KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2011/UM.III-368 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2011/UM.III-368 numaralı KİK Kararı

Edirne Uzunköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan 2010/553466 İhale Kayıt Numaralı Kurban Bayramı Münasebetiyle Gıda Alımı İhalesi ihalesiyle ilgili DMR Gıda Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 24.01.2011 tarih ve 2011/UM.III-368 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2011/UM.III-368)

Toplantı No: 2011/007
Gündem No: 21
Karar Tarihi: 24.01.2011
Karar No: 2011/UM.III-368
Şikayetçi:
 DMR Gıda Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti., Altınova Mahallesi Gazihasanpaşa Cad. No: 88 TEKİRDAĞ
İhaleyi yapan idare:
 Edirne Uzunköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Halise Hatun Mah. Keşan Cad. Hükümet Konağı Kat:2 EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2010 / 54913
Başvuruya konu ihale:
 2010/553466 İhale Kayıt Numaralı "Kurban Bayramı Münasebetiyle Gıda Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.01.2011 tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.M.[41.21].(0232)./2010-59E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Edirne Uzunköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 03.12.2010 tarihinde pazarlık usulü (21/f) ile yapılan “Kurban Bayramı Münasebetiyle Gıda Alımı” ihalesine ilişkin olarak DMR Gıda Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 08.12.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.12.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.12.2010 tarih ve 54913 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.12.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayet konusu ihalede ikinci tekliflerin alındığı aşamada, Aydın Gıda’nın birim fiyat teklif mektubunun birim, açıklama ve fiyat kısımlarının doldurulmadığı ve teklif mektubunda ihale kayıt numarası, idarenin adı ve adresi, ihale tarihinin belirtilmediği, bu durumun ihale komisyonu tarafından tutanak altına alındığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2.1 inci maddesinin (c) bendinde yer alan tabloda ihale konusu malın miktarı ve türüne yer verilmiş, bu tabloda “katı yağ 500 gr. (kase)” kaleminin miktarı 914, “paket çorba” kaleminin miktarı 4570, diğer kalemlerin miktarı ise 457 olarak belirlenmiştir.

 

Aynı şartnamenin “Teklif mektubunun şekli ve içeriği” başlıklı 23 üncü maddesinde; “23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a)  İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b)      Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

       ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

            d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. …” düzenlemesine ve 19.1 inci maddesinde; “Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İhale dokümanı kapsamında KİK015.3/M nolu birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli standart formuna yer verildiği, teklif mektubunun “İhale Kayıt Numarası” ve “İhalenin adı” kısımlarının idarece doldurulduğu, ancak teklif cetvelinin idarece doldurulması gereken “İhale kayıt numarası” ile “birim” ve “miktar” sütunlarının doldurulmadığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinde; “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

 

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.  Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur. …” hükmü,

 

“Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde; “(Değişik ikinci fıkra: 20/11/2008-5812/11 md.) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı  ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 52 nci maddesinde; “(1) Başvuru ve teklif mektupları, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır. Ancak birden fazla mal kaleminden oluşan ihalelerde teklif mektuplarının, birim fiyat teklif mektubu esas alınarak hazırlanması zorunludur.

          (2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

          a) Yazılı olması.

          b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

          c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

          ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

          d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

          e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

          (3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

          (4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

          (5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede; şikayete konu ihaleye 2 isteklinin katıldığı, 03.12.2010 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Aydın Gıda ve Temz. Malz. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve başvuru sahibi DMR Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesine karar verildiği,

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu son teklif mektubunda “İhale Kayıt Numarası” ve “İhalenin adı” bilgilerine yer verilmediği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmadığı, para biriminin belirtilmediği, söz konusu teklif mektubunun eki teklif cetvelinde mal kalemlerinin adlarının yazıldığı sütun dahil olmak üzere bütün sütunların ve toplam tutar hücresinin boş olduğu, teklif cetvelinde yalnız kaşe ve imzanın bulunduğu,

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin ilk teklif mektubundaki teklif fiyatının rakamla “35,216,42 Kr” şeklinde yazıldığı, teklif fiyatının yazı ile yazılan kısmına göre isteklinin teklif fiyatının “35.216,42 TL” olduğu, buna göre isteklinin teklif fiyatının rakamla yazımının ve biriminin uygun olmadığı,

 

İsteklinin söz konusu teklif mektubunun eki olan teklif cetvelinde kalemlere ait miktarları 1 paket malzemeyi esas alarak belirlediği, teklif cetvelinin son satırında toplam tutarı “77,06” olarak bulduğu, teklif cetvelinin boş bir satırında “457 x 77,06 = 35.216,42 TL” işlemine yer verdiği, ayrıca isteklinin teklif cetvelinde “14.00 TL” ve “10.44 Kr” şeklinde birimleri farklı olan birim fiyatların belirlendiği,

 

Görülmüştür.

 

            Şikayete ilişkin idarece alınan kararda 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk tekliften sonra alınacak tekliflerin ne şekilde düzenleneceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığı belirtilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi belirli bir ihale usulüne ya da bir ihale usulünün belirli bir aşaması ile ilgili olmadığından idarece yapılan bu değerlendirmenin yerinde olmadığı açıktır.

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu ilk ve son teklif mektupları ile ilgili yukarıda yer verilen tespitler incelendiğinde, isteklinin sunduğu her iki teklif mektubu ve eki teklif cetvellerinin ihale dokümanı kapsamında yer verilen standart forma uygun olmadığı ve bunların mevzuatta öngörülen bütün şartları taşımadığı anlaşılmaktadır.

 

            Bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu, ayrıca ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin son tekliflerin alınması aşamasından önce, tekliflerin değerlendirildiği ilk aşamada değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Dr. Hasan  GÜL

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

II. Başkan

Hicabi   ECE

Kurul Üyesi

Ali  KAYA

Kurul Üyesi

 

Bahattin  IŞIK

Kurul Üyesi

Hakan  GÜNAL

Kurul Üyesi

Kazım  ÖZKAN

Kurul Üyesi

 

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru