KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2009/UH.II-472 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2009/UH.II-472 numaralı KİK Kararı

Dr. Behcet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan 2008/155164 İhale Kayıt Numaralı 2009 Yılı Temizlik, Hbysne Veri Giriş ve Teknik Bakım Onarım Hizmet Alımı İhalesi ihalesiyle ilgili Güven Sosyal Hizmetler Temizlik Yemek Kırtasiye B.Sayar Oto. Hizm. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 02.02.2009 tarih ve 2009/UH.II-472 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2009/UH.II-472)

Toplantı No: 2009/010
Gündem No: 106
Karar Tarihi: 02.02.2009
Karar No: 2009/UH.II-472
Şikayetçi:
 Güven Sosyal Hizmetler Temizlik Yemek Kırtasiye B.Sayar Oto. Hizm. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti., -||balkiraz Mahallesi|saraycık Sokak|10/C|||mamak|ankara
İhaleyi yapan idare:
 Dr.Behcet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1374 Sokak No:11
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2008 / 36193
Başvuruya konu ihale:
 2008/155164 İhale Kayıt Numaralı "2009 Yılı Temizlik, Hbys’ne Veri Giriş ve Teknik Bakım Onarım Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.01.2009 tarih ve II.H.52.87.0229/2009-74E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Behcet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 04.11.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2009 Yılı Temizlik, HBYS’ne Veri Giriş ve Teknik Bakım Onarım Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Güven Sosyal Hizmetler Temizlik Yemek Kırtasiye B.Sayar Oto. Hizm. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 17.11.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.11.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.12.2008 tarih ve 36193 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde, teknik şartnamede belirtilen temizlik sarf malzemelerinin teklif fiyata dahil olduğunun düzenlediği, 58 inci maddesinde ise, temizlik sarf malzemeleri, makine, ekipman ile çalışanların yazlık ve kışlık kıyafetleri, ilaçlamaya ilişkin her türlü giderlerin yüklenici tarafından karşılanacağının düzenlendiği, ancak ihale ilanında söz konusu hususlara ilişkin bilgi verilmediği, bu durumun mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Teknik şartnamenin 6.1 ve 7 nci maddelerinde, işçilerin 18-50 yaş aralığında olacağının düzenlendiği ancak işçilerin işten çıkarılmasından kaynaklanacak tüm sorumlulukların yükleniciye ait olacağının hüküm altına alındığı, bu düzenlemelerin isteklilerin ihale konusu hizmet işinde mevcut çalışanları arasında 50 yaş üstü personeli bulunması halinde bu personelin işten çıkartılmasını gerektireceği, bu işlemden dolayı yüklenicinin sorumlu tutulamayacağı, bu düzenlemenin aynı zamanda İş Kanununda belirtilen yaş aralığını sınırlandırdığı ve Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu,

 

            3) İdari şartnamenin 22 nci maddesinde ihalenin tamamı için teklif verilebileceğinin düzenlendiği, ancak bu durumun ihaleye daha az isteklinin katılmasına ve rekabetin sağlanamamasına yol açacağı,

 

            4) İdari şartnamenin 7.3.1 inci maddesine göre iş deneyim belgesinin teklif bedelinin %40 oranından az olamamak üzere istenmesinin rekabet ilkesine aykırı olduğu,

 

            5) İhale dokümanından anlaşılacağı üzere, ihale konusu hizmet işinin esaslı unsurlarının 167 personel ile genel temizlik hizmeti ile 99 personel ile hastane bilgi yönetim sistemi olduğu, teknik bakım onarım hizmeti işlerinin taahhüt konusu işin içerisinde küçük bir yer tuttuğu dikkate alındığında, iş kazaları ve meslek hastalıkları risk prim oranının %3.5 olarak tespit edilmesinin kamu zararına yol açtığı ve mevzuata aykırı olduğu,

 

            6) İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde, çalışanlara ayni olarak verilecek yazlık ve kışlık çalışma kıyafetlerinin teklif fiyata dahil olduğunun belirtildiği, ancak teknik şartnamede giyeceklerin nitelik ve özelliklerine ilişkin belirleyici kriterlere yer verilmediği, bu durumun mevzuata aykırı olduğu,

 

            7) Teknik şartnamenin 7 nci maddesinde, üçüncü şahıslara karşı yaptırılması öngörülen sorumluluk sigortasına ilişkin düzenlemeye yer verildiği ancak sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde  sorumluluk sigortasının teminat limitlerine ilişkin ayrıntıların düzenlenmediği, sigortadan doğacak giderlerin teklif fiyata dahil olan masraflar kapsamında değerlendirilmediği, ayrıca teknik şartnamenin 7 nci maddesinde geçen “v.b” ifadesinde açıklık bulunmadığı, bu hususların mevzuata aykırı olduğu,

 

            8) Sözleşme tasarısının 21 inci maddesinde, kısmi kabulün her ayın sonunda yapılacağı öngörülmesine rağmen, tamamlanacak kısımların belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            9) Teknik şartnamenin 14.4 üncü maddesinin (g) bendi gereğince, kullanılacak malzemelerin hangileri olduğu ve bunların şartnamede belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığına dair bilgi ve belge istenmesinin mevzuata aykırı olduğu, ayrıca bu hususun ihale ilanında düzenlenmediği,

 

            10) Teknik şartnamenin 14.4 üncü maddesinin (c) ve (d) bentleri çerçevesinde, hastane idaresi tarafından gerekli bulunan niteliği ve miktarı belli olmayan malzemelerin firma tarafından karşılanacağı ve ihale dokümanında belirlenen malzeme ve ekipmanların miktarında bir değişiklik olması halinde firmanın bu karara uyarak ihtiyacı karşılayacağına ilişkin düzenlemenin, işin götürü bedel olması ve idari şartnamenin 51 inci maddesinde iş artışı ve eksilişi ile ilgili bir düzenleme yapılmadığı dikkate alındığında malzeme ve ekipmanların maliyetlerinin hesaplanmasını engellediği ve teklif verme aşamasında tereddüde düşürdüğü,

 

            11) İhale ilanının 4.3.2 nci ve idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesine göre, isteklilerin kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalarının yeterlilik kriteri olarak öngörüldüğü, ancak ihalenin adının “2009 Yılı Temizlik, HBYS’ne Veri Giriş ve Teknik Bakım Onarım Hizmet Alımı” olduğu dikkate alındığında, adı geçen işlerden hangisine ait kalite ve standart belgesi istendiğinin tam ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmediği, bu durumun ihaleye katılımı engellediği ve mevzuata aykırı olduğu,

 

            İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde; “Ayrıca, Bayram ve Resmi tatil günlerine ait fazla mesai çalışma ücretleri, Teknik Şartnamede belirtilen Temizlik Sarf Malzemeleri, İdari Şartnamenin diğer hususlar kısmında belirtilen ayni yol yardımı, çalışanlara ayni olarak verilecek yazlık ve kışlık çalışma kıyafetleri teklif fiyata dahildir. Ayni yol yardımı Gidiş-Dönüş aylık 26 gün üzerinden verilecektir.” düzenlemesi,

 

Anılan şartnamenin 58 inci maddesinde; “Cins ve Miktarları Teknik Şartnamede belirtilen Temizlik Sarf Malzemeleri, Makine ve Ekipman ile Çalışanların Yazlık ve Kışlık iş kıyafetleri, İlaçlamaya ilişkin her türlü gider yüklenici tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Söz konusu düzenlemelerin ilanda yer almadığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde; “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

          

            a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.                                     

            b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.

            c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer.

            d) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi.

            e) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

            f) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

            g) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

            h) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

            i) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.

            j) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.

            k) Teklif ve sözleşme türü.

            l) Teklif edilen bedelin % 3´ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği.

            m) Tekliflerin geçerlilik süresi.

            n) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu itibarla, ilanda yer almadığı iddia edilen söz konusu idari şartname düzenlemelerinin, ilanda bulunması zorunlu hususlar arasında bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin “Personele ait bilgiler” yan başlıklı 6.1 inci maddesinde; “İşçiler 18-50 yaş aralığında olacaktır...” düzenlemesine, “İş Emniyeti Tedbirleri” yan başlıklı 7 nci maddesinde; “…İşçilerin işe alınması, işten çıkarılması, çıkarılması neticesinde doğabilecek tüm yükümlülükler, iş kazaları sonucunda meydana gelecek olan sorumluluklar sigorta prim sorunu, çalışma bakanlığı mevzuatı ile ilgili tüm sorumluluklar yüklenici firmaya ait olacaktır...” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Teknik şartname 7 nci madde düzenlemesinin iş mevzuatına aykırı olmadığı anlaşıldığından bu husustaki iddia yerinde bulunmamıştır.

 

Anılan şartnamenin 6.1 inci maddesinde yer alan düzenlemenin ise, isteklilerin mevcut çalışanları arasında 50 yaş üstü personeli bulunması halinde, bu personelin işten çıkarılmasına neden olabileceği, çalışma yaş aralığının İş Kanununda belirtildiği ve bu hükmün İş Kanununda belirtilen aralığı sınırlandırmasının yanında, sosyal güvenlik mevzuatı gereği, emeklilik yaşının kadınlarda 58; erkeklerde 60 olduğu da dikkate alındığında, 50 yaş üstü mevcut ve/veya potansiyel işgücü aleyhine sonuç doğurabilecek söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinin (a) bendinde; ihale konusu işin adının, “2009 Yılı Temizlik, HBYS’ne Veri Giriş ve Teknik, Bakım, Onarım Hizmeti Alımı”; fiziki miktarı ve türünün; “276 kişi ile 12 ay” olarak belirlendiği,

 

Teknik şartnamenin 2 nci maddesinde; işin konusunun “İhaleye konu hizmet alım işi: İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve bağlı birimlerinin; temizliğini, haşere ve kemirgenlerle mücadeleyi, ihtiyaç duyulan her türlü bakım onarım işlerini, yapılan çalışmaların ve verilecek olan her türlü hizmetlerin daha çağdaş hale getirilmesi için iş ve işlemlerin bilgisayarda izlenmesi ve ihtiyaç duyulacak her türlü verinin yürürlükteki mevzuat gereği uygun şekilde ve eksiksiz hazırlanmasını, girilmesini, işlenmesini, defter kayıtlarının tutulmasını, faturalandırılmasını ayrıca hasta ve ziyaretçi karşılama, yönlendirme ve danışma hizmetlerini kapsar” şeklinde olduğu,

 

Yine idari şartnamenin “Ortak Girişim” üst başlıklı 17.6 ncı maddesinde; “Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

22 nci maddesinde ise; “Bu hizmet türü için işin tamamı için teklif verilecektir.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

 

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez” hükmü yer almaktadır.

 

            Yukarıda yer alan hükümler ve tespitler neticesinde; ihale konusu hizmet, genel anlamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olmasına rağmen “Temizlik, HBYS’ne Veri Giriş ve Teknik, Bakım, Onarım Hizmeti Alımı” gibi hizmet gerekleri ve personel nitelikleri bakımından birbirinden farklı hizmet kollarının aynı ihaleye konu edildiği, her ne kadar "a. Temizlik, b.Bilgisayar veri giriş hizmeti, c. Bilgisayar kullanımı gerektirip bilgisayar sistemine yönelik olan hizmetler, d. Bilgisayar bakım onarım ve destek hizmetleri, e. Teknik, bakım, onarım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir. Bu hizmet türlerinden herhangi biri, birkaçı veya tamamını içeren iş deneyim belgesi sunulabilecektir." şeklinde yapılan geniş bir benzer iş tanımı ile hizmet kollarından herhangi birine ait iş deneyim belgesi sunulması yeterli görülmüş ise de, ihalede kısmi teklife izin verilmediği ve/veya konsorsiyumların katılımına imkan tanınmadığı, bu durumda, salt temizlik hizmetlerinde iş deneyimi olan bir firmanın, “HBYS’ne Veri Giriş” veya “Teknik, Bakım, Onarım Hizmeti” gibi ihale konusu olan işlerde ehil kabul edilerek şartnamede öngörülen hizmetleri yerine getirebilecek olmasının kabul edilemeyeceği sonucuna varılmıştır. 

 

Bu bağlamda; şikayete konu ihalede 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca  ihalede katılım ve rekabetin sağlanmasını teminen; ihale konusu hizmet kapsamında olan ve işin gerekleri ile personel nitelikleri bakımından birbiriyle farklı nitelikteki hizmetlerin kısım bazında ayrılarak ihalede kısmi tekliflere izin verilmesi veya ayrı ihaleye konu edilmesinin uygun olacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde görülmüştür.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

  İdari şartnamenin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 7.3.1 inci maddesinde; “İsteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi...” düzenlemesi yer almaktadır.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Yukarıda anılan Yönetmelik hükmü dikkate alındığında, idarece ihale dokümanında teklif edilen bedelin en az %25’i; en çok %50’si oranında iş deneyim belgesi istenebileceği anlaşıldığından anılan düzenlemenin mevzuat hükmüne aykırı olmadığı sonucuna varılmış olup, başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde bulanmamıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu işin adının “2009 Yılı Temizlik, HBYS’ne Veri Giriş ve Teknik, Bakım, Onarım Hizmeti Alımı” olarak belirlendiği,

 

Teknik şartnamenin 2 nci maddesinde; işin konusunun “İhaleye konu hizmet alım işi: İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve bağlı birimlerinin; temizliğini, haşere ve kemirgenlerle mücadeleyi, ihtiyaç duyulan her türlü bakım onarım işlerini, yapılan çalışmaların ve verilecek olan her türlü hizmetlerin daha çağdaş hale getirilmesi için iş ve işlemlerin bilgisayarda izlenmesi ve ihtiyaç duyulacak her türlü verinin yürürlükteki mevzuat gereği uygun şekilde ve eksiksiz hazırlanmasını, girilmesini, işlenmesini, defter kayıtlarının tutulmasını, faturalandırılmasını ayrıca hasta ve ziyaretçi karşılama, yönlendirme ve danışma hizmetlerini kapsar” şeklinde olduğu,

 

Anılan şartnamenin 5.3 üncü maddesinde; “Teknik bakım onarım hizmeti; toplam 10 (on) kişi ile yapılacaktır.

 

Hastanenin ihtiyaç duyacağı her türlü hidrofor ve sulu sistem yangın söndürme cihaz ve ekipmanlarının, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin, elektrik sistemlerinin, jeneratörlerin, trafoların, UPS, kompanzasyon sistemi, elektrik tesisatı ve bunlara bağlı panolarının, asansörlerin sıhhi tesisat ve su arıtma sistemlerinin, tıbbi gaz sistemlerinin, telefon santrali sistemlerinin, tıbbi cihazların, bakım-onarım işletilmesi ile inşaat işlerine ilişkin bakım onarım hizmetinin verilmesini kapsar.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

İdari şartnamenin 26.5 inci maddesinde, ihale konusu işte çalıştırılacak personelin iş kazaları ve meslek hastalıkları risk prim oranının % 3,5 olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İdarece, İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden 11.06.2008 tarih ve 6684 sayılı yazı ile elektrik tesisatçısı, inşaat, sıhhi tesisat ustası, mekanik ustası, boya ustası, kalorifer ustası ve terzi  iş gruplarının iş yeri tehlike sınıfı ve iş kazaları ile meslek hastalıkları ve sigortasının prim oranlarının bildirilmesinin istendiği, İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün cevaben gönderdiği 12.06.2008 tarih ve 196061 sayılı yazıda,  elektrik, inşaat, mekanik, boya ustası için prim oranının 3,5 olduğu; kaloriferci için 2,5 olduğu; terzi için 1,5 olduğunun belirtildiği,

 

Bunun yanında, ihale dosyasında tespit edilemeyen idarenin 08.08.2007 tarih ve 8689 sayılı yazısı ile bilgisayar veri giriş, özel güvenlik ve genel temizlik hizmetlerine ilişkin olarak da iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranlarının SSK İzmir Sigorta İl Müdürlüğüne sorulduğu, SSK İzmir Sigorta İl Müdürlüğünün (devredilen) idarenin tespit edilemeyen yazısını ilgi tutarak cevaben gönderdiği 20.08.2007 tarih ve 263053 sayılı yazısıyla da prim oranlarının, bilgisayar veri giriş hizmeti için 1,5; özel güvenlik hizmeti için 1,5 ve genel temizlik hizmetleri için de 2 olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile SSK İzmir Sigorta İl Müdürlüğünün cevaben gönderdiği yazılarda yer alan notta; “Bakanlar Kurulunun 18.03.1981 tarih 8/2569 sayılı ile yürürlüğe konulan prim tarifesine göre, aynı işveren tarafından, aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı hususiyetler arzeden ve başka başka tehlike sınıflarına dahil bütün işler tek bir ihale yapıldığında  işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olur." açıklamasının yer aldığı görülmüştür.

 

Söz konusu açıklama uyarınca, inceleme konusu ihalede, ikinci iddiaya ilişkin olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme sonucu, her ne kadar mevzuata aykırı olarak ayrı özelliklere sahip hizmet konularının bir arada ihale edildiği anlaşılsa da, iş kazaları ve meslek hastalıkları risk prim oranının en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine göre belirlenmesinin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin “Hizmet Gören Personelin Kıyafeti” başlıklı 6.4 üncü maddesinde; “Yüklenici söz konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personelleri yapılan işin niteliğine göre gruplandıracak ve idare tarafından belirlenecek iş kıyafetlerini temin edecektir.

 

Yüklenici firma personelin kışlık kıyafetlerini iş yerini teslim aldıktan sonra 10 gün içinde dağıtmalıdır. Yazlık çalışma kıyafetlerini de en geç 15 Mayıs tarihine kadar temin edecektir.

 

Yüklenici çalıştıracağı tüm personelin kıyafetlerinin temizliği, düzeni ve kullanılabilirliğinden sorumlu olup, kullanımla bozulan veya eleman değişikliğinden doğan kıyafetleri tamamlamak ve yenilemek zorundadır. Yırtık, sökük, ütüsüz kıyafet kullanılmayacaktır. Kot pantolon kesinlikle giyilmeyecektir.

 

Kıyafetler mevsim şartlarına uygun kalınlıkta olacaktır. Yüklenici tarafından temin edilecek kıyafetlerde firmanın ismi ve logosu bulunacaktır.

 

Yüklenici, işçiler için hazırlamış olduğu ve idarece onaylanmış, yaka kartı şeklinde fotoğraflı kimlik kartlarını kullanacaktır. Yaka kartı bulunmayan görevliler tarafından binaya alınmayacaktır.

 

Temizlik elemanı olarak çalışan bayan personeller saçlarını toplayan bone (forma renginde) takacaklardır.

 

Buna göre;

 

            1. Temizlik, Bahçıvanlık, Kalorifer, Terzilik, ve Santral Hizmeti Çalıştırılacak Personellerin Kıyafetleri:

 

            1.A.Temizlik işçisi (135 kişi)                     Yazlık Forma (alt-üst tk.) 1 adet

                                                                              Kışlık Forma (alt-üst tk.) 1 adet

                                                                              Bone (bayanlar için)

 

            1.B.Mutfak (14)                                        Alt üst takım forma yazlık 2 adet

                                                                                                              kışlık 2 adet

                                                                                                             Terlik 1 çift

 

            1.C.Çamaşırhane (2)                              Alt üst takım forma yazlık 1 adet

                                                                                                           kışlık  1 adet

                                                                                 

            1.D. Tıbbi Atık Taşıyan Personel (2)      Özel Tulum 2 adet

 

            1.E. Bahçıvan (1)                                    Bahçıvan tulumu         2 adet

                                                                            Tişört                          2 adet

 

            1.F. Kalorifer (4)                                    Alt üst takım forma yazlık 2 adet

                                                                                                           kışlık  2 adet

 

            1.G. Santral (4)                                       Pantolon                         2 adet

                                                                            Gömlek (yazlık-kışlık)    2 adet

 

            1.H. Terzi (2)                                           İş önlüğü                        2 adet

 

            2. Hastane Bilgi Yönetim Sistemine Yönelik Kullanıcı Hizmetinde Çalışan Personelin Kıyafeti (HBYS Kullanıcıları 98 kişi)                      

                                                                           Pantolon                          2 adet

                                                                          Gömlek (yazlık-kışlık)      2 adet

 

            3. Teknik Bakım Onarım Hizmetlerinde Çalışan Personelin kıyafeti (10 kişi )

                                                                                

                                                                           Alt üst takım forma yazlık 2 adet

                                                                           Kışlık                               2 adet” belirlemesinin yapıldığı görülmüştür.

 

            Anılan teknik şartname düzenlemesine göre, yüklenici tarafından personele verilecek kıyafetlere ilişkin yeterli belirlemenin yapıldığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            7) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin "İş Emniyeti Tedbirleri" başlıklı 7 nci maddesinde; "Bakım onarım vb. işler sırasında 3. şahıslara karşı verilebilecek zarar ve tazminatlar için 3. şahıslara karşı sorumluluk sigorta poliçesi yaptırılmalıdır ve kontrollük onayına sunulmalıdır." düzenlemesi yer almaktadır.

 

Sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin ise boş bırakıldığı görülmüştür.

 

Sözleşme tasarısının 9.1 inci maddesinde; "İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.” düzenlemesi,

 

            9.2 nci maddesinde; “ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:


            1-Hizmet İşleri Genel Şartnamesi,    

            2-İdari Şartname,      

            3-Sözleşme Tasarısı,

            4-Birim fiyat tarifleri (varsa),           

            5-Özel Teknik Şartname (varsa).      

            6-Genel Teknik Şartnameler (varsa),

            7-Açıklamalar (varsa)," düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Yukarda anılan düzenlemeler uyarınca, her ne kadar teknik şartnamede, sözleşme tasarısı ile çelişkili olarak yüklenici tarafından sigorta yaptırılacağına ilişkin düzenleme yer alsa da, isteklilerce tekliflerin hazırlanması aşamasında, öncelik sıralamasında daha üstte bulanan sözleşme tasarısı hükümlerinin esas alınması gerektiği ve sözleşme tasarısında da sigortaya ilişkin herhangi bir düzenlemenin yer almadığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            8) Başvuru sahibinin 8 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Sözleşme tasarısının 21 inci maddesinde; "Her Ay sonunda kısmi kabul yapılacaktır.” düzenlemesi, 21.1 ve 21.2 nci maddelerinde ise, Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi uyarınca genel olarak kabul işlemlerine ilişkin açıklamaların yer aldığı görülmüştür.

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar” başlıklı 21 inci maddesinin dipnotunda; “Kısmi kabul öngörülüyorsa, işin hangi kısımlarının hangi tarihlerde tamamlanmış olması gerekeceği belirtilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Anılan açıklama gereğince, idarece hazırlanan sözleşme tasarısında, kısmi kabul için işin hangi kısımlarının tamamlanmış olmasının gerektiği belirtilmemiş olsa da, işin niteliği ve söz konusu eksikliğin tekliflerin verilmesinde tereddüt yaratmayacağı dikkate alındığında, iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            9) Başvuru sahibinin 9 uncu iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin “Malzeme ve Ekipmanlar Konusunda Dikkat Edilecek Hususlar” başlıklı 14.4 üncü maddesinin (g) bendinde; "Firma ihale evrakları arasında hangi malzemeyi kullanacağını ve bu malzemelerin şartnamede belirtilen özellikleri taşıdığına dair bilgi ve belgeleri sunacaktır.Yüklenici firma temizlik malzemelerinde zorunlu olarak yapacağı değişiklikler için de enfeksiyon komitesinden onay almak zorundadır. İdare daha sonra da kullanılan malzemeler konusunda gerektiğinde firmadan bilgi ve belge isteyebilir. Firma bu belgeleri göstermek zorundadır. " düzenlemesinin bulunduğu görülmüştür.

 

İdarece teknik şartnamede istenilen, kullanılacak malzemelerin hangileri olduğu ve bunların şartnamede belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığına ilişkin bilgi ve belgelerin, idari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde istenilen belgeler arasında olmadığı, anılan bilgi ve belgelerin yeterlik kriteri olarak sayılmadığından dolayı ihale ilanında da yer almasının zorunlu olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            10) Başvuru sahibinin 10 uncu iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesinde “İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, anılan düzenlemeye ilanda da yer verildiği görülmüştür.

 

Diğer taraftan, idari şartnamenin “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı 51 inci maddesinde herhangi bir düzenleme yapılmadığı, başka bir anlatımla iş artışı ve eksilişine ilişkin maddede sadece madde başlığının yer aldığı tespit edilmiştir. Tip İdari Şartnamenin anılan madde metnine ilişkin 27 nolu dipnotunda da; “götürü bedel teklif alınan hizmet alımı ihalelerinde bu madde boş bırakılacak,…” açıklaması bulunmaktadır.

 

İhaleye ait Sözleşme Tasarısının aynı konuya ilişkin 30 uncu maddesinin de boş bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Teknik şartnamenin 14.4 üncü maddesinin (c) bendinde; "Hastane idaresi tarafından gerekli bulunan ya da firma tarafından önerilen diğer malzemeler de firma tarafından temin edilecektir.” (d) bendinde ise, "Belirtilen miktarlarda bir değişiklik yapılmak zorunda kalındığında (artırma ya da azaltma) firma bu karara uyacak ve ihtiyacı karşılayacaktır.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nde,

 

“VIII- Mal ve Hizmet Alımlarında İş Artışı

 

4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımları sözleşmelerinde;

 

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

 

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

 

Şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabileceği belirtildiğinden; sözleşme bedelinin % 20’sine kadar iş artışı, birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımları için söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımlarında iş artışı söz konusu olmayacaktır.”

 

Açıklaması yer almakta olup, götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan hizmet alımlarında iş artışı mümkün olmamaktadır.

 

İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması gereği, idari şartnamenin teknik şartnameye göre önceliğinin olduğu ve idari şartnamede iş artışı ve eksilişine ilişkin maddenin başlığı olmasına rağmen madde içeriğinde herhangi bir düzenlemenin yapılmaması hususları bir arada değerlendirildiğinde, başvuru konusu ihaleye ilişkin imzalanacak götürü bedel hizmet alımı sözleşmesinin uygulanması aşamasında idare tarafından iş artışına gidilmesinin mümkün bulunmadığı, bu itibarla anılan teknik şartname düzenlemesinin teklif vermeye engel nitelikte olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.   

 

            11) Başvuru sahibinin 11 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Kalite ve Standarta İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.2 nci maddesinde; “İstekliler Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip olmalıdır. Bu belgenin aslı veya Noter tasdikli örneğinin verilmesi” düzenlemesinin yer aldığı, anılan düzenlemeye ihale ilanının 4.3.2 nci maddesinde de yer verildiği görülmüştür.

 

Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak, süreçlerin yönetilmesiyle ürün/hizmet kalitesinin sağlanması, devam ettirilmesi ve iyileştirilmesi, müşteriye ürün ve hizmetlerin tutarlılığının ve güvenin verilmesi olarak tanımlanabilecek Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9000 serisi standartlardan oluşmaktadır. Bu standartlar:

 

ISO 9000: 2000 : Kalite Yönetim Sistemleri    - Temel Terimler ve Sözlük

ISO 9001: 2000 : Kalite Yönetim Sistemleri    - Şartlar

ISO 9004:2000 :Kalite Yönetim Sistemleri - Performansın İyileştirilmesi İçin Kılavuz olarak sıralanmaktadır.

 

Bu çerçevede, idari şartnamede istenilen kalite yönetim sistem belgesinin firmaların ürünlerine yönelik kalite standardı getirme amacı taşımadığı, yönetim sisteminin kalite standardının sağlanmasına yönelik olduğu, ihale konusu işler için ayrı ayrı kalite yönetim sistem belgesi istenemeyeceği anlaşıldığından iddia yerinde bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          i) Ön yeterlik aşamasında başvuruların, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ise ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ikinci teklifin geçerli olup olmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinde, bilançonun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin sunulmasının zorunlu olduğu ihaleler ile bu belgelerin yeterlik ve sunuluşuna ilişkin şekil şartları belirlenmiş olup bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhale işlem dosyasında yer alan belgelerden, ihale üzerinde bırakılan istekli Atmaca Tem. Sos. Hiz. Bilg. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan  2007 yılına ait ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosunda, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesi onayının bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, idarece Atmaca Tem. Sos. Hiz. Bilg. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin bilanço ve gelir tablolarını düzenlediği anlaşılan serbest muhasebeci mali müşavir Ayhan Ilgaz’a Atmaca Tem. Sos. Hiz. Bilg. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ekte sunulan belge ve hesaplamalarının taraflarınca düzenlenip düzenlenmediği ve ayrıca bilanço değerleri ile hesaplama tablosunda yazılı bulunan değerlerde tutarlılık/tutarsızlık bulunup bulunmadığı hususunda 05.11.2008 tarih ve 12700 sayılı yazı gönderildiği, anılan yazıya cevaben verilen 06.11.2008 tarihli yazıyla da, idareye verilen hesaplama tablosunun sehven yanlış tanzim edildiği, ancak bilanço ve gelir tablosunun doğru ve eksiksiz olduğu, buna ilişkin 2007 yılı kurumlar vergisi beyannamesinin ekte sunulduğu belirtilmiştir.

 

Bununla birlikte serbest muhasebeci mali müşavir tarafından gönderildiği anlaşılan 2007 yılı ayrıntılı gelir tablosu, bilanço ile kurumlar vergisi beyannamesinde de yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesi onayının bulunmadığı görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu bilanço ve gelir tablosunun, anılan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesi hükmünde öngörülen usule uygun olmadığı anlaşılmış olup, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesinde mevzuata uyarlık görülmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

Teknik şartnamenin “Personele ait bilgiler” başlıklı 6.1 inci maddesinde “İşçiler 18-50 yaş aralığında olacaktır” düzenlemesine yer verildiği, ancak söz konusu düzenlemenin;           

4857 sayılı Kanunun “Eşit davranma ilkesi” başlıklı 5 inci madde “İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz. İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz. İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz.” hükmü ile,  

Anayasa’nın “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir” başlıklı “Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” hükmüne aykırılık oluşturduğu anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenle de incelemeye konu ihalenin  iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

                                                                                 

                                                          

Adem KAMALI

                                                                                              Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

   

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru