KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2010/UY.II-1241 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2010/UY.II-1241 numaralı KİK Kararı

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2010/5325 İhale Kayıt Numaralı Göle-Oltu Yolu Km 0+000-19+957 ;toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı Yaptırılması İşi İhalesi ihalesiyle ilgili K L V İnşaat Taah. Madencilik Tic. San. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 04.05.2010 tarih ve 2010/UY.II-1241 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2010/UY.II-1241)

Toplantı No: 2010/031
Gündem No: 16
Karar Tarihi: 04.05.2010
Karar No: 2010/UY.II-1241
Şikayetçi:
 K L V İnşaat Taah. Madencilik Tic. San. Ltd. Şti., Kumkapı Sokak No.34/7 G.O.P../ANKARA
İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü, Yapım Başmüh. 25070 Yunus Emre Mah. Palandöken /ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.04.2010 / 8556
Başvuruya konu ihale:
 2010/5325 İhale Kayıt Numaralı "Göle-Oltu Yolu Km 0+000-19+957 ;toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı Yaptırılması İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.04.2010 tarih ve II.Y.10.10.0167/2010-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü tarafından 16.02.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Göle-Oltu Yolu Km 0+000-19+957; Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı Yaptırılması” ihalesine ilişkin olarak KLV İnşaat Taah. Madencilik Tic. San. Ltd. Şti.’nin 29.03.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.04.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.04.2010 tarih ve 8556 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.04.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede tekliflerin açılması aşaması ve sonraki komisyon kararında, Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 38 nci maddesinde yer alan hükümlere aykırı işlem tesis edildiği, tekliflerin alınması aşamasında ihale komisyonu tarafından okunan tekliflere ilişkin olarak en az 29 adet analiz olması gerekirken 7 nolu teklif sahibi Odisan firması ile 9 nolu teklif sahibi Solaklar-Erkanlar iş ortaklığı tarafından sunulan analizlerin eksik olduğu bu nedenle anılan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması ve geçerli tekliflere göre sınır değerin yeniden hesaplanması gerektiği, ihale komisyonu tarafından sunmuş oldukları iş deneyim belgesi ile ilgili olarak tereddüde düşüldüğü ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 50 nci maddesi uyarınca inceleme yapılmış olmasına rağmen diğer istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgeleri ile ilgili inceleme yapılmadığı, diğer iş deneyim belgelerinin de incelenmesi gerektiği, aşırı düşük teklif kapsamında istenen bazı pozların (örneğin; 502 nolu poz) güncel birim fiyat tariflerinde olmadığı, bu pozlarla ilgili yaptıkları araştırmadan dolayı verilen 3 (üç) günlük sürenin çoğunluğunun gereksiz yere harcandığı, teklif birim fiyat cetveli ile analizi oluşturan bileşenlerde girdi miktarında aritmetik hata olup olmadığı, aşırı düşük teklif kapsamında sundukları maliyet, avantajlı ve maliyet düşürücü unsurlar hesaplandıktan sonra değerlendirmenin yapılması gerektiği, ihaleye 9 adet teklifin verildiği, 5 teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olması, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin yaklaşık maliyetin altında ve sınır değerin üzerinde tek geçerli teklif olmasının bilinçli bir şekilde rekabet ortamını ortadan kaldırdığı, bu nedenle verilen tekliflerin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre tekrar değerlendirildikten sonra, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale komisyonu tarafından başvuru sahibinin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği ve teklifi ile ilgili;

           

 1) 2200 pozuna ait analizlerin 03.501, 03.502 pozlarının açılımı (işçilikli olarak) ile klas tespitinde arazi topografyasını belirleme kriterleri,

 

2) Nakliyelerde araç kiralama (işçilik dahil) analizlerine ait araç kiralama fiyatlarını belirleyen YMM ve SMMM tarafından onaylanmış fatura örnekleri,

 

3) 14.111 pozunun Karayolları Teknik Şartnamesine uygun analizi,

 

4) Özel-7 “Drenaj yapılması” pozunda kazı ve kazı nakli analizlerde görülmediğinden, bununla ilgili açıklama yapılarak alt analizleri,

 

5) Bütün pozlarda kullanılmış olan malzeme dinamit, fitil, kapsül, araç kiralama, drenaj borusu, filtre malzeme, kum çakıl temini, demir, çimento, mazot, kereste, katran, iskele, korige boru, trafik işaretleme malzemelerine ait faturaların YMM ve SMMM tarafından onaylanmış fatura örnekleri,

 

6) Yapım yönteminin ekonomik olması,

 

7) Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesine kullanılacak avantajlı koşulları,

 

            Hakkında açıklama istenildiği,

 

            Başvuru sahibi tarafından yapılan açıklamaların ihale komisyonu tarafından değerlendirilmesi sonucunda;

 

1) Başvuru sahibinin belirlediği klasların proje klasları ile uyuşmadığı, eskavatör için saatlik mazot sarfiyat girdisinin 8,55 kg olarak hesaplanması gerekirken, 1,5 kg olarak hesaplandığı, formen ve operatör makinist için çalışma saatleri girdilerinin Karayolları Birim Fiyat analizlerine uygun olmadığı, traktör buldozer için saatlik mazot sarfiyatının 15,818 kg olması gerekirken 1,625 kg olarak hesaplandığı, 2200 pozuna ait maliyetin yaklaşık maliyetin %31,70’ne tekabül ettiği, bu nedenle sunulan analiz ve alt analizlerdeki fiyatlarla bu işin yapılamayacağı,

 

             2) Nakliyelerde tanımlanan Karayolları Birim Fiyat analizlerinde tanımlanan taşıma formüllerinin dikkate alınmadığı, kira bedellerini gösteren fatura ve proformaların yalnızca araç kira bedellerinin gösterildiği, sürücü işçilik bedelleri ve genel giderlerin maliyete dahil edilmediği, Karayolları Birim Fiyat analizlerinde kullanılan  K (Motorlu araca ait taşıma katsayısı), A (Güç şartlarda yapılacak taşımalarda taşıma yollarının özelliklerine verilen taşıma katsayısının ayrı ayrı belirtilmediği, işin yapım süresince nakliye mesafelerinin değişmesi durumunda nakliye bedelinin hesaplanmasının mümkün olamayacağı,

           

            3) 14.111 pozunda işçilik saatlerine ait girdilerin uygun olmadığı,

 

            4) Özel-7 Drenaj yapılması pozunun Karayolları Teknik Şartnamesine uygun olarak kazısının yapılması Q 200 mm’lik tünel tipi drenaj borusu temin her türlü nakli, yerine konulması filtre malzeme temini vb. her şey dahil pozunda kazı dahil ve kazının nakli analizlerinde fiyatlandırma yapmadığı, tünel tipi drenaj borusu yerine delikli drenaj borusu proforma faturası sunulduğu,

           

            Tespit edilerek yapılan açıklamaların uygun bulunmadığı görülmüştür.

 

            Başvuru sahibinin iddialarının, aşırı düşük teklif kapsamında sunmuş olduğu açıklamaların ihale komisyonunca uygun bulunmama gerekçeleri yönünde olmadığı, tekliflerin yeniden değerlendirilmesi sonucunda sınır değerin değişeceği ve teklifinin sınır değerin üzerinde olacağı yönünde olduğundan, aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olup olmadığı yönünde değerlendirme yapılmamıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere tekliflerin ekinde analizlerin istenilmesi” başlıklı 38 inci maddesinde;

 

            “38.5. 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca tekliflerin incelenmesinde; isteklilerin analizleri sunup sunmadıkları kontrol edilerek zarf açma ve belge kontrol tutanağının analizlere ilişkin hücresinde, analizlerin sunulup sunulmadığı, sunulmuş ise kaç adet analiz sayfası sunulduğu belirtilir.

38.6. 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında isteklilerin iş kalemleri/grupları için teklif ettikleri birim fiyatların her biri için analiz sunup sunmadıkları kontrol edilir. Analizleri sunmayan ya da eksik sunan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu aşamada sunulan analizlerin içeriğine ilişkin ayrıntılı inceleme yapılmaz.

38.7. Teklifi aşırı düşük bulunarak sorgulamaya tabi tutulan ve teklifine ilişkin açıklamada bulunan isteklilerin analizleri ayrıntılı olarak incelenecek olup; sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz girdilerindeki miktarlar ile fiyatların çarpımı sonucunda bulunan tutarları teklif birim fiyatlarla veya teklif fiyatlarla uyumlu olmayan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Aşırı düşük sınır değerin altında kalan isteklilerin analizleri üzerinde yapılan ayrıntılı incelemede; çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatı ile uyumlu olmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.”  açıklamaları yer almaktadır.

            Başvuru sahibinin 7 nolu teklif sahibi Odisan Ortadoğu İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ve 9 nolu teklif sahibi Solakoğlu Taah. Tic. Ltd. Şti. – Ercanlar Yol Yapı İş Ortaklığının sunmuş olduğu analizlerin eksik olduğu yönündeki iddiasına ilişkin yapılan inceleme sonucunda;

 

            İhale komisyonu tarafından düzenlenen “Teklif zarfı açma ve belge kontrol tutanağında” Odisan Ortadoğu İnş. San. Tic. Ltd. Şti.  tarafından 27 sayfa, Solakoğlu Taah. Tic. Ltd. Şti. – Ercanlar Yol Yapı İş Ortaklığı tarafından 26 sayfa analiz sunulduğu belirtilmiştir. Anılan istekliler tarafından sunulan analizler incelendiğinde, her iki istekli tarafından sunulan sayfa sayısının zarf açma belge kontrol tutanağındaki sayı ile aynı olduğu, idare tarafından düzenlenen birim fiyat teklif cetvelinde yer alan 29 adet iş kaleminin her biri için analiz sunulduğu görüldüğünden, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin istekliler tarafından sunulan analizlerde aritmetik hata yapılıp yapılmadığı yönündeki iddiasına ilişkin olarak; ihale komisyonu tarafından teklifi aşırı düşük sınır değerinin altında olan isteklilerin analizleri üzerinde ayrıntılı inceleme yapıldığı ve Mehmet Bülent Şahiner ile Akel Müh. Hiz. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan analizlerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata tespit edildiği, bu nedenle her iki isteklinin anılan Tebliğ hükmüne uygun olarak değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşıldığından, bu yöndeki iddianın da yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

KARŞI OY

           

          4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen yapım işlerinde, anılan Kanunun 38 inci maddesine göre aşırı düşük tekliler, idarece belirlenen yaklaşık maliyet ve geçerli tekliflere göre belirlenmektedir. Bu nedenle, aşırı düşük teklif sorgulamasının sağlıklı yapılabilmesi için ihale öncesinde yaklaşık maliyetin gerçekçi yöntemlerle belirlenmesi gerekmektedir.

 

İncelenen ihalede, idare tarafından yaklaşık maliyet belirlenirken,  iş bünyesinde yer alan iş kalemlerine ait birim fiyatlarda, Karayolları Birim Fiyatları esas alınıp, Karayolları Birim Fiyat Analizlerinin kullanıldığı, her bir iş kalemine birbirinden farklı bölgesel tenzilat oranlarının uygulandığı görülmüştür.

 

Bu nedenle, idareden yaklaşık maliyet hesabında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen birim fiyatlara uygulamış oldukları bölgesel tenzilat oranlarına ilişkin kriterlerin neler olduğu, bu durumla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşünün olup olmadığı konusunda 20.04.2010 tarihli yazı ile açıklama istenilmiştir.

 

İdarenin 21.04.2010 tarihli görüş yazısında, yaklaşık maliyet hesabının, yöre ve piyasa koşullarına göre uyarlanması için birim fiyatlara malzeme bedelleri hariç, toprak işlerinde %30, sanat yapılarında %20 ve üst yapı işlerinde %31 tenzilat uygulandığı ifade edilmiş, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşünün olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklamada bulunulmamıştır.

 

İdare tarafından düzenlenen yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekinde yer alan iş kalemlerine ait birim fiyat analizleri incelendiğinde; birim fiyat teklif cetvelinde “Özel-1”, “Özel-2”, “Özel-3”, “Özel-4” “21.051”, “Özel-5”, “Özel-6”, “Özel-7”, “Özel-8”, “6000-Ö/1”, “6040-Ö/1” ve “6040-Ö/2” poz nolu olarak tanımlanan iş kalemlerine ait analizlerde malzeme bedellerine de tenzilat oranlarının uygulandığı, diğer taraftan, sanat yapıları işleri içerisinde yer alan; “Özel-4” poz nolu iş kaleminde %10  “Özel-7” poz nolu iş kaleminde %30, üst yapı işleri içersinde yer alan “6040-Ö/1” poz nolu iş kaleminde %40 olarak tenzilat oranı uygulandığı görülmüştür.

 

Diğer taraftan, idare tarafından aşırı düşük teklifler değerlendirilirken, iş makinelerinin ve işçilerin çalışma saatlerinde Karayolları Birim Fiyat analizlerinde belirtilen miktarlar dışında değişiklik yapılamayacağı ifade edilmiştir.

 

Bu durumda, işçilik (asgari ücretinin altında işçi çalıştırılamayacağı) ve iş makinelerine (akaryakıt fiyatına bağlı) ait maliyetlerde değişiklik söz konusu olamayacağından, idare tarafından uygulanan bölgesel tenzilat oranlarının malzeme bedelleri dışındaki diğer maliyet kalemlerine uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

 

İdare tarafından yaklaşık maliyet belirlenirken Karayolları Birim Fiyatlarına uygulanan bölgesel tenzilat oranlarının malzeme bedelleri hariç uygulandığı belirtilmiş olmasına rağmen, yukarıda belirtilen poz nolu iş kalemlerinde malzeme bedellerine de uygulandığı, sanat yapıları işlerinde %20  tenzilat oranı uygulandığı belirtilmiş olmasına rağmen, sanat yapıları işleri içerisinde yer alan “Özel-4” poz nolu iş kaleminde %10  “Özel-7” poz nolu iş kaleminde %30, üst yapı işlerine %30 tenzilat oranı uygulandığı belirtilmiş olmasına (sehven %31 yazılmış olabilir uygulamada diğer iş kalemlerine %30 uygulanmış) üst yapı işleri içersinde yer alan “6040-Ö/1” poz nolu iş kaleminde %40 olarak tenzilat oranı uygulandığı, idarenin belirtmiş olduğu tenzilat oranlarına incelenen ihalede uyulmadığı görülmüştür.

            Diğer taraftan, Karayolları Birim Fiyatları dikkate alındığında ihale konusu işe ait yaklaşık maliyetin 13.210.610,65 TL olduğu, yaklaşık maliyet ve geçerli tekliflere göre aşırı düşük teklif sınır değerinin 9.105.497,27 TL olduğu tespit edilmiştir.

         

          Bu durumda ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin de aşırı düşük teklif sınır değerinin altında kaldığı görülmektedir.

 

Oysa ki, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine göre, idarelerce yaklaşık maliyet, kamu idarelerince belirlenmiş, işin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlarından, İlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenen fiyatlardan, yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak yapı maliyet fiyat ve değerlerinden, idarenin piyasa araştırmasına dayalı fiyat tespitlerinden, ihaleyi yapan idare veya diğer idarelerin daha önce gerçekleştirdiği benzer yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlardan, biri veya birkaçı birlikte kullanılmak ve gerekli diğer fiyat araştırmaları yapılmak suretiyle belirlenmesi gerekmektedir.

 

Netice itibariyle, incelenen ihalede, yaklaşık maliyetin objektif kriterlere göre belirlenmediği tespit edildiğinden, aşırı düşük tekliflerin sağlıklı olarak belirlenemeyeceği ve ihalenin sonuçlandırılamayacağı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenden dolayı incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle “itirazen şikayet başvurusunun reddine” ilişkin karara katılmıyorum.

 

 

 

   Adem KAMALI                 Kurul Üyesi

 

 

 

   

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru