KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2010/UY.I-925 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2010/UY.I-925 numaralı KİK Kararı

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2009/49625 İhale Kayıt Numaralı (Bartın-Amasra)Ayr.-Arıt-Aydınlar Yolu Km:0+000-36+000 Arasının Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üst Yapı İşleri İhalesi ihalesiyle ilgili Yasmak İnşaat ve Taah. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 30.03.2010 tarih ve 2010/UY.I-925 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2010/UY.I-925)

Toplantı No: 2010/024
Gündem No: 39
Karar Tarihi: 30.03.2010
Karar No: 2010/UY.I-925
Şikayetçi:
 Yasmak İnşaat ve Taah. Ltd. Şti., İstoç Oto ve Tic. Mrk. E Blok K:4 D:26 Mahmutbey Bağcılar İstanbul(Avr)
İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 53 37100 KASTAMONU
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.02.2010 / 3091
Başvuruya konu ihale:
 2009/49625 İhale Kayıt Numaralı "(Bartın-Amasra)Ayr.-Arıt-Aydınlar Yolu Km:0+000-36+000 Arasının Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üst Yapı İşleri" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.03.2010 tarih ve I.Y.05.21.0041/2010-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından 18.06.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2009/49625 İhale Kayıt Numaralı “(Bartın-Amasra)Ayr.-Arıt-Aydınlar Yolu Km:0+000-36+000 Arasının Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üst Yapı İşleri” ihalesine ilişkin olarak Yasmak İnşaat ve Taah. Ltd. Şti.’nin 04.02.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin başvurunun reddine ilişkin 08.02.2010 tarihli yazısının 17.02.2010 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilmesi üzerine, başvuru sahibinin  22.02.2010 tarih ve 3091 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.02.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

           

İhale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesinde uygulanan yapı tekniğinin belirtildiği, buna göre bahse konu iş deneyim belgesinin Yapım İşlerinde İş Deneyimi Olarak Değerlendirilebilecek Benzer İşlere Ait Tebliğin A/XII gruba ait olduğunun anlaşıldığı,

 

            İdarece iş deneyim belgesinin değerlendirilmesi aşamasında iki ayrı bölümde “yol imalatları” başlığı altındaki imalatların içinde bulunan “Karayolu Kavşağı, Öngerilmeli prefabrik kirişli köprülü kavşak inşaatı” işlerine ait imalatların çıkarılmadan doğrudan A/IX grubunda kabul edilmiş olmasının uygun olmadığı,

 

            İş deneyim belgesine konu iş kapsamında yer alan demiryolu köprüsünün salt A/XII grubuna ait olduğu,

           

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “Yol Yapım Notları” adlı kitapta da belirtildiği üzere açıklık adedi ne olursa olsun iki kenar ayak mesnetleri arasındaki mesafe 6 metreden büyük olan yapılara köprü, küçük olan yapılara menfez denildiği,

 

Bu nedenle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesine konu iş kapsamında demiryolu köprüsü ve varsa 6 m.’den büyük olan yapıların A/XII gruba dahil olması nedeniyle, bu işlerin iş deneyim tutarından düşülmesi gerektiği,

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu iş kapsamında toprakarme duvar imalatlarının da değerlendirmeye alındığı, her ne kadar toprakarme imalatları karayolu inşaatının unsuru olan sanat yapıları kapsamında olsa da iş deneyim belgesine konu işte kavşak imalatı kapsamında olduğu ve değerlendirmeye alınmaması gerektiği,

 

İdarece yapılan değerlendirmede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesi kapsamında olan sinyalizasyon işlerinin tutarının düşülmediği, oysa Tebliğde sinyalizasyon işlerinin (F) grubunda sayılan işler kapsamında yer aldığı, bu nedenle şikayete konu ihalede sinyalizasyon işlerinin de benzer iş olarak değerlendirilmesinin yerinde olmadığı,

 

Kamu İhale Kurulunun yukarıda belirtilen itirazları destekleyen birçok kararı bulunduğu,

 

Bu kararlardan 09.04.2009 tarih ve 2009/UY.III-1265 sayılı kararda “Başıbüyük-Süreyyapaşa Yolu Yol ve Ortak Altyapı İnşaatı” işinden edinilen iş deneyim belgesinin A/XII grubuna girdiğinden bahisle A.III ve A/X grubu işler için benzer iş olarak kabul edilmediği,

 

Yine Kamu İhale Kurulunun16.09.2008 tarih ve 2008/UY.I-3874 sayılı Kararında “Çardaklı, Atkarcalar ve Orta Kavşaklar” işine ilişkin iş deneyim belgesinin, Tebliğin A/XII grubunda belirlenen işler kapsamına girdiği, A/IX grubu işlere benzer nitelikte iş olarak kabul edilemeyeceği yönünde karar alındığı,

 

Kurulun 2008/UY.I-3874 sayılı kararında, “Çardaklı, Atkarcalar ve Orta Kavşaklar” işinden edinilen iş deneyim belgesinde kavşak ve kavşak bağlantı yollarının ayrımına gidilmeksizin A/IX grubuna girmediği belirtilmiş olup şikayete konu ihalede ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesindeki “karayolu kavşağı ve öngerilmeli prefabrik kirişli köprülü kavşak inşaatı” ibarelerinden dolayı köprü ve bağlantıları ile ilgili tüm imalatların tutarlarının hesaplanarak iş deneyim belgesi tutarından düşülmesi gerektiği,

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesinde bahse konu imalatlar incelendiğinde, iş deneyim belgesinin ağırlıklı olarak A/XII grubu işlerden oluştuğu ve A/IX grubu işler için yeterli olmadığı,

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında;“Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği tebliğde belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda belirtilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İtirazen şikayete konu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işlerin idari şartnamenin 7.6 ncı maddesinde; “... 29.12.2005 tarih ve 26038 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğinde A-IX grubu işler” şeklinde belirlendiği tespit edilmiştir.

 

29.05.2005 tarihli ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ eki Benzer İş grupları Listesinde;

 

“(A) ALT YAPI İŞLERİ

...

VIII.GRUP: BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM YENİ YOL YAPIMI İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)

 

1. Otoyol/Devlet /il yolu yapımı işleri

2. Devlet ve/veya il yolu yapımı işleri

3. Köy yolu/Belediye/cadde/sokak yapımı işleri

4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler

 

IX.GRUP: SATHİ KAPLAMA VEYA DİĞER YENİ YOL YAPIMI İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)

 

1. VIII. grup İşler

2. Otoyol/Devlet /il yolu yapımı işleri

3. Devlet ve/veya il yolu yapımı işleri

4. Belediye/cadde/sokak yapımı işleri

5. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler

 

X.GRUP: BİTÜMLÜ SİCAK KARIŞIM YOL ÜSTYAPISI İŞLERİ

 

1. VIII. grup İşler

2. Otoyol/Devlet /il yolu işleri

3. Cadde/sokak üstyapı işleri

4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler

 

XI.GRUP: SATHİ KAPLAMA VE DİĞER YOL ÜSTYAPISI İŞLERİ

1. IX. grup İşler

2. X. grup İşler

3. Devlet ve/veya il yolu işleri

3. Cadde/sokak üstyapı işleri

4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler

 

XII.GRUP : ALT-ÜST GEÇİT-KÖPRÜ İŞLERİ

 

1. Köprü, viyadük, akadük yapımı işleri

2. Alt-üst geçitler ve/veya kavşak işleri

3. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler

 

…” şeklinde gruplandırma yapılmıştır.

 

Tebliğde, yol yapımı niteliğindeki işlerin; işin altyapı+üstyapı veya sadece yol üstyapısından ibaret olması ve kaplama cinsi dikkate alınarak dört gruba ayrıldığı görülmektedir. Ancak, Alt/Üst Geçit ve Köprü İşleri, altyapı dahil bütün bir yol inşaatı kapsamında yer almasına karşın (mevzi olarak) sadece alt/üst geçit ve köprü inşaatı uygulamaları yol inşaatına ilişkin diğer VIII-XI. gruplardan ayrı değerlendirilerek XII. grupta sınıflandırılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde benzer iş, “İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işler” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde, yol inşaatına ilişkin olarak yapım tekniği, işin yapılabilmesi için gerekli makine, ekipman, organizasyon yapısı vb. hususlar dikkate alınarak birbirine benzer nitelikte olan işler gruplara ayrılmış ise de, yol inşaatına ait imalatların tamamını veya bir kısmını içermesi dikkate alınarak farklı gruplarda sınıflandırılan işlerin her birinin yol inşaatına ait imalatları içermesi nedeniyle farklı gruplarda yer alan işlerin aynı veya benzer imalat kalemlerine sahip olması doğaldır. Dolayısıyla, A/XII. grupta yer alan alt/üst geçit ve kavşak işleri yapımında A/VIII-XI. gruplarda yer alan bir kısım imalatların da bulunması mümkündür.

 

Bu nedenle, iş deneyim belgesine konu iş kapsamında birden fazla gruba giren işler olması halinde, iş deneyim belgesinin tamamının veya bir kısmının ihale konusu işle benzer nitelikte kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin değerlendirmenin, iş deneyim belgesine konu işe ilişkin hakediş ve gerekli görülen diğer belgelerin incelenerek yapılmasının daha sağlıklı bir uygulama olacağı açıktır.

 

Şikayete konu edilen (ihale üzerinde bırakılan Mertim İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan) iş deneyim belgesinin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 2008/2778 sayılı ve 01.12.2008 tarihli Yüklenici-İş Bitirme Belgesi olduğu ve 2007/118536 İhale Kayıt Numaralı “Tugay Basra Kavşağı Yol ve Sanat Yapıları Yapım İşi”ne ilişkin olarak düzenlendiği, uygulanan yapı tekniğinin de ; “Karayolu kavşağı, öngerilmeli prefabrik kirişli köprülü kavşak inşaatı, altyapı projeleri dahil, tüm altyapı ve çevre düzenleme imalatlarından oluşan, değişken trafik işaretli, yol aydınlatmalı, bitümlü sıcak karışım yeni yol ve sanat yapıları yapım işi” şeklinde tarif edildiği belirlenmiştir.

 

Bahse konu iş deneyim belgesine esas işe ilişkin ilanda, benzer iş kabul edilecek işlerin;“Bu ihalede benzer iş olarak, yapım işlerinde iş deneyimi olarak değerlendirilebilecek benzer işlere ait tebliğde yer alan A/VIII ve A/XII grup işler ile Köprülü kavşak, yol ve sanat yapılarının birlikte yapıldığı yapım işleri …” şeklinde belirlendiği tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Kurulunun 07.09.2009 tarih ve 2009/UY.I-2276 sayılı Kararında da yukarıdaki genel değerlendirme paralelinde somut olaya (Mertim Ltd. Şti. nin iş deneyim belgesinin değerlendirilmesine) ilişkin olarak;

 

Bahse konu iş deneyim belgesinde işin adı ve uygulanan yapı tekniğine ilişkin açıklamada, bitümlü sıcak karışımlı yeni yol yapımına da yer verildiği ve bu işte benzer iş olarak kabul edilecek işlerin A/XII grubu işler yanında A/VIII grubu işler ile köprülü kavşak, yol ve sanat yapılarının birlikte yapıldığı yapım işlerinin de benzer iş olarak kabul edildiği dikkate alındığında, şikayetçinin sunduğu iş deneyim belgesine konu işin sadece A/XII.grupta yer alan “Alt-üst geçitler ve/veya kavşak işleri”nden ibaret olmadığının anlaşıldığı,

 

Mertim İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işe ilişkin hakediş icmal sayfasında yer alan imalat cinsleri içerisinde iki ayrı bölümde “Yol İmalatları” başlığı altında, tutarları toplam sözleşme bedelinin % 33 ve % 21’i mertebesinde (sırasıyla 3.993.801,06 TL ve 3.105.256,27 TL) olan imalatların yer aldığının tespit edildiği,

 

Ayrıca, bahse konu hakediş icmalinde “Yol İmalatları” başlığı altında yer alan imalatların dışında sıralanan, ancak karayolu inşaatının unsuru olan sanat yapıları (demiryolu köprüsü, menfez, toprakarme duvar) ile yol üstyapısı (trafik yönlendirmesi ve sinyalizasyon) gibi imalatların da yol inşaatı kapsamında imalatlar olması nedeniyle incelenen ihalede benzer iş olarak kabul edilecek imalatlar kapsamında değerlendirilmesi gerektiği,

 

Dolayısıyla, Mertim İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, iş deneyim belgesine konu işin adı veya tanımı kapsamında kavşak, alt/üst geçit yapımı vb. işlere yer verilmesinin, iş deneyim belgesini salt XII. grup kapsamında kabul edilmesi için gerekçe sayılamayacağı,

 

İş deneyim belgelerinde, ihale konusu işle benzer nitelikte işler ile benzer nitelikte kabul edilmesi mümkün olmayan işlerin birlikte bulunması mümkün olduğundan bu nitelikteki belgelerin değerlendirilmesine ilişkin olarak Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinde; “...(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.” kuralı konulduğu,

 

 Mertim İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin, IX. grup Sathi kaplama veya diğer yeni yol yapım işleri kapsamında kabul edilmesi gereken yeni yol yapımı kapsamında olan toprak tesviye, sanat yapıları ve yol üstyapısına ilişkin imalatların tutarının tespit edilerek yeterlik değerlendirmesi yapılması gerektiği,

 

Bu durumda, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca değerlendirme yapılmasını teminen, şikayetçi tarafından sunulan iş deneyim belgesini düzenleyen idareden, belgeye konu işe ilişkin hakediş, birim fiyat tarifleri vb. belgelerin onaylı suretlerinin istenilerek benzer iş olarak kabul edilecek işler kapsamında olan/olmayan iş kalemlerinin ayırt edilmesi ve benzer iş olarak kabul edilecek işlerin toplam bedeli üzerinden yeterlik değerlendirmesi yapılması gerektiği,

 

gerekçeleriyle; Mertim İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgesinin ihale komisyonunca yeniden değerlendirilmesi hususunda düzeltici işlem tesis edilmesi yönünde karar verildiği anlaşılmıştır.

 

İdarece, anılan Kurul kararı uyarınca bahse konu iş deneyim belgesini düzenleyen idareden iş deneyim belgesine konu işe ilişkin belgelerin istenilmesi suretiyle yapılan değerlendirme sonucunda, iş deneyim belgesine konu işin ihale konusu işe benzer nitelikte iş olduğu kabul edilip tutarının da yeterli olduğunun belirlenmesi üzerine ihalenin Mertim İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Şikayetçi tarafından ihale kararına karşı itirazen şikayet başvurusunda bulunulması ve Kurumca esasın incelenmesine geçilmesi üzerine iş deneyim belgesini düzenleyen idareden iş deneyim belgesine konu işe ilişkin proje, hak ediş raporu, birim fiyat tarifleri vb. belgeler ihale işlem dosyasında yer alan belgelere ek olarak istenilmiş olup bahse konu belgeler iş deneyim belgesini düzenleyen idarenin 11.03.2010 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan 09.03.2010 tarih ve 1189 sayılı yazısı ekinde elektronik ortamda (CD) gönderilmiştir.

 

İhale işlem dosyası ve iş deneyim belgesini düzenleyen idarenin gönderdiği belgeler üzerinden, bahse konu iş deneyim belgesinin değerlendirilmesine ilişkin genel prensiplerin belirlendiği anılan Kurul kararı ile itirazen şikayet dilekçesinde yer verilen iddialar çerçevesinde inceleme yapılmıştır.

 

Tebliğin A/XII. grubunda sayılan köprü ve/veya alt/üstgeçit ve bunların bağlantı yollarından oluşan mevzi kavşak uygulamalarında kavşağın diğer yollar ile bağlantı noktalarına kadar olan kısımlarında işin karakteristik özelliğini değiştirmeyecek büyüklükte A/VIII ve A/IX grubu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikte altyapı ve üstyapı dahil yeni yol imalatların bulunmasının olağan ve beklenen bir durum olduğu açıktır.

 

Bununla birlikte, Yapım İşlerinde İş Deneyimi Olarak Değerlendirilebilecek Benzer İşlere Ait Tebliğde sadece köprü, kavşak, alt/üst geçit yapımından elde edinilen iş deneyim belgeleri, altyapı+üstyapı dahil yeni yol yapım işlerinden ayrı olarak A/XII. grubunda “Alt-Üst Geçit-Köprü İşleri” başlığı altında gruplandırıldığından, kapsamında yol yapım işiyle aynı imalat kalemleri bulunsa da mevzi olarak gerçekleştirilen “Alt-Üst Geçit-Köprü İşleri”nden elde edinilen iş deneyim belgelerinin, A/VIII-A/XI grubunda sayılan diğer yol yapımına ilişkin altyapı ve/veya üstyapı işleriyle benzer nitelikte iş olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ortadadır.

 

Tebliğde A/XII. grupta yer alan işlerin de A/VIII.-A/IX. gruplarında yer alan altyapı ve üstyapı dahil yeni yol yapımı niteliğindeki işlerin doğal bir parçası ve tamamlayıcı unsuru olduğu, A/XII. grupta yer alan işlerle A/VIII.-A/IX. gruplarında yer alan işlerin birlikte gerçekleştirilebileceği de dikkate alındığında; iş deneyim belgesine konu işin Tebliğin hangi grubunda veya gruplarında benzer iş olarak kabul edilip edilmeyeceğinin belirlenmesinde, belgeye konu işin karakteristik özelliklerinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde “İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işler” şeklinde belirtilen benzer iş tanımı çerçevesinde değerlendirilme yapılması gerekmektedir.

 

Bu bağlamda, Mertim İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işe ilişkin uygulama projeleri üzerinden yapılan incelemede; proje başlangıç ve bitiş noktası arasındaki mesafenin yaklaşık 2,171 Km. olduğu, projenin başlangıç/bitiş noktaları arasında altyapı ve üstyapı dahil yeni yol yapımı ile köprü ve alt/üst geçitli kavşak uygulamasının birlikte gerçekleştirildiği, proje başlangıç mesafesinden kavşak girişine kadar yaklaşık 914 m.’lik kısmın yeni yol yapımı niteliğinde olduğu belirlenmiştir.

 

Mertim İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgesine konu işin 10 Nolu (son) hakediş icmal sayfasında projeye konu imalatların sözleşme yılı birim fiyatlarıyla;

 

Sıra No

İşin Cinsi

İş Tutarı (TL)

1

Demiryolu Köprüsü

1.819.628,83

2

Karayolu Menfezi

742.867,26

3

Toprakarme Duvarlar

1.901.296,43

4

Yol İmalatları

3.993.801,06

5

Trafik İmalatları

331.160,74

6

Yağmursuyu Hatları

876.045,12

7

Yağmursuyu Bacaları

374.040,71

8

Peyzaj

198.470,45

9

Aydınlatma

405.221,59

10

Ag-Og Elektrik Keşif

0

11

Sulama

122.952,78

12

Toki Yolu (Yol İmalatları)

3.105.256,27

13

Telekom İmalatları

289.385,89

14

Trafik İmalatları – Yönlendirme

377.910,29

 

TOPLAM

14.538.037,42

 

şeklinde gerçekleştirildiği; son hakediş icmalindeki iş gruplarının tutarları incelendiğinde sırf yol imalatı başlığı altında ( 4 ve 12 nci sırada) toplam 7.099.057,33 TL  tutarında imalat yapıldığı belirlenmiştir.

 

Şikayetçi tarafından Mertim İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgesi tutarından, Tebliğin A/XII. grup işler kapsamında değerlendirilmesi gereken imalatların (karayolu kavşağı, öngerilmeli prefabrik kirişli köprülü kavşak inşaatı, demiryolu köprüsü ve varsa 6 m.’den büyük olan yapıların toprakarme duvar imalatlarının, sinyalizasyon işlerinin tutarının düşülmesi gerektiği iddia edilmekte ise de; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ihale iş deneyim belgesine konu işlerden bir kısmının ayrı tutulması, iş deneyim belgesi toplam tutarından ayrı tutulacak işlerin incelenen ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler kapsamında olmaması halinde mümkündür.

 

Başka bir ifadeyle, Mertim İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgesinin, Tebliğin III. grubunda yer alan “Sinyalizasyon İşleri” nin benzer iş olarak kabul edildiği bir ihalede kullanılması halinde sinyalizasyon işlerinin Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yol yapımı kapsamında olan altyapı/üstyapı imalatlarından ayrılarak değerlendirmeye alınmasının söz konusu olması mümkündür.

 

Ancak gerek yol üstyapısı, gerekse altyapı dahil yeni yol inşaatının tamamlayıcı unsuru olan sinyalizasyon işlerlinin tutarının, yeni yol yapımı niteliğinde olan Tebliğin A/VIII veya A/IX grubunda yer alan işlerde değerlendirmeye alınacak tutardan düşülmesinin uygun olmadığı; aynı şekilde, Tebliğin A/VIII. ve/veya A/IX. gruplarında yer alan altyapı ve üstyapı dahil yeni yol yapımı ile A/XII. grubunda yer alan kavşak inşaatının bir arada bulunduğu bir projede, yeni yol yapımının tamamlayıcı unsuru olan  menfez, köprü, demiryolu köprüsü, toprakarme duvar vb. sanat yapılarından projenin kavşak mahallinde olanlarının bedelinin düşülmesi gibi bir yaklaşımın da, Yönetmeliğin benzer iş tanımında belirtilen ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işlerin benzer iş olarak kabul edileceği hükmüne aykırı olduğu açıktır.

 

Bu bağlamda, Mertim İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgesine konu işe ilişkin hak ediş ve uygulama projeleri üzerinden yapılan inceleme sonucunda,

 

Yukarıda da belirtildiği üzere köprü, alt/üst geçitler ve kavşak bağlantı yolları dışındaki yaklaşık 914 m. uzunluğunda gidiş-dönüş için üçer şeritli bitümlü sıcak karışımlı asfalt kaplaması yapılan bölünmüş yol yapımı bulunduğu ve iş deneyim belgesine konu işin sadece mevzi kavşak uygulamasından ibaret olmadığı,

 

Bahse konu iş deneyim belgesine konu projenin Tebliğin A/VIII grubu kapsamında sayılan bitümlü sıcak karışım yeni yol yapımı (altyapı+üstyapı) işleriyle aynı veya benzer  nitelikte önemli miktarda altyapı+üstyapı dahil yeni yol yapımını da içerdiği, toprakarme duvar, köprü ve menfez gibi sanat yapılarının altyapı ve üstyapı dahil yeni yol yapımının tamamlayıcı unsurları olduğu, incelemeye konu ihalede de sanat yapılarının bedelinin yaklaşık maliyetin % 58’i gibi önemli bir önemli bir bölümünü oluşturduğu,

 

Ayrıca, peyzaj, sulama, telekom ve trafik (yönlendirme) gibi imalatların da yeni yol yapımı kapsamında kabul edilebilmesi mümkün olan tamamlayıcı nitelikte imalatlar olduğu,

 

anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, Mertim İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgesine konu işe ilişkin hak edişte ayrı iş grubu olarak bedelleri belirtilen ve tamamı yeni yol yapım işinin asli veya tamamlayıcı unsuru olan imalatların hiç birinin tutarının iş deneyim tutarından düşülmesine gerek bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Şikayet dilekçesinde atıf yapılan Kurul Kararlarına konu işlerin muhteviyatı bilinmeden emsal alınması veya incelemeye konu ihaledeki iş ve iş deneyim belgesiyle mukayese yapılması mümkün olmadığından herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

 

Sonuç olarak, Mertim İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgesinin Yapım İşlerinde İş Deneyimi Olarak Değerlendirilebilecek Benzer İşlere Ait Tebliğde A/XII. grup işlerden ibaret olmadığı, yeni yol yapımı niteliğinde olan imalatların toplam tutarının iş deneyim tutarı içerisinde önemli bir paya sahip olduğu; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan benzer iş tanımı ve Yapım İşlerinde İş Deneyimi Olarak Değerlendirilebilecek Benzer İşlere Ait Tebliğde belirlenen iş grupları çerçevesinde A/VIII grubu işler için benzer iş olarak kabul edilmesi gerektiği; bu durumda anılan Tebliğe göre A/VIII grubunda yer alan işlerden elde edinilen iş deneyiminin incelemeye konu ihalede benzer iş olarak kabul edileceği belirtilen A/IX grubu işler için de benzer iş olarak kabul edilmesi gerektiği; öte yandan iş deneyim tutarının da incelemeye konu ihalede belirlenen isteklilerin teklif bedelinin %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer nitelikte işlere ilişkin deneyim belgesi sunulmasını öngören yeterlik kriterini karşıladığı anlaşılmış olup bahse konu iş deneyim belgesinin yeterli görülmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru