KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2011/UY.III-1296 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2011/UY.III-1296 numaralı KİK Kararı

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2010/70892 İhale Kayıt Numaralı Bandırma - Bursa - Ayazma - Osmaneli Hızlı Tren Projesi Bursa Yenişehir Kesimi (Km 41+000-Km116+000) (75 Km) Altyapı İnşaat İşlerinin Yapımı İhalesi ihalesiyle ilgili Azer İnşaat Servis Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 18.04.2011 tarih ve 2011/UY.III-1296 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2011/UY.III-1296)

Toplantı No: 2011/031
Gündem No: 11
Karar Tarihi: 18.04.2011
Karar No: 2011/UY.III-1296
Şikayetçi:
 Azer İnşaat Servis Ltd. Şti. - Özgün Yapı ve Tic. A. Ş. Ortak Girişimi, Dögol Caddesi No:47 Beşevler / Ankara
İhaleyi yapan idare:
 Tcdd İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı, Malzeme Dairesi Başkanlığı Gar Talatpaşa Bulvarı 06330 Altındağ / Ankara
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.03.2011 / 14005
Başvuruya konu ihale:
 2010/70892 İhale Kayıt Numaralı "Bandırma - Bursa - Ayazma - Osmaneli Hızlı Tren Projesi Bursa Yenişehir Kesimi (Km 41+000-Km116+000) (75 Km) Altyapı İnşaat İşlerinin Yapımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.04.2011 tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.Y.[08.33].(0097)./2011-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı tarafından 18.10.2010 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan “Bandırma - Bursa - Ayazma - Osmaneli Hızlı Tren Projesi Bursa Yenişehir Kesimi (km 41+000-km116+000) (75 km) Altyapı İnşaat İşlerinin Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Azer İnşaat Servis Ltd. Şti. & Özgün Yapı ve Tic. A. Ş. Ortak Girişimi’nin 03.03.2011 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.03.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 14.03.2011 tarih ve 14005 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.03.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale konusu işe ilişkin olarak ön yeterlik başvurusunda bulundukları ve tüm belgelerini sundukları, ancak idarenin ön yeterlik değerlendirmesine ilişkin kararında; ortak girişimin pilot ortağı Azer İnş. Ser. Ltd. Şti. firmasınca sunulan belgelerin fotokopi olduğu, sadece tercümelerde apostil bulunduğu, sunulmuş olan oda kayıt belgesinin apostilli olduğu, sunulan bilanço ve gelir tablolarının fotokopi olduğu, noterce onayı-apostil veya konsolosluk onayının bulunmadığı, belgelerin tercümelerinde noter onayı ve konsolosluk onayının bulunduğu, Türk noterinin tercümeyi onaylamış olduğunun tespit edildiği belirtilerek, ön yeterlik başvurularının reddedildiği, idareye bu hususta yaptıkları şikayet başvurusunun reddedildiği, idarenin kararının hukuki dayanaktan yoksun olduğu,  Azer İnşaat Servis Ltd. Şti. & Özgün Yapı ve Tic. A. Ş. Ortak Girişimi olarak Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü (DLH) tarafından 02.11.2010 tarihinde ihalesi yapılan “Adapazarı-Karasu Limanları ve Sanayi Tesisleri Demiryolu Bağlantısı Alt Yapı İnşaatı” işine teklif verdikleri, DLH Genel Müdürlüğü tarafından aynı gerekçelerle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ortak girişimleri tarafından DLH Genel Müdürlüğünün kararına karşı Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayet başvurusunda bulundukları, Kamu İhale Kurulu’nun 03.03.2011 tarih ve 2011/UY.III-877 sayılı kararı ile Azer İnş. Servis Ltd. Şti. tarafından sunulan belgelerin sunuluş şekli itibariyle mevzuata uygun olduğuna karar verildiği, Azer İnş. Servis Ltd. Şti. tarafından DLH Genel Müdürlüğünün ihalesinde kullanılan belgelerin aynısının bu ihalede de kullanıldığı, her iki ihalede sunulan belgelerin birbiri ile aynı olduğu ve hukuki geçerlik bakımından aralarında hiçbir fark bulunmadığı, belgelerin tanzim ve onay mercilerinin de aynı olduğu, dolayısıyla Kamu İhale Kurulu’nun 03.03.2011 tarih ve 2011/UY.III-877 sayılı kararının gerekçeleri göz önünde bulundurularak bu ihale bakımından da belgelerinin uygun kabul edilerek düzeltici işlem kararı alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhaleyi yapan idare tarafından başvuru sahibi Azer İnş. Servis. Ltd. Şti. & Özgün Yapı San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığına gönderilen ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli bulunmayan adaylara ilişkin bildirimde; Azer İnş. Servis. Ltd. Şti. firmasınca sunulan belgelerin fotokopi olduğu, sadece tercümelerde apostil bulunduğu, sunulmuş olan oda kayıt belgesinin apostilli olduğu ancak bunun da fotokopi olduğu, sunulan bilanço ve gelir tablolarının fotokopi olduğu, noter onayı-apostil veya konsolosluk onayının bulunmadığı, belgelerin tercümelerinde noter onayı ve konsolosluk onayının bulunduğu, Türk noterin tercümeyi onaylamış olduğu gerekçeleriyle yeterlik değerlendirmesinde yeterli bulunmadıklarının bildirildiği anlaşılmıştır.

 

          Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31 inci maddesinde;

          (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

          (2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

          (3) Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

          a) Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

          b) Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

          c) Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

          ç) “Apostil tasdik şerhi” taşımayan veya (c) bendi kapsamında sunulmayan yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin, o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla o ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

          d) Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

          e) Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilemez.

          f) İdare, tasdik işleminden muaf tuttuğu resmi niteliği bulunmayan belgeleri ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede belirtir.

          (4) Başvuru veya teklif kapsamında sunulacak belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

          …

 

          b) Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ile bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

          1) Tercümelerin tasdik işleminden, tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

          2) Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde “apostil tasdik şerhi” taşıması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

          3) Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

          4) Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, o ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olmakla birlikte, “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise; söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gereklidir.

          (5) Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz…”

          Hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine ihaleye ait ön yeterlik şartnamesinin 7.10.4 ve 7.10.5 maddelerinde de yer verildiği görülmüştür.

 

            02.11.2010 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2010/504896 İKN’li “Adapazarı-Karasu Limanları ve Sanayi Tesisleri Demiryolu Bağlantısı Alt Yapı İnşaatı” işine ilişkin olarak Azer İnş. Servis Ltd. Şti. & Özgün Yapı ve Tic. A. Ş. Ortak Girişimi’nin ortağı olan Azer İnş. Servis Ltd. Şti.’nin sunduğu yabancı belgelerin, belgelerin sunuluş şekline uygun olmadığı ve Özgün Yapı ve Tic. A.Ş.’nin iş deneyim belgesinin uygun olmadığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakılması üzerine Kamu İhale Kurumu’na 07.01.2011 tarih ve 1246 sayı ile yaptıkları itirazen şikayet başvurusu neticesinde alınan 03.03.2011 tarih ve 2011/UY.III-877 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında;

           

“…

İş Ortaklığı’nın pilot ortağı konumundaki Azer İnş. Servis Ltd. Şti.’ne ait belgelerin, sunuluş şekli itibariyle idari şartname düzenlemelerine uygun olup olmadığı hususu ilgili belgeler bakımından ayrı ayrı olmak üzere aşağıda incelenmiştir.

 

Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetin Kaldırılması Sözleşmesinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “İmzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin sıfatının ve gerektiğinde, bu belge üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi için zorunlu görülebilecek tek işlem 4 üncü maddede tanımlanan tasdik şerhinin belgenin verildiği Devlet yetkili makamınca bu belgeye konulmasından ibarettir.” hükmü, anılan Sözleşmenin 4 üncü maddesinde de; “3 üncü maddenin 1 nci fıkrasında öngörülen tasdik şerhi, bizzat belgenin veya buna eklenecek bir kâğıdın üzerine konulacaktır; bu şerh işbu Sözleşmeye ekli örneğe uygun olmalıdır.

 

Bununla birlikte, tasdik şerhi, bunu koyan makamın resmi dilinde yazılabilir. Bu tasdik şerhinde yeralan kayıtlar ikinci bir dilde de olabilir. Ancak, tasdik şerhinin, «Apostille Convention de La Haye Du 5 Octobre 1961» başlığı Fransızca olarak belirtilmelidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 01.03.2008 tarih ve 68/1 sayılı Genelgesinin ekinde, sözleşmeye taraf ülkelere yer verildiği, Türkiye ve Azerbaycan’ın taraf ülkeler arasında yer aldığı görülmüştür. Söz konusu Genelgenin 6 ncı maddesinde, imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin sıfatını ve gerektiğinde bu belge üzerinde mühür veya aslı ile aynı olduğunun teyidi için zorunlu görülebilecek tek işlemin, belgenin verildiği devlet yetkili makamınca tasdik şerhinin (Apostil) konulmasından ibaret olduğu belirtilmiştir.

 

Azer İnş. Servis Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ilk olarak Azerbaycan’da tercümesinin yapıldığı, daha sonra Türkiye'deki yeminli tercüman tarafından bir kez daha belgenin tercümesi yapılarak bu tercümenin noter tarafından onaylandığı görülmüştür. Azerbaycan Ulaştırma Bakanlığı tarafından düzenlendiği anlaşılan iş deneyim belgesinin Azerbaycan’daki noter tarafından aslına uygun olduğunun onaylandığı görülmüştür. Buna göre, belgeyi düzenleyen ilgili makamın ya da onaylayan noterin yetkisinin (imzasının doğruluğunun) tasdik edilmiş olması gerekmektedir. Belgenin ekinde yer alan Azeri tercüman tarafından yapılan çevirinin, iş deneyim belgesinin aslına uygunluğunu onaylayan aynı noter tarafından onaylandığı ve bu noterin yetkisinin/imzasının ilgili makamlarca tasdik edildiği anlaşıldığından, iş deneyim belgesinin, belgelerin sunuluş şekline uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Azer İnş. Servis Ltd. Şti. tarafından sunulan bilanço ve eşdeğer belgelerin serbest/bağımsız denetçi tarafından onaylandığı görülmüştür. Bu durumda, belgenin usulüne uygun şekilde tasdik edilmiş olması için bağımsız denetçinin yetkisinin/imzasının tasdik edilmiş olması gerekmektedir. Belirtilen yabancı belge Azeri tercüman tarafından Türkçe’ye çevrilmiş, bu tercümanın yetkisi Azeri noter tarafından onaylanmış ve noterin imzası da ilgili makamlarca tasdik edilmiştir. Belgenin aynı ülkede gerçekleştirilen tercümesinin tasdik edilmesi karşısında, belgede imzası ve onayı yer alan bağımsız denetçinin yetkili kişi olup olmadığı hususunun bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması gerektiği anlaşılmışsa da, yukarıda, özel ortağın iş deneyim belgesinin incelenmesi kapsamında varılan sonuç itibariyle, bu işleme gerek bulunmadığı görülmüştür.

 

Azer İnş. Servis Ltd. Şti. tarafından ihaleye kendi adlarına katılmak üzere vekalet verildiği, Azerbaycan’da düzenlenen noter onaylı vekaletnamenin tercümesinin usulüne uygun olduğu ve vekaletnamede imzası yer alan noterin  yetkisinin/imzasının Apostil tasdik şerhi ile tasdik edildiği anlaşıldığından, belgenin uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Anılan şirketin sunduğu diğer yabancı belgelerin ise (oda kayıt belgesi, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri) Azeri noter tarafından aslına uygun olduğunun onaylandığı, yabancı belgelerin Azerbaycan’daki Türkçe tercümelerine ilişkin belgelerde de aynı noterin onayının olması ve noterin yetkisine ilişkin Apostil tasdik şerhinin bulunması nedeniyle, bu belgelerin de uygun olduğu sonucuna varılmıştır...”

 

            Şeklinde gerekçelerle Azer İnş. Servis Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında sunduğu yabancı  belgelerin uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

            Bununla birlikte belgelerin tespiti açısından ihaleyi yapan Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden 25.03.2011 tarih ve 757 sayılı yazı ile; başvuru sahibi ortak girişimin pilot ortağı olan Azer İnş. Servis Ltd. Şti. tarafından ön yeterlik başvurusu kapsamında sunulan tüm belgelerin asıllarının (belgelerin ihaleye sunuluş şekli ile) Kurumumuza gönderilmesi talep edilmiş, sözkonusu idare tarafından 29.03.2011 tarih ve 7099 sayılı yazı ekinde sözkonusu belgeler Kurumumuza gönderilmiştir.

 

            İhaleyi yapan idare tarafından gönderilen belgeler incelendiğinde (iş deneyim belgesi, bilanço ve eş değer belgeler, vekaletname, oda kayıt belgesi, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri), DLH Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2010/504896 İKN’li “Adapazarı-Karasu Limanları ve Sanayi Tesisleri Demiryolu Bağlantısı Alt Yapı İnşaatı” işine ilişkin ihalede sunulan belgelerin sunuluş şekli bakımından, incelenen ihalede sunulan belgelerle aynı oldukları görülmüştür. Bu nedenle; Kamu İhale Kurulu’nun 03.03.2011 tarih ve 2011/UY.III-877 sayılı kararında yer alan gerekçeler doğrultusunda; incelenen ihale bakımından da sözkonusu yabancı belgelerin (iş deneyim belgesi, bilanço ve eş değer belgeler, vekaletname, oda kayıt belgesi, imza sirküleri) uygun kabul edilmesi gerekmektedir.

 

            Öte yandan; 03.03.2011 tarih ve 2011/UY.III-877 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında; Azer İnş. Servis Ltd. Şti. tarafından sunulan bilanço ve eşdeğer belgelerin serbest/bağımsız denetçi tarafından onaylandığının görüldüğü, bu durumda, belgenin usulüne uygun şekilde tasdik edilmiş olması için bağımsız denetçinin yetkisinin/imzasının tasdik edilmiş olması gerektiği, belirtilen yabancı belgenin Azeri tercüman tarafından Türkçe’ye çevrilmiş olduğu, bu tercümanın yetkisinin Azeri noter tarafından onaylandığı ve noterin imzasının da ilgili makamlarca tasdik edildiği, belgenin aynı ülkede gerçekleştirilen tercümesinin tasdik edilmesi karşısında, belgede imzası ve onayı yer alan bağımsız denetçinin yetkili kişi olup olmadığı hususunun bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması gerektiği belirtildiğinden, ihaleyi yapan idarece bağımsız denetçinin yetkili kişi olup olmadığı hususundaki bilgi eksikliğinin tamamlatılması gerekecektir.

 

          Sonuç olarak; Azer İnş. Servis Ltd. Şti.’nin bilanço ve eş değer belgelerinde imzası ve onayı yer alan bağımsız denetçinin yetkili kişi olup olmadığı hususundaki bilgi eksikliğinin tamamlatılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Dr. Hasan  GÜL

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

II. Başkan

Ali  KAYA

Kurul Üyesi

Bahattin  IŞIK

Kurul Üyesi

 

Hakan  GÜNAL

Kurul Üyesi

Kazım  ÖZKAN

Kurul Üyesi

Adem  KAMALI

Kurul Üyesi

 

Abdullah  DÜNDAR

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

KARŞI OY

           

            İncelemeye konu ihaleye ilişkin olarak, anılan Kurul kararında belirtilen;

 

İhaleyi yapan idare tarafından gönderilen belgeler incelendiğinde (iş deneyim belgesi, bilanço ve eş değer belgeler, vekaletname, oda kayıt belgesi, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri), DLH Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2010/504896 İKN’li “Adapazarı-Karasu Limanları ve Sanayi Tesisleri Demiryolu Bağlantısı Alt Yapı İnşaatı” işine ilişkin ihalede sunulan belgelerin sunuluş şekli bakımından, incelenen ihalede sunulan belgelerle aynı oldukları görülmüştür. Bu nedenle; Kamu İhale Kurulu’nun 03.03.2011 tarih ve 2011/UY.III-877 sayılı kararında yer alan gerekçeler doğrultusunda; incelenen ihale bakımından da sözkonusu yabancı belgelerin (iş deneyim belgesi, bilanço ve eş değer belgeler, vekaletname, oda kayıt belgesi, imza sirküleri) uygun kabul edilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

 

            İhaleyi yapan idarenin Azer İnş. Servis Ltd. Şti. tarafından sunulan belgelerin orijinal olmadığı, fotokopilerinin sunulduğu, belgelerin tercümelerinin noter onaylı olduğu, dolayısıyla belgelerin uygun olmadığı şeklindeki değerlendirmesi bakımından yapılan incelemede ise;

 

            Sunulan belgelerin orijinal (asıl) belgeler olmadığı ancak Azeri tercüman tarafından orijinal belgelerin çevirisinin yapıldığı, daha sonra Türkiye’de yeminli tercüman tarafından belgelerin çevirisinin Azerice aslından Türkçe’ye çevrildiğinin onaylandığı ve Türk yeminli tercümanın beyanının noter tarafından onaylandığı anlaşılmış olup; üzerinde Türk yeminli tercümanın ve noter onayının ıslak imzalı olarak bulunduğu belgelerin ön yeterlik başvurusunda idareye sunulduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla belgelerin tercümelerinin Türk yeminli tercüman ve noter tarafından ıslak imzalı nüshalarının idareye sunulduğu, bu belgelerin belirtilen Kurul kararı doğrultusunda aslına uygun olduklarının kabul edilmesi gerekecektir.

 

            Öte yandan; 03.03.2011 tarih ve 2011/UY.III-877 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında; Azer İnş. Servis Ltd. Şti. tarafından sunulan bilanço ve eşdeğer belgelerin serbest/bağımsız denetçi tarafından onaylandığının görüldüğü, bu durumda, belgenin usulüne uygun şekilde tasdik edilmiş olması için bağımsız denetçinin yetkisinin/imzasının tasdik edilmiş olması gerektiği, belirtilen yabancı belgenin Azeri tercüman tarafından Türkçe’ye çevrilmiş olduğu, bu tercümanın yetkisinin Azeri noter tarafından onaylandığı ve noterin imzasının da ilgili makamlarca tasdik edildiği, belgenin aynı ülkede gerçekleştirilen tercümesinin tasdik edilmesi karşısında, belgede imzası ve onayı yer alan bağımsız denetçinin yetkili kişi olup olmadığı hususunun bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması gerektiği belirtildiğinden, ihaleyi yapan idarece bağımsız denetçinin yetkili kişi olup olmadığı hususundaki bilgi eksikliğinin tamamlatılması gerekecektir.” gerekçeleri ile başvuru sahibi tarafından teklifi ekinde sunulan yabancı belgelerin (iş deneyim belgesi, bilanço ve eş değer belgeler, vekaletname, oda kayıt belgesi, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri) Kamu İhale Kurulu’nun 03.03.2011 tarih ve 2011/UY.III-877 sayılı kararında yer alan gerekçelere dayandırılarak incelenen ihale bakımından mevzuata uygun olarak kabul edilmiştir.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31 inci maddesinde;

 

          “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

          (2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

          (3) Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

          a) Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

          b) Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

          c) Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

          ç) “Apostil tasdik şerhi” taşımayan veya (c) bendi kapsamında sunulmayan yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin, o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla o ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

          d) Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

          e) Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilemez.

          f) İdare, tasdik işleminden muaf tuttuğu resmi niteliği bulunmayan belgeleri ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede belirtir.

          (4) Başvuru veya teklif kapsamında sunulacak belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:            …

          b) Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ile bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

          1) Tercümelerin tasdik işleminden, tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

          2) Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde “apostil tasdik şerhi” taşıması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

          3) Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

          4) Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, o ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olmakla birlikte, “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise; söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gereklidir.

          (5) Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz…”

          Hükmü yer almaktadır.

 

         Başvuru sahibinin teklifi kapsamında sunduğu yabancı ülkelerce düzenlenmiş belgelerin anılan Yönetmeliğin yukarıda belirtilen hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda; yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve apostil tasdik şerhi taşıması veya alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olmasının olması gerekmektedir. Bu belgelerin mevzuatta belirtilen şekilde sunulmasının istenilmesindeki amacın, yabancı ülkelerden temin edilen bir belgeyi düzenleyen mercinin, o ülkede var olan bir merciye ait olduğunun, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun belirlenmesinin sağlanmasına yönelik bir olduğu, ayrıca o belgede yer alan imzanın da o merci tarafından imzalandığının teyit edilmesi ve doğrulanmasına yönelik olduğu açıktır. Konu bu açıdan değerlendirildiğinde, başvuru sahibi tarafından teklifi kapsamında sunulan yabancı ülkelerce düzenlenmiş belgelerin, Azeri tercüman tarafından Türkçe’ye yapılan tercümelerinin Azeri noterce onaylandığı, ancak Azeri noter tarafından onaylı bu tercümelerin asıllarının yerine fotokopilerinin Türk yeminli tercümana ve Türk notere onaylattırıldığı, dolayısıyla üzerinde Türk yeminli tercümanın ve noter onayının ıslak imzalı olarak bulunduğu belgelerin asıl tercüme belgeler olmadığı, belgelerin fotokopi olduğu, bu belgeler üzerinde noter tarafından yapılan tasdik işleminin, sunulan belgenin aslına uygunluğuna ilişkin olmadığı ve apostil tasdik şerhi ile alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şartını taşımadığı, bu itibarla söz konusu belge ve onaylarının ihale mevzuatının tercümelerin tasdik işlemine ilişkin hükümlerine uygun olmadığı tespit edilmiştir.

 

           Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede başvuru sahibi tarafından, şikayet konusu ihaleye ilişkin olarak, teklifi ekinde sunulan yabancı ülkelerce düzenlenmiş belgelerin (iş deneyim belgesi, bilanço ve eş değer belgeler, vekaletname, oda kayıt belgesi, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri) yukarıda aktarılan mevzuat hükmüne aykırı olarak sunulması nedeniyle, söz konusu belgelerin kabul edilmemesi yönünde, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündeki görüşümle, Kurul çoğunluğunca alınan karara katılmıyorum.

 

 

                                                                                                          Abdullah DÜNDAR

                                                                                                                Kurul üyesi

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru