KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2011/UH.III-1489 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2011/UH.III-1489 numaralı KİK Kararı

MKE Kırıkkale Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü tarafından yapılan 2011/23686 İhale Kayıt Numaralı Özel Güvenlik Hizmet Alımı.(30 Kişi, 21 Ay) İhalesi ihalesiyle ilgili Gazi Ata Güvenlik Koruma Eğitim San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 02.05.2011 tarih ve 2011/UH.III-1489 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2011/UH.III-1489)

Toplantı No: 2011/035
Gündem No: 58
Karar Tarihi: 02.05.2011
Karar No: 2011/UH.III-1489
Şikayetçi:
 Gazi Ata Güvenlik Koruma Eğitim San. ve Tic. Ltd. Şti., Yenidoğan Mahallesi Zafer Caddesi No:2 Kırıkkale
İhaleyi yapan idare:
 Mke Kırıkkale Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü, Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü Kayseri Yolu 7. Km. 71330 Kırıkkale
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.04.2011 / 18508
Başvuruya konu ihale:
 2011/23686 İhale Kayıt Numaralı "Özel Güvenlik Hizmet Alımı.(30 Kişi, 21 Ay)" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.04.2011 tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.H.[11.21].(G025)./2011-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            MKE Kırıkkale Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü tarafından 14.03.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı  (30 Kişi, 21 Ay)” ihalesine ilişkin olarak Gazi Ata Güvenlik Koruma Eğitim San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 29.03.2011 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.03.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.04.2011 tarih ve 18508 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.04.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında yer alan tutarların ticari hayatın olağan akışına uygun olmadığı ve vermiş olduğu teklif fiyatla bu işi yapamayacağı iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhaleye ait idari şartnamenin “ihale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde;

            “2.1. İhale konusu hizmetin;

            a) Adı: Özel güvenlik  hizmet alımı ( 30 kişi, 21 ay) …” düzenlemesi yer almaktadır.

            4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.”  hükmü yer almakta olup, anılan maddenin gerekçesinde de konuya; “..işin gerektiği şekilde yapılmasına imkan verecek sorumlu bir teklif hazırlanıp hazırlanmadığını tespit etmek üzere, ihale komisyonunun yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olduğunu belirlediği teklifleri hemen reddetmek yerine, bu teklif sahiplerinden tekliflerinin bileşenleri ile ilgili olarak açıklama istemesine ve bu açıklamalar çerçevesinde nihai değerlendirmesini yapmasına imkan tanınmıştır.” hükmü yer almaktadır.

         

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 59 uncu maddesinde; “(1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

          (2) İhale komisyonu;

          a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

          b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

          c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

          hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

          (3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve  değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.

            (4) Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78 inci maddesinde; Birim fiyat teklif cetvellerinde işçilik maliyeti, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yapılacak çalışmalar ve malzeme gideri ile brüt asgari ücretin üzerinde ücret öngörülen personel varsa bunlara ilişkin maliyetlerin ayrı ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kaleminin/kalemlerinin bulunduğu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinin birim fiyat teklif cetvelinde, bu iş kalemi/kalemleri kapsamındaki işlerde çalıştırılmak üzere ihale dokümanında asgari sayısı belirtilen personele ilişkin maliyetlere işçilik kaleminde değil, ait olduğu iş kalemi içerisinde yer verilecek ve istekliler de tekliflerini buna göre sunacaklardır.

            Bununla birlikte, söz konusu personelin fazla çalışma yapması ve/veya ulusal bayram ve/veya genel tatil günlerinde çalıştırılması öngörülüyor ise, 78.8. maddesine göre çalışılacak gün ve personel sayısı ile toplam fazla çalışma saati belirlenirken, bu personel de dikkate alınmak suretiyle maliyet hesaplaması yapılarak ulusal bayram ve genel tatil günleri iş kalemi ile fazla çalışma iş kalemine dahil edilecektir.

            Teklif fiyatına dahil edilmesi öngörülen malzemelerin tamamı tek bir iş kalemi olarak kabul edilmek suretiyle birim fiyat teklif cetvelinde malzeme için tek bir satır açılması halinde “birim” sütununda “ay” veya “gün” ibaresine yer verilecek, her bir malzeme için ayrı satır açılması halinde ise “birim” sütununa malzemenin türüne göre adet, kg, lt, m, kutu, paket vb. yazılacak ve “miktar” sütununda işin toplam süresi boyunca kullanılması öngörülen malzeme miktarı (toplam adet, kg, lt, m, kutu, paket vb.) belirtilerek teklif alınacaktır.” açıklaması yer almaktadır. 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde;“79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

            79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

            i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

            ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

            iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

            79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

            Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

            79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

            79.4.2. İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

            79.4.2.1. İhale komisyonu, teklifin önemli bileşenlerine ilişkin olarak;

            a) Verilecek hizmetin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve hizmetlerin temininde kullanılacak avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

            hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle aşırı düşük teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandıracaktır.

            79.4.2.2. Verilecek hizmetin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler, hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya hizmetin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajlı koşul, özgünlük ya da hizmetin ekonomik olması sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gerekmektedir.

            79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

            İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

            a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

            b. Fiyat teklifleri,

            c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

            ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

            d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

            e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

            f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

            g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

            İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

            Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

            79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

            a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

            b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

            Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

            79.4.2.5. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

            a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

            b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

            Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

            …

            79.4.2.12. İsteklinin açıklamalarını kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırması durumunda ihale konusu işte kullanılması öngörülen mala ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunulacaktır. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar,

            a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

            b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

            İsteklinin satışlar üzerinden açıklama yapabilmesi için malın ticareti ile iştigal ediyor olması; maliyete dayalı açıklama yapabilmesi için ise, son geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alış yapmış olması gerekmektedir.

            İsteklinin son geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura suretleri ile de belgelendirme yapılabilecektir.

            ..

            79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

            79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

            (79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

            (79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

            Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

            Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

            İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

            İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

            79.4.2.23. Özel güvenlik hizmet alımlarında ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir.

             Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

            Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan poliçe, proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekecektir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlüklerinden alınmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınmasına gerek bulunmamaktadır.

            Özel güvenlik hizmetinin kampüs gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır. 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde; “

            25.1. İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, KİK payı, işçilerin kıdem tazminatı, oryantasyon (işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki ( yol yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücretin %20 fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri .)

            25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

            25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

            25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

            Şartnameye konu özel güvenlik görevlilerine her ay uygulanmakta olan brüt asgari ücretin % 20 fazlası ile ödemesi yapılacaktır. Ulusal bayram genel tatil günleri ile yılbaşı tatilinde çalıştırılacak özel güvenlik personelinin ücretleri 4857 sayılı İş Kanununun 47 inci maddesi uyarınca ücretleri ödenecektir.

 

            25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

 

            Hizmetin yerine getirilmesi için çalıştırılacak personelin yemek ve giyim ihtiyaçları yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacak olup, teklif fiyata dahildir.


            1- Ulaşım: Aylık azami 26 gün üzerinden personelin işe geliş ve gidişlerin günlük bazda, tarifeli vasıtalarla sağlanması esas olup belediye otobüs bileti değerlendirme de ölçü olarak alınacaktır. (Tek gidiş:1,10 Kuruş + KDV.)            

 

            2- Yemek: Aylık azami 26 gün üzerinden yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacak olup, asgari 1600 kalorinin altında olmamak üzere, 4 kap yemek, ekmek ve içme suyunu kapsayacak şekilde olacaktır. ( 1. kap çorba, 2. kap et yemeği veya etli yemek, 3 kap pilav, makarna, salata vb. 4.kap meyve, tatlı vb..)

 

            İdaremiz personeli için yukarıda belirtilen standartlarda tabildot yemeği bedeli karşılığı verilmekte olup,verilen bu yemek düzeninin aksamaması düzenin bozulmaması yeknasaklığın sağlanması ve idaremizin güvenliği açısından İdaremiz yemekhanesinde yapılmakta ve verilmekte olan tablot yemeğinden yedirilmesi esastır. Her bir personel için yemek bedeli olarak günlük KDV.hariç 6.71TL.üzerinden hesaplanacak ve yüklenicinin hakedişinden fatura karşılığı kesilecektir.(1 personel için 26günx6,71=174,46+KDV.TL./Ay.)   

            3-Malzeme giderleri: Teknik şartnamede cinsi nevi ve adeti belirtilen kelepçe, jop, jop kılıfı, el feneri, düdük, tabanca kılıfı, palaska ve mermilik yüklenici tarafından karşılanacaktır.

 

            Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yüklenici tarafından karşılanacak olup 2011 yılı için teklif edilecek geçerli mali sorumluluk sigortası pirim tutarları 2012 yılı içinde geçerli kabul edilecektir. Bu nedenle 2011 yılı için teklif edilecek geçerli mali sorumluluk sigortası 2 ile çarpılarak teklif fiyata dahil edilecektir.

 

            25.3.3. Malzeme giderleri:

 

            Teknik şartnamede cinsi nevi ve adeti belirtilen düdük, el feneri, cop, cop taşıma kılıfı, kelepçe, kelepçe kılıfı, palaska, özel güvenlik yeleği yüklenici tarafından karşılanacaktır.

 

            25.3.4. Diğer giderler:

 

            Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereği karar (%04,95bindedörtdoksanbeş) ve teyit (%08,25binde sekizyirmibeş) pulu bedelleri ile KİK payı (%005onbindebeş) yükleniciye aittir.

 

            25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

 

            25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

            İş kazası ve meslek hastalıkları pirim oranı %1dir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İncelemeye konu ihalede, idarece yaklaşık maliyetin tespitinde;  işçilik tutarı için (KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak;  30 kişilik özel  güvenlik görevlileri için  asgari ücretin % 20 fazlası,   kişi başı giyim bedeli için 724,00 TL,  kişi başı yemek bedeli için 174,46 TL, kişi başı yol gideri için 67,60 TL ve  resmi tatil ve ulusal bayram günleri için 510 gün) 953.344,80 TL, özel mali sorumluluk sigorta bedeli için 1.008,00 TL   ve atış bedeli için de 4.200,00 TL öngörüldüğü ve  toplam yaklaşık maliyet tutarının 958.552,80 TL olarak belirlendiği görülmüştür.

           

            İdarece yapılan değerlendirme sonucunda; yaklaşık maliyetin altında  teklif veren 2 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istendiği görülmüştür. Aşırı düşük teklif açıklaması istenilen 2 isteklinin de idarenin istediği sürede açıklamada bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            İdarece yapılan inceleme sonucunda, Muba Grup Özel Güv. ve Koruma Hiz. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı 1 inci istekli,  Gazi Ata Güvenlik Koruma Eğitim San. Tic. Ltd. Şti.’nin  ekonomik açıdan  en avantajlı 2 nci istekli olarak belirlendiği görülmüştür.

           

İdare tarafından, ihale dokümanı kapsamında  istekli olabileceklere verilen birim fiyat teklif cetvelinin;

 

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

-.---,--

Tutarı

İşçi Sayısı

Ay/Gün/Yıl

1

Özel Güv. Hizmet Alımı  30 kişi, 21 ay

Kişi

30,00

21

 

 

Toplam Tutar (KDV Hariç)

 

 

            Şeklinde oluşturulduğu görülmektedir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli  Muba Grup Özel Güv. ve Koruma Hiz. Ltd. Şti.  tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan birim fiyat teklif cetvelinin,

 

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

-.---,--

Tutarı

İşçi Sayısı

Ay/Gün/Yıl

1

Özel Güv. Hizmet Alımı  30 kişi, 21 ay

ay

30

21

 

1.435,66

 

904.465,80

6

Özel Güvenlik Görevlisi Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası( 2 yıllık )

ay

 

21

21,87

656,10

Toplam Tutar (KDV Hariç)

905.121,90

 

            Şeklinde oluşturulduğu görülmektedir.

 

            Muba Grup Özel Güv. ve Koruma Hiz. Ltd. Şti.’nin teklifi idarece belirlenen aşırı düşük teklif sınır değerin altında kaldığından aşırı düşük teklif açıklaması istendiği görülmüştür. Anılan isteklinin yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamasında; işçilik bedelini 903.892,50 TL,  özel güvenlik görevlisi zorunlu mali sorumluluk sigortası giderini 656,10 TL, giyim giderini 556,20 TL ve firma karı olarak da 17,10 TL öngördüğü, toplam teklif  tutarını da 905.121,90 TL olarak  belirlediği görülmüştür.

 

            Muba   Grup Özel Güv.  ve Koruma Hiz. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında; giyim gideri için Ek-O.7 tutanağını ve ekinde 15.12.2010 tarih ve 001321 sıra nolu faturayı ve  özel güvenlik görevlisi zorunlu mali sorumluluk sigortası gideri  içinde EURO Sigorta A.Ş. Bölge Müdürlüğü  onaylı ve 16.03.2011 tarihli poliçeyi sunduğu görülmüştür.

 

            Muba Grup Özel Güv. ve Koruma Hiz. Ltd. Şti.’nin yapmış olduğu aşırı düşük açıklamaları ile ilgili sunmuş olduğu belgelerin şekil olarak mevzuata  uygun olduğu görülmüştür.

 

            Ancak anılan isteklinin sunmuş olduğu birim fiyat teklif cetvelinde ve aşırı düşük teklif açıklamasında ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yapılacak çalışmalar için herhangi ücret öngörmediği anlaşılmıştır.

 

            İdarenin çalışılacak ulusal bayram ve genel tatil günlerini (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) 510 gün olarak belirlediği ve bunu dikkate alarak  yaklaşık maliyet hesap cetvelini hazırladığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi Gazi Ata Güvenlik Koruma Eğitim San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamasında ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yapılacak çalışmalar için 30 personel ve toplam 840 gün olarak açıklama yaptığı görülmüştür.

 

            Diğer isteklilerinde teklif mektubu ekinde sunmuş olduğu birim fiyat teklif cetvelinde ayrıntılı kalemler olmadığından ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) çalışılacak gün sayısını kaç gün üzerinden hesap ettikleri tespit edilememiştir.

           

İncelenen ihalede resmi ve dini bayram günlerinde personel çalıştırılmasının öngörüldüğü, ancak çalışacak gün ve personel sayısının ihale dokümanında belirtilmediği, yukarıda yer alan mevzuat uyarınca resmi ve dini bayram günleri için hesaplanan ücretin teklif fiyatını oluşturan ücret kalemlerinden biri olduğu ve birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir kalem olarak yer alması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde ise resmi ve dini bayram günlerinde çalışacak personele ödenecek ücrete dair herhangi bir kalem bulunmadığı görülmüştür.

 

Aşırı düşük teklif sorgulamasının sağlıklı şekilde yapılabilmesi için ihale dokümanında yer alması gereken bilgi ve belgelerin tam ve açık olarak yer alması gerekmektedir.

 

İdarece idari şartnamede yapılan düzenlemede resmi ve dini bayram günlerinde çalışacak personel sayısı ve gününün açık olarak yer almadığı, bununla birlikte  birim fiyat üzerinden çıkılan ihalelerde, tekliflerin sağlıklı şekilde oluşturulabilmesi için idarece teklifleri etkileyebilecek iş kalemlerinin ayrıntılı şekilde düzenlenmesinin esas olduğu göz önüne alındığında, resmi ve dini bayram tatil günlerinin birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir ücret kalemi, personel sayısı ve çalışılacak toplam gün sayısının açık olarak belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

İsteklilerce sağlıklı teklif verilebilmesi ve bu tekliflerin karşılaştırılabilir nitelikte olabilmesi için ihale dokümanında teklif fiyata dahil olduğu belirtilen giderlerin nitelik ve niceliklerinin açıkça tarif edilmesinin gerektiği ve birim fiyat teklif cetvelindeki iş kalemlerinin de ihale dokümanına uygun olarak düzenlenmesi gerektiği açıktır.

 

Bu nedenle istekliler tarafından sağlıklı teklif hazırlanmasının, sunulan tekliflerin ihale komisyonu tarafından sağlıklı değerlendirilmesinin ve sözleşmenin yürütülmesi aşamasında ihale dokümanında öngörülen sözleşme şartlarına uygun ödeme yapılmasının mümkün olamayacağı ve iş artışı yahut iş azalışı olması gibi durumlarda da sıkıntılar doğurabileceği, dolayısı ile istekliler tarafından sağlıklı bir teklif oluşturulmasının mümkün olmamasının doğal sonucu olarak aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan istekliler tarafından bu iş kalemleri için sunmuş oldukları birim fiyatı açıklayabilecek şekilde sağlıklı bir aşırı düşük teklif açıklaması sunulmasının da mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan istekliler tarafından sunulan açıklamaların mevzuata uygun olup olmadığı yönünde inceleme ve değerlendirme yapılmamıştır. Birim fiyat teklif cetveline ilişkin olarak mevzuata aykırılığı yukarıda tespit edilen hususlar nedeniyle de başvuru konusu ihalenin iptal edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Ali Kemal  AKKOÇ

II. Başkan

 

Ali  KAYA

Kurul Üyesi

Bahattin  IŞIK

Kurul Üyesi

Hakan  GÜNAL

Kurul Üyesi

 

Kazım  ÖZKAN

Kurul Üyesi

Adem  KAMALI

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru