduğu anlaşılmıştır.

            Söz konusu firmanın giyim bedelini tevsik amacıyla Tahiroğlu Güvenlik İş Elbiseleri adlı firma tarafından düzenlenmiş ve SMMM tarafından iletişim bilgileri yer alacak şekilde imzalı ve kaşeli proforma faturayı sunduğu, proforma faturanın üzerinde; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yer aldığı anlaşılmıştır. Söz konusu proforma faturanın ekinde maliyet satış tespit tutanağının sunulduğu ve söz konusu tutanakta maliyete dayalı açıklama yapıldığının beyan edilerek gerekli bilgilere yer verilmek suretiyle her sayfasının düzenleyen firma ve ilgili SMMM tarafından imzalanıp kaşelendiği görülmüştür. İstekli tarafından giyim bedelinin mevzuata uygun olarak tevsik edildiği anlaşılmıştır.

            Söz konusu firmanın malzeme giderini tevsik için EDK Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş ve her sayfası SMMM tarafından iletişim bilgileri yer alacak şekilde imzalı ve kaşeli proforma faturayı sunduğu, proforma faturanın üzerinde; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yer aldığı anlaşılmıştır. Söz konusu proforma faturanın ekinde maliyet satış tespit tutanağının sunulduğu ve söz konusu tutanakta maliyete dayalı açıklama yapıldığının beyan edilerek gerekli bilgilere yer verilmek suretiyle her sayfasının düzenleyen firma ve ilgili SMMM tarafından imzalanıp kaşelendiği görülmüştür. İstekli tarafından malzeme bedelinin mevzuata uygun olarak tevsik edildiği anlaşılmıştır.

            Söz konusu firmanın ilaçlama gideri için Ormia İlaçlama Tıbbi Ürünler Med. Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nden fiyat teklifi aldığı, SMMM’nin iletişim bilgilerinin bulunduğu fiyat teklifinin SMMM tarafından imzalı ve kaşeli olduğu, fiyat teklifinin üzerinde; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yer aldığı anlaşılmıştır. Söz konusu fiyat teklifinin ekinde maliyet satış tespit tutanağının sunulduğu ve söz konusu tutanakta maliyete dayalı açıklama yapıldığının beyan edilerek gerekli bilgilere yer verilmek suretiyle her sayfasının düzenleyen firma ve ilgili SMMM tarafından imzalanıp kaşelendiği görülmüştür. İstekli tarafından sunulan fiyat teklifinin ekinde Kamu İhale Genel Tebliğinin eki olan EK.O6 no’lu maliyet satış tutarı tespit tutanağının yanı sıra, fiyat teklifini veren firma ve teklifi onaylayan SMMM tarafından düzenlenmiş ikinci bir maliyet tespit raporu olduğu anlaşılmıştır. İlaç maliyeti malzeme giderleri içerisinde belirtilmiş olduğundan, söz konusu isteklinin ilaçlama maliyetinde sadece personel giderini öngörmesi ve belgelere dayalı olarak açıklama yapması yeterli görülmüştür. 

            İkinci en avantajlı teklif sahibi olan Trenkwalder GUT Tem. Hizm. Tic. ve San. A.Ş. - Dora Kurumsal Hizmetler Otomasyon Tem. Gıda Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin teklifinde temizlik personeli için işçilik giderlerinin toplam tutarının 1.377.151,14 TL, sorumlu müdür için işçilik giderlerinin toplam tutarının 11.512,50 TL, vardiya şefi için işçilik giderlerinin toplam tutarının 65.471,76 TL, resmi tatil ücretlerinin 19.749,24 TL, ilaçlama giderlerinin toplam 4.752,00 TL, sarf malzemesi ve ekipman giderinin 75.150,75 TL olarak belirlendiği, giyim bedelinin 19.232,00 TL toplam teklif tutarının 1.628.889,2450 TL olduğu anlaşılmıştır.

            Söz konusu firmanın giyim bedelini tevsik amacıyla İdeal İş Elbiseleri adlı firma tarafından düzenlenmiş ve SMMM tarafından iletişim bilgileri yer alacak şekilde imzalı ve kaşeli proforma faturayı sunduğu, proforma faturanın üzerinde; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yer aldığı anlaşılmıştır. Söz konusu proforma faturanın ekinde maliyet satış tespit tutanağının sunulduğu ve söz konusu tutanakta maliyete dayalı açıklama yapıldığının beyan edilerek gerekli bilgilere yer verilmek suretiyle her sayfasının düzenleyen firma ve ilgili SMMM tarafından imzalanıp kaşelendiği görülmüştür. İstekli tarafından giyim bedelinin mevzuata uygun olarak tevsik edildiği anlaşılmıştır.

            Söz konusu firmanın malzeme giderini tevsik için Serena Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş ve her sayfası SMMM tarafından iletişim bilgileri yer alacak şekilde imzalı ve kaşeli proforma faturayı sunduğu, proforma faturanın üzerinde; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim” ibaresinin yer aldığı anlaşılmıştır. Söz konusu proforma faturanın ekinde maliyet satış tespit tutanağının sunulduğu ve söz konusu tutanakta 600 yurtiçi satışlar hesabında bulunan kayıtlar esas alınarak açıklama yapıldığı beyan edilerek gerekli bilgilere yer verilmek suretiyle her sayfasının düzenleyen firma ve ilgili SMMM tarafından imzalanıp kaşelendiği görülmüştür. İstekli tarafından malzeme bedelinin mevzuata uygun olarak tevsik edildiği anlaşılmıştır.

            Söz konusu firmanın ilaçlama gideri için LDP Çevre Sağlık Hizmetleri tarafından düzenlenmiş proforma faturayı, söz konusu proforma fatura üzerinde maliyete dayalı veya satışlar üzerinde açıklama yapıldığını teyit eden ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.4 üncü maddesi uyarınca yer alması gereken ibarenin bulunmadığı anlaşılmıştır. Ancak söz konusu proforma faturanın ekinde bulunan maliyet satış tutarı tespit tutanağının ise fiyat teklifi alınması durumunda düzenlenecek olan Ek.O6 no’lu tutanak olduğu görülmüştür. Bu nedenle ilgili faturada anılan ibarenin yer almamasının esasa etkili olmadığı sonucuna varılmıştır. Faturanın içeriğinde Metro İşletmesinde 4 personel 6 saat Ankaray İşletmesinde 2 personel 6 saat olmak üzere ayda 2 defa malzemesiz ilaçlama hizmeti alımı için fiyat teklifi verildiği belirtilmektedir. Söz konusu teklifin açıklamasında malzeme gideri ve kar ve işçilik bedeli dahil edilmek üzere teklif verildiği belirtilmiştir. İlaçlama malzemesinin, malzeme giderlerine dahil olduğu görüldüğünden söz konusu firmanın yalnızca işçilik maliyeti üzerinden açıklama yapmasının uygun olduğu anlaşılmış olup anılan isteklinin sunduğu açıklamanın mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

            Açıklanan nedenlerle ihale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sunduğu açıklamalar mevzuata uygun bulunmuştur.

            Çağ Yapı İnş. Taah. Gıda Tem. Bilg. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklifinin temizlik personeli için işçilik giderlerinin toplam tutarının 978.860,64 TL, sorumlu müdür için işçilik giderlerinin toplam tutarının 9.007,98 TL, vardiya şefi için işçilik giderlerinin toplam tutarının 50.444,28 TL, yemek giderinin 166.066,20 TL, yol maliyetinin 229.948,80 TL, giyim maliyetinin 24.514,00 TL, resmi tatil ücretlerinin 19.749,24 TL, ilaçlama giderlerinin toplam 9.000,00 TL, sarf malzemesi ve ekipman giderinin 44.131,50 TL, ilaçlama maliyetinin 56.610,00 TL olarak belirlendiği, toplam teklif tutarının 1.677.249, 24 TL olduğu anlaşılmıştır.

            Söz konusu firmanın giyim bedelini tevsik amacıyla Esönder İş Elbiseleri adlı firma tarafından düzenlenmiş ve SMMM tarafından iletişim bilgileri yer alacak şekilde imzalı ve kaşeli iki proforma fatura sunduğu, proforma faturaların üzerinde; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim” ibaresinin yer aldığı anlaşılmıştır. İstekli tarafından giyim bedelinin mevzuata uygun olarak tevsik edildiği anlaşılmıştır.

            Söz konusu firmanın malzeme giderini tevsik için Karatoprak Endüstriyel Tem. Ve Ambalaj Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş ve her sayfası SMMM tarafından iletişim bilgileri yer alacak şekilde imzalı ve kaşeli iki ayrı proforma faturayı sunduğu, proforma faturanın üzerinde; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yer aldığı anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, söz konusu firmanın ilaçlama gideri için Anatolia Haşere İlaçlama firmasından proforma fatura/ teklif mektubu temin ettiği, söz konusu proforma fatura üzerinde SMMM tarafından iletişim bilgileri yer alacak şekilde imza ve kaşe bulunduğu,  proforma faturanın üzerinde; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim” ibaresinin yer aldığı anlaşılmıştır. Ayrıca, söz konusu fiyat teklifinin ekinde sunulan maliyet satış tespit tutanağında maliyete dayalı açıklama yapıldığının beyan edilerek gerekli bilgilere yer verilmek suretiyle her sayfasının düzenleyen firma ve ilgili SMMM tarafından imzalanıp kaşelendiği görülmüştür. Anılan proforma faturanın yanı sıra istekli tarafından ilaçlama için işçilik giderini gösteren birim fiyat teklif cetveli sunulduğu, söz konusu cetvelin SMMM ve Anatolia Haşere İlaçlama tarafından imzalanarak mühür ve kaşelerinin bulunduğu, söz konusu cetvelin üzerinde; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yer aldığı anlaşılmıştır. Ayrıca, aynı şekilde hazırlanmış ilgili SMMM tarafından Anatolia Haşere İlaçlama için düzenlenmiş ilaçlama bedeli için proforma fatura ve ek teklif cetveli ile maliyet satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu anlaşılmıştır. Söz konusu proforma fatura ve ekleri teklif cetvelleri üzerinde yer alan beyanların “ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını” ve “ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının % 80’inin altında olmadığını” şeklinde iki beyan içerdiği anlaşılmıştır. Kaldı ki, istekli tarafından ihaleye sunulan sarf malzemesi giderinin 48.318,00 TL olarak belirtildiği ve aşırı düşük teklif açıklama üst yazısında söz konusu ilaçlama için sarf malzeme giderinin işçilik giderine eklendiği açıklamasına yer verildiği görülmüştür. Birim fiyat teklif cetvellerinde her bir iş kalemi bazında teklif alınmasının asli amacının herhangi bir iş artışı durumunda esas bedel üzerinden gerekli artışın sağlanması ve yükleniciye fazla-eksik bedel ödenmesinin önüne geçilmesi olduğu göz önüne alındığında istekli tarafından ayrı bir gider kalemi olarak öngörülmüş sarf malzemesi giderlerinin, (ilaçlamaya ilişkin bedelin) personel giderlerine dahil edilerek açıklanması nedeniyle söz konusu ilaç bedelinin mevzuata uygun şekilde tevsik edilmediği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, Çağ Yapı İnş. Taah. Gıda Tem. Bilg. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmekteyse de, başvuruya konu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sıralaması değişmediğinden bu hususta düzeltici işlem tesis edilmesine gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Kazım  ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ali  KAYA

Kurul Üyesi

Bahattin  IŞIK

Kurul Üyesi

 

Hakan  GÜNAL

Kurul Üyesi

Abdullah  DÜNDAR

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

           

            İncelemeye konu ihalede;

4734 sayılı Kanunun 21. maddesinin (b) bendinde; “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.” belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabileceği hükmüne yer verilmiştir.

İdare tarafından incelemeye konu ihaleyle ilgili olarak, daha önce (18.10.2010 tarihinde) ihaleye çıkıldığı ve Kuruma yapılan itirazen şikâyet  başvurusu üzerine, 24.02.2011 tarih ve 2011/UH.I-821 sayılı Kurul kararı ile ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

Anılan Kurul kararının idarece uygulanması sonucunda, anılan Kurul kararı gerekçe gösterilerek, halen devam etmekte olan ihaleye konu işin sözleşme süresinin 30.04.2011 tarihinde biteceği hususu da dikkate alınarak, 15.04.2011 tarihinde anılan Kanunun 21. maddesinin (b) bendi uyarınca pazarlık usulü ile 3 ay süreli ihaleye çıkılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

Ancak, 18.10.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalenin, 24.02.2011 tarihinde iptal edildiği hususu idarece bilinmesine rağmen, açık ihale usulü ile yeniden ihaleye çıkılması için yeterli ilan süresi bulunduğu ve mevcut işin sözleşme süresinin de 30.04.2011 tarihinde sona ereceği hususları birlikte değerlendirildiğinde, doğrudan açık ihale usulü ile ihaleye çıkılması gerekirken, anlamsızca yaklaşık 45-50 gün beklenerek anılan Kanunun 21. maddesinin (b) bendi uyarınca, pazarlık usulü ile ihaleye çıkılması, anılan Kanuna ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

Açıklanan nedenlerle; söz konusu ihalede anılan Kanunun 21. maddesinin (b) bendinde sayılan şartlar oluşmadığından, açık ihale usulü ile ihaleye çıkılması için yeterli süre olmasına rağmen, pazarlık usulü ile ihale yapılması hususunda, gerekli inceleme ve değerlendirmenin yapılabilmesi amacıyla, konunun İçişleri Bakanlığına bildirilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” ilişkin karara katılıyoruz.

Abdullah DÜNDAR                                               Erkan DEMİRTAŞ

                 Kurul Üyesi                                                   Kurul Üyesi

   

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru