KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2009/UH.III-2351 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2009/UH.III-2351 numaralı KİK Kararı

Denizli İl Özel İdaresi Eğitim Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2009/102032 İhale Kayıt Numaralı İlimiz Merkez İlçe Öğrenci Taşıma İşi İhalesi ihalesiyle ilgili Sağlam Taşımacılık Galericilik Gıda Maddeleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 17.09.2009 tarih ve 2009/UH.III-2351 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2009/UH.III-2351)

Toplantı No: 2009/068
Gündem No: 19
Karar Tarihi: 17.09.2009
Karar No: 2009/UH.III-2351
Şikayetçi:
 Sağlam Taşımacılık Galericilik Gıda Maddeleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., -||topraklık Mahallesi|turan Güneş Cad. Orbay Apt.|64 K.2|||merkez|denizli
İhaleyi yapan idare:
 Denizli İl Özel İdaresi Eğitim Hizmetleri Müdürlüğü, Çaybaşı Mah. 1580 Sok. No:4 DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.08.2009 / 19607
Başvuruya konu ihale:
 2009/102032 İhale Kayıt Numaralı "İlimiz Merkez İlçe Öğrenci Taşıma İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.09.2009 tarih ve III.H.17.77.0092/2009-32 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Denizli İl Özel İdaresi Eğitim Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 25.08.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Merkez İlçe Öğrenci Taşıma İşi” ihalesine ilişkin olarak Sağlam Taşımacılık Galericilik Gıda Maddeleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 27.08.2009 tarih ve 19607 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhaleye ait idari şartnamenin 7 nci maddesinde araçların yaşlarının belirtilmediği ve bu uygulamanın Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine aykırı olduğu,

 

            2) Okul servis araçları genellikle Denizli Belediyesi Mücavir alanı içerisindeki okul öğrencilerini taşıyacağından bu hizmette kullanılacak araçlar için S plakası aranmamasının söz konusu Yönetmeliğe aykırı olduğu,

 

            3) Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendi gereği okul servis araçlarında rehber personel bulundurulması zorunlu olduğu halde, ihaleye ait idari şartnamenin 25 inci maddesinde teklif fiyata dâhil olacak giderler içinde rehber personel için herhangi bir fiyat öngörülmediği, bu durumun sağlıklı teklif vermeyi ve rekabeti engellediği,

 

            4)Taşıma işlerinde çalışan şoförlerin en az 3 yıllık E sınıfı sürücü belgesine ya da en az 5 yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekirken idari şartnamede sürücü belgeleri ile ilgili herhangi bir düzenleme olmadığı, bu uygulamanın Özel Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine aykırı olduğu,

 

            5) Taşıtların söz konusu Yönetmelikteki EK-1/1, EK-1/2, ve EK-2’de belirtilen özellikleri taşımasının aranmadığı, EK-3 ve EK-4’te belirtilen belgelerin ve Denizli Belediyesinden alınacak Okul Servis Araçları Güzergah İzin Belgesinin ihalede aranmamasının aynı Yönetmeliğe aykırı olduğu,

 

            6) İhaleye ait idari şartnamede Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine ilişkin hiçbir düzenlemenin olmadığı,

 

            7) İhaleye ait idari şartnamede teklif fiyata dâhil olacak giderler içerisinde ihalede çalışacak şoförlerin sigorta prim oranları ve işçilik giderlerine yer verilmediğinden, katılımcıların sağlıklı teklif vermelerinin ve rekabetin sağlanmasının engellendiği,

   

İddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 11.09.2009 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

   

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

           

05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5812 sayılı Kanunun Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu başlıklı 56 ncı maddesinde, “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar  ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler”  hükmü gereğince, kuruma yapılan bazı itirazen şikayet dilekçelerini sonuçlandıramıyor ise de; Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” denilerek, idarelerin bu kanuna göre yapacakları ihalelerdeki uymaları zorunlu temel ilkeler hüküm altına alınmıştır.

 

Kanunun Kamu İhale Kurumu başlıklı 53 üncü maddesinin (a) bendinde ise, “Bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale kurumu kurulmuştur. Kamu İhale kurumu, bu kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir” hükmü gereğince, kanunun doğru uygulanması konusunda Kurumun uygulamayı yönlendirmek gibi asli  sürekli kaçınılmaz görev ve sorumluğu bulunmaktadır.

 

Anılan nedenlerle şikayet konusu dilekçenin ilgisi, gerekli inceleme ve değerlendirmeyi  yaparak sonuçlandırmak üzere, ihaleyi yapan idarenin üst mercii olan İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

 

                        

                                              

Adem KAMALI

                                                                                                 KurulÜyesi                            

 

 

 

 

 

   

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru