KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2010/UM.II-2187 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2010/UM.II-2187 numaralı KİK Kararı

Karadeniz Ereğli İkmal Destek Komutanlığı tarafından yapılan 2010/54736 İhale Kayıt Numaralı Yumurta Alımı İhalesi ihalesiyle ilgili Ful-Bay İnş. Tur. Tem. Elek. Taah. Tic. Paz. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 26.07.2010 tarih ve 2010/UM.II-2187 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2010/UM.II-2187)

Toplantı No: 2010/052
Gündem No: 25
Karar Tarihi: 26.07.2010
Karar No: 2010/UM.II-2187
Şikayetçi:
 Ful-Bay İnş. Tur. Tem. Elek. Taah. Tic. Paz., İnağzı Mah. Kilimli Yolu Cad. Gürel Apt. No:35/F ZONGULDAK
İhaleyi yapan idare:
 Karadeniz Ereğli İkmal Destek Komutanlığı, 67300 Karadeniz Ereğli ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.07.2010 / 15655
Başvuruya konu ihale:
 2010/54736 İhale Kayıt Numaralı "Yumurta Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.07.2010 tarih ve II.M.19.97.0228/2010-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karadeniz Ereğli İkmal Destek Komutanlığı tarafından 08.06.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Yumurta Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ful-Bay İnş. Tur. Tem. Elek. Taah. Tic. Paz.’nin 21.06.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.06.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.07.2010 tarih ve 15655 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.07.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif mektubunda aritmetik hata bulunduğu teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu malın adı; “Yumurta”, miktarı ve türü 200.000 adet şeklinde düzenlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 18 inci maddesinde; İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinin “Teklif edilen birim fiyat” sütununa “0,169 TL” yazıldığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aritmetik hata ve yuvarlama” başlıklı 16.5 inci maddesinde; “16.5.1. Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilecek ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılacaktır.

 

            16.5.2. Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalede, birim fiyat teklif cetvelindeki birim fiyatlar ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarlar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak yazılacaktır. Ancak, birim fiyat üzerinden teklif alınan mal alım ihalelerinde, miktarı yüksek olan iş kalemleri için, idari şartnamenin diğer hususlara ilişkin bölümünde belirtilmek kaydıyla, istekliler birim fiyatlarını virgülden sonra iki haneden fazla olacak şekilde verebileceklerdir. Bu durumda da birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarlar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak yazılacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin diğer hususlara ilişkin bölümünde düzenleme yapılmadığından, anılan Tebliğ açıklaması gereği, istekliler birim fiyatlarını virgülden sonra iki hane şeklinde vermesi gerekmektedir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyatını virgülden sonra üç hane şeklinde ihale dokümanına aykırı şeklinde verdiği anlaşıldığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, dolayısıyla iddianın yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli Göktekin Ticaret’in teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Karşı Oy:

KARŞI OY

 

İncelemeye konu ihalenin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, yaklaşık maliyetin toplam 36.000,00 TL olarak belirlendiği;

 

İhalede 3 adet ihale dokümanının satın alındığı, 08.06.2010 tarihinde yapılan ihaleye 2 isteklinin  teklif  verdiği, yapılan inceleme sonucunda verilen tekliflerden 1 adedinin geçerli olduğu, ancak geçerli teklif fiyatın  38.000,00 TL olduğu ve yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu dikkate alındığında ihalede rekabetin oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde “Temel İlkeler” başlığı altında; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Anılan Kanunun 5 inci maddesinde yer alan “Temel İlkeler” gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz  konusu ihalede Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelerden “rekabet ve kaynakların verimli kullanılması”  ilkesinin ihlal edildiği anlaşılmıştır. 

 

            Açıklanan nedenden dolayı incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, “düzeltici işlem belirlenmesine” ilişkin karara katılmıyorum.

                      

                                  

 

                       

                                                           Adem KAMALI

                                                                                                KurulÜyesi                             

 

 

 

 

 

   

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru