KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2011/UH.III-361 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2011/UH.III-361 numaralı KİK Kararı

Kızılcahamam Huzurevi Müdürlüğü tarafından yapılan 2010/531701 İhale Kayıt Numaralı Yaşlı Bakım Hizmet Alımı İhalesi ihalesiyle ilgili Mars Sosyal Hiz. ve Özel Sağ. Hiz. Bilgisayar Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 24.01.2011 tarih ve 2011/UH.III-361 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2011/UH.III-361)

Toplantı No: 2011/007
Gündem No: 15
Karar Tarihi: 24.01.2011
Karar No: 2011/UH.III-361
Şikayetçi:
 Mars Sosyal Hiz. ve Özel Sağ. Hiz. Bilgisayar Tic. Ltd. Şti., İstasyon Caddesi Hatapoğlu Sitesi A Blok Kat:1 No: 8 Ofis / DİYARBAKIR
İhaleyi yapan idare:
 Kızılcahamam Huzurevi Müdürlüğü, İsmetpaşa Mah. Yunus Emre Cad. No: 32 Kızılcahamam / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2011 / 281
Başvuruya konu ihale:
 2010/531701 İhale Kayıt Numaralı "Yaşlı Bakım Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.01.2011 tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.H.[00.15].(0139)./2010-77E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kızılcahamam Huzurevi Müdürlüğü tarafından 30.11.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Yaşlı Bakım Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mars Sosyal Hiz. ve Özel Sağ. Hiz. Bilgisayar Tic. Ltd. Şti.’nin 22.12.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.12.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.01.2011 tarih ve 281 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.01.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

 

1- 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

 

2- Türkeli Veri Hazır. Tem. İnş. ve Teks. Gıda Telk. Oto. Sağlık Kargo Hiz. Ltd. Şti.’nin maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan giyim bedellerinin hayatın olağan hayatın olağan akışına aykırı olduğu tespitinin mükellefin bağlı olduğu Antalya - Kurumlar Vergi Dairesine bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında giyime ilişkin öngörülen maliyetlerin hayatın olağan akışına uygun nitelikte olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikayet konusu edilen ihalede işlerin; Kızılcahamam Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğündeki koruma ve bakım altındaki kişilerin temizlik, bakım, giyim, beslenme refakat (hastane, kamp, gezi) banyo, tuvalet v.b. günlük yaşam aktivitelerinin tamamının 12 ay süre ile 16 işçi ile yerine getirilmesi işi olduğu, çalıştırılacak 15 işçiye asgari ücretin % 45 fazlası, 1 işçiye ise % 55 fazlası ücret ödeneceği, yol ücreti olarak aylık 26 gün üzerinden günlük 4 TL’nin nakdi olarak ödeneceği, ayni olarak 16 işçiye 1 takım iş elbisesi ve 1 çift ayakkabı verilmesinin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79.3, 79.4, 79.4.2.3, 79.4.2.4, 79.4.2.5 ve 79.4.2.16 ncı maddelerinde sırasıyla;

“79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

 

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 

79.4.2.5. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 

79.4.2.16. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.” açıklamaları yapılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan Yazar Sos. Hiz. Yem. Gıd. Bilgi İşl. İnş. Tem. Eğt. Taah. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.. tarafından yapılan 13.12.2010 tarihli aşırı düşük teklif açıklamasının;

 

Teklif Bileşeni

Tutarı

İşçilik Maliyeti (16 kişi)

301.807,25

İşçilerin Giyim Bedeli

155,40

Toplam

301.962,65

 

Şeklinde olduğu, teklif edilen işçilik giderlerinin % 3 sözleşme ve genel giderler ile yol giderleri dahil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet tutarını karşıladığı, ihale dokümanında istenen giyim gideri için toplam 155,40 TL fiyat verildiği, bu tutarı tevsik etmek için 27.11.2010 tarihli 150,87 TL tutarlı (İş elbisesi 3,41 TL, ayakkabı 6,01 TL) Türkeli Veri Hazır. Tem. İnş. ve Teks. Gıda Telk. Oto. Sağlık Kargo Hiz. Ltd. Şti. firması tarafından düzenlenen proforma faturanın sunulduğu, bu proforma faturanın SMMM tarafından, iletişim bilgileri belirtilerek kaşelenmesi suretiyle onaylandığı ve söz konusu proforma fatura üzerinde; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin bulunduğu, dolayısıyla bu haliyle sunulan proforma faturanın mevzuata uygun olarak düzenlendiği görüldüğünden başvuru sahibi isteklinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Ancak anılan istekli tarafından sunulan proforma fatura ve maliyet/satış tespit tutanağında yer alan maliyetlerin, ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı değerlendirildiğinden, söz konusu maliyetlerin hayatın olağan akışına aykırı olduğunun tespiti amacıyla mükellefin bağlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne bildirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

1- 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

 

2- Türkeli Veri Hazır. Tem. İnş. ve Teks. Gıda Telk. Oto. Sağlık Kargo Hiz. Ltd. Şti.’nin maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan giyim bedellerinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu tespitinin mükellefin bağlı olduğu Antalya - Kurumlar Vergi Dairesine bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Dr. Hasan  GÜL

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

II. Başkan

Hicabi   ECE

Kurul Üyesi

Ali  KAYA

Kurul Üyesi

 

Bahattin  IŞIK

Kurul Üyesi

Hakan  GÜNAL

Kurul Üyesi

Kazım  ÖZKAN

Kurul Üyesi

 

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 


 

Karşı Oy:

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; söz konusu ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında giyime ilişkin öngörülen maliyetlerin hayatın olağan akışına uygun nitelikte olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, iddia edilmektedir.

 

            4734 sayılı Kanun’un 38. maddesi uyarınca; ihale komisyonunun verilen teklifleri anılan Kanun’un 37. maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, sunulan açıklamaların imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ve teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü çerçevesinden değerlendireceği hüküm altına alınmıştır.

 

İhale konusu işin; Kızılcahamam Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğündeki koruma ve bakım altındaki kişilerin temizlik, bakım, giyim, beslenme refakat (hastane, kamp, gezi) banyo, tuvalet v.b. günlük yaşam aktivitelerinin tamamının 12 ay süre ile 16 işçi ile yerine getirilmesi işi olduğu, anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin "Teklif fiyata dahil olan giderler" başlıklı 25 inci maddesinde;

 

“25.3.2.  Yemek, yol ve giyecek giderleri;

…Hizmet alımı personeline aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan giyecek ayni olarak verilecektir.

1 Takım iş elbisesi (Alt; pamuklu, önden iki cepli, kemerli olacak, Üst; Pamuklu, Uzun kollu, Göğüste tek cep, Altta iki cepli ve V yakalı olacaktır.

1 Çift Ayakkabı; Üstü deri ve tabanı termo taban olacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

İhale üzerinde bırakılan istekli Yazar Ltd. Şti. tarafından yapılan aşırı düşük açıklamasında giyim gideri için 155,40 TL bedel öngörüldüğü ve bu bedeli tevsik etmek için Türkeli Veri Hazır. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen proforma fatura sunulduğu anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından, yaklaşık maliyet içerisinde giyim bedeli olarak toplam 1080 TL bedel öngörülmesine rağmen, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından 16 personele giyim gideri için teklif edilen toplam 155,40 TL tutarın, gerçek piyasa koşullarını yansıtmadığı, istekli tarafından giyim için öngörülen bedelin ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Bu itibarla, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak, ihale işlemlerine devam edilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle; inceleme konusu ihalede, “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle, “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” ilişkin karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                   Hakan GÜNAL

                                             Kurul Üyesi    

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru