KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2010/UH.I-3097 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2010/UH.I-3097 numaralı KİK Kararı

Yenifakılı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 2010/129496 İhale Kayıt Numaralı Öğle Yemeği Alımı İhalesi ihalesiyle ilgili Yusuf Ateşer Ayfa Yemek Fab. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 11.10.2010 tarih ve 2010/UH.I-3097 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2010/UH.I-3097)

Toplantı No: 2010/065
Gündem No: 57
Karar Tarihi: 11.10.2010
Karar No: 2010/UH.I-3097
Şikayetçi:
 Yusuf Ateşer Ayfa Yemek Fab. , Bedir Mah. 8301 Sk. No:4 Sorgun/YOZGAT
İhaleyi yapan idare:
 Yenifakılı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 66470 Yenifakılı/YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.09.2010 / 30411
Başvuruya konu ihale:
 2010/129496 İhale Kayıt Numaralı "Öğle Yemeği Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.10.2010 tarih ve I.H.29.53.0063/2010-50E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yenifakılı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 02.09.2010 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Öğle Yemeği Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yusuf Ateşer Ayfa Yemek Fabrikasının 15.09.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.09.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 21.09.2010 tarih ve 30411 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.09.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- 02.09.2010 tarihinde pazarlık usulüyle yapılan ihalede Öz-Tat Yemek Fabrikası Rukiye Yarar firmasının başvuru mektubunun teklifleri kapsamında sunulmadığının komisyon huzurunda anlaşıldığı,

 

2- İdari Şartnamenin “Makine teçhizat ve diğer ekipmanlara ait belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 7.5.3 maddesinde isteklinin 10 adet termoboks olduğunun belgelendirilmesinin istenildiği, anılan firma tarafından sunulan kira sözleşmesinin kiraya veren ve kiralayan arasında yapıldığı, devletin resmi kurumları aracılığıyla yapılan (noter onaylı) kira sözleşmesi olmadığı ve geçerliliğinin olmadığı, söz konusu belgenin idari şartnamenin 7.7.1 inci maddesinde düzenlenen belgelerin sunuluş şekline uygun olmadığı, bununla birlikte anılan firmanın kiralamış olduğu termobox ile ilgili ilk ilan veya davet tarihine kadar kiralarının ödenip ödenmediğine ilişkin belge sunulmadığı, söz konusu durumun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 nci maddesinin 3 üncü fıkrasına aykırı olduğu, açıklanan nedenlerle düzeltici işlem kararı alınması gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Bahse konu ihale 4734 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin (f ) bendi uyarınca pazarlık usulü ile yapılan bir ihale olup, söz konusu ihalenin idari şartnamesinin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde isteklilerin “başvuru mektubu” sunmaları gerektiğine ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Diğer taraftan anılan Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi kapsamında yapılan ihalelerde isteklilerin teklif mektubu sunmaları nedeniyle, başvuru mektubunu sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle idari şartnamenin 7 nci maddesinde ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri arasında teklif ekinde başvuru mektubu sunulmasına gerek bulunmadığından idarece başvuru sahibinin şikayetinin reddedilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartnamenin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu”  başlıklı 7.5.3 maddesinin ikinci fıkrasında; “Yemek dağıtımında kullanılmak üzere istekliye ait olan ve yemeklerin soğumaması ve sıcaklığını koruyan en az 10 adet termoboks olduğunun belgelendirilmesi” düzenlemesi yer almakta olup, söz konusu düzenlemede belgelendirmenin nasıl yapılacağına ilişkin açıklama bulunmamaktadır.

 

Söz konusu düzenleme uyarınca ihaleye teklif veren isteklilerden ihale üzerinde bırakılan Öz-Tat Yemek Fabrikası (Rukiye Yarar) teklifi mektubu kapsamında 30 adet termoboks için 05.08.2010 tarihinde Öz-Aş Yemek Fabrikası Ramazan Yarar ile yıllık kira bedeli 2.400 TL, aylık kira bedeli 200,00 TL tutarında, 05.08.2010-05.08.2011 tarihleri arasında geçerli olan kira sözleşmesinin verildiği, kira sözleşmesi ekinde termoboksları kiraya veren firmanın termoboks alış faturasının, yemek dağıtımında termoboks kullanılacağına ilişkin taahhütnamenin sunulduğu görülmüştür.

 

Akabinde, 06.09.2010 tarih ve 2 sayılı Komisyon kararı üzerine 07.09.2010 ve 1668 sayılı yazı ile Öz-Tat Yemek Fabrikasından; 30 adet termoboks için yapılan malzeme kira sözleşmesi kira bedeli olarak Öz-Aş Yemek Fabrikası Ramazan Yarar’a ödeme yaptığına ilişkin faturanın sunulması istenilmiş anılan firma tarafından 08.09.2010 tarihli yazı ekinde; 08.05.2010 tarihinde sözleşmesi yapılan 30 adet termaboks malzeme kira sözleşmesi gereği aylık 200,00 TL kira bedelinin Ramazan Yarar’a elden teslim edildiğine ilişkin 01.09.2010 tarihli tutanak ve termaboks kira bedeli olarak 200,00 TL’nin ödendiğine ilişkin 01.09.2010 tarihli Öz-Tat Yemek Fabrikası adına kesilen faturanın sunulduğu görülmüştür.

 

İhale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu belgelerin uygun bulunarak ihalenin 08.09.2010 tarihli ihale komisyonu kararıyla Öz-Tat Yemek Fabrikası (Rukiye Yarar) üzerinde bırakılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde idarece işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için makine, teçhizat ve diğer ekipmanın adaya veya istekliye ait olmasını isteyebileceği hüküm altına alınmış ve söz konusu maddelerde istekli veya adaya ait makine, teçhizat ve diğer ekipmanların nasıl belgelendirileceği açıkça düzenlenmiştir.

 

Anılan Yönetmeliğin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41 nci maddesinde;

“(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak idare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için adaya veya istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirleyebilir. Bu durumda, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik olarak dokümanda düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

(2) Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

(3) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bahse konu ihalenin idari şartnamesinin 7.5.3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; en az 10 adet termoboksun istekliye ait olması yönünde bir yeterlik kriteri öngörülmesine rağmen bunun nasıl belgelendirileceğine ilişkin idari şartnamede hüküm bulunmamakla birlikte Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin amacının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre gerçekleştirecekleri, hizmet alımı ihalelerinde uygulayacakları usul ve esasları düzenlemek olduğundan, incelemeye konu ihalenin idari şartnamesinin 7.5.3 üncü maddesinde yer almayan belgelendirmeye ilişkin hususlarda anılan Yönetmeliğin 41 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hareket edilmesi gerektiği açıktır.

 

Bahse konu Yönetmeliğin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasında; “(4) Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın termobokslarının firmanın kendi malı olmaması nedeniyle anılan Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca termobokslara ilişkin belgelendirme yapması gerekmektedir. Bu bağlamda anılan firmanın termobokslarının geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş olması halinde söz konusu makine ekipmana ilişkin kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda anılan firmanın sunduğu kira sözleşmesinin finansal kiralama kapsamında kira sözleşmesi olmaması ayrıca, ihalenin davet tarihine kadar olan kiraların ödendiğine ilişkin belgeleri teklif mektubu kapsamında sunmadığının görülmesi ve kiraların ödendiğini gösterir belgelerin teklifle birlikte sunulması gerektiğinden, bunların tamamlatılabilir belgeler arasında bulunmaması nedeniyle anılan firmanın teklifinin yeterli bulunarak ihalenin anılan firma üzerinde bırakılmasında anılan Yönetmelik hükmüne uyarlık bulunmadığından, başvuru sahibinin şikayetinin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan, anılan firma tarafından sunulan kira sözleşmesinin kiraya veren ve kiralayan arasında yapıldığı, devletin resmi kurumları aracılığıyla yapılan (noter onaylı) kira sözleşmesi olmadığı ve geçerliliğinin olmadığı iddiasının incelenmesinde;

 

İhale üzerinde bırakılan Öz-Tat Yemek Fabrikası (Rukiye Yarar) firması tarafından termoboksa ilişkin 05.08.2010 tarihinde Öz-Aş Yemek Fabrikası Ramazan Yarar firması ile imzalanan kira sözleşmesi sunulmuştur. İdarenin 15.09.2010 tarihli şikayete cevabından bahse konu firma tarafından kira sözleşmesinin aslının verildiği anlaşılmıştır.

 

İdari Şartnamenin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7 nci maddesinin 7.7.1 alt maddesinde;  “İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir” düzenlemesi yer almaktadır. Anılan firmanın idari şartnamenin bahse konu maddesinde öngörüldüğü şekilde kira sözleşmesinin aslının teklif kapsamında sunulduğu, anılan Yönetmeliğin 41 nci maddesinin üçüncü fıkrasında da kira sözleşmesinin noter onaylı olacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

 

Ancak, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunun “Sözleşmenin şekli ve tescili” başlıklı 8 inci maddesinde;

“Sözleşme düzenleme şeklinde noterlikçe yapılır. Taşınır mala dair sözleşme, kiracının ikametgahı noterliğinde özel sicile tescil edilir. Taşınmaz mala dair sözleşme ise taşınmazın bulunduğu tapu kütüğünün beyanlar hanesine, gemilere dair sözleşmeler ise gemi siciline şerh edilir.

Tescil veya şerhden sonra, üçüncü kişilerin finansal kiralama konusu mal üzerindeki ayni hak iktisapları kiralayana karşı ileri sürülemez.

Yurt dışında yerleşik kiralayan şirketin Türkiye'de şubesi yoksa sözleşmeler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tescil edilir.” düzenlemesi yer almakta olup anılan düzenleme uyarınca finansal kira sözleşmesinin noterlikçe yapılacağı açıkça belirtilmiştir.

 

Anılan firmanın sunduğu sözleşmenin finansal kira sözleşmesi olmaması nedeniyle, mevcut kira sözleşmesinin noter onaylı olmamasının söz konusu belgenin geçerliğini ortadan kaldırmamakla birlikte, bahse konu ihalede Yönetmeliğin 41 nci maddesi uyarınca termobokslara ilişkin kira sözleşmesinin finansal kirama yoluyla temin edilmesi gerekmekte olup, Finansal Kiralama Kanunun anılan hükmü uyarınca kira sözleşmesinin noterlikçe yapılmasının zorunlu olması nedeniyle, anılan firmanın sunduğu belgelerin anılan Yönetmeliğin 41 inci maddesi ve Finansal Kiralama Kanunun ilgili hükümlerine uygun olmadığından, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

           

Kesinleşen ihale kararında ikinci en avantajlı teklif sahibi olduğu belirtilen Ayfa Yemek Fabrikası Yusuf Ateşer firmasının İdari Şartnamenin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu”  başlıklı 7.5.3  maddesinin ikinci fıkrasında; “Yemek dağıtımında kullanılmak üzere istekliye ait olan ve yemeklerin soğumaması ve sıcaklığını koruyan en az 10 adet termoboks olduğunun belgelendirilmesi” hükmü uyarınca teklifi kapsamında sunduğu belgelerin incelenmesinde;

 

Anılan firma 19.09.2007, 14.09.2007, 29.07.2008 ve 04.09.2008 tarihli termoboks ve yemek taşıma ünitesinin firma tarafından satın alındığına ilişkin faturaların ve Demirbaş Listesinin sunulduğu görülmüştür. Söz konusu Demirbaş Listesinde Çözüm Muhasebe Mali Müşavirlik Ltd. Şti.’nin kaşesi ve bir imza bulunmakta olup söz konusu belgeyi onaylayanın kim olduğu söz konusu belgenin tetkikinden (SM/SMMM/YMM mi, şirket personeli mi vb.) anlaşılamamaktadır. Söz konusu Demirbaş Listesinin (Demirbaşa ilişkin Raporun) nasıl sunulacağı anılan Yönetmeliğin 41 nci maddesinde düzenlenmiş olması ve söz konusu belgenin teklif mektubu kapsamında sunulması gereken bir belge niteliğini taşıması ve söz konusu eksiliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olması nedeniyle, tamamlatılabilir bir eksiklik olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Söz konusu Yönetmeliğin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41 nci maddesinin ikinci fıkrasında;“ (2) Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.” düzenlemesi yer almaktadır. 

 

            Anılan firmanın sunduğu Demirbaş Listesinin (Demirbaşa ilişkin Raporun) kimin tarafından düzenlendiğinin anlaşılamaması, söz konusu belgenin anılan madde hükmüne uygun olarak düzenlenmemesi nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ihalede geçerli teklif olarak belirlenmesinde anılan Yönetmelik hükmüne uyarlık bulunmamaktadır.

 

          Sonuç olarak, ihalede geçerli tekli bulunmadığından ihalenin iptali gerekmektedir.

 

          Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

          Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,

 

         
   Oybirliği ile karar verildi.

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru