KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2008/UY.Z-3254 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2008/UY.Z-3254 numaralı KİK Kararı

Bitlis Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 2008/2103 İhale Kayıt Numaralı Bitlis Tatvan İlçesi 300 Kişilik Ortaöğretim Pansiyonu Yapım İşi İhalesi ihalesiyle ilgili Demir İnşaat ve Ticaret Kolektif Şirketi tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 05.08.2008 tarih ve 2008/UY.Z-3254 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2008/UY.Z-3254)

Toplantı No: 2008/048
Gündem No: 19
Karar Tarihi: 05.08.2008
Karar No: 2008/UY.Z-3254
Şikayetçi:
 Demir İnşaat ve Ticaret Kolektif Şirketi, Mesnevi Sok. No:31/2 Çankaya/ANKARA
İhaleyi yapan idare:
 Bitlis Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü,Hükümet Konağı Kat:3 BİTLİS
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.06.2008 / 17716
Başvuruya konu ihale:
 2008/2103 İKN|li “Bitlis Tatvan İlçesi 300 Kişilik Ortaöğretim Pansiyonu Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.07.2008 tarih ve 06.04.11.0194/2008-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bitlis Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 01.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bitlis Tatvan İlçesi 300 Kişilik Ortaöğretim Pansiyonu Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Demir İnşaat ve Ticaret Kolektif Şirketi’nin 02.06.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.06.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.06.2008 tarih ve 17716 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.06.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Anahtar teknik personele ilişkin sundukları belgelerin uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarenin söz konusu işleminin mevzuata aykırı olduğu,

 

2) İzinli olan bir ihale komisyon üyesinin komisyon karar tutanaklarında imzasının bulunduğu,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde, konusunda en az beş yıl deneyimli bir adet inşaat mühendisi veya mimar, bir adet elektrik mühendisi ve bir adet makine mühendisinin anahtar teknik personel olarak ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde çalışıyor olması şartının arandığı, isteklinin bünyesinde çalışıyor olduğu hususunun personel adına prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı belgeler ile tevsik edileceğinin düzenlendiği anlaşılmıştır.

            

Başvuru sahibinin teklifi kapsamında sunmuş olduğu belgelerin incelenmesinden, anahtar teknik personel olarak beyan edilen mimar Hüseyin DOĞAN, elektrik mühendisi İsmail Hakkı KALAÇ ve makine mühendisi Ali Alper KALAÇ’ın isteklinin bünyesinde bulunduğu hususunun Sosyal Sigortalar Kurumu Tekrar İşe Giriş Bildirgesi ile tevsik edildiği görülmüştür.

   

Ancak, isteklilerden Menteş İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’nce ihale komisyonuna sunulan 01.02.2008 ve 06.02.2008 tarihli dilekçeler ile, “zorunlu Bağ-Kur sigortalısı olan kişilerin 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı sayılamayacağı, bu nedenle tüm istekliler tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen kişilerin zorunlu Bağ-Kurlu olup olmadığının araştırılması gerektiği”nin idareye bildirilmesi üzerine, idarece 05.02.2008 tarihli yazı ile, ihaleye katılan tüm istekliler tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen kişilerin 01.02.2008 tarihi itibarıyla zorunlu Bağ-Kurlu olup olmadığı hususunda Bağ-Kur İl Müdürlüğünden bilgi talep edildiği; bu yazıya cevaben gönderilen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bitlis İl Müdürlüğünün 06.02.2008 tarihli yazısında, şikayetçi tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen mimar Hüseyin DOĞAN ve elektrik mühendisi İsmail Hakkı KALAÇ’ın aktif Bağ-Kur sigortalısı olduğunun belirtildiği,

 

Bunun üzerine, idarece SSK İl Müdürlüğüne yazılan 07.02.2008 tarihli yazı ile, zorunlu Bağ-Kurlu (Aktif sigortalı) olan kişilerin başka bir firma bünyesinde sigortalı olarak çalışıp çalışamayacağı hakkında görüş talep edildiği, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bitlis İl Müdürlüğünün 07.02.2008 tarihli cevap yazısında, “506 sayılı Kanunun “Sigortalı Sayılmayanlar” başlıklı 3 üncü maddesinin (K) fıkrasına istinaden, herhangi bir işverene hizmet akdiyle bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına çalışanların sigortalı sayılmalarının mümkün bulunmadığı, bu itibarla, Bağ-Kur sigortalılığı devam ettiği sürece 506 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılmanın mümkün bulunmadığı” yönünde görüş bildirildiği,

 

İhale komisyonunca 22.05.2008 tarihinde yapılan değerlendirme sonucunda, başvuru sahibince anahtar teknik personel olarak beyan edilen kişilerin aynı anda SSK ve zorunlu Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tespit edilmesi nedeniyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği,

 

Anlaşılmıştır.        

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin 2 nci fıkrasında, “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK039.0/Y).” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıdaki hüküm çerçevesinde yapılan değerlendirmede, başvuru sahibinin anahtar teknik personelin kendi bünyesinde çalışmakta olduğunu ilgililerin işe alındığını gösteren işe giriş bildirgeleri ile tevsik ettiği anlaşılmış olup, anahtar teknik personelin hem Bağ-Kur’a hem de SSK’ya kayıtlı olmasının sosyal güvenlik mevzuatıyla ilgili bir husus olduğu ve bu durumun kamu ihale mevzuatına aykırılık olarak değerlendirilemeyeceği kanaatine varıldığından, idarece başvuru sahibinin teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca, aynı nedenden ötürü teklifleri değerlendirme dışı bırakılan Doğan-Bir İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Martı Konut Gıda Teks. Pet. Ürün. Hayv. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti., Yoldemir İnş. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti., Irmak İnş. Tic. Koll. Şti.-Atlıhan İnş. Tur. Mad. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Özışıklar İnş. ve Tic. Koll. Şti., Zeyneddin GEYLANİ, Gültek Elk. Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti., Yıl İnş. San. İhr. ve Tic. Ltd. Şti., Artes İnş. Mak. Nak. San. Tic. Ltd. Şti., Uyanıklar İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Abdurrahman NAS ve Fırat KARA’nın tekliflerinin de değerlendirmeye alınması gerekmektedir.

          

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası içerisindeki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, ihale komisyon karar ve tutanaklarının tüm asıl üyeler tarafından imzalanmış olduğu görülmüştür. İhale komisyon üyelerinden birinin izinli olduğu yönündeki iddiayı doğrulayan hiçbir belgeye rastlanılmadığından şikayetçinin bu yöndeki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru