KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2009/UH.II-2917 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2009/UH.II-2917 numaralı KİK Kararı

Tekirdağ Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından yapılan 2009/100516 İhale Kayıt Numaralı Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İhalesi ihalesiyle ilgili Ket Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 07.12.2009 tarih ve 2009/UH.II-2917 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2009/UH.II-2917)

Toplantı No: 2009/083
Gündem No: 27
Karar Tarihi: 07.12.2009
Karar No: 2009/UH.II-2917
Şikayetçi:
 Ket Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti, Cinnah Caddesi Gelibolu Sokak No:3/16 Kavaklıdere / ANKARA
İhaleyi yapan idare:
 Tekirdağ Devlet Hastanesi Baştabipliği, Ortacami Mah. Hastane Sok. TEKİRDAĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.11.2009 / 22765
Başvuruya konu ihale:
 2009/100516 İhale Kayıt Numaralı "Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.12.2009 tarih ve II.H.2341.0160/2009-42E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tekirdağ Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 03.09.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “30 Kişi İle Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ket Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti’nin 30.10.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.11.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.11.2009 tarih ve 22765 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalede üzerinde ihale bırakılan firmanın teklif fiyatının aşırı düşük olduğu; söz konusu ihalede asgari işçilik maliyetinin 753.482,70 TL olduğu, üzerinde ihale bırakılan firmanın teklif fiyatından asgari işçilik maliyeti çıkarıldığında 1.802,40 TL olarak bulunan tutar içerisinde özel güvenlik mali sorumluluk sigortası ve kıyafet giderleri bulunduğu, özel güvenlik sigortası için 1.260 TL civarında bedel öngörüldüğünde kıyafet giderleri için 542,40 TL gider belirlendiği, kıyafet giderleri için öngörülen bedelin piyasa koşullarına ve hayatın olağan akışına uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; ihale komisyonunun en düşük fiyat ile teklif veren iki isteklinin fiyatlarının aşırı düşük olduğu yönünde değerlendirmede bulunarak bu isteklilerden 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine istinaden açıklama istediği, Kral Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. açıklamada bulunmadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, A Güvenlik Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin 07.10.2009 tarihinde kayıtlara alınan dilekçesi ile teklif fiyatı hususunda idareye açıklamada bulunduğu, bu isteklinin açıklamasının ihale komisyonunca uygun bulunduğu ve ihalenin sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.

 

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde yapılan düzenlemede; ihale konusu silahsız özel güvenlik hizmeti alımı işinin 30 personel ile 01.11.2009 – 31.10.2011 tarihleri arasında yerine getirileceği belirtilmiştir. İdari Şartnamenin 25 inci maddesinde;

 

“ Teklif fiyata dâhil olan giderler

25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak, ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç gibi her türlü gider yükleniciye aittir.

25.2.. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti Personeli (30 Kişi): Asgari Ücretin % 5 fazlası

 

Teklifler 01/11/2009 – 31/10/2011 tarihleri arası 24 aylık dönemi kapsayacak şekilde ve 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesi hesaplanacak ücret:

 

  (01/11/2009 – 31/12/2009 tarihleri arası resmi tatil:   4,5 gün)

  (01/01/2010 – 31/12/2010 tarihleri arası resmi tatil: 14,5 gün)

  (01/01/2011 – 31/10/2011 tarihleri arası resmi tatil: 10 gün)

 

01/11/2009 – 31/10/2011 Tarihleri Arası Resmi Tatil Gün Toplamı: 29 gündür.

Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti Personeli 18 Kişi x 29 Resmi Tatil Günü = 522 gün

 

Teklif fiyata dâhildir.

25.3.2.Yemek, yol ve giyecek giderleri:

a) Çalıştırılacak personele yol ücreti olarak günlük brüt 3,50.-TL nakdi olarak ödenecek (ayda 26 gün) ve bu tutar ücret bordrosunda gösterilecektir.

b) İşçilerin yemek ihtiyaçları hastane tarafından karşılanacak olup, işçilerin yemek ihtiyaçları için yükleniciye yemek bedeli ödenmeyecektir.

c) Yüklenici tarafından çalışanlara ihale süresince 4 takım (2 (iki) yazlık ve 2 (iki) kışlık olmak üzere teknik şartnamede cins, evsaf ve miktarları belirtilen giyim giderleri yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacak olup teklif fiyata dahildir.

25.3.3. Malzeme giderleri:

Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Diğer giderler:     

Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Yaklaşım maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranları % 1 olarak belirlenmiştir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesi kapsamında yapılan düzenlemede ve Teknik Şartnamede yapılan düzenlemelerde; isteklilerin ilgili mevzuatına göre mali sorumluluk sigortası yaptıracağı hususu belirtilmiş ve ihale dokümanı içinde isteklilere verilen Birim Fiyat Teklif Mektubu eki cetvelde özel güvenlik mali sorumluluk sigortası ayrı bir maliyet kalemi olarak gösterilmiştir. 

 

            Teknik Şartnamenin 6 ncı maddesinde personelin kullanacağı kıyafetler:  

 

Kıyafet (Yıllık)

Kişi Başına Yıllık Adet

Yazlık Kıyafet (Yıllık)

 

Gömlek (Kısa kollu, iki cepli, cepleri kapaklı, apoletli, keten gömlek)

4

Pantolon (yazlık)

2

Şapka (yazlık)

2

Ayakkabı (yazlık)

2

Kemer

2

Kışlık Kıyafet (Yıllık)

 

Gömlek (Uzun kollu, iki cepli, cepleri kapaklı, apoletli, pamuklu gömlek)

4

Kazak (yün)

2

Pantolon (kışlık)

2

Şapka (kışlık)

2

Bot

2

Mont

2

Kravat

2

           

            Şeklinde belirtilmiştir. İdari Şartnamenin 25 inci maddesinde; çalışanlara ihale süresince özellikleri teknik şartnamede belirtilen 2 yazlık ve 2 kışlık olmak üzere 4 takım giyim verileceği belirtilmiştir. Teknik Şartnamede ise söz konusu kıyafetlerin miktarı yıllık olarak belirtilmiş olup, ihale konusu işin süresi 24 ay olarak belirlendiğinden toplamda kıyafet miktarının yıllık miktarın iki katı olarak dikkate alınması gerekmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Şikayet konusu ihale için yürürlükte olan Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin H/b bendinde;

 

            Özel güvenlik hizmet alımlarında ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamının, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edileceği ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyeceği, özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedelinin ise önemli bir bileşen olarak görüleceği ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacağı, giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamaların kabul edilmeyeceği,

           

Özel güvenlik hizmet alımı ihalelerinde “mali sorumluluk sigortası” giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edileceği ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince Özel Güvenlik “mali sorumluluk sigortası” Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik “mali sorumluluk sigortası” hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekeceği hususları açıklanmıştır.

İnceleme konusu ihalenin İdari ve Teknik Şartnamelerindeki düzenlemelere göre; 30 personele ayni olarak verilecek giyim eşyaları maliyeti ve mali sorumluluk sigortası masrafı hariç, asgari işçilik maliyeti 753.484,70 TL olarak hesaplanmaktadır.

 

Üzerinde ihale bırakılan A Güvenlik Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. idareye verdiği açıklamada teklif fiyatını (755.285,10 TL) oluşturan bileşenler; % 3 sözleşme giderleri dâhil asgari işçilik maliyeti 753.484,70 TL, 30 kişinin 24 aylık giyim bedeli 1.198,00 TL ve mali sorumluluk sigortası 24 aylık 600 TL olarak belirtilmiştir.   

 

Anılan isteklinin idareye verdiği açıklamada; 30 kişinin 24 aylık giyim bedeli 1.198,00 TL olarak öngörülmüş ve dilekçe ekine toplam 30 personelin teknik şartnameye uygun tüm kıyafetlerinin ve teçhizatının 1.198,00 TL bedel karşılığında temin edileceğine dair MC Moda Canel San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş bir belge eklenmiştir.

 

Anılan isteklinin öngördüğü fiyat idarenin piyasa araştırması ile firmalardan aldığı fiyatlara istinaden giyim giderleri için belirlediği yaklaşık maliyet tutarı ile karşılaştırıldığında; firmanın öngördüğü fiyatın idarenin belirlediği fiyatın yaklaşık % 4’üne denk geldiği anlaşılmaktadır. Anılan isteklinin toplam 30 personel için öngördüğü tutar her bir kişi için hesaplandığında; yukarıda belirtilen tüm giyim malzemeleri için yaklaşık 40 TL fiyat belirlenmektedir. Ayrıca, isteklinin idareye sunduğu belgede 1.198 TL’nin içinde teçhizat giderleri de bulunduğu belirtildiğinden söz konusu teçhizat (idari şartnameye göre; metal dedektörü, el feneri, el telsizi, jop, kelepçe ve düdük) için maliyet tutarı ayrıldığında giyim için öngörülen tutar daha da aşağı çekilmektedir.      

 

Öte yandan, MC Moda Canel San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş belgede şirket kaşesi üzerini imzalayan kişinin isminin bulunmadığı, belgede tarih olmadığı, belge üzerinde yazılı tutarın kıyafet ve teçhizat giderleri için belirtildiği, teknik şartnamede belirtilen giyim eşyaları için (ve belgede sözü edilen teçhizat için) tek tek birim fiyat belirtilmediği, herhangi bir açıklama yapılmadığı, sadece toplam tutar yazıldığı görülmektedir. 

 

          Yukarıda yer verilen bilgilerden; anılan isteklinin giyim giderleri için belirlediği fiyatın aşırı düşük olduğu, bu düşüklüğün nedeni ve/veya firmanın sahip olduğu avantajlı koşullar hususunda herhangi bir açıklama yapılmadığı, giyim giderlerinin birim fiyatlarının belirtilmediği ve firmanın giyim giderleri için belirlediği fiyatın içinde teçhizat giderlerinin de olduğu, firmanın öngördüğü fiyatın piyasa fiyatlarına uygun olmadığı ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

          Ayrıca, anılan isteklinin mali sorumluluk sigortası için 24 aylık 600 TL gider öngörülmüş olup, idareye verilen açıklama ekinde bir sigorta acentesi tarafından verildiği anlaşılan ve 30 güvenlik personelinin mali sorumluluk sigortasının tamamının 600 TL’ye yapılacağını belirten belge bulunmaktadır. Ancak, yukarıda anılan Kamu İhale Genel Tebliği düzenlemesine göre; isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince Özel Güvenlik “mali sorumluluk sigortası” Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik “mali sorumluluk sigortası” hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekmektedir.  Anılan firmanın mali sorumluluk sigortası gederlerini Tebliğ düzenlemesine göre tevsik etmediği anlaşılmıştır.

 

          Yukarıda açıklanan nedenlerle, isteklinin açıklamasının idarece uygun bulunması ve ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılması yönündeki işlemin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.  

 

            B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İhale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda; en düşük fiyat ile teklif veren iki isteklinin teklif fiyatlarının aşırı düşük olduğu belirlenerek bu firmalardan 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine istinaden açıklama istenilmiştir. Teklifi geçerli olarak kabul edilen diğer isteklilerden ise verilen fiyatlar idarece belirlenen yaklaşık maliyetin altında olmasına rağmen açıklama istenilmemiştir. Ancak, idarenin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istemediği (teklifi geçerli olarak kabul edilen) isteklilerden Ket Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin 766.766,70 TL olarak verilen teklif fiyatının söz konusu ihale için belirlenen asgari işçilik maliyeti ve idarenin giyim için belirlediği iki yıllık maliyet tutarının toplamından daha düşük olduğu görülmektedir. Buna göre; Ket Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin teklif fiyatının da sorgulanması, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine istinaden istekliden açıklama talep edilmesi gerekmektedir.    

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru