KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2009/UY.III-1190 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2009/UY.III-1190 numaralı KİK Kararı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan 2008/89182 İhale Kayıt Numaralı Yeni Foça Çok Amaçlı Salon Yapılması İhalesi ihalesiyle ilgili Koç İnşaat Müteahhitliği - Mustafa Koç tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 26.03.2009 tarih ve 2009/UY.III-1190 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2009/UY.III-1190)

Toplantı No: 2009/026
Gündem No: 15
Karar Tarihi: 26.03.2009
Karar No: 2009/UY.III-1190
Şikayetçi:
 Koç İnşaat Müteahhitliği - Mustafa Koç, 1399 Sokak 15 D.12 Kahramanlar/İZMİR
İhaleyi yapan idare:
 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Bulvarı No:1 K:6 Konak/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.02.2009 / 3226
Başvuruya konu ihale:
 2008/89182 İhale Kayıt Numaralı "Yeni Foça Çok Amaçlı Salon Yapılması" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.02.2009 tarih ve III.Y.03.65.0222/2009-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 28.07.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Yeni Foça Çok Amaçlı Salon Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Koç İnşaat Müteahhitliği - Mustafa Koç’un 15.01.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.01.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.02.2009 tarih ve 3226 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.02.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin kendileri üzerinde bırakılması ve sözleşmeye davet edilmeleri üzerine gerekli bütün belgelerin tamamlanarak idareye verildiği, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığına dair belgede 8.789,09 YTL borcun bulunduğunun gösterilmesi üzerine anılan durumun Bağ-Kur ile SGK arasındaki devirden kaynaklanan teknik bir hata olduğu, firmalarının böyle bir borcu bulunmadığı, idareden hatanın giderilebilmesi için ek süre talep edildiği ancak idarece taleplerinin reddedilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve geçici teminatlarının irat kaydedilmesine karar verildiği, ihale tarihi itibariyle borçlarının bulunmadığının SGK’dan sonradan temin edilen belgeden anlaşıldığı, firmalarının bu hususta sorumluluğunun bulunmadığı, sözleşmenin kendileri ile imzalanması gerektiği,

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İncelemeye konu ihalenin 23.10.2008 tarihli ihale komisyon kararı ile başvuru sahibi Koç İnşaat Müteahhitliği - Mustafa Koç üzerinde bırakıldığı, isteklinin 29.12.2008 tarihinde 1521 sayılı yazı ile elden sözleşmeye davet edildiği, sözleşmenin imzalanabilmesi için gerekli bilgi ve belgelerin başvuru sahibi tarafından 06.01.2009 tarih ve 380 sayılı yazı ekinde idareye sunulduğu ve aynı tarihte idare kayıtlarına alındığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu durumunu gösterir belge üzerinde yapılan incelemede; belgenin İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından - başvuru sahibinin 25.12.2008 tarihli talebi üzerine - 09.01.2009 tarih ve 008729 sayı ile düzenlendiği, anılan belgede; “4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi hükmü uyarınca Türkiye genelinde 28.07.2008 tarihi itibariyle yapılan sorgulama/araştırma sonucunda, Kurumumuza 8.789,09 YTL kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunuzun bulunduğu anlaşılmıştır.” bilgisinin yer aldığı görülmüştür. 

 

Anılan yazıda yer alan borcun, Bağ-Kur’a olan kısmına mesnet teşkil ettiği anlaşılan Bağ-Kur İzmir İl Müdürlüğü’nün (Devredilen), SSK İzmir İl Müdürlüğü’ne (Devredilen) hitaben yazdığı 08.01.2009 tarih ve 11813 sayılı yazıda da başvuru sahibi Mustafa Koç’un ihale tarihi olan 28.07.2008 tarihi itibariyle taraflarına 8.465,96 YTL borcu bulunduğu belirtilmiştir.

 

 İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün yazısı üzerine başvuru sahibinin 08.01.2009 tarihinde idareye başvurarak, 24.09.2008 tarihinde Bağ-Kur’a re’sen kayıt yapılmış olduğu ve geriye dönük borçlarının görüldüğü, bu durumun düzeltilmesi için anılan kuruma başvurdukları, gerekli evrakları alabilmeleri için taraflarına 10 gün ek süre verilmesi talebinde bulunduğu, ancak anılan talebin idarece istekli tarafından sunulan belgeden henüz ödenmemiş 8.789,09 YTL kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının bulunduğu,  dolayısıyla ek süre verilmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle reddedildiği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan ihale işlem dosyası kapsamında yer alan belgeden idarece başvuru sahibi Mustafa Koç’a ait teklifin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve ikinci en avantajlı teklif sahibi olan Kayalar İnşaat Taah. Tic. - Mustafa Kaya ile sözleşme yapılması hususunu Başkanlık Makamı Olurlarına sunduğu, buna istinaden ikinci en avantajlı teklif sahibi olan Kayalar İnşaat Taah. Tic. - Mustafa Kaya’nın sözleşmeye davet edildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin gerek şikayet gerekse itirazen şikayet başvurusundaki iddiaları; SGK’nın yazısında bürokratik yanlışlıklar bulunduğu, aslında böyle bir borçlarının bulunmadığı, bu durumun ihale tarihinden sonraki tarihte Bağ-Kur’un re’sen geriye dönük kayıt yaparak borç çıkarmasından kaynaklandığı, bu borcun SGK’ya önceden yapılmış ödemelerden mahsup edilmesi gerektiği, böyle bir borç olduğu kabul edilse dahi bu tutarın SGK’nın 2007/75 sayılı Genelgesinde belirtilen tutarın altında olması sebebiyle borçlu olduklarının kabul edilemeyeceği gerekçelerine dayanmaktadır.

 

İhale işlem dosyasında yapılan incelemede; itirazen şikayet başvurusundan sonra idareye 26.01.2009 tarihinde üçüncü bir başvuru yapıldığı, gerek itirazen şikayet başvuru dilekçesi gerekse idareye yapılan üçüncü başvuru dilekçesi ekinde, İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş 23.01.2009 tarih ve 028685 sayılı yazının sunulduğu, anılan yazıda bu kez “4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi hükmü uyarınca Türkiye genelinde 28.07.2008 tarihi itibariyle yapılan sorgulama/araştırma sonucunda, Kurumumuza kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunuzun bulunmadığı anlaşılmıştır.” bilgisinin yer aldığı görülmüştür.

 

İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından aynı talebe ilişkin olarak düzenlenen iki belgede farklı yönde bilgiler yer aldığının anlaşılması üzerine konuya ilişkin olarak İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden bilgi ve belge talep edilmiştir.

 

İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün cevabi yazısında;

 

“Kurumumuz dahilinde ve Türkiye çapında yapılan araştırma neticesinde işverenin Kurumumuza 384,13 TL borcu bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 08.01.2009 tarih ve 8118 sayılı faksımızla Bağ-Kur İzmir İl Müdürlüğünden 28.07.2008 tarihi itibariyle borcu sorulmuştur.

 

Bağ-Kur İl Müdürlüğünün 08.01.2009 tarih ve 11813 sayılı cevabi yazısında işverenin 8.465,96 TL borcu olduğu bildirildiğinden her iki borcun toplamı olan 8.789,09 TL borç işverene vermiş olduğumuz 09.01.2009 tarih ve 8729 sayılı borç durumu yazımızla bildirilmiştir.

 

İşveren Mustafa Koç’un kurumumuzda işlem gören çeşitli dosyalardan (23.03.2006-09.08.2008) yıllarında sigortalı olduğu ve Bağ-Kur ile çakışan günlerine ait geriye yönelik sigorta primlerinin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne 23.01.2009 tarihinde aktarıldığı tespit edilmiştir.

 

Ayrıca Bağ-Kur İl Müdürlüğünden gelen 23.01.2009 tarih ve 64596 sayılı yazıda (Bağ-Kur’a prim iadesi yapıldıktan sonra) 28.07.2008 tarihi itibariyle borç 1.650,03 TL olarak bildirildiğinden ve bu durumda “4734 sayılı Kanunun 10. maddesinde borcu yoktur belgesi almaya isteklinin gerçek kişi ve hem işveren hem de 1479 ve 2926 sayılı Kanuna tabi olması halinde, Bağ-Kur’a ait borç kısmının prime esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını aşmaması, sigortaya ait borç kısmının ise sigorta primine esas aylık kazancın alt sınırının 3 katını aşmaması halinde borcu yoktur belgesinin verilebileceği belirtildiğinden” 23.01.2009 tarih ve 28685 sayılı yazımızla işverene borcu yok yazısı verilmiştir.” 

 

Bilgilerine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinde, Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan isteklilerin ihale dışı bırakılmaları öngörülmüştür.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinde; “İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/Y, KİK027.1/Y); ihale üzerinde kalan istekliden ise, bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşmenin imzalanmasından önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.” hükmü,

 

Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin beş ve altıncı fıkralarında;

 

“Kurum, dördüncü fıkranın; (c) bendi ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının uygun görüşünü alarak sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını; (d) bendi ile ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak vergi borcu kapsamına girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir.

 

Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir” hükümlerine yer verilmiştir.

 

Bu düzenlemeler doğrultusunda incelenen ihalede, idari şartnamenin 10 uncu maddesinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde de belirtilen “ihale dışı bırakılma nedenleri” sayılmış, 7.1 maddesinin (d) bendinde “Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname” ihaleye katılmak için gereken belgeler arasında belirtilmiş ve 42.1 maddesinde de ihale üzerinde kalan isteklinin 10 uncu maddede sayılan bu durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri şartnamenin 40.3 maddesinde belirlenen sürede vererek sözleşmeyi imzalaması gerektiği, aksi takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek olmaksızın geçici teminatın gelir kaydedileceği belirtilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “IX-İsteklilerden 10 uncu Maddenin Son Fıkrasına Göre İstenecek Belgeler / C” bölümünde;

 

“4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (c) bendi uygulamasında kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun belirlenmesinde aşağıda belirtilen hususlar esas alınacaktır:

 

Türkiye genelindeki borç asıl ve fer’ileri toplamı dikkate alınmak kaydıyla, isteklilerin;

c) Çalıştırdığı sigortalılardan dolayı 506 sayılı Kanun kapsamında gerçek kişiliği haiz işveren, kendi sigortalılığından dolayı ise 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa veya 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalı olması halinde;

 

506 sayılı Kanuna göre çalıştırdığı sigortalılardan dolayı yukarıda (a) bendinde sayılan borçları ile gerek üst düzey yöneticisi olduğu ve gerekse ortağı olduğu şirketin Kuruma olan sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, issizlik sigortası primi ile bunlara ait gecikme cezası, gecikme zamları ve diğer fer’ilerine ilişkin borçlarından ötürü, şirketin nevisi dikkate alınarak sorumlu olduğu tutarlar ile 1479 veya 2926 sayılı Kanunlara göre kendi sigortalılığından dolayı muaccel hale gelmiş prim borçları,

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak kabul edilecektir.

 

Öte yandan isteklinin Türkiye genelindeki;

6) 506 sayılı Kanununun 78 inci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını aşmayan ve (c) bendi kapsamına giren ve 506 sayılı Kanundan doğan ("a" bendinin 7 numaralı alt bendinde belirtilen borçlar hariç) sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçlar,

                                

7) 506 sayılı Kanununun 78 inci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın alt sınırının 3 katını aşmayan, (c) bendi kapsamına giren ve 1479 veya 2926 sayılı Kanunlardan doğan prim borçları ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçlar,

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak değerlendirilmeyecektir.”

 

Açıklamaları yer almaktadır.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 01.10.2007 tarih ve 2007/75 sayılı Genelge ile;

 

“…İsteklinin gerçek kişi ve çalıştırdığı sigortalılardan dolayı hem 506 sayılı Kanun kapsamında işveren, hem de kendi sigortalılığından dolayı 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa veya 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olması halinde;

 

Bu durumdaki isteklilerin 506 sayılı Kanuna göre çalıştırdığı sigortalılardan dolayı 5.1. nolu bölümde belirtilen sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ve bunlara ait gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerine ilişkin borçları ile 1479 veya 2926 sayılı Kanunlara göre kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim borçları ve bunların fer’ileri kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak kabul edilecektir.

 

Buna göre, anılan isteklilerin Kurumumuzdan 4734 sayılı Kanunun 10 uncu            maddesine göre borcu yoktur yazısı talep etmeleri halinde, SSK Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimizce(Devredilen) Kurumumuz İntranet menüsünden ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde sorgulama ve gerek olması durumunda ilgili Bağ-Kur İl Müdürlükleri ve diğer SSK Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri ile faksla yazışma yapılmak suretiyle araştırma işlemi gerçekleştirilecek olup, bu sorgulama/araştırma sonucunda isteklinin Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun olmadığının anlaşılması halinde, istekliye 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca ihale tarihi itibariyle örneği Ek-3’de yer alan borcu yoktur yazısı verilecektir.

 

 Ancak, bu isteklilerin ihale tarihi itibariyle Kurumumuza;

 

5.3.1. 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını aşmayan ve 5.1. nolu bölümde belirtilen(5.1.7 nolu bölümde belirtilen aracı borçları içinse sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 6 katını aşmayan) sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçlarının, 

 

5.3.2. Yine, 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın alt sınırının 3 katını aşmayan, 1479 veya 2926 sayılı Kanunlardan doğan prim borçları ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçlarının,

 

olduğunun anlaşılması halinde, bu isteklilere ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair örneği Ek-3’de yer alan borcu yoktur yazı verilecektir.

 

Örnek-8: Adana’da faaliyette bulunan gerçek kişiliği haiz F’nin, hem 506 sayılı Kanuna göre çalıştırdığı sigortalılardan dolayı Sosyal Sigortalar Kurumunda (Devredilen) işverenlik sıfatının bulunduğunu, hem de kendi sigortalılığından dolayı 1479 sayılı Kanuna göre Bağ-Kur’a (Devredilen) tabi sigortalı olduğunu ve bu isteklinin Kurumumuzdan ihale tarihi olarak belirttiği 7/9/2007 tarihi itibariyle borcu yoktur yazısı talep ettiğini, SSK Adana Sigorta İl Müdürlüğünce (Devredilen) Türkiye genelinde yapılan sorgulama/araştırma sonucunda da, 506 sayılı Kanuna göre çalıştırdığı sigortalılardan dolayı muaccel hale gelmiş toplam 7.500,00YTL, 1479 sayılı Kanuna istinaden kendi sigortalılığından dolayı ise muaccel hale gelmiş toplam 1.500,00 YTL borcu olduğunun tespit edildiğini varsayalım.

 

Bu durumda, söz konusu isteklinin borç tutarlarının 506 ve 1479 sayılı Kanunlar yönünden ayrı ayrı değerlendirilmesi sonucunda;

 

             -506 sayılı Kanundan doğan borçları toplamının 7.500,00 YTL olması ve sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını(3.802,50 YTL x 3 = 11.407,50 YTL) aşmaması,

 

-Yine, 1479 Sayılı Kanundan doğan borçları toplamının 1.500,00 YTL olması ve sigorta primine esas aylık kazancın alt sınırının 3 katını(585,00 YTL x 3 = 1.755,00 YTL) aşmaması,

 

nedeniyle, bu istekliye ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu yoktur şeklinde örneği Ek-3’de yer alan borcu yoktur yazısı verilecektir.”

 

 Hususları açıklanmıştır.

 

İhale işlem dosyası kapsamında yer alan ve İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından Kuruma gönderilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılan incelemede; başvuru sahibinin ihale tarihi itibariyle mevcut borç tutarının “borcu yoktur” belgesi almaya hak kazanacak şekilde mevzuatta belirtilen limitler altında bulunduğu ancak anılan belgeyi düzenlemeye yetkili kurumlardan kaynaklanan sebeplerle “borcu yoktur” belgesinin sözleşme imzalanması için kendisine verilen yasal süre içerisinde temin edilemediği, sözleşme imzalanması için sunulan belgenin İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından (ilk düzenlenen) 09.01.2009 tarih ve 008729 sayılı 8.789,09 YTL kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunduğunu gösteren belge olduğu ve idare tarafından söz konusu belgenin esas alınarak işlem tesis edildiği anlaşılmıştır.

 

Ancak mevcut bilgi ve belgeler kapsamında yapılan incelemede başvuru sahibinin ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

 

Bu itibarla, sözleşmenin imzalanması için idareye sunulan ve borçlu bulunduğunu gösteren belgeye dayanılarak idarece yapılan işlemin mevzuata uygun olduğu anlaşılmakta ise de, başvuru sahibinin ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığı, ortaya çıkan durumun ilgilinin kusurundan değil prim borç durumuna ilişkin belgeyi düzenleyen kurumun iç işleyişinden kaynaklandığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda; başvuru sahibinin ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığı ve sözleşmenin de henüz imzalanmamış olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak kendisi ile sözleşmenin imzalanmaması ve buna bağlı olarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi yönündeki işlemlerin iptal edilerek düzeltici işlem tesis edilmesi ve başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi ile sözleşmenin imzalanmaması ve geçici teminatının gelir kaydedilmesi yönündeki işlemin iptal edilerek teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru