KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2010/UH.II-2428 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2010/UH.II-2428 numaralı KİK Kararı

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2010/96874 İhale Kayıt Numaralı Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatı Hizmet Binaları ve Çevresi Temizlik Hizmet Alımı İhalesi ihalesiyle ilgili Alnıaçık Fırın İşl. Otomotiv Temz. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 16.08.2010 tarih ve 2010/UH.II-2428 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2010/UH.II-2428)

Toplantı No: 2010/055
Gündem No: 35
Karar Tarihi: 16.08.2010
Karar No: 2010/UH.II-2428
Şikayetçi:
 Alnıaçık Fırın İşl. Otomotiv Temz. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti., İstasyon Caddesi No: 29/a Etimesgut/ANKARA
İhaleyi yapan idare:
 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Söğütözü Cad. No: 14/E 06560 Beştepeler Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.08.2010 / 18240
Başvuruya konu ihale:
 2010/96874 İhale Kayıt Numaralı "Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatı Hizmet Binaları ve Çevresi Temizlik Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.08.2010 tarih ve II.H.23.37.0198/2010-106 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 19.07.2010 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatı Hizmet Binaları ve Çevresi Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Alnıaçık Fırın İşl. Otomotiv Temz. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 02.08.2010 tarih ve 18240 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin üzerinde bırakıldığı isteklinin teklifine ilişkin olarak ihale komisyonu tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinde; “…İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur…

 

… Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

 

a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

                       

b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

                       

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine, karar verilir.” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında; “İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedelinin, teminat alınan hallerde başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.” hükmü,

 

Bulunmaktadır.

 

Aynı Yönetmeliğin “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında Kuruma yapılan başvuruların ön incelemesi sırasında aranacak hususlar düzenlenmiş ve anılan fıkranın (ğ) bendinde başvuru bedeli bu hususlardan biri olarak sayılmış olup;

 

Üçüncü ve dördüncü fıkralarında ise; “Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

 

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.”  hükümlerine yer verilmiştir.

 

“Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrasında da “16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Yapılan incelemede, başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği hususu tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılığın İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca on günlük itirazen şikayet süresi içerisinde (en geç 09.08.2010 tarihinde) giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Dr. Hasan  GÜL

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

II. Başkan

Hicabi   ECE

Kurul Üyesi

Ali  KAYA

Kurul Üyesi

 

Bahattin  IŞIK

Kurul Üyesi

Kazım  ÖZKAN

Kurul Üyesi

Adem  KAMALI

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru