KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2009/UH.I-2494 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2009/UH.I-2494 numaralı KİK Kararı

Adana Çukurova Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan 2009/62237 İhale Kayıt Numaralı Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhalesi ihalesiyle ilgili Özkul Grup Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 12.10.2009 tarih ve 2009/UH.I-2494 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2009/UH.I-2494)

Toplantı No: 2009/074
Gündem No: 26
Karar Tarihi: 12.10.2009
Karar No: 2009/UH.I-2494
Şikayetçi:
 Özkul Grup Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti., Reşatbey Mahallesi 62012 Sokak Öztep Apt. K.1 D.1 ADANA
İhaleyi yapan idare:
 Adana Çukurova Devlet Hastanesi Başhekimliği, Y.Baraj Mah. H.Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.09.2009 / 20253
Başvuruya konu ihale:
 2009/62237 İhale Kayıt Numaralı "Özel Güvenlik Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.10.2009 tarih ve I.H.19.01.0182/2009-32 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Adana Çukurova Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 06.07.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özkul Grup Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 11.09.2009 tarih ve 20253 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu teklif zarfındaki ticaret unvanı ile teklif mektubundaki unvanın aynı olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanunun 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanunun yukarda belirtilen hükmü gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 29.07.2009 tarihini izleyen on gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 21.08.2009 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun reddine,

   

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

           

05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5812 sayılı Kanunun Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu başlıklı 56 ncı maddesinde, “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar  ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler”  hükmü gereğince, kuruma yapılan bazı itirazen şikayet dilekçelerini sonuçlandıramıyor ise de; Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” denilerek, idarelerin bu kanuna göre yapacakları ihalelerdeki uymaları zorunlu temel ilkeler hüküm altına alınmıştır.

 

Kanunun Kamu İhale Kurumu başlıklı 53 üncü maddesinin (a) bendinde ise, “Bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale kurumu kurulmuştur. Kamu İhale kurumu, bu kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir” hükmü gereğince, kanunun doğru uygulanması konusunda Kurumun uygulamayı yönlendirmek gibi asli  sürekli kaçınılmaz görev ve sorumluğu bulunmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle şikayet konusu dilekçenin ilgisi nedeniyle, gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yaparak sonuçlandırmak üzere, ihaleyi yapan idarenin üst mercii olan Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

 

                        

Adem KAMALI                 

                                                                                 KurulÜyesi                            

 

 

 

 

 

   

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru