KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2009/UY.II-2282 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2009/UY.II-2282 numaralı KİK Kararı

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2009/52851 İhale Kayıt Numaralı Devrek-Çaycuma)Ayr.-Zonguldak Yolu Km:0+000-9+700;13+300-14+700;16+400-31+727,28g/111+226,77i-112+500 Arasının Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üst Yapı İşleri İhalesi ihalesiyle ilgili Özsoy Yapı ve Enerji San. Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 14.09.2009 tarih ve 2009/UY.II-2282 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2009/UY.II-2282)

Toplantı No: 2009/067
Gündem No: 5
Karar Tarihi: 14.09.2009
Karar No: 2009/UY.II-2282
Şikayetçi:
 Özsoy Yapı ve Enerji San. Tic. A.Ş. - Hisar Yapı Ticaret ve San. A.Ş. Ortak Girişimi, Inkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi No:81/2 Ümraniye/İSTANBUL
İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 53 37100 Kastamonu
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.09.2009 / 19982
Başvuruya konu ihale:
 2009/52851 İhale Kayıt Numaralı "Devrek-Çaycuma)Ayr.-Zonguldak Yolu Km:0+000-9+700;13+300-14+700;16+400-31+727,28g/111+226,77i-112+500 Arasının Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üst Yapı İşleri" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.09.2009 tarih ve II.Y.18.51.0223/2009-29 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından 25.06.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “(Devrek-Çaycuma) Ayr.-Zonguldak Yolu Km: 0+000-9+700; 13+300-14+700; 16+400-31+727,28g/111+226,77i-112+500 Arasının Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üst Yapı İşleri” ihalesine ilişkin olarak Özsoy Yapı ve Enerji San. Tic. A.Ş. - Hisar Yapı Ticaret ve San. A.Ş. Ortak Girişimi’nin 04.09.2009 tarih ve 19982 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

 Başvurunun reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idareye yapmış oldukları şikayet başvurusunun süresinde yapılmadığı gerekçesiyle değerlendirmeye alınmamasının yerinde olmadığı ve tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya işlemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanunun 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 17.08.2009 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 19.08.2009 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 04.09.2009 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun reddine,

   

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

           

05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5812 sayılı Kanunun Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu başlıklı 56 ncı maddesinde, “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar  ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler”  hükmü gereğince, kuruma yapılan bazı itirazen şikayet dilekçelerini sonuçlandıramıyor ise de; Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” denilerek, idarelerin bu kanuna göre yapacakları ihalelerdeki uymaları zorunlu temel ilkeler hüküm altına alınmıştır.

 

Kanunun Kamu İhale Kurumu başlıklı 53 üncü maddesinin (a) bendinde ise, “Bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale kurumu kurulmuştur. Kamu İhale kurumu, bu kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir” hükmü gereğince, kanunun doğru uygulanması konusunda Kurumun uygulamayı yönlendirmek gibi asli  sürekli kaçınılmaz görev ve sorumluğu bulunmaktadır.

 

Anılan nedenlerle şikayet konusu dilekçenin ilgisi, gerekli inceleme ve değerlendirmeyi  yaparak sonuçlandırmak üzere, ihaleyi yapan idarenin üst mercii olan Ulaştırma Bakanlığı’na gönderilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

 

                        

                                              

Adem KAMALI

                                                                                                 KurulÜyesi                            

 

 

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru