KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2009/UH.III-568 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2009/UH.III-568 numaralı KİK Kararı

Devlet Su İşleri (DSİ) Vı. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2008/178010 İhale Kayıt Numaralı Dsi Vı. Bölge Müdürlüğü Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhalesi ihalesiyle ilgili Erkur Özel Güvenlik Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 02.02.2009 tarih ve 2009/UH.III-568 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2009/UH.III-568)

Toplantı No: 2009/010
Gündem No: 87
Karar Tarihi: 02.02.2009
Karar No: 2009/UH.III-568
Şikayetçi:
 Erkur Özel Güvenlik Ltd. Şti., Reşatbey Mah. Fuzuli Cad. Galeria İş Mer. K:1 No:82-83 Apt. No:1/1Seyhan / ADANA
İhaleyi yapan idare:
 Dsi Vı. Bölge Müdürlüğü, Cemalpaşa Mah. Ordu Cad. No:25 Seyhan / ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2008 / 36443
Başvuruya konu ihale:
 2008/178010 İhale Kayıt Numaralı "Dsi Vı. Bölge Müdürlüğü Özel Güvenlik Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.01.2009 tarih ve III.H.53.36.0169/2008-73E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ VI. Bölge Müdürlüğü tarafından 15.12.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “DSİ VI. Bölge Müdürlüğü Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Erkur Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin 05.12.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.12.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.12.2008 tarih ve 36443 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 49.1 maddesinin 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 5 inci maddesinin son fıkrasına aykırı olduğu,

 

            2) İhale konusu işte çalıştırılacak 2 adet güvenlik şefinin, 5188 sayılı Kanun kapsamında 5 yıl özel güvenlik konusunda deneyimli olma koşulunun getirilmesinin, Kanunun yürürlük tarihi dikkate alındığında mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) İdari şartnamede ihale konusu işte çalıştırılacak personel 2 şef ve 32 adet güvenlik personeli olarak belirtildiği halde, sözleşme tasarısında bu hususun 2 şef ve 34 personel olarak düzenlenmesinin teklif fiyatın tespitinde tereddüt yarattığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiası ile ilgili olarak idarenin 05.12.2008 tarihli cevabında,

 

“Bilindiği üzere ihalenin kesinleşmesini müteakip yükleniciye sözleşme için davet mektubu idarece çıkartılmakta ve sözleşmeye davet edilmektedir. Davet mektubunun postaya verilişini müteakip 7 gün posta süresi ve bu sürenin devamında 10 gün de sözleşme süresi verilmektedir.

Bu durumda şikayetinizde belirttiğiniz 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda geçen valiliğe 1 hafta önce yazılı olarak bildirimin yapılması için yeterli süre bulunmaktadır. (Yaklaşık 22 gün)

Bu nedenle söz konusu şikayetinizin mevzuata aykırı bir durumu yoktur.” hususlarına yer verilmiştir.

 

İdari Şartnamenin “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde,

 

“49.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 5 (beş) takvim günü içinde işe başlanır

49.2. İşin süresi 01.01.2009 – 31.12.2009 tarihleri arası olup 1 yıldır.”

 

Düzenlemesi yapılmıştır.

 

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun “Özel Güvenlik Şirketleri” başlıklı 5 inci maddesinde, “Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tâbidir. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur. Özel güvenlik şirketleri, şubelerini bir ay içinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak; hisse devirlerini bir ay içinde Bakanlığa bildirirler.

Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurabilmesi ve yabancı şirketlerin Türkiye'de özel güvenlik hizmeti verebilmesi mütekabiliyet esasına tâbidir.

Özel güvenlik şirketlerinin kurucu ve yöneticilerinde bu Kanunun 10 uncu maddesinin (a) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlar aranır. Yöneticilerin ayrıca dört yıllık yüksek okul mezunu olmaları, Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendinde belirtilen şartı taşımaları ve 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmaları gerekir.

Kurucu ve yöneticilerde aranan şartların kaybedilmesi halinde iki ay içinde eksiklik giderilmediği veya bu kurucu ve yöneticiler değiştirilmediği takdirde faaliyet izni iptal edilir.

Bu şirketler tarafından üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetleri, hizmetin başlamasından en geç bir hafta önce ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilir. Acil ve geçici nitelikteki koruma ve güvenlik hizmetlerinde süre kaydı aranmaz”.

 

“İdarî Suçlar ve Cezalar” başlıklı 20 nci maddesinde, “Bu Kanunda öngörülen idarî suç ve para cezaları şunlardır:

a) Diğer kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak özel güvenlik hizmetini 5 inci maddede belirtilen süre içinde ilgili valiliğe bildirmeyen özel güvenlik şirketlerine her bildirim için bir milyar lira idarî para cezası verilir.

...”

 

“Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması” başlıklı 25 inci maddesinde, “Bu Kanunun 19 uncu maddesinde belirtilen ağır para cezaları, 20 nci maddesinde belirtilen idarî para cezaları, 21 inci maddesinde belirtilen idarî para cezası, 24 üncü maddesinde belirtilen ruhsat harçlarına ilişkin miktarlar her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranına göre artırılır.”

 

“Yürürlük” başlıklı 28 inci maddesinde,  “Bu Kanunun 19 ve 20 nci maddeleri Kanunun yayımı tarihinden itibaren dokuz ay sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

 

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde, “... Özel güvenlik şirketlerinin kişi ve kuruluşlara sağlayacakları koruma ve güvenlik hizmetleri için yazılı sözleşme düzenlenir. Bu sözleşmelerde hizmeti alacak kişi veya kuruluşun adı, adresi, hizmetin kapsamı, personel sayısı, hizmetin süresi ve diğer hususlar belirtilir. Hizmet sözleşmesinin bir sureti koruma ve güvenlik hizmetine başlamadan en az bir hafta önceden ilgili şirket tarafından valiliğe verilir. Ayrıca, istihdam edilen özel güvenlik personelinin listesi ve bunların özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin birer sureti personel göreve başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde ilgili şirket tarafından valiliğe verilir.”

 

hükümleri yer almaktadır.

 

Dolayısıyla, idari şartnamenin 49.1 maddesinde öngörülen işe başlama süresinin sözleşme imza tarihinden itibaren 5 gün olarak düzenlemesinin, ihale konusu hizmet işinin tabi olduğu 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 5 inci maddesine uygun olmadığı ve aynı Kanunda öngörülen cezalar nedeniyle teklif vermeye engel nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiası ile ilgili olarak idarenin 05.12.2008 tarihli cevabında,

 

“Bilindiği üzere 32 güvenlik görevlisinin sevk ve idaresi belli bir tecrübe ve deneyim gerektirmekte bunun içinde belli bir sürenin ve deneyiminin olması aşikardır bu sürede kurumumuzca 5 yıl olarak değerlendirilmiştir. Bu süre kurumun takdirinde bir durumdur.” hususlarına yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin “Yüklenici Tarafından Yapılacak Olan Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinde İstihdam Edilecek Koruma ve Güvenlik Görevlilerine İlişkin Kriterler” başlıklı 17 nci maddesinin (b) bendinde, koruma ve güvenlik şefleri için “... 5188 sayılı Kanun kapsamında 5 yıl özel güvenlik konusunda deneyimli olmak” zorunluluğu getirilmiştir. Diğer taraftan aynı koşul koruma ve güvenlik görevlileri için de aranmıştır.

 

Yukarıda yer verilen düzenleme ihale konusu işin yürütülmesine ilişkin olarak teknik şartnamede yapılmış olsa da, söz konusu Kanunun 26 Haziran 2004 tarih 25504 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı dikkate alındığında ihale tarihi itibari ile bu Kanuna göre yapılan güvenlik hizmeti ile ilgili 5 yıl deneyimi bulunan personel bulunması imkansız olduğu dikkate alındığında mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiası ile ilgili olarak idarenin 05.12.2008 tarihli cevabında,

 

“Söz konusu sözleşme tasarısında 2 şef 34 özel güvenlik personeli denmekte ise de 2 şef 32 personel olduğu gerek idari şartnamede gerek teknik şartnamede görülmektedir.” hususlarına yer verilmiştir.

 

Sözleşme Tasarısının “İş Tanımı” başlıklı 5 nci maddesinde, ihale konusu hizmet işinde, DSİ Kalecik Barajında 1 adet koruma ve güvenlik şefi ile 13 adet koruma ve güvenlik görevlisi,  DSİ Seyhan Barajında 1 adet koruma ve güvenlik şefi ile 11 adet koruma ve güvenlik görevlisi, Mehmetli Barajında 4 adet koruma ve güvenlik görevlisi ve Kozan Barajında 4 adet koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 34 personelin çalıştırılacağı düzenlenmiştir. Ayrıca, yine sözleşme tasarısının 7.1.5 ile 7.1.8 maddelerinde “2 adet koruma ve güvenlik şefi 32 özel güvenlik personeli toplam 34 kişi” ibaresinin bulunduğu görülmüştür.

 

Diğer taraftan idari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesi ile “Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde de ihale konusu işin kapsamında 2 güvenlik şefi ve 32 güvenlik personelinin çalıştırılmasının bulunduğu anlaşılmaktadır.

 

Dolayısıyla, sözleşme tasarısının “Sözleşme Ekleri” başlıklı 9 uncu maddesinde yapılan öncelik sıralamasında idari şartnamenin sözleşme tasarısından önde olduğu da dikkate alındığında, bu konudaki şikayet uygun bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

 

İncelemeye konu ihalenin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, yaklaşık maliyetin toplam 624.706,92 TL olarak belirlendiği;

               

İhalede 25 adet ihale dokümanının satın alındığı, 20.11.2008 tarihinde yapılan ihaleye 1 isteklinin teklif verdiği dikkate alındığında ihalede rekabetin oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde “Temel İlkeler” başlığı altında; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Anılan Kanunun 5 inci maddesinde yer alan “Temel İlkeler” gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz  konusu ihalede Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelerden “rekabet”  ilkesinin ihlal edildiği anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenden dolayı da incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

 

                      

                                                                                              Adem KAMALI

                                                                                              Kurul Üyesi

 

 

                        

                                                          

 

 

 

 

   

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru