KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2010/UH.I-451 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2010/UH.I-451 numaralı KİK Kararı

Ümraniye Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2009/175612 İhale Kayıt Numaralı 2010 Yılı Çöp ve Çevre Temizlik Hizmeti İşi İhalesi ihalesiyle ilgili Dicle Temizlik Eğt. Tur. Yem Piş. ve Dağ. İlaç İnş. İnş. Mlz. Tic. Med. ve Ev İht. Mad. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 04.02.2010 tarih ve 2010/UH.I-451 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2010/UH.I-451)

Toplantı No: 2010/011
Gündem No: 26
Karar Tarihi: 04.02.2010
Karar No: 2010/UH.I-451
Şikayetçi:
 Dicle Temizlik Eğt. Tur. Yem Piş. ve Dağ. İlaç İnş. İnş. Mlz. Tic. Med. ve Ev İht. Mad. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., | ||dr. Mediha Eldem Sk. |44/13||kızılay|merkez|ankara
İhaleyi yapan idare:
 Ümraniye Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü, Hekimbaşı Mah. Küçüksu Cad. No:277 Ümraniye/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2010 / 1509
Başvuruya konu ihale:
 2009/175612 İhale Kayıt Numaralı "2010 Yılı Çöp ve Çevre Temizlik Hizmeti İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.01.2010 tarih ve I.H.02.89.0063/2010-9 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ümraniye Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 12.01.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2010 Yılı Çöp ve Çevre Temizlik Hizmeti İşi” ihalesine ilişkin olarak Dicle Temizlik Eğt. Tur. Yem Piş. ve Dağ. İlaç İnş. İnş. Mlz. Tic. Med. ve Ev İht. Mad. Paz.  San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 25.01.2010 tarih ve 1509 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

 Başvurunun reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

Ümraniye Belediyesi tarafından 12.01.2010 tarihinde yapılan 2009/175612 İKN’li “2010 Yılı Çöp ve Çevre Temizlik Hizmeti” ihalesinin ihale dokümanında mevzuata aykırı düzenlemeler bulunduğu;

 

1-İdari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 25.3.2 maddesinde; “Personel yol gideri günlük brüt (5,00 TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir.  Personelin yemek gideri günlük brüt (5,50 TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir” düzenlemesinin,

 

İdari şartnamenin 25.3.1 maddesinde; “270 kişilik temizlik elemanı, 68 kişilik şoför, 13 kişilik ekip şefi, 6 kişilik saha kontrol personeline 13,5 gün olan ulusal bayram ve çalışma günlerinde çalışma öngörülmüştür” düzenlemesinin yer aldığı,

 

Tekliflerin teklif birim fiyat şeklinde verileceği hususunun ise idari şartnamenin 19 uncu maddesinde hükme bağlandığı, yine şartnamenin “sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 50 nci maddesinde iş artışı ve eksilişine ilişkin düzenlemelerin bulunduğu, teknik şartnamenin ilgili maddesinde ihalede asgari maliyet içerisinde tatil günlerinde personelin çalışacağı düzenlemesine yer verildiği,

 

Buna karşın idari şartnamenin 25.3.1 maddesinde tatil günlerinde yapılacak çalışma için ödenecek ulaşım ve yemek giderlerine ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamasının tereddüt yarattığı, mevcut aykırılığın teklif verme aşamasında tereddüt yaratması nedeniyle ihalenin iptalini gerektirdiği,

 

2-Şartnamenin ekinde yer alan söz konusu işlerde çalıştırılacak personele ilişkin olarak; “1 şantiye amiri (en az lise mezunu), 3 şantiye amir yardımcısı (en az lise mezunu ve B sınıf ehliyetli), 11 saha kontrol personeli (8 tanesi en az lise mezunu ve B sınıfı ehliyetli), 13 ekip şefi ( en az 10 tanesi lise mezunu B sınıf ehliyetli), 6 çevre denetim personeli ( en az lise mezunu), 4 tıbbi atık takip ve denetim personeli (en az lise mezunu), 4 katı atık takip ve denetim personeli (en az lise mezunu), 8 ambalaj atığı takip ve denetim personeli (en az lise mezunu), 5 büro personeli (en az lise mezunu), 4 ömrü tükenmiş lastikler, elektronik atıklar,  bitkisel atık yağlarının takibi ve denetimi personeli (en az lise mezunu), 81 şoför (E sınıfı ehliyetli, Src belgeli, en az üç yıl deneyimli), 310 temizlik personeli (bedensel ve fiziki olarak bir özrü bulunmayan ve 50 yaşını aşmamış) toplam 450 personel istihdam etmek zorundadır” düzenlemesinin yapıldığı,

 

Bununla birlikte, idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25.5 inci maddesinde; “Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 2,5 (iki buçuk) olarak tespit edilmiştir” düzenlemesinin yer aldığı, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının nasıl düzenleneceğinin belirtildiği,

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı iş olduğunun anlaşılmasına karşın iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının %2,5 olarak öngörülmesinin mevzuata aykırı olduğu, ihale konusu işin esaslı unsurlarının teknik şartnamenin ilgili hükümlerinden de anlaşılacağı üzere çalışacak personelin tabi olacakları programlar dahilinde tehlike sınıfları ve derecelerinin farklı olmasına rağmen yapılan düzenlemede söz konusu prim oranının %2,5 olarak tespit edilmesi ve bu oranın neye göre belirlendiğinin şartnamede belirtilmemesinin 4734 sayılı Kanunun ihtiyaçların uygun şartlarla zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkesine aykırı olduğu,

 

3-Şartnamenin eklerinde yer alan düzenlemelerden ihale konusu işte kullanılacak araçlara 5 ve 2 yaş sınırının getirildiği, ancak şartname ve eklerinde araçlara yaş sınırı getirilmesine rağmen ihale ilanında araçlarla ilgili yaş sınırlamasına yer verilmediği, idarece yapılan bu düzenlemelerin 4734 sayılı Kanunun 24 ve 26 ncı maddelerine aykırı olduğu,

 

4-Teknik Şartnamenin “çalışma esasları” başlıklı 1.3 üncü maddesinde; “Yüklenici, şartname kapsamındaki işleri, gereken özen ve ihtimamı göstererek idarenin talimatlarına uygun olarak planlayacak, yürütecek, tamamlayacaktır. Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun, gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir.” düzenlemesine,  ayrıca “araç ve diğer ekipman” başlıklı 6 ncı maddesinde; “Yüklenici, yukarıda belirtilen  sayıda araca GPRS cihazı takacak ve bu araçların takibinin yapılacağı merkezi, idarenin belirleyeceği yerde oluşturacaktır. Merkezin oluşturulmasında bilgisayar, masa, sandalye, dolap vb. diğer malzemeler ve yazılım yükleniciye aittir. Kurulacak araç takip sisteminin seçimi idarece yapılacak olup bununla ilgili lisans vb. yasal sorumluluklar yükleniciye ait olacaktır. Sistemin kesintisiz çalışması için gerekli teknik destek yüklenici tarafından karşılanacaktır. İdare dilerse GPRS cihazları ve ilgili yazılım sayesinde çalışacak araç takip sistemini kendisi kurar, teknik destek alır ve bedelini yüklenicinin hak edişinden mahsup eder” düzenlemesine, şartnamenin 10 uncu maddesinde; “Adı geçen aktarma istasyonu ve moloz toplama sahalarının değişmesi ya da mesafenin uzaması halinde yüklenici resmen bildirilecek ve mesafe artışından dolayı yükleniciye hiçbir bedel ödenmeyecektir” düzenlemesine yer verildiği, söz konusu düzenlemeler ile sayısı  ve niteliği belirsiz malzeme ve ekipmanın öngörüldüğü, tesisten kastın belirsiz olduğu, bu durumun istekliyi tereddüde düşürecek nitelikte olduğu, ayrıca merkezin yüklenici tarafından kurulması istenilmekle birlikte bu konuyla ilgili özelliklerin net belirlenmediği, şartname eklerinde toplanacak atıkların belirtilen alana dökülmesine karşın döküm alanının değişmesi sonucu oluşacak durum karşısında yüklenicinin haksız duruma düşeceği, ihale dokümanının şu anda işi yapan firma için avantajlı olacağı, böylesine hesaplanması güç giderleri en iyi hesaplayacak olan firmanın işi yapan firma olduğu göz önünde bulundurulduğunda yapılan düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu,

 

5-Sözleşme Tasarısının “iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 21.1 nci maddesinde; “İş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir”  düzenlemesinin yer aldığı, Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 21 nci maddesinin 35 no’lu dipnotunda; “21.1 maddesinde işin ve/veya işyerlerinin yüklenici tarafından sigortalattırılacağı belirtilmişse, işin nitelik ve özelliğine göre, sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri tereddüde yer bırakmayacak şekilde burada belirtilecektir. İdare tarafından 21.1 maddesinde işin ve/veya işyerlerinin yüklenici tarafından sigortalattırılmasına ilişkin düzenleme yapılmaması halinde ise 21.2.1 maddesine ‘bu madde boş bırakılmıştır’ yazılacaktır” düzenlemesine yer verilmesine rağmen sigorta türü, teminat kapsam ve limitlerine ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer verilmediği, bu durumun sübjektif uygulamalara yol açacağı gibi düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu,

 

İdarenin şikayete cevaplarına ilişkin bir sonucun taraflarına ulaşmadığı     

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde; “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla  bu  işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır. ..” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde;

“(1) Süreler;

a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,

b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

ç) Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini,

d) İhalenin iptali kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurularında ise iptal kararının bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi,

izleyen günden itibaren başlar.

(2) Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde, süre tatil gününü izleyen ilk iş gününün bitimine kadar uzar. Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması zorunludur.” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “şikayet başvuru süresi” başlıklı 4 üncü maddesinde;

“…

(5) Tatil günleri sürelere dahil olup, sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde süre, tatil gününü izleyen ilk iş gününün bitimine kadar uzar. Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması zorunludur.

(7) Kanunun 55 inci maddesinde ilan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetlerin anılan maddenin birinci fıkrasındaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabileceği düzenlenmiştir. Buna göre şikayetlerin en geç;

a) İhale veya son başvuru tarihi Pazartesi günü olan ihalelerde, bir önceki Salı günü,

b) İhale veya son başvuru tarihi Salı günü olan ihalelerde, bir önceki Çarşamba günü,

c) İhale veya son başvuru tarihi Çarşamba günü olan ihalelerde, bir önceki Perşembe günü,

ç) İhale veya son başvuru tarihi Perşembe günü olan ihalelerde, bir önceki Cuma günü,

d) İhale veya son başvuru tarihi Cuma günü olan ihalelerde, bir önceki Pazartesi günü,

mesai saati bitimine kadar yapılması gerekmektedir. Ancak ihale tarihinden önceki üç iş günü içerisinde ulusal bayram veya genel tatil günü bulunması halinde, sürenin hesabında bu günler dikkate alınarak iş günleri üzerinden hesabının yapılması gerekmektedir…”açıklaması yer almaktadır.

 

Yapılan inceleme sonucunda şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunun, ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması gerekmektedir. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesi gereğince  ihale tarihi Salı günü olan ihalelerde, bir önceki Çarşamba günü mesai bitimine kadar şikayet başvurusunun yapılması gerekmektedir. Bahse konu ihalenin 12.01.2010 tarihinde Salı günü yapıldığı, başvuru sahibinin şikayet başvurusunu ihale tarihinden üç iş günü öncesine  kadar  yapması gerekirken bu süre geçtikten sonra 07.01.210 tarihinde Perşembe günü idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece cevap verilmemesi üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle,  4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Başvurunun  reddine,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

           

05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5812 sayılı Kanunun Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu başlıklı 56 ncı maddesinde, “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar  ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler”  hükmü gereğince, kuruma yapılan bazı itirazen şikayet dilekçelerini sonuçlandıramıyor ise de; Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” denilerek, idarelerin bu kanuna göre yapacakları ihalelerdeki uymaları zorunlu temel ilkeler hüküm altına alınmıştır.

 

Kanunun Kamu İhale Kurumu başlıklı 53 üncü maddesinin (a) bendinde ise, “Bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale kurumu kurulmuştur. Kamu İhale kurumu, bu kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir” hükmü gereğince, kanunun doğru uygulanması konusunda Kurumun uygulamayı yönlendirmek gibi asli  sürekli kaçınılmaz görev ve sorumluğu bulunmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle; şikayet konusu dilekçenin ilgisi nedeniyle, gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yaparak sonuçlandırmak üzere, ihaleyi yapan idarenin üst mercii olan İçişleri  Bakanlığı’na gönderilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle “Başvurunun reddine” ilişkin karara katılıyorum.

 

 

 

                                                                                  Adem KAMALI                  

                                                                                   KurulÜyesi                          

 

 

 

 

 

   

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru