KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2010/UY.I-3536 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2010/UY.I-3536 numaralı KİK Kararı

TBB Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yapılan 2010/65890 İhale Kayıt Numaralı Türkiye Belediyeler Birliği Konukevi İnşaatı Yapım İşi İhalesi ihalesiyle ilgili Serkan İnşaat Taahhüt Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 23.11.2010 tarih ve 2010/UY.I-3536 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2010/UY.I-3536)

Toplantı No: 2010/072
Gündem No: 4
Karar Tarihi: 23.11.2010
Karar No: 2010/UY.I-3536
Şikayetçi:
 Serkan İnşaat Taahhüt Tic. ve San. Ltd. Şti., G.M.K. Bulvarı 40/6 Maltepe/ANKARA
İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Belediyeler Birliği, Tunus Cad. No:12 Kavaklıdere/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.10.2010 / 41289
Başvuruya konu ihale:
 2010/65890 İhale Kayıt Numaralı "Türkiye Belediyeler Birliği Konukevi İnşaatı Yapım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.11.2010 tarih ve I.Y.33.28.0162/2010-57E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 01.07.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Türkiye Belediyeler Birliği Konukevi İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Serkan İnşaat Taahhüt Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 07.10.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.10.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.10.2010 tarih ve 41289 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.10.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin, Kamu İhale Genel Tebliğinin 38.6 ncı maddesine uygun olmadığı, inşaat imalatlarından 1 adet, mekanik tesisat imalatlarından 14 adet, elektrik tesisatı imalatlarından ise 5 adet özel pozun ve 20 adet pozun analizlerinin eksik olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı hususunun kesinleşen ihale kararı ile kendilerine bildirildiği, ancak söz konusu ihalede tekliflerinin aşırı düşük teklif sınırı altında olmadığı için teklifleri ekinde sunulan analizlerin ayrıntılı incelemesinin yapılmasının tebliğ hükmüne aykırı olduğu, ayrıca idarenin yapmış olduğu değerlendirme içeriğinin de eksik ve objektif olmayan değerlendirme olduğu,

 

            A- İnşaat: 269.113 pozu için hesap cetvelinde görüleceği üzere poz numarası da verilerek Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatının kullanıldığı, (171.60 TL)

 

            B- Mekanik Tesisat: 230-601G, 230-603G, 230-605G, 230-607G, 230-609G, 230­611G, 230-623G, 230-628G, 230-639G, 230-646G pozlarına ait analizlerin teklif dosyasında mevcut olduğu, 241-317G, 241-321G, 241-325G, 267-203 pozlarının mahal listesinde bulunduğu ancak projesinde böyle bir imalatın olmadığı, dolayısıyla bu pozlar içinde analiz yapılmadığı, 201-400, 201-500 pozlarının ise montaj bedelleri olup yüzde olarak ifade edildiği, söz konusu montaj bedellerinin B.B. birim fiyat cetvellerinde verildiği şekli ile hesap cetvelinde kullanıldığı, bu nedenle bu pozlar için analiz yapılmadığı, B.B. birim fiyat cetvellerinde "688-000" no.lu bir pozun bulunmadığı, 488-000 poz kastedilmekte ise mahal listesinde ve projedeki cihaz listesinde böyle bir imalatın bulunmadığı, bu imalat için de analiz yapılmadığı,

 

            C- Elektrik Tesisatı: 718.204, 724.403, ETV04, 951.104, 25.17.1, 31.1, 32.12 bu pozlara ait imalatların; ihale dokümanlarının bir eki olan uygulama projesinde yer almadığı, projede yer almayan imalatlara teklif verilmesinin mümkün olmadığı,

 

            31.3.3 pozuna ait imalatın şartnamesinin bu poza uymadığı, (1000 kv Trafo 33/0,4 ) dolayısıyla, bu pozlara da analiz yapmaya gerek olmadığı,

 

            701.201 pozuna karşılık 701.101, 921.401 pozuna karşılık Özel-4, 921.403 pozuna karşılık Özel-5, 951.104 pozuna karşılık 951.105, 31.3.3 pozuna karşılık 31.6.3, 32.19 pozuna karşılık 32.1.9, 30.3.1 pozuna karşılık 32.4.2 pozları proje, şartname ve İmalat gereği olarak alındığı, bu pozlara ait tüm analizlerin ise teklif ekinde idareye sunulan ihale dosyasında mevcut olduğu,

 

            ÖZ-TR01 ve ÖZ-TR02 pozları 1000 kv lık Trafo bedeli içerisinde alınmış olduğundan, tekrar alınmasına gerek olmadığı, (31.6.3 ) dolayısıyla da analiz yapılmadığı,

 

            22.5.1 (36 kv monoblokbeton köşk) pozuna karşılık 22.5.3 (36 kv mono blok prefabrik beton köşk) pozu alınmış olup analizinin mevcut olduğu,

 

            Ayrıca, mahal listesinde olmamasına rağmen projede bulunan bazı imalatlar (Korige Boru, Bar 24, Tehlike levhası, Baklavalı Sac vs.) alınmış olup, bu imalatlara ait analizlerin de hazırlandığı ve dosya ekinde sunulduğu,

 

            Tekliflerine ait açıklamaların uygun bulunmaması nedeniyle, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uygunluk bulunmadığı,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

01.07.2010 tarihinde yapılan ihale için toplam 17 isteklinin ihale dokümanı satın aldığı, 15 isteklinin ihaleye teklif verdiği, 2 isteklinin teklif zarfı uygun olmadığı için ihale komisyonu tarafından anılan isteklilerin tekliflerinin açılmadan iade edildiği, geriye kalan 13 istekliden 11 isteklinin teklifinin yine ihale komisyonu tarafından analizler, hesap cetvelleri ve iş hacmi gibi belgelerin uygun sayılmamasından dolayı değerlendirme dış bırakıldığı, idarece sınır değerin 6.780.532,72 TL olarak belirlendiği, sınır değerin altında kalan bir istekliye (Gizem İnş. Taah. Tic. San. ve Tur. Ltd. Şti.) 27.08.2010 tarihli yazı ile aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, anılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına süresinde cevap vermediği, tek geçerli teklif olan Ayhas İnş. San. Tic. A.Ş. üzerine ihale kararının alındığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin “İnşaat: 269.113 pozu” için vermiş olduğu teklifin incelenmesinde; söz konusu pozun 269.113 numaralı değil, alüminyumdan panjur adı altında 269.103 numaralı poz ile belirlendiği ve hesap cetvelinde 171,60 TL birim fiyat ile teklif verildiği anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin 38.3 üncü maddesinde; “İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış birim fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek teklifleri kapsamında sunmaları durumunda, analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenmiş “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek, yayımlanmış birim fiyatın üzerinde olmamak kaydıyla, birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek teklifleri kapsamında sunmaları halinde, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir.

 

            Örneğin; isteklinin, “basınç dayanımı C 8/10 (200 dozlu) olan demirsiz beton” iş kalemi için Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 16.002 poz numaralı birim fiyatını (2009 B.F: 101,34 TL) teklif etmesi, “basınç dayanımı C 12/15 (250 dozlu) olan demirsiz beton” iş kalemi için ise, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 16.003 poz numaralı birim fiyatının (2009 B.F: 107,50 TL), kar ve genel gider hariç tutarına, (107,5/1,25=86,00 TL) kendi belirlediği % 18 kar ve genel gider karşılığı eklemek suretiyle 101,48 TL (86,00 x 1,18) teklif etmesi ve teklif ettiği söz konusu birim fiyatları aşağıdaki örnek listede gösterildiği şekilde belirtmesi durumunda; bu iki iş kalemi için analiz düzenlemesi zorunlu değildir. Ancak aynı örneğe göre, basınç dayanımı C 12/15 (250 dozlu) olan demirsiz beton iş kalemi için 86,00 TL’nin altında veya 107,50 TL’nin üzerinde teklif verilmesi durumunda söz konusu iş kalemi için idarece istenen formata uygun analizin sunulması gereklidir.

 

Kamu kurum ve kuruluşlarının yayımlanmış birim fiyatları kullanılarak oluşturulan teklif birim fiyat listesi (Örnek)

Sıra No

Poz No

İş kaleminin adı

Kamu kurum ve kuruluş birim fiyatları

Teklif

Birim fiyatı alınan kurum/kuruluş

Kar ve genel gider dahil birim fiyat

Kar ve genel gider hariç birim fiyat

Teklif edilen kar ve genel gider

Teklif edilen birim fiyat

(TL)

(TL)

(TL)

(TL)

 

 

 

 

16.002

Basınç dayanımı C 8/10 (200 dozlu) olan demirsiz beton

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

101,34

 

 

101,34

16.003

Basınç dayanımı C 12/15 (250 dozlu) olan demirsiz beton

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

107,50

86,00

15,48

101,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            İş kalemleri/grupları için, kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış birim fiyatlar teklif edilmekle birlikte, yukarıda belirtildiği şekliyle listede belirtilmemesi durumunda, söz konusu iş kalemleri/grupları için analiz sunulması zorunludur.” şeklinde açıklamaya yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibi tarafından teklif edilen birim fiyatın her ne kadar tebliğin yukarıya aktarılan hükmüne uyun olarak verilmediği anlaşılmışsa da, teklif edilen bedelin, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatı ile aynı olduğu anlaşıldığından, söz konusu poz için analiz verilmesine gerek bulunmamıştır.

 

             Başvuru sahibinin B- Mekanik Tesisat bölümü ile ilgili teklifinde, hesap cetvelinde 230-601G, 230-603G, 230-605G, 230-607G, 230-609G, 230­.611G, 230-623G, 230-628G numaralı teknik yalıtım pozları için birim fiyatlara yer verilmek suretiyle teklif verildiği, 230-639G, pozu için 230-629G poz numarası ile teklif verildiği, 230-646G pozuna ait hesap cetvelinde herhangi bir teklif fiyatına yer verilmediği anlaşılmıştır. Ancak, ihale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgeler göre ise, söz konusu pozlar için analizlerin bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin 241-317G, 241-321G, 241-325G, 267-203 pozlarının, mahal listesinde bulunduğu, ancak projesinde böyle bir imalatın olmadığı iddiası ile ilgili olarak; ihale dokümanının başvuru sahibi tarafından 14.06.2010 tarihinde alındığı, dolayısıyla, 14.06.2010 tarihi itibariyle ihale dokümanındaki aykırılık veya eksikliklerle ilgili olarak şikayete konu işlemin farkına varıldığı, söz konusu tarih itibariyle İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin başvuru süreleri başlıklı maddesine uygun olarak 10 gün içerisinde idareye şikayet başvurusunda bulunarak söz konusu aykırılığın giderilmesi istenebilecekken, bu konuda idareye herhangi bir başvurunun bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun süre yönünden reddi gerekmekte ise de, bu başvuru için de gerekli inceleme yapılmış olup, idarenin hesap cetvelinde söz konusu kalemlere yer verildiği anlaşıldığından, başvuru sahibi tarafından da anılan kalemler için teklif fiyatının oluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            201-400, 201-500 pozlarının montaj bedellerini içerdiği, idareye yapılan şikayette idarenin bu şikayeti uygun bularak söz konusu kalemler için analiz istenilmesine gerek bulunmadığı yönünde cevap verdiği de anlaşıldığından, bu konuda idarece düzeltici işlem tesis edildiği anlaşılmıştır.

 

            "688-000" no.lu poz için idarece kesinleşen ihale kararında poz numarasının yanlış bildirildiği, söz konusu pozun 488-000 numaralı olduğu yönünde düzeltme yapıldığı, başvuru sahibinin 488.000 numaralı poz için mahal listesinde ve projedeki cihaz listesinde böyle bir pozun bulunmadığı yönündeki iddiası için de, söz konusu poza idarenin birim fiyat teklif cetvelinde yer verildiği, dolayısıyla ihale dokümanında bir aykırılık varsa düzeltilmek üzere süresinde idareye başvurulabilecekken, bu konuda idareye herhangi bir bildirim olmadığı ve hesap cetvelinde de söz konusu poza yer verildiği anlaşıldığından, anılan kalem için de başvuru sahibi tarafından teklif fiyatının oluşturulması ve söz konusu poza ilişkin analizin de verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            C- Elektrik Tesisatı: Başvuru sahibi tarafından ihale dokümanının CD olarak 14.06.2010 tarihinde alındığı, ancak idarece ihale dokümanı ile ilgili olarak 14.06.2010 tarihinde bir zeyilname hazırlanarak söz konusu değişikliğin de CD şeklinde başvuru sahibi tarafından temin edildiği, söz konusu zeyilnamenin 1 numaralı maddesinde; “İsteklilere ihale dokümanı kapsamında verilen CD içerisindeki “1- Proje ve Mahal Listeleri” klasörü içindeki “4- Elektrik” klasöründeki istekli mahal listesi bu yazı ekindeki dosya ile değiştirilmiştir.” ifadesine yer verildiği, buna göre tekliflerin zeyilname ile yapılan değişikliğe göre verilmesi gerektiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            31.3.3 pozu için idarece hesap cetvelinde “Güç trafosu 34,5/0,4 kV 1000 kVA (Malzeme ve montaj dahil)” şeklinde tanımlama yapıldığı, söz konusu pozun teknik şartnamesi ile ilgili tanımlamada herhangi bir farklılık varsa ihale dokümanının satın alındığı tarih itibariyle 10 gün içerisinde idareye şikayet başvurusunda bulunularak söz konusu farklılığın giderilmesi gerekirken, bu yönde idareye herhangi bir şikayette bulunulmadığı, bu nedenle de, başvuru sahibi tarafından idarece 31.3.3 pozu için yaklaşık maliyet cetvelinde tanımlanan şekle göre teklifin ve bununla uyumlu analizin sunulması gerektiği, söz konusu poza ilişkin olarak ihale işlem dosyasında analizin bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            İdarece tanımlanan 921.401 pozuna karşılık Özel-4, 921.403 pozuna karşılık da Özel-5 ile teklif verildiği, söz konusu teklife ait analizlerin de sunulduğu anlaşıldığından, 921.401 ve 921.403 pozu için sunulan tekliflerin bu haliyle Kamu İhale Genel Tebliğinin 38.6 ve 38.7 inci maddelerinde yer alan; “38.6. 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında isteklilerin iş kalemleri/grupları için teklif ettikleri birim fiyatların her biri için analiz sunup sunmadıkları kontrol edilir. Analizleri sunmayan ya da eksik sunan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu aşamada sunulan analizlerin içeriğine ilişkin ayrıntılı inceleme yapılmaz.

 

            38.7. Teklifi aşırı düşük bulunarak sorgulamaya tabi tutulan ve teklifine ilişkin açıklamada bulunan isteklilerin analizleri ayrıntılı olarak incelenecek olup; sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz girdilerindeki miktarlar ile fiyatların çarpımı sonucunda bulunan tutarları teklif birim fiyatlarla veya teklif fiyatlarla uyumlu olmayan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Aşırı düşük sınır değerin altında kalan isteklilerin analizleri üzerinde yapılan ayrıntılı incelemede; çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatı ile uyumlu olmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.” açıklaması uyarınca yeterli olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu pozlara ilişkin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            İdarece hesap cetvelinde, 701-201 poz numaralı özel sac pano önden kapaklı malzeme için tanımlama yapıldığı, başvuru sahibi tarafından ise söz konusu poz için 701.101, numarası ile “saç pano 800 mm genişliğindeki” malzeme için teklif verildiği, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyat analizlerinde her iki malzeme için de aynı birim fiyat belirlendiği, ancak her iki poz için ayrı ayrı analizlerin bulunduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin de idarece tanımlı malzeme için analizlerini vermesi gerektiği değerlendirilmekte ise de, söz konusu tespitin aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında yapılması gerektiği, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıya aktarılan 38.6 ve 38.7 nci maddelerinde yer alan hükümler uyarınca analiz verilip verilmediği hususunda bir tespitin yapılması gerektiği, idarece tanımlı iş kalemine ilişkin olarak başvuru sahibi tarafından analiz verildiği, dolayısıyla eksik analiz bulunmadığı anlaşıldığından, tekliflerin değerlendirme aşamasındaki işlemler yönünden 701-201 poz numarası için verilen teklifin bu haliyle geçerli kabul edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

 

            Benzer durumun 951.104 pozu için de geçerli olduğu, idarece belirlenen 951.104 pozuna karşılık başvuru sahibi tarafından 951.105 pozu ile teklif verildiği, ancak söz konusu poza ilişkin ihale işlem dosyasında analizin bulunmadığı anlaşıldığından, söz konusu poz için başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            32.19 pozuna karşılık 32.1.9 pozu, 30.3.1 pozuna karşılık 32.4.2 pozu (30.4.2) ve 22.5.1 pozuna karşılık ise 22.5.3 pozları ile teklif verildiği, söz konusu pozlara ilişkin analizlerin de verildiği dolayısıyla Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıya aktarılan 38.6 ve 37.7 nci maddelerine istinaden, başvuru sahibinin teklifinde eksik analiz bulunmadığı, analizlerin içerik kontrolünün de aşırı düşük teklif aşamasında yapılması gerektiği değerlendirildiğinden, başvuru sahibinin bu pozlara ilişkin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            İdarece tanımlı 31.3.3 pozuna karşılık başvuru sahibi tarafından 31.6.3 poz numarası ile teklif verildiği, ancak söz konusu poza ilişkin analizin verilmediği, başvuru sahibinin ise, ÖZ-TR01 ve ÖZ-TR02 pozlarının 31.6.3 poz numaralı 1000 kv’lık trafo bedeli içerisinde değerlendirilerek analiz verilmediği yönündeki iddiası eksik analiz kapsamında değerlendirilerek yerinde bulunmamıştır.

 

            B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar aşağıdadır:

 

            1-) Ayık İnş. Tic. İth. İhr. ve Tur. Ltd. Şti.’nin teklifi; inşaat, mekanik ve elektrik imalatları ile ilgili olarak Kamu İhale Tebliğinin 38.3 üncü maddesine göre liste hazırlandığı, bu listede teklif edilen bedel olarak gösterilen tutarın sunmuş oldukları hesap cetveline kar genel gider hariç birim fiyat olarak girildiği ve genel icmalde toplam karın ayrıca gösterildiği, genel icmalde belirtilen genel karın tebliğin 38.3 üncü maddesine göre düzenlenen listedeki kar marjlarına uygun olup olmadığı tespit edilemediğinden, ayrıca inşaat imalatları ile ilgili olarak Kamu İhale Tebliğinin 38.6 ncı maddesine göre 19.055/C1 pozunun analizi eksik olduğundan ve 21.017/1 düz yüzeyli plywood betonarme kalıbı pozu yerine 21.011 düz yüzeyli betonarme kalıbı pozu kullanıldığı tespiti yapılarak tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Ayık İnş. Tic. İth. İhr. ve Tur. Ltd. Şti. tarafından teklif icmalinin; inşaat, mekanik, elektrik, nakliye, genel giderler ve öngörülen yüklenici karı olmak üzere oluşturulduğu, genel giderlerin ayrı bir kalem olarak oluşturulduğu, dolayısıyla inşaat, mekanik ve elektrik teklifinin kar ve genel giderler hariç olarak oluşturulduğu, hesap cetvelinin de buna göre düzenlendiği, iş kalemlerine ilişkin analizlerin ise maliyet tutarı, kar ve genel giderler ile toplam tutar üzerinden oluşturulduğu, analizlerdeki maliyet tutarının teklif icmalinde ve hesap cetvelinde kullanıldığı anlaşıldığından anılan istekli tarafından sunulan teklifin bu haliyle mevzuata aykırılık oluşturmadığı anlaşıldığından geçerli kabul edilmesi gerekmektedir.

 

              Ayık İnş. Tic. İth. İhr. ve Tur. Ltd. Şti. tarafından 19.055/C1 pozu için 33,71 TL birim fiyat ile teklif verildiği, anılan isteklinin teklifinin genel giderler ve firma karı hariç olarak oluşturduğu, dolayısıyla Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatı olan 42,14 TL’nin %25’lik firma karı düşüldükten sonra hesaplanan tutarı 33,71 TL olduğu, firmanın genel gider ve firma karı için ayrı kalemlerde teklif fiyatı verildiği anlaşıldığından söz konusu pozun Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatları kullanılarak oluşturulduğu, bu nedenle Kamu İhale Genel Tebliğinin 38.3 üncü maddesine istinaden 19.055/C1 pozu için analiz sunulmasına gerek bulunmamaktadır.

 

            Ayık İnş. Tic. İth. İhr. ve Tur. Ltd. Şti. tarafından hesap cetvelinin 43 üncü sırasında 21.011 düz yüzeyli betonarme kalıbı pozu, 45 inci sırasında da 21.017/1 düz yüzeyli plywood betonarme kalıbı pozu ile teklif verildiği, her bir poz için de imalatın kaç m² olacağının belirtildiği anlaşıldığından, anılan istekli tarafından verilen teklifin bu haliyle geçerli kabul edilmesi gerekmektedir.

 

            2-) Metro Müh. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi; elektrik analizlerinde birim fiyat için verilen fiyatların hesap cetveline toplam fiyat olarak aktarıldığından (örn. 701.201 imalatın analizindeki birim fiyatı 8.751,45 TL’nin hesap cetvelindeki birim fiyatı 625,10 TL olarak tespit edildiğinden), değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin 38.5. ve 38.6 ncı maddelerinde yer alan; “4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca tekliflerin incelenmesinde; isteklilerin analizleri sunup sunmadıkları kontrol edilerek zarf açma ve belge kontrol tutanağının analizlere ilişkin hücresinde, analizlerin sunulup sunulmadığı, sunulmuş ise kaç adet analiz sayfası sunulduğu belirtilir.

 

            38.6. 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında isteklilerin iş kalemleri/grupları için teklif ettikleri birim fiyatların her biri için analiz sunup sunmadıkları kontrol edilir. Analizleri sunmayan ya da eksik sunan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu aşamada sunulan analizlerin içeriğine ilişkin ayrıntılı inceleme yapılmaz.” açıklaması uyarınca, Metro Müh. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne bildirilen kesinleşen ihale kararındaki ifade de dikkate alındığında anılan isteklinin teklifinde analiz eksikliği bulunmadığı, söz konusu teklifin bu haliyle geçerli olduğu anlaşıldığından, analizler üzerinden ayrıntılı değerlendirmenin aşırı düşük teklif aşamasında yapılması gerekmektedir.

 

            3-) İdarece teklifleri değerlendirme dışı bırakılan diğer isteklilerin tekliflerinde analiz eksikliği bulunduğu anlaşıldığından, bu hususta idarece tesis edilen söz konusu işlemler yerinde bulunmuştur.

 

          Sonuç olarak; başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hususunda idarece tesis edilen işlem yerinde bulunmakla birlikte, Ayık İnş. Tic. İth. İhr. ve Tur. Ltd. Şti. ile Metro Müh. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hususunda tesis edilen işlemler mevzuata uygun bulunmadığından, anılan isteklilerin tekliflerinin geçerli kabul edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Ayık İnş. Tic. İth. İhr. ve Tur. Ltd. Şti. ile Metro Müh. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin  teklifleri geçerli kabul edilerek bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Dr. Hasan  GÜL

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

II. Başkan

Hicabi   ECE

Kurul Üyesi

Bahattin  IŞIK

Kurul Üyesi

 

Hakan  GÜNAL

Kurul Üyesi

Kazım  ÖZKAN

Kurul Üyesi

Adem  KAMALI

Kurul Üyesi

 

Abdullah  DÜNDAR

Kurul Üyesi

 

 

 

 

Karşı Oy:

KARŞI OY

 

            İncelemeye konu ihalede, idare tarafından Metro Müh. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

          Kurul tarafından,  Metro Müh. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde analiz eksikliği bulunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde karar verilmiştir.

            İstekli tarafından sunulan analizler incelendiğinde analizde (705-101) iş kalemine ilişkin olarak m2 birim fiyatı 160,65.TL olarak hesaplanmış iken, bu tutar hesap cetveline 32.13.TL olarak aktarılmış ve 160,65.TL’lik iş kalemine ilişkin fiyat 5 adetlik miktarla çarpılarak sonuç fiyat elde edilmiştir.

            Kamu İhale Genel Tebliğinin 38.6.maddesinde “ 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında isteklilerin iş kalemleri/grupları için teklif ettikleri birim fiyatların her biri için analiz sunup sunmadıkları kontrol edilir. Analizleri sunmayan ya da eksik sunan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu aşamada sunulan analizlerin içeriğine ilişkin ayrıntılı inceleme yapılmaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

          İncelemeye konu ihalede Metro Müh. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından (705-101) iş kalemine ilişkin olarak analizde birim miktarın fiyatının 160,65.TL olarak hesaplandığı tespit edilmiştir. Ancak, söz konusu birim fiyatın hesap cetveline aktarıldığı aşamada birim miktarın fiyatı 160,65.TL yerine, 32.13.TL olarak aktarılmıştır. Birim fiyatın (32.13.TL) adetle (5) çarpımı sonucunda 160,65.TL’ lik fiyata ulaşılmaktadır.

          Anılan Tebliğdeki “…Bu aşamada sunulan analizlerin içeriğine ilişkin ayrıntılı inceleme yapılmaz…” düzenlemesi ile, 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca yapılan ilk oturumda analizlerin sayısal olarak denetleneceği, analiz içeriğindeki (Ör: malzeme, işçilik…) girdiler ile bu girdilerin fiyat ve miktarına ilişkin her hangi bir denetimin yapılamayacağı ifade edilmektedir. Ancak, analiz sonuç fiyatlarının birim fiyat teklif cetveline veya hesap cetveline doğru olarak aktarılıp aktarılmadığının denetiminin yapılması gerekmektedir. Bu şekilde yapılan denetim analizin içeriğine ilişkin bir denetim olmayıp, hesap cetvelindeki birim fiyata ilişkin doğru analiz sunulup sunulmadığının denetimidir. Birim fiyatın, analiz baz alınarak 160,65.TL olarak kabulü halinde, hesap cetvelindeki miktar ile birim fiyatın çarpımı sonucunda bulunan tutar ile isteklinin teklif fiyatının arttığı, birim fiyatın 32.13.TL olarak kabulü halinde ise bu fiyatı tevsik edici analizin teklif ekinde bulunmadığı, dolayısıyla analiz sonuç fiyatı (160,65.TL) ile isteklinin hesap cetveli arasındaki uyumsuzluğun teklifinin değerlendirme dışı bırakılması için yeterli bir neden olduğu anlaşıldığından idarece tesis edilen işlemde bu yönüyle mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

            Yukarıda açıklanan gerekçelerle, Kurul kararının Metro Müh. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınması yönündeki kısmına katılmıyorum.

 

           

                                                                                   Hakan GÜNAL       

                                                                                       Kurul Üyesi                                                                   

 

 


 FARKLI GEREKÇE

İncelemeye konu ihalede,

 

İhale ilan metninin 9. maddesinin; “… Teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına göre ihale dökümanı kapsamında verilen analiz formatına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli sunulacaktır. …” şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

            04.03.2009 tarih ve 27159 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik 30. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde yer alan “…teklifleri ekinde…” ibaresinin iptali istemiyle açılan davada; Danıştay Onüçüncü Dairesinin 26.04.2010 tarih ve E: 2010/93 sayılı kararı ile, “… 4734 sayılı Yasa’nın ihaleye katılım kurallarını düzenleyen bölümünde yer alan 10. Maddesinde ihaleye katılımda isteklilerden istenecek bilgi ve belgeler tek tek sayılmış olup, isteklilerin, tekliflerinin ekinde istenilen belgeleri vermemeleri halinde, ihale dışında bırakılmaları sonucu doğabileceğinden, Yasa’da sayılmayan bir belgenin, yönetmelik hükmü ile istenebilecek belgeler kapsamına dahil edilmesine hukuken olanak bulunmamaktadır. Bu itibarla teklifler değerlendirildikten sonra, ancak aşırı düşük tekliflerin varlığı halinde Yasa’nın 38. Maddesi uyarınca istenmesi mümkün olan analizlerin, böyle bir durumun ortaya çıkıp çıkmayacağının belli olmadığı tekliflerin verilmesi aşamasında, bir ihaleye katılım şartı olarak istenilmesine olanak sağlayan Yönetmelik hükmünde yer alan “…teklifleri ekinde…” ibaresinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

            Öte yandan, 4734 sayılı Kanun’un 38. Maddesine 5812 sayılı Kanun’un 12. Maddesiyle eklenen son fıkrasında “İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum, bu maddenin uygulanmasında aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer, sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirleme belirlemeye yetkilidir.” Hükmü bulunmakta olup, anılan hükmün ihaleye katılımda yeterlik kurallarını belirleyen 10. Maddedeki belgeler dışında teklif ekinde analizlerin istenmesine olanak sağlayacak bir hüküm içermediği, ihaleye katılma yeterliği olan isteklilerin tekliflerinin idarece aşırı düşük bulunması halinde yazılı açıklma istenmesi ve sorgulamanın yapılması aşamasını düzenlediği anlaşılmaktadır. …” gerekçesiyle anılan düzenlemenin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.     

            Yargı kararlarının (aralarında ayrım olmaksızın, iptal veya yürütmenin durdurulması) işlemleri tesis edildikleri tarihten itibaren ortadan kaldıracağı açıktır.

İncelemeye konu ihalede, ihale tarihinde yürürlükte olan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30. maddesi hükmü uyarınca, ihale komisyonunca tekliflerin değerlendirildiği ve bunun sonucunda ise teklif ekinde analiz sunulmadığı ya da eksik analiz sunulduğu gerekçesiyle 11 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

             

İhale tarihinde yürürlükte olan ancak, Danıştay Onüçüncü Dairesinin anılan kararı ile hukuka aykırı  olduğuna hükmedilen Yönetmelik hükmü uyarınca; isteklilerden teklif ekinde analiz istenmesi mümkün olmadığından, teklif ekinde analiz sunmayan ya da eksik analiz sunan ve sadece bu gerekçeyle teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınıp, sınır değer yeniden hesaplanarak ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, “düzeltici işlem belirlenmesine” ilişkin karara katılıyorum.

 

 

 

                                                                           Adem KAMALI                                     

                                                                               Kurul Üyesi
   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru