KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2011/UY.II-868 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2011/UY.II-868 numaralı KİK Kararı

Tekkeköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan 2010/561671 İhale Kayıt Numaralı Toplum Sağlığı Merkezi İhalesi ihalesiyle ilgili Boyut Mimarlık Mühendislik ve İnş. Hiz. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 28.02.2011 tarih ve 2011/UY.II-868 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2011/UY.II-868)

Toplantı No: 2011/018
Gündem No: 27
Karar Tarihi: 28.02.2011
Karar No: 2011/UY.II-868
Şikayetçi:
 Boyut Mimarlık Mühendislik ve İnş. Hiz. Ltd. Şti., Ulugazi Mahallesi Fevzi Paşa Sokak No: 3/2 Samsun
İhaleyi yapan idare:
 Tekkeköy Belediye Başkanlığı, 23 Nisan Mahallesi Samsun Bulvarı No:144 Tekkeköy / Samsun
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.02.2011 / 9510
Başvuruya konu ihale:
 2010/561671 İhale Kayıt Numaralı "Toplum Sağlığı Merkezi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.02.2011 tarih ve B.07.6.KİK.0.07-101.03-.Y.[05.91].(0160)./2011-34 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Tekkeköy Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 11.01.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Toplum Sağlığı Merkezi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Boyut Mimarlık Müh. ve İnş. Hiz. Ltd. Şti.’nin 18.02.2011 tarih ve 9510 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalenin, ihaleye katılan isteklilerin teklif fiyatlarının yüksek olduğu gerekçesiyle idare tarafından iptal edildiği, ancak iptal kararı için mevzuatın aradığı koşulların oluşmadığı, en düşük fiyat ile teklif veren isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması sonrasında en uygun teklifin kendilerine ait olduğu ve ihalenin kendilerine verilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

          Başvuru sahibinin dilekçesi ile idarenin Kuruma gönderdiği 22.02.2011 tarih ve 769 sayılı yazının incelenmesi neticesinde; şikayet konusu ihalenin idare tarafından 21.01.2011 tarihinde iptal edildiği, ihalenin iptali tarihinden önce idareye herhangi bir şikayet başvurusunda bulunulmadığı, iptal kararının 26.01.2011 tarihinde başvuru sahibine bildirildiği, başvuru sahibinin ihalenin iptali işlemine karşı 31.01.2011 tarihinde idareye şikayette bulunduğu, idarenin 07.02.2011 tarihli yazısıyla şikayet başvurusunun reddedildiği, idarenin şikayet üzerine verdiği cevabın (başvuru sahibinin beyanına göre) 08.02.2011 tarihinde tebliğ edildiği, başvuru sahibinin 18.02.2011 tarihinde Kuruma itirazen şikayette bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü,

 

            Anılan Kanunun “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında; “İdareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.” hükmü,  

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendinde; "Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir." hükmü,

 

Bulunmaktadır. 

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 8 inci maddesinde;

 

“(1) İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya on günlük süre içersinde idare tarafından bir karar alınmaması hallerinde veya şikayet ya da itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.

 

(2) İhalenin iptali kararlarından sadece aşağıda belirtilenler itirazen şikayete konu edilebilir:

a) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından şikayet dilekçesinin kayıtlara alındığı tarih veya sonrasında herhangi bir nedenle idare tarafından alınan iptal kararları.

b) İtirazen şikayet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından alınan iptal kararları.

 

(3) Herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusu olmaksızın idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulamayacağından, bu kararlar ancak idari yargı mercilerinde dava konusu edilebilir.” açıklaması bulunmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca şikayet ya da itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına yönelik olarak yapılan itirazen şikayet başvuruları inceleme konusu yapılabilecektir. İncelemeye konu ihalede, idarenin ihaleyi iptal kararının şikayet ya da itirazen şikayet üzerine alınmadığı tespit edildiğinden söz konusu ihaleye ilişkin başvurunun Kurumun görevi kapsamında olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Başvurunun reddine,

   

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Dr. Hasan  GÜL

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

II. Başkan

Hicabi   ECE

Kurul Üyesi

Ali  KAYA

Kurul Üyesi

 

Bahattin  IŞIK

Kurul Üyesi

Hakan  GÜNAL

Kurul Üyesi

Adem  KAMALI

Kurul Üyesi

 

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 


Karşı Oy:

EK GEREKÇE

           

05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5812 sayılı Kanunun Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu başlıklı 56 ncı maddesinde, “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar  ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler”  hükmü gereğince, kuruma yapılan bazı itirazen şikayet dilekçelerini sonuçlandıramıyor ise de; Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” denilerek, idarelerin bu kanuna göre yapacakları ihalelerdeki uymaları zorunlu temel ilkeler hüküm altına alınmıştır.

                         

Kanunun Kamu İhale Kurumu başlıklı 53 üncü maddesinin (a) bendinde ise, “Bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale kurumu kurulmuştur. Kamu İhale Kurumu, bu Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir” hükmü gereğince, kanunun doğru uygulanması konusunda Kurumun uygulamayı yönlendirmek gibi asli sürekli kaçınılmaz görev ve sorumluğu bulunmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle; şikayet konusu dilekçenin ilgisi nedeniyle, gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yaparak sonuçlandırmak üzere, ihaleyi yapan idarenin üst mercii olan İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle “Başvurunun reddine” ilişkin karara katılıyorum.

 

 

 Adem KAMALI

   Kurul Üyesi

 

 

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru