KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2010/UY.II-1672 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2010/UY.II-1672 numaralı KİK Kararı

İnegöl Belediye Başkanlığı tarafından yapılan 2010/31721 İhale Kayıt Numaralı Katı Tık Düzenleme Depolama Sahası İnşaatı Yapımı İhalesi ihalesiyle ilgili M.T.O. Serhat Temizlik İnş. Nak. Özel Eğ. Sağ. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 14.06.2010 tarih ve 2010/UY.II-1672 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2010/UY.II-1672)

Toplantı No: 2010/041
Gündem No: 23
Karar Tarihi: 14.06.2010
Karar No: 2010/UY.II-1672
Şikayetçi:
 M.T.O. Serhat Temizlik İnş. Nak. Özel Eğ. Sağ. San. ve Tic. Ltd. Şti., Alanyurt Cd. Bozluca Bağ. Yolu İnegöl/BURSA
İhaleyi yapan idare:
 İnegöl Belediye Başkanlığı, Cuma Mah. Nuri Doğrul Cad. No:1 İnegöl/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.05.2010 / 12086
Başvuruya konu ihale:
 2010/31721 İhale Kayıt Numaralı "Katı Tık Düzenleme Depolama Sahası İnşaatı Yapımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.06.2010 tarih ve II.Y.14.57.0224/2010-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İnegöl Belediye Başkanlığı tarafından 15.04.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Katı Atık Düzenleme Depolama Sahası İnşaatı Yapımı” ihalesine ilişkin olarak M.T.O. Serhat Temizlik İnş. Nak. Özel Eğ. Sağ. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 12.05.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.05.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.05.2010 tarih ve 12086 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.05.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Aşırı düşük teklif açıklamalarının idarece yeterli kabul edilmemesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

            2)  İhaleye katılan isteklilerin birim fiyat teklif cetvellerindeki kalemlerin toplamı ile birim fiyat teklif mektuplarındaki tutarların uyumlu olmadığı,

 

3) Birim fiyat teklif cetveli ve tarifinde 33 ton demir işine karşılık demirin nakli boşaltma ve istifinin miktarının 1 ton nakliye olarak belirtildiği, bu hususun ihale sonucunu etkilediği, ihalenin iptalini gerektirdiği,

 

            4) Başvuruya konu ihaleye ait “HDPE Geomembrana İlişkin Özel Teknik Şartname”de geomembranın rulo genişliğinin “7,50/6,95” olarak belirtildiği, söz konusu değerlerin Almanya’dan ithal edilen bir ürünü işaret ettiği, bu nedenle rekabetin engellendiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuruya konu ihaleye ait idari şartnamenin incelenmesi sonucunda, ihale konusu işin “İnegöl Katı Atık Düzenli Depolama Sahası İnşaatı” işi olduğu, işin fiziki miktarı ve türünün idari şartnamenin 2 nci maddesinde; “Toplam 22,34 hektarlık alanda, 7,9 hektar ve 1.145.000 m3 kapasiteli katı atık depolama alanı (1. Aşama) inşaatı, tesis idari ve sabit binaları, sızıntı suyu havuzu, geri devir pompa istasyonu, yangın suyu pompa istasyonu, foseptik, sızıntı suyu ve biogaz drenaj sisteminin teşkili ve benzeri üniteleri içeren katı atık düzenli depolama sahası inşaatı yapımı” olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde ise, isteklilerin tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceği ve ihale sonucunda teklif birim fiyat sözleşme imzalanacağı belirtilmiştir.

 

            Söz konusu ihaleye 13 teklif verilmiş, ihale komisyonunca geçerli olduğu tespit edilen tekliflerin değerlendirmeye alınmasıyla, Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin açıklamalar çerçevesinde; 4.074.066,40 TL’lik bir sınır değer hesaplanmış ve sınır değerin altında teklif verdiği belirlenen 3 istekliden teklif bileşenlerine ilişkin açıklama istenilmiştir.

 

            Aşırı düşük teklif açıklaması istenilen isteklilerden Meriç Kurt’un belirlenen süre içerisinde aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı, MTO Serhat Temizlik İnş. Nak. Özel Eğ. Sağ. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Şükrü Uzun’un açıklamalarını idareye sunduğu, söz konusu isteklilerin açıklamalarının idare tarafından yeterli görülmeyerek değerlendirme dışı bırakıldıkları ve ihalenin sınır değerin üzerinde teklif sunan Remzi Sütçü’nün üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

            İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

            İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45 inci maddesinde;

“…

            45.1.3. İhale komisyonu, sınır değerin altındaki tekliflerin maliyet bileşenlerini ve/veya bunlara ait fiyat analizlerini;

            a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.

            45.1.4. Aşırı düşük tekliflere ilişkin sorgulama teklifin tümü üzerinden olabileceği gibi, isteklinin teklifinde ihale komisyonu tarafından belirlenen bileşenler üzerinden de yapılabilir.

            45.1.5. Teklifi aşırı düşük bulunan istekliler Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada, analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri (proforma faturalar, teklif alma yazıları, idarece istenmesi durumunda yardımcı analizler ve buna benzer) sunacaklardır.

            45.1.6. İsteklilerin aşırı düşük sorgulamasına ilişkin açıklamaları belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyecektir. Bu çerçevede;

            a) İstekliler tarafından proforma faturalarla açıklama yapılması durumunda; proforma faturada proforma fatura içeriği mala ilişkin olarak mükellefin son geçici vergi beyanname döneminde tespit edilen birim ortalama maliyet belirtilecek ve proforma faturaya, ilgili malın son geçici vergi beyanname dönemine ait bir alış ve bir satış faturası örneği eklenerek tasdik anlaşması yapılan YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM’e onaylatılacaktır. Proforma fatura veren imalatçı ise; proforma fatura ekinde, ilgili mala ilişkin imalatçının son geçici vergi beyanname döneminde çıkartılan birim maliyet cetveli verilecektir. Sunulan birim maliyet cetveli, mükellefin tasdik anlaşması yaptığı YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafından onaylı olmalıdır.

            b) İsteklilerce yapılan açıklamalarda teklifin bir bölümünü oluşturan iş kısımlarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde; söz konusu fiyat tekliflerinin ekinde, Vergi Usul Kanununa göre tutulması zorunlu olan yasal defter ve belgelere uygunluğu YMM veya SMMM tarafından onaylanmış maliyet tespit raporunun sunulması zorunludur. Söz konusu maliyet tespit raporunda, fiyat teklifi verilen işle ilgili varsa malların birim ortalama maliyetleri ile işçilik maliyetleri belirtilmelidir. Fiyat teklifinin kapsamında sadece mal bulunuyor ise; maliyet tespit raporu yerine, piyasadan alınan mallara ilişkin olarak yukarıda belirtildiği şekilde proforma faturaların, fiyat teklifi veren kişinin üretici olması durumunda ise, son geçici vergi beyanname döneminde çıkartılan ilgili malın birim maliyet cetvelinin sunulması zorunludur.

            c) İsteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda; söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır.

            ç) İsteklinin açıklamalarını kendi ürettiği mallara dayandırması durumunda; mükellefin tasdik anlaşması yaptığı YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafından onaylı, son geçici vergi beyanname dönemine ait üretim konusu mala ilişkin maliyet tespit raporunun sunulması zorunludur. Maliyet tespit raporunda üretilen mala ilişkin birim maliyetlerin gösterilmesi gerekmektedir.

            d) İstekliler tarafından yapılan açıklamada, malın stoklarda bulunduğunun belirtilmesi durumunda; Vergi Usul Kanununun 182 nci maddesi gereğince tutulması gereken envanter defterinin ilgili malzeme veya mala ilişkin kısmının mükellefin tasdik anlaşması yaptığı YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafından onaylı örneğinin veya mükellefin tasdik anlaşması yaptığı YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafından hazırlanan ve onaylanan ilgili malzeme veya mala ilişkin stok tespit raporunun sunulması zorunludur. Stok tespit raporunda mükellefin yasal defter ve belgelerine uygun ilgili malzeme veya mala ilişkin birim maliyetlerin gösterilmesi zorunludur.

            45.1.7 Yapım yönteminin ekonomik olması hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; kullanılan yapım yöntemi ve teknolojinin, yapım işinde sağlayacağı maliyet avantajının belgelere dayalı olarak açıklanması gereklidir.

            45.1.8. Seçilen teknik çözümler, yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya yapım işinin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajlı koşul ve özgünlük sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gereklidir.

            45.1.9. Yapılan açıklamalarda, son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin belgelendirme yapılamaması durumunda; belgelendirmede bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınır.

            45.1.10.  Aşırı düşük sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uygun olmayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.” açıklaması bulunmaktadır.

            Başvuru sahibinin teklif açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda anılan 45 inci maddesi çerçevesinde incelenmesi sonucunda aşağıda yer verilen hususlar tespit edilmiştir:

 

            -“ 1.450,00 mm uzunluğunda 2,00 m yüksekliğinde betonarme direkli kafes teli ile himaye çiti yapılması” işi ve “2.500,00 m uzunluğunda 1,5 m yüksekliğinde betonarme direkli kafes teli ile himaye çiti yapılması” işi için Salimler Metal Mob. Teks. İnş. Taah. Mak. San. Tic. Ltd. Şti.’den fiyat teklifi alındığı, fiyat teklifinin ekinde malzeme ve işçilik maliyetini gösteren maliyet tespit raporu ile malzemelere ilişkin bir adet satış faturasının sunulduğu, ancak söz konusu rapor ile satış faturasının YMM ya da SMMM tarafından onaylı olmadığı,

            - Mekanik işlere ilişkin olarak, Yites İnş. Tes. Taş. ve Elek. Ev Aletleri San. Tic. Ltd. Şti.’den fiyat teklifi alındığı, fiyat teklifinin ekinde maliyet tespit raporu ile 25 adet alış ve 34 adet satış faturasının sunulduğu, maliyet tespit raporunun YMM ya da SMMM tarafından onaylı olmadığı, alış ve satış faturalarının ise Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan; “Kaşeler kare şeklinde olup, en üste "TC" rumuzu, altına "TÜRMOB" yazısı ve "Mm" amblemi, Serbest Muhasebeci veya "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" ibaresi ile kaşe numarasını taşır.” hükmünde belirlenen şekle uygun olarak onaylanmadığı,

            - “Demir profil”e ilişkin olarak Bilsar Metal Plastik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’den alınmış proforma faturanın sunulduğu, proforma faturanın ekinde yer alan bir adet alış ve bir adet satış faturasının SMMM veya YMM yerine serbest muhasebeci tarafından onaylanmış olduğu,

            -  Alt temel, plentmiks temel ve asfalt betonu kaplaması yapılması için Simge Mat Madencilik Asfalt Tic. ve San. A.Ş.’den alınmış faks çıktısı fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifinin faks çıktısı olarak sunulması, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31 inci maddesinde yer alan; “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.” hükmüne uygun olmadığı,

            - “Alt temel malzemeleri” için Yamanlar Hafriyat Madencilik İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’den fiyat teklifi alındığı, fiyat teklifinin ekinde sunulan bir adet satış faturasının SMMM ya da YMM onaylanmış olmadığı,

            - “Elektrik işleri”ne ilişkin olarak EFA Elektrik’ten fiyat teklifi alındığı, fiyat teklifinin ekinde sunulan 23 adet satış ve 19 adet alış faturasının ise Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin yukarıda anılan 6 ncı maddesine uygun olarak onaylanmadığı,

            - “Muhtelif demir, C/14 beton, C/20 beton, çimento, 13,5’luk tuğla ve 8,5’luk tuğla” için Özkan İnş. Malz. San. Tic. Ltd. Şti.’den proforma fatura alındığı, proforma faturanın ekinde sunulan 5 adet satış ve 6 adet alış faturasının YMM ya da SMMM tarafından onaylı olmadığı,

            - “60 tonluk kantar” için Ölçsan Elek. Sis. İml. San. ve Tic. Ltd. Şti.’den fiyat teklifi alındığı, fiyat teklifinin ekinde sunulan maliyet tespit raporunun SMMM ya da YMM yerine serbest muhasebeci tarafından onaylanmış olduğu,

            Görülmüştür.

            Bu çerçevede, başvuru sahibi M.T.O. Serhat Temizlik İnş. Nak. Özel Eğ. Sağ. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamalarını Kamu İhale Genel Tebliğinin 45 inci maddesine uygun olarak sunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Ayrıca, söz konusu istekli tarafından sunulan analizler incelendiğinde; İBF 20 nolu “Her cins çimentonun taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi” işine ilişkin sunulan analizde “düz işçi” girdisinin miktarının “0,4 m3” olarak belirtildiği, ancak ihale dokümanı kapsamında yer alan analizde “düz işçi” miktarının “1,0 saat” olarak belirlendiği,

            İBF 22 nolu “1,5 m yüksekliğinde betonarme direkli kafes teli ile himaye çiti yapılması- dış koruma” işine ilişkin analizde, “profil demirlerin bileşik olarak hazırlanması” iş kalemi miktarının başvuru sahibi tarafından “0,0013 ton” olarak belirtildiği, ancak ihale dokümanı kapsamında yer alan analizde “profil demirlerin bileşik olarak hazırlanması” miktarının “0,001274 ton” olarak belirlendiği,

            SÖBF 1 nolu “1 ton katı atığın serilmesi, ötelenmesi ve sıkıştırılması” işine ilişkin analizde “traktör buldozer (tm 25 veya emsali 185 hp+ bıçak)” girdisinin miktarının başvuru sahibi tarafından “0,0002 adet” olarak belirtildiği, buna karşın idarece hazırlanan analiz formatında söz konusu girdinin miktarının “0,000171 adet” olarak belirlendiği,

            Tespit edilmiştir.

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere tekliflerin ekinde analizlerin istenilmesi” başlıklı 38 inci maddesinde;

            “38.1. Uygulama Yönetmeliğinin “İstenecek belgeler” başlıklı 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükmü uyarınca,

            a) Teklif birim fiyatlı işlerde; teklif edilecek birim fiyatlara ilişkin olarak idare tarafından, tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

            b) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; idare tarafından teklif bedelini oluşturacak iş kalemleri ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

            (Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının düzenlenerek ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilmesi gerekmektedir.

            …

             38.7. Teklifi aşırı düşük bulunarak sorgulamaya tabi tutulan ve teklifine ilişkin açıklamada bulunan isteklilerin analizleri ayrıntılı olarak incelenecek olup; sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz girdilerindeki miktarlar ile fiyatların çarpımı sonucunda bulunan tutarları teklif birim fiyatlarla veya teklif fiyatlarla uyumlu olmayan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Aşırı düşük sınır değerin altında kalan isteklilerin analizleri üzerinde yapılan ayrıntılı incelemede; çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatı ile uyumlu olmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.” açıklaması bulunmaktadır.

            Anılan açıklama uyarınca, idarece ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen analiz formatında, sadece girdi cinslerinin gösterilmesi, analiz girdileri ile miktarların belirtilmemesi gerekmesine karşın, incelemeye konu ihalede idarece hazırlanan analiz formatında analiz girdileri ile miktarlarının belirtildiği görülmüştür. Bununla birlikte, ihale dokümanına yönelik olarak süresi içerisinde şikayet başvurusunda bulunulmadığından, isteklilerin tekliflerini analiz formatına uygun şekilde hazırlamaları ve değerlendirmenin de dokümanda yer alan düzenlemelere göre yapılması gerekmektedir.

            Bu itibarla, başvuru sahibi tarafından sunulan analizlerin, idarece belirlenen analiz formatına uygun olarak sunulmadığı ve teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliğinin 45 inci maddesine uygun olarak belgelendirilmediği anlaşıldığından, teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan itirazen şikayet dilekçesinde, “ihaleye katılmış olan isteklilerden bazılarının birim fiyat teklif cetvellerinde yer alan kalemlerin toplamı ile birim fiyat teklif mektubunda belirtilen teklif miktarlarının birbirini tutmadığı” iddia edilmiştir. Söz konusu iddiada belirli bir isteklinin belirtilmediği görülmüş olmakla birlikte, idarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde, aşağıda yer verilen hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarece ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlenen Şenol Ekşi İnş. Müt. San. Tic. Ltd. Şti.- Ekşioğlu Yapı San. A.Ş. İş Ortaklığı’nın birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde; 7.1 nolu “Yönetim Binası İnşaat İşleri” toplamı tutarının 110.967,34 TL olması gerekirken 110.967,32 TL yazıldığı, 7.3 nolu “Yönetim Binası Elektrik İşleri” toplamı tutarının 4.115,07 TL yerine 4.115,06 TL yazıldığı, 8.3 nolu “Atölye Binası Elektrik İşleri” toplamı tutarının 3.946,20 TL yerine 3.946,19 TL yazıldığı, 9.1 nolu “Bekçi ve Kantar Binası İnşaat İşleri” toplamı tutarının 38.643,85 TL yerine 38.643,86 TL yazıldığı, 9.3 nolu “Bekçi ve Kantar Binası Elektrik İşleri” toplamı tutarının 1.434,01 TL yerine 1.434,00 TL yazıldığı, 9.2 nolu “Bekçi ve Kantar Binası Mekanik İşleri” toplamı tutarının 16.655,71 TL yerine 16.655,69 TL yazıldığı, 10 nolu “Giriş kapısının yapılması” toplamı tutarının 10.434,35 TL yerine 10.434,34 TL yazıldığı, 11.1 nolu “Yangın suyu pompa istasyonu inşaat işleri” toplamı tutarının 40.169,10 TL yerine 40.169,07 TL yazıldığı, 11.3 nolu Yangın suyu pompa istasyonu elektrik işleri” toplamı tutarının 8.592,40 TL yerine 8.592,39 TL yazıldığı, 12.1 nolu “Jeneratör binası inşaat işleri” toplamı tutarının 11.124,41 TL yerine 11.124,39 TL yazıldığı, 12.3 nolu “Jeneratör binası elektrik işleri” toplamı tutarının 59.261,68 TL yerine 59.261,67 TL yazıldığı, 14.1 nolu “Sızıntı suyu geri devir pompa istasyonu inşaat işleri” toplamı tutarının 5.237,94 TL yerine 5.237,93 TL yazıldığı, 14.2 nolu “Sızıntı suyu geri devir pompa istasyonu mekanik işleri” toplamı tutarının 63.483,02 TL yerine 63.483,01 TL yazıldığı, 15 nolu “müşterek sıhhi tesisat işleri” toplamı tutarının 17.577,76 TL yerine 17.577,74 TL yazıldığı, 16 nolu “Isıtma Tesisatı” toplamı tutarının 13.686,94 TL yerine 13.686,96 TL yazıldığı, 19 nolu “saha işletme işi” toplamı tutarının 196.427,92 TL yerine 196.427,91 TL yazıldığı görülmüştür. Bu çerçevede, bahse konu isteklinin teklif mektubuna birim fiyat teklif cetvelindeki tutarların toplamı olan 4.478.832,80 TL yerine 4.478.832,63 TL yazıldığı anlaşıldığından, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken idarece geçerli teklif olarak belirlenmesi mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

İdare tarafından geçerli teklif olarak belirlen Öztimurlar Yapı Proje İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde; 15 nolu “Müşterek sıhhi tesisat işleri” toplamı tutarının 20.565,02 TL olarak belirtildiği, oysa söz konusu işin kapsamında yer alan 37 iş kalemi için teklif edilen tutarların toplamının 20.565,01 TL olduğu, bu çerçevede toplam teklif tutarının 4.492.697,89 TL olarak yazılması gerekirken 4.492.697,90 TL yazıldığı tespit edilmiştir. Bu itibarla, söz konusu isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken idarece geçerli teklif olarak belirlenmesi mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

Gökşin İnş. Gıda Elek. Tur. Teks. Bil. ve Tük. Malz. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin birim fiyat teklif cetvelinin incelenmesi sonucunda; 14.1 nolu Sızıntı suyu geri devir pompa istasyonu inşaat işleri” toplamı tutarının 4.469,09 TL yerine 4.469,10 TL yazıldığı, 15 nolu “Müşterek sıhhi tesisat işleri” toplamı tutarının 28.495,23 TL yerine 28.495,24 TL yazıldığı, 16 nolu “Isıtma Tesisatı” toplamı tutarının 18.733,40 TL yerine 18.733,30 TL yazıldığı, 19 nolu “saha işletme işi” toplamı tutarının 381.533,87 TL yerine 381.533,86 TL yazıldığı görülmüştür. Bu çerçevede, söz konusu isteklinin toplam teklif tutarının birim fiyat teklif cetvelinde yer alan kalemlerin toplamı olan 4.711.000,09 TL olması gerekirken teklif mektubuna 4.711.000,00 TL yazıldığı anlaşılmış olup, isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken idarece geçerli teklif olarak belirlenmesi mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

            Neska Müh. İnş. Taah. Turz. Rek. Dan. ve Org. Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde; 7.2 nolu “yönetim binası mekanik işleri” toplamı tutarının 3.056,49 TL yerine 3.056,48 TL yazıldığı, 7.3 nolu  “yönetim binası elektrik işleri” toplamı tutarının 6.191,98 TL yerine 6.191,96 TL yazıldığı, 8.1 nolu “atölye binası inşaat işleri” toplamı tutarının 163.896,58 TL yerine 163.896,59 TL yazıldığı, 8.2 nolu “atölye binası mekanik işler” toplamı tutarının 3.354,74 TL yerine 3.354,73 TL yazıldığı, 8.3 nolu “atölye binası elektrik işleri” toplamı tutarının 5.212,80 TL yerine 5.212,78 TL yazıldığı, 10.2 nolu “giriş kapısı inşaat işleri” toplamı tutarının 10.224,70 TL yerine 10.224,71 TL yazıldığı, bu çerçevede söz konusu isteklinin birim fiyat teklif cetvelindeki iş kalemleri toplamı ile birim fiyat teklif mektubundaki toplam teklif tutarının uyumlu olmadığı görülmüştür.

            Ayrıca, anılan isteklinin 11.2.11, 11.2.14, 11.2.23 nolu iş kalemlerinin miktarı ile teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan tutarın, Kamu İhale Genel Tebliğinin 39.2 nci maddesinde yer alan “Birim fiyat teklif cetvelinde, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan tutar, analizlerde de her bir girdi miktarı ile rayicinin çarpımı sonucu bulunan tutar, en yakın iki ondalık basamaklı sayıya getirilecek biçimde yuvarlanmak suretiyle yazılacak ve yazılan bu tutarlar toplanacaktır.” açıklamasına aykırı olarak; en yakın iki ondalık basamaklı sayıya getirilecek biçimde yuvarlanmadığı tespit edilmiştir. Diğer yandan, idari şartnamenin 19 uncu maddesi gereğince, isteklilerin tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vermesi gerekmekte iken, Neska Müh. İnş. Taah. Turz. Rek. Dan. ve Org. Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin birim fiyat teklif cetvelinde 11.2.36, 11.2.37 ve 11.2.37 nolu kalemler için birim fiyat öngörülmeyerek toplam teklif bedelinin oluşturulduğu anlaşıldığından, teklifinin bu gerekçeyle de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İhale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetveline ilişkin standart formda, 5.9 sıra nolu “15 km’den demir nakli, boşaltma ve istifi” iş kaleminin miktarının “1 ton” olarak belirlendiği, söz konusu işe ilişkin birim fiyat tarifinin ise; “NA6 15 km’den demir nakli, boşaltma ve istifi:

 

            Bu birim fiyat aşağıdaki işleri kapsar.

 

            Demirin inşaat sahasına nakli, boşaltılması ve istifi ile bu işler için gerekli her türlü araç ve gereç ile malzeme ve kayıpları, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 ton fiyatı.” şeklinde belirtildiği görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55 inci maddesinin ikinci fıkrasında;“ İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır.” hükmü bulunmaktadır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında; “Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.” düzenlemesi,

 

            “Sürelerle ilgili esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde; “Süreler; ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar.” düzenlemesi, 

 

Yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibinin, “birim fiyat teklif cetveli ve tarifinde 33 ton demir işine karşılık demirin nakli boşaltma ve istifi miktarının 1 ton nakliye olarak belirtilmesinin ihale sonucunu etkilediği ve ihalenin iptalini gerektirdiği”ne ilişkin iddiasının ihale dokümanında yer alan düzenlemelere yönelik olduğu anlaşılmış olup, bu düzenlemelere yönelik olarak ihale dokümanının satın alındığı tarihten sonraki on gün ve her halde ihale tarihinden üç iş günü öncesinde şikayet başvurusunda bulunulmuş olması gerekmektedir. Ayrıca, 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, “Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, zorunludur.” hükmü uyarınca, başvuru sahibinin teklif mektubunda, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiğine dair beyanda bulunduğu ve teklifini buna göre vermiş olduğu anlaşıldığından, bu aşamadan sonra ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunma ehliyeti de bulunmamaktadır. Bu nedenle, bahse konu iddianın ehliyet ve süre yönünden reddedilmesi gerekmektedir.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

HDPE Geomembrana İlişkin Özel Teknik Şartnamede; her iki tarafı da düz yüzeyli HDPE geomembran(2,00 mm)” ın özellikleri arasında, rulo genişliğinin “7,50 / 6,95” arasında olması gerektiği belirtilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin “özel teknik şartnamede yer alan düzenlemelerin tek bir ürünü işaret ettiği”ne ilişkin iddiasının ihale dokümanına yönelik olduğu ve ihale dokümana yönelik olarak süresinde şikayet başvurusunda bulunulmadığı anlaşılmıştır. Diğer yandan; teklif mektubunda, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiğine dair beyanda bulunduğu ve teklifini dokümanda yer alan düzenlemelere göre vermiş olduğu göz önüne alındığında, başvuru sahibinin ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunma ehliyeti de bulunmamaktadır. Bu itibarla, söz konusu iddianın ehliyet ve süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            Gökşin İnşaat Gıda Elek. Tur. Teks. Bil. ve Tük. Mal. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 01.06.2010 tarihli itirazen şikayet başvurusu üzerine yapılan inceleme sonucunda; sınır değerin üzerinde teklif veren isteklilerce sunulan analizler, her bir iş kalemine ilişkin olarak sunulup sunulmadığı bakımından incelenmiş ve tespit edilen hususlara aşağıda yer verilmiştir:

            - İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde; ihale üzerinde bırakılan istekli olan Remzi Sütçü’nün; MBF 32 nolu “pisuar sifonu” ve MBF 33 nolu “pik bodrum süzgeci 24x34 cm” mekanik iş kalemleri, NA 1 nolu “300 m’ye toprak nakli”, NA2 nolu “2 km’den suyun taşınması”, NA3 nolu “15 km’den çakıl nakli”, NA4 nolu “300 km’den boru nakli”, NA5 nolu “45 km’den PMT plentmiks malzeme nakli”, NA6 nolu “15 km’den nakli, boşaltma ve istifi” ve NA7 nolu “15 km’den çimento nakli, boşaltma ve istifi” işlerine ait birim fiyat analizlerini sunmadığı,

            - İdarece ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Şenol Ekşi İnş. Müt. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif dosyası kapsamında sunulan analizler incelendiğinde; elektrik işleri ve mekanik işler (MBF 78 nolu kaynaklı imalat işleri hariç) için malzeme ve montaj bedelini gösterecek şekilde analiz sunulmadığı, inşaat iş kalemleri için sunulan analizlerde ise her bir analiz girdisi için teklif edilen fiyatın yazılmadığı,

            - Öztimurlar İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.’nin analizleri incelendiğinde; elektrik işleri, 95 adet mekanik iş kalemi (MBF 57 ila MBF 152 iş kalemleri) ve saha işletme analizlerinin sunulmadığı,

            - Bilir İnş. Tic. Tur. ve San. Ltd. Şti. tarafından sunulan analizler incelendiğinde; elektrik işleri ve mekanik işler için analiz yerine, kar ve genel gider içermeyen birim fiyatlar ile % 10 yüklenici karı eklenmiş birim fiyatların gösterildiği bir listenin sunulduğu, Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda anılan 38.3 üncü maddesi uyarınca,  kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış birim fiyatların teklif edilmesi halinde, hangi kurum ve kuruluşun birim fiyatının kullanıldığı ve poz numarası yazılmak suretiyle liste sunulmasının mümkün olmasına karşın, söz konusu istekli tarafından birim fiyatı kullanılan kamu kurum kuruluşunun belirtilmediği ve poz numaralarının da yazılmadığı, (ayrıca, söz konusu iş kalemleri için öngörülen birim fiyatların Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatlarının üzerinde olduğu, örneğin; MBF 152 nolu “yanmaz ve su geçirmez kumaşından imal prefabrik vana yalıtım ceketi” iş kalemi için Bayındırlık Bakanlığının “241-604 poz nolu” birim fiyatının (montaj dahil) 39,60 TL olmasına karşın, istekli tarafından 41,802 TL teklif edildiği),

            -  Neska Müh. İnş. Taah. Turz. Rekl. Danş. ve Org. Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından sunulan analizler incelendiğinde; elektrik işleri ve mekanik işler (MBF 78 nolu kaynaklı imalat işleri hariç) için malzeme ve montaj bedelini gösteren analizlerin sunulmadığı,

            - Yuner İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan analizler incelendiğinde; elektrik işleri ve mekanik işler (MBF 75 nolu Q110 anma çaplı, PE 100 polietilenden mamül içme ve kullanma suyu boruları, MBF 78 nolu kaynaklı imalat işleri hariç) için malzeme ve montaj bedelini gösteren analizlerin sunulmadığı,

            Tespit edilmiştir.

            Bu çerçevede, Remzi Sütçü, Şenol Ekşi İnş. Müt. San. Tic. Ltd. Şti., Öztimurlar İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş., Bilir İnş. Tic. Tur. ve San. Ltd. Şti., Neska Müh. İnş. Taah. Turz. Rekl. Danş. ve Org. Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti. ve Yuner İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen birim fiyatların her birine ilişkin analiz, analiz sunulmayan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ise Kamu İhale Genel Tebliğinin 38.3 üncü maddesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlara ilişkin listenin sunulmadığı anlaşıldığından, söz konusu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Yukarıda yer verilen tespitler bir arada değerlendirildiğinde, başvuruya konu ihalede 12 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ve geçerli teklif olan Akeli İnş. Ltd. Şti.- Tinaş A.Ş. İş Ortaklığı’nın teklif etmiş olduğu 6.146.235,20 TL’nin idarece hesaplanan 5.348.026,28 TL’lik yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu göz önüne alındığında, söz konusu ihalede tek geçerli teklif kalması sebebiyle ihalenin iptal edilmesinin uygun olacağı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

KARŞI  OY

 

            İnceleme konu ihalede Kurul tarafından ihaleye teklif veren firmalardan:

 

            Remzi SÜTÇÜ Firmasının bazı iş kalemlerine ilişkin birim fiyat analizlerini sunmaması, Şenol EKŞİ Firmasının elektrik işleri ve mekanik işler için malzeme ve montaj bedelini gösterecek şekilde analiz sunulmaması ve inşaat iş kalemleriyle  ilgili analizlerinde ise her bir analiz girdisi için teklif edilen fiyatın  yazılmaması,ÖZTİMURLAR Firmasının 95 adet mekanik iş kalemiyle ilgili analizleriyle  saha işletme analizini sunmaması, BİLİR Firmasının kullandığı birim fiyatlarla ilgili olarak birim fiyatını kullandığı kamu kuruluşunun adını belirtmemesi ve birim fiyat cetveline poz numaralarını yazmaması, NESKA Firmasının elektrik işleri ve mekanik işler için malzeme ve montaj bedelini gösterecek şekilde analiz sunulmaması,YUNER Firmasının mamul içme ve kullanma suyu boruları ile kaynaklı imalat işleri için malzeme ve montaj bedelini gösterecek analizlerini sunmaması,

 

            Ayrıca aşırı düşük sorgulaması sonucunda; Meriç KURT, MTO-SERHAT Temizlik ve Şükrü UZUN  Firmalarının değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olduğu, Şenol EKŞİ, ÖZTİMURLAR Yapı, GÖKŞİN İnşaat ve NESKA Firmalarının teklif  mektuplarında yazılı tutar ile birim fiyat teklif cetvellerindeki yazılı tutarların uyumlu olmdığı,

 

          Gerekçeleriyle  12 adet isteklinin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasından sonra  ihalede tek geçerli teklif olan AKELİ-TİNAŞ İş Ortaklığının teklif etmiş olduğu 6.146.235,20 TL.nin idarece hesaplanan 5.348.026,28 TL.lik yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle “İhalenin İptaline” karar verilmiştir.

   

                     22 Ağustos 2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı 16 ncı maddesinin “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlığı altında;

 

           “16.3.1. Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. İhale komisyonu;

           a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

           b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

           c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.

 

           16.3.2. Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarda yer verilen maddesinden yaklaşık maliyetin üzerinde  olan tekliflerin anılan Tebliğ maddesinde düzenlenen koşullar çerçevesinde kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebileceği veya teklif fiyatının uygun bulunmaması durumunda ihalenin iptaline karar verilebileceği anlaşılmaktadır.

 

Dolayısıyla idarenin gerekli sorgulamaları yaparak ve yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifin kabul edilmesi durumunda elde edilecek kamu yararını değerlendirerek ihaleyi karara bağlaması mümkün bulunmaktadır. Bu nedenle 4734 sayılı Kanunun 54 üncü  maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince “düzeltici işlem tesis edilmesi”  yönünde  karar verilmesi gerektiği şeklindeki görüşümle Kurul’un çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

                                                                                                     Abdullah DÜNDAR

                                                                                                          Kurul Üyesi

 

 

 

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru